Rådgivande styrelse

Dr Liz Evans MA(Cantab), MBBS(Hons), DRCOG

Praktiserade som läkare i några år (GP Registrar) och blev sedan avregistrerad och övergick till komplementärmedicin. Under de senaste 12 åren har jag haft en privat praktik på deltid och tagit emot patienter utifrån en holistisk närings- och energimedicinsk metod.

Medgrundare och direktör för UK Medical Freedom Alliance – som bildades i oktober 2020. Vi är en grupp av sjukvårdspersonal, forskare och jurister som kämpar för att människors rätt till medicinsk frihet, informerat samtycke och kroppslig autonomi ska upprätthållas under alla omständigheter. Medlem av HART sedan starten. Medlem i Children’s Covid Vaccine Advisory Council (CCVAC) under ledning av dr Ros Jones. CCVAC har sedan maj 2021 skrivit ett flertal brev (till MHRA, JCVI och nu till premiärministern) där man uttrycker allvarlig oro över administreringen av Covid-vaccin till friska barn.


Pr. Alexandra Henrion-Caude

Professor Caude är forskningsdirektör vid Frankrikes nationella hälsoinstitut (INSERM) och grundare av Simplissima, ett internationellt forskningsinstitut. Hennes forskning är internationellt erkänd och har i över 20 år fokuserat på hur miljöinformation omvandlas till genetisk information. På senare tid har hennes intresse utvidgats till att omfatta det stora bidraget från icke-kodande RNA till det reglerande kretsloppet, och i synnerhet till att identifiera de variationer som kan påverka genetiska sjukdomar.

Caudes första mentor var professor Sir Alec Jeffreys, med vilken hon lärde sig tekniken för DNA-profilering. Hon disputerade i genetik 1999 vid universitetet i Paris VII under ledning av professor Axel Kahn. Hon gjorde sin postdoktorsutbildning vid Harvard Medical School, vid Joslin Diabetes Center, och fick 1998 en anställning vid Inserm, där hon för närvarande är utnämnd till forskningsdirektör. Tillsammans med professor Annick Clement grundade hon den första forskningsenheten för pediatrisk pneumologi vid Trousseau-sjukhuset i Paris. Därefter skapade hon en forskningsgrupp för genetiska sjukdomar hos barn i professor Arnold Munnichs laboratorium vid Necker-sjukhuset i Paris och var chef för GenAtlas, en offentlig vetenskaplig webbplats.

Hon mottog priset Eisenhower Fellowship 2013. Hon medverkade i ”The Science for you to solve” tillsammans med fyra nobelpristagare i Seoul, Korea, och varit inbjuden för att presentera sitt arbete om icke-kodande RNA vid Keystone-symposier och vid Royal Society. Hon har tre patent, inklusive det amerikanska patentet på mitomiRs för justering av mitokondriernas genom, och har haft ett partnerskap med Miltenyi Biotec för forskning och utveckling av mitokondriella preparat.


Philipp Kruse

Philipp Kruse är en schweizisk advokat. Efter en karriär inom handels- och författningsrätt har han ägnat sitt liv åt att utmana den väg som Schweiz börjat följa med många andra nationer. Han har drivit flera fall i samband med bestämmelser som påverkar barn, konstitutionella kontroverser och leder flera initiativ som stöder aktivister.


John Stone

John Stone är autismförälder, vaccinsäkerhetsaktivist och har varit brittisk och europeisk redaktör för AgeofAutism.com sedan 2010. John har fokuserat på den felaktiga framställningen av händelser och vetenskap kring autismkrisen och vaccin. Han har under två decennier bidragit i stor utsträckning till debatten om vaccinsäkerhet och industrins etik i Storbritannien och USA.


Vera Sharav, författare och grundare av Alliance for Human Research Protection (alliansen för skydd av mänsklig forskning)

En offentlig förespråkare för mänskliga rättigheter, grundare och ordförande för Alliance for Human Research Protection (AHRP ) som fungerar som en informationsresurs och en organisation för bevakning av allmänhetens intressen vars mål är att öppna sekretessmurarna inom biomedicinsk forskning och få till stånd en ansvarsskyldighet för denna bransch. AHRP:s infomail når väldigt många: de läses av läkare och forskare, tjänstemän inom den offentliga hälsovården, journalister, advokater och patientföreningar.

Bland hennes insatser kan nämnas: hon lyckades få experiment med bekämpningsmedel (CHEERS) på barn utförda av Environmental Protection Agency (EPA) avbrutna; två federala utredningar startade omkring användningen av fosterhemsplacerade barn som försökskaniner i experimentella försök med aidsläkemedel och -vaccin; ett stopp för vaccin mot smittkoppor på barn; ett stopp av experimentet ”våldsförutsägelse” som utsatte färgade pojkar från New York i åldrarna 6-11 år för fenfluramin; och inledde en offentlig debatt om etiken i samband med återfallsframkallande experiment på schizofrenipatienter. Hon organiserade familjer och offer för oetisk forskning för att tillsammans med henne vittna inför National Bioethics Advisory Committee (NBAC) om oetiska experiment på psykiskt funktionshindrade psykiatriska patienter. Dessa vittnesmål ledde till en prisbelönt serie i Boston Globe, ”Doing Harm: Research on the Mentally Ill”, som i slutändan resulterade i att 29 kliniska försök vid National Institute of Mental Health lades ned (1999).

Sharav var medlem av arbetsgruppen för barn i National Human Research Protection Advisory Committee, där hon var den enda som motsatte sig en utökad användning av barn i medicinska högriskförsök. Hon har vittnat inför rådgivande paneler för offentlig politik, däribland Institute of Medicine – mot experiment med bekämpningsmedel på människor, mot forskning om droger i fängelser och vid ett flertal utfrågningar med FDA mot missbruk av psykotropa läkemedel för barn.

Hon har varit inbjuden som föreläsare vid olika professionella och akademiska forum: World Federation of Science Journalists, London; National Academy of Sciences Policy Fellow program och National Public Health Association angående screening för psykisk sjukdom; Consumers Institute for Medicines and Health, Stockholm – angående Amerikas övermedicinerade barn; Columbia University; NY Hospital, Cornell; U.S. Military Medical Ethics Forum; University of Texas.


Dr Nicole Delépine

Nicole Delepine är doktor i medicin, barnläkare och onkolog, gift med doktor Gérard Delépine och mor till två barn. Hon ledde enheten för cancer hos ungdomar och unga vuxna vid Raymond Poincaré-sjukhuset i Garches (92) fram till dess att den stängdes. Nicole Delépine är sjukhusläkare på heltid och har kämpat i 20 år för att förbättra vården av cancerpatienter. Hon är författare till ett hundratal artiklar i ämnet och har under de senaste åren presenterat i genomsnitt 15 artiklar per år, varav 2/3 vid internationella konferenser. Resultaten av hennes arbete har bekräftats utomlands och inspirerar internationella terapiprotokoll. Nicole Delépine har ett betydande internationellt rykte inom området för ben- och mjukdelstumörer.

Yrkesmässigt har Nicole Delépine ständigt kämpat för att sjukhuset ska demokratiseras och för att patienten ska stå i centrum för läkarna och administrationen.. Nicole Delépines starka ställningstaganden har gett henne fiender bland vissa av hennes kollegor och nyligen beslutade de att stänga hennes avdelning trots att det har varit en av de mest aktiva på sjukhuset. Det är endast tack vare föräldraföreningar som A.M.E.T.I.S.T., upprepade ingripanden av valda företrädare från Parisregionen och rapporter från många journalister som lösningen att flytta till Raymond Poincaré-sjukhuset i Garches (92) kunnat nås. Medlem i den rådgivande nämnden för Alliance for Human Research Protection.


Dr Gérard Delépine

Onkolog, ortopedisk kirurg och statistiker vid Raymond Poincaré-sjukhuset i Paris. Sedan 1980-talet har dr Gérard Delépine utvecklat innovativa kirurgiska metoder för behandling av ben- och mjukdelstumörer. Det oberoende och kreativa teamet av läkare vid den pediatriska onkologienheten (POU) har uppnått ett internationellt rykte för sitt sätt att kombinera avancerad individualiserad kemoterapi och konservativ kirurgi. Under årtiondenas lopp har en stödjande, aktivistisk föräldraförening, ingripanden från politiker, många rapporter från journalister och stöd från många franska och utländska läkare gjort det möjligt för POU att stå emot läkemedelsinfluerade, protokollstyrda cancerbehandlingsmetoder. Medlem av den rådgivande nämnden för Alliance for Human Research Protection.

Det franska paret Nicole och Gérard har i 30 år kämpat mot den franska hälsobyråkratin för cancerpatienter och behandlande läkare som har ställts åt sidan av statliga byråkratiska cancerbehandlingsprotokoll starkt influerade av läkemedelsföretagens intressen. Dr Delépine kämpar för att förbättra behandlingsalternativen och vården av cancerpatienter genom att ta hänsyn inte bara till tumören utan också till kroppens reaktion på läkemedel och genom att vid behov föreskriva individualiserade dosjusteringar av kemoterapier.

Dr Delépine är en uttalad kritiker av det statligt dikterade medicinska ”tyranniet” i Frankrike, där regionala hälsovårdsmyndigheter dikterar cancerbehandlingsprotokoll som är utformade för att öka vinsterna för cancerbehandlingsindustrin, protokoll och screeningkampanjer som visat sig skada patienterna. Som exempel kan nämnas den kanadensiska uppföljningsstudien av dödligheten i bröstcancer under 25 år som publicerades i BMJ. Studien visar att screening av bröstcancer inte minskade dödligheten – vilket ofta hävdas – utan att den i stället ledde till överdiagnostisering av bröstcancer, vilket resulterade i onödiga operationer.

Det senaste forskningsfokusområdet inom cancer för läkarna Delépine är livmoderhalscancer och dess screening och det så kallade förebyggande vaccinet.

I Hystérie Vaccinale (2018) konstaterar de att livmoderhalscancer är sällsynt, och i höginkomstländer där cellprov används för att rutinmässigt screena för livmoderhalscancer, kan den förebyggas till 80 procent. I USA är dödligheten i livmoderhalscancer mindre än 1 % – 0,7 %. Det finns ingen nödsituation för livmoderhalscancer.

I Gardasil: Faith and Propaganda versus Hard Evidence (2019) rapporterar läkarna Delépine resultaten av sin analys av de globala bevisen för livmoderhalscancer som dokumenterats i statliga register i Australien, Storbritannien, Norge, Sverige och Frankrike. De analyserade uppgifterna före och efter vaccination med vaccinet mot humant papillomvirus (HPV), Gardasil, som tillverkas av GlaxoSmithKline. Gardasil har marknadsförts omfattande och aggressivt som ett cancerförebyggande vaccin. Doktor Nicole och Gérard Delépine jämförde antalet livmoderhalscancerfall under perioden före vaccination – från 1989 till 2007 – och antalet livmoderhalscancerfall efter vaccination med Gardasil. De rapporterade sina evidensbaserade,oroväckande resultat: under tiden cellprov gjordes (1989-2007) minskade förekomsten av livmoderhalscancer med 50 procent. Sedan 2007, efter Gardasils marknadsföringstillstånd, observeras ”en omvänd trend” i alla länder med hög vaccinationstäckning (Australien, Storbritannien, Norge, Sverige). Analysen av de statliga databaserna avslöjar en paradoxal ökning av cancerincidensen som uppträder tre till fem år efter vaccinationskampanjen. Denna ökning drabbar nästan uteslutande de mest vaccinerade åldersgrupperna.


Dr Violaine Guérin

Efter en karriär vid Necker Children’s Hospital (Paris) fick hennes passion för immunologi henne att intressera sig särskilt för mekanismerna för autoimmunitet. Hennes grundläggande och kliniska forskning om autoimmun dystyreoidism ledde till att hon började arbeta i det prestigefyllda laboratoriet hos professorerna Deborah Doniach och Ivan Roitt i London, som hade upptäckt autoantikroppar mot sköldkörteln 1956. Trots hennes intresse för forskning och nationella och internationella publikationer ledde den försämrade vårdkvaliteten och de begränsade medlen vid Assistance Publique till att hon arbetade i tio år som projektledare för forskning och utveckling, medicinsk direktör och sedan generaldirektör inom industrin innan hon startade sin egen praktik. Hennes intresse för humaniora och hennes yrkeserfarenhet fick henne att se medicin på ett nytt sätt. Det var när hon gav patienterna möjlighet att förstå sin sjukdom som hon insåg de alltför vanliga kopplingarna till sexuellt våld, som oftast sker under barndomen. Det verkade därför viktigt för henne att kommunicera om detta ämne, som alltför ofta ignoreras, och därför tog hon sig tid att skriva boken ”Stoppa sexuellt våld! Låt oss lyssna på dessa kroppar som talar! ” och att fundera på ett vårdprotokoll som skulle leda till att patienterna reparerar alla skador som orsakats av det våld de utsatts för. Hon var medveten om att allt bara skulle vara meningsfullt om det sexuella våldets gissel kunde utrotas och tänkte därför på en folkhälsostrategi. Detta ledde till bildandet av föreningen Stop aux Violences Sexuelles, som hon kommer att vara ordförande för fram till 2020. I oktober 2014 publicerade hon ”How to heal after sexual violence? ”, en bok som förklarar hela omfattningen av problemet med sexuellt våld och föreslår en vårdväg som syftar till att snabbt få ut offren ur deras djupa lidande. För detta ändamål skapade hon föreningen Active Ton Potentiel. I oktober 2016 redogjorde hon i boken ”Pedofiler och andra förövare av sexuella övergrepp – varför?” för det vårdprotokoll som hon hade upprättat för förövare av sexuellt våld Varför? Hur? Hur tar man hand om? ”. År 2020 var hon en av de franska läkare som skapade kollektivet ”Laissons les médecins prescrire” (Låt läkarna skriva ut) och informerade befolkningen om hälsovärlden på området.