Åtta mycket oroande punkter i det föreslagna WHO-fördraget och ändringarna av det internationella hälsoreglementet (IHR)

1. Spridning av biologiska stridsmedel

I fördraget och de föreslagna ändringarna instrueras nationerna att de måste övervaka potentiella pandemiska patogener, bygga eller underhålla sekvenseringslaboratorier och både dela faktiska prover med WHO (där en BioHub har skapats för detta ändamål) och även dela sekvenserna online. Detta kräver spridning av biologiska stridsmedel – vilket jag anser är ett brott (baserat på min tolkning av säkerhetsrådets resolution 1540 och 1972 års konvention om biologiska vapen).

1 a. ”Bureau text”-versionen av fördraget från den 2 juni 2023 krävde också att nationer som utför Gain-of-Function-forskning ska minska de ”administrativa hindren” för arbetet. Med andra ord bör restriktionerna för forskningen lättas, vilket skulle göra det mer sannolikt att laboratorieläckor uppstår. Detta stycke togs bort från fördragets version från den 30 oktober 2023.

2. Att ge WHO en blankocheck för att skapa nya regler i framtiden

Enligt fördraget ska en Conference of Parties och ett nytt WHO-sekretariat inrättas i framtiden för att fastställa regler för hur systemet för förebyggande och hantering av pandemier ska fungera – vilket i princip ger WHO ett tomt, undertecknat kontrakt för att skapa vilka regler de vill.

3. Skadeståndsfria vaccin som utvecklas i rasande fart kommer att produceras

Fördraget kräver snabb utveckling/produktion av vaccin och att alla aspekter av utveckling, testning och tillverkning av vaccin förkortas. Detta kräver att vaccin används utan licenser, och fördraget kräver att nationer har lagar på plats för att utfärda Emergency Use Authorizations för detta ändamål och för att ”hantera” skadeståndsfrågor. Se ”WHO:s förslag till fördrag kommer att öka antalet konstgjorda pandemier” för mer information om detta. USA, EU och andra har uttryckligen krävt 100 dagars vaccinutveckling och ytterligare 30 dagar för produktion av pandemivaccin. Detta skulle inte möjliggöra några meningsfulla tester på människor.

4. Garantier för mänskliga rättigheter har tagits bort i de nya ändringarna

I ändringsförslagen togs ”mänskliga rättigheter, värdighet och frihet för personer” bort från det befintliga IHR-språket. Efter klagomål infördes denna fras senare i fördraget – men det är inte säkert att fördraget kommer att godkännas 2024. Under tiden kräver ändringsförslagen endast en enkel majoritet för att antas, de skrivs i hemlighet och det är därför troligt att de mest problematiska formuleringarna kommer att finnas i ändringsförslagen.

5. Övervakning av sociala medier och censur av medborgare krävs

Både ändringsförslagen och fördraget uppmanar nationalstaterna att övervaka sina medborgares sociala medier och att censurera och förhindra spridning av information som inte överensstämmer med WHO:s folkhälsonarrativ. Men fördraget kräver också att medborgarna ska ha fri tillgång till information, samtidigt som de ska skyddas från ”infodemi”, som definieras som för mycket information. Medborgarna måste också hindras från att sprida felaktig information och desinformation.

6. Vi kanske inte får veta vad som står i ändringsförslagen förrän efter att de har antagits

Ändringarna har förhandlats fram helt i hemlighet under de senaste nio månaderna, medan flera utkast till pandemifördraget har släppts till allmänheten under samma tid. Och trots att de framförhandlade ändringsförslagen skulle ha lagts fram för offentlig granskning i januari har WHO:s chefsjurist tagit fram ett juridiskt fikonlöv för att undvika skyldigheten att offentliggöra dem fyra månader före omröstningen. Kommer allmänheten ens att få se ändringsförslagen innan en omröstning om dem äger rum?

Varför är det ett sådant hemlighetsmakeri kring de föreslagna ändringarna?

7. WHO:s generaldirektör kan bli din personliga läkare

Enligt de föreslagna ändringarna skulle WHO:s generaldirektör kunna beslagta och flytta medicinsk utrustning från ett land till ett annat, besluta om vilka behandlingar som får användas och begränsa användningen av andra behandlingar.

8. När kommer WHO att kunna använda sina nya befogenheter?

Ändringarna träder i kraft när en förklaring om ett internationellt hot mot folkhälsan (PHEIC) har deklarerats. En deklaration om en potentiell PHEIC kommer dock också att utlösa dessa befogenheter. Befogenheterna kan förlängas även efter det att en PHEIC har upphört, vilket vi har sett i deklarationer om covid-19 och apkoppor (MPOX) från generaldirektoratet.

Fördraget kommer att gälla kontinuerligt och kräver ingen deklaration eller pandemi för att ge WHO nya befogenheter.

Meryl Nass, läkare

Suggest a correction

Similar Posts