Vårt uppdragVårt uppdrag är att få stopp på epidemier av ohälsa bland barn genom att aggressivt arbeta för att eliminera skadliga exponeringar, ställa de ansvariga till svars och införa skyddsåtgärder för att förhindra framtida skador.


EN VÄCKARKLOCKA

CHD Europe startades för att avslöja omfattningen av den internationella statskuppen för ”folkhälso-agendan” som sker under täckmanteln av pandemiåtgärderna. Det initierades utifrån behovet av att varna människor på båda sidor om Atlanten och samla stöd för att skydda vår hälsa och våra friheter.

Kennedy-familjen har en unik roll i demokratins historia. 1963 kom president John F. Kennedy till Tyskland för att visa USA:s stöd till Västeuropa mot hotet från det kommunistiska blocket. I ett av 1900-talets mest berömda tal uttalade han orden ”Ich bin ein Berliner” med innebörden: ”Jag är med er. Jag står i solidaritet med folket i denna stad i kampen för frihet och demokrati mot en totalitär regim”.

Med det i åtanke ansåg vi att närvaron av hans brorson Robert F. Kennedy Jr vid det gigantiska frihetsmötet i Berlin skulle kunna få en enorm inverkan. Vi gjorde det omöjliga, startade en europeisk sektion, och bjöd in honom till Berlin för att ”väcka världen” vid århundradets största demonstration. Den 29 augusti 2020 blev Robert F. Kennedy, Jr. historiens ”nya Berlinare”. Han höll ett fantastiskt tal, inför en folkmassa på över 1 miljon fredliga deltagare, där han avslöjade hur demokratier kapats och håller på att gå under.

Hans starka tal var en ögonöppnare för miljontals människor runt om i världen och översattes genast till dussintals språk med en massiv spridning på sociala medier.

ATT SKYDDA BARNEN

CHD Europe vill skydda barns hälsa och rättigheter mot medicinska övergrepp. Vi anser att det är synnerligen dysfunktionellt för ett samhälle att offra de yngstas utveckling för att förlänga livet för de äldsta. Precis som i fallet med vaccinskador kan våra barn inte beskriva skador de lider av och om de gör det blir de ofta skuldbelagda för det. Deras situation måste bedömas utifrån deras egna behov och deras fysiska, psykiska och sociala utveckling och välbefinnande.

Våra första insatser gick till att stödja forskning och utvärdera hur barn påverkas av att bära ansiktsmask. Vi medfinansierade utformningen av testutrustning för andning tillsammans med säkerhetsingenjörer i Tyskland och delade med oss av rättsliga strategier, t.ex. användning av ansvarsförbindelser för skolstyrelser och arbetsgivare, med varningar om skaderisker och krav på säkerhetsrutiner för att skydda barnen. Vi förmedlade också rapporter från forskare, barnläkare och psykologer om effekterna av ”corona-åtgärder” på barns utveckling.

CHD Europe yrkade på att EU:s beslut att experiementera och godkänna Covid-injektioner för barn och att de måste informera om de stora riskerna med injektionerna.

Barn står fortfarande i centrum för vårt uppdrag. De är vår framtid. Det är dem vi kämpar för i första hand.

ATT VARA EN RÖST FÖR VALFRIHET

För att kunna fatta välgrundade beslut måste vi kunna jämföra olika alternativ och bedöma deras risker och fördelar.

I motsats till vad regeringarna påstår har vi faktiskt valmöjligheter. Vi anser att det är viktigt att inte bara försvara vår frihet att välja utan också att påminna oss om de olika val vi har. Vad kostar en nedstängning av samhället och en politik för massvaccinering jämfört med en lika stor investering i vårdkapacitet och att använda befintliga behandlingar? Detta måste utvärderas fortlöpande i takt med att ny information blir tillgänglig.

Men vårt europeiska team vill ta detta ett steg längre. Vi vill ompröva vår hälsopolitik genom att sätta mänskliga värden i centrum i stället för att förlita oss på datorsimuleringar som ofta är konstruerade för att tjäna dem som gör dem.

Vilken roll och vilka gränser har en bra folkhälsopolitik? Vad behöver vi investera i för att rädda liv och göra världen bättre? Hur kan vi återgå till oberoende och öppen vetenskap? Vilka är de verkliga kostnaderna och fördelarna med vaccin och dess alternativ?

Vår målsättning är att lansera nya idéer och diskutera bättre strategier, och vi vill förmedla insikterna från Europas och Amerikas främsta experter.

ATT FÖRSVARA VÅRA RÄTTIGHETER

CHD Europe bedriver opinionsarbete och rättsliga åtgärder inom ramen för EU-institutionerna.

Tidigare i år sände vårt team tillsammans med CHD ett ”amicus curiae”-brev till Europadomstolen för mänskliga rättigheter vilket ledde till att de fattade ett avgörande beslut i frågan om obligatorisk vaccination och mänskliga rättigheter.

I oktober 2020 lämnade CHD Europe in sin första stämning till domstolen i Luxemburg, med en begäran om att ogiltigförklara EU-parlamentets beslut att avstå från den riskbedömning som krävs enligt EU:s GMO-förordning för användning av genteknik vid utveckling av Covid 19-vaccin. Vi krävde också att det villkorade marknadsföringstillstånd för vart och ett av Covid-vaccin som beviljats av Europeiska kommissionen skulle ogiltigförklaras.

Under 2021 fokuserade vi tillsammans med vår ordförande Robert F. Kennedy, Jr. våra ansträngningar på att uppmana Europaparlamentets ledamöter att rösta mot införandet av ett ”Covid-pass” genom att skicka öppna brev, namninsamlingar och sprida juridiska och vetenskapliga analyser av förslaget.

SPRIDA VIKTIG INFORMATION OCH STRATEGIER

CHD Europa vill sprida information och dela med sig av resurser avseende vetenskap, rättsliga åtgärder, namninsamlingar och lobbyarbete i Europa. Vi stöttar utvecklingen av ett kollektivt informationsnätverk. Människor från alla länder behöver förena sina krafter och tillhandahålla sina kunskaper och kompetenser. Många kontaktar oss och vi kan spela en viktig roll för att sammanföra dem.

Sedan pandemins början har ett fantastiskt internationellt nätverk med advokater, läkare, forskare, journalister och frihetskämpar bildats med hjälp av vår organisation. Tack vare detta kan vi utbyta optimala lösningar, viktig information och strategier eller granska fakta för att få större genomslag i våra olika länder. Vi samarbetar också med officiella och informella medicinska grupper och föräldra- och medborgarföreningar i flera europeiska länder.

En stor del av denna väldigt värdefulla information når våra medlemmar via vår webbplats, i nyhetsbrev eller i the Defender.

Samarbetet mellan CHD USA och CHD Europa är också viktig. Mycket av det arbete som Kennedy och hans team utför är både till nytta och inspirerande för européer. Rättsliga åtgärder mot Facebook, öppna brev till FDA, lobbyarbete om 5G, artiklar som avslöjar bedrägerier och intressekonflikter, allt detta kan användas för vårt opinionsarbete och påverka europeiska åsikter och beslut.

På samma sätt kan den information och de strategier som europeiska jurister och forskare tar fram gynna rättsprocesser och lobbyarbete i USA. Tillförlitliga nyheter om frågan om hydroxiklorokin i Frankrike, vetenskapliga bedrägerier rörande användningen av PCR-tester som avslöjats av tyska advokater eller franska expertrapporter om farorna med RNA-vaccin är värdefulla argument och/eller bevis.

Slutligen, och detta är en mindre synlig del av vårt arbete, försöker vi ta oss tid för personliga kontakter med andra grupper och människor eftersom vi anser att det är viktigt att vi arbetar med förtroende, integritet och ett gemensamt syfte för att forma en bättre framtid.

ATT AVSLÖJA DEN GLOBALA AGENDAN

Kennedys tal i Berlin var ett ypperligt tillfälle att öka medvetenheten om det globala hotet mot demokratin som ”the Great Reset” utgör med obligatorisk vaccination, övervakningssystem, förstörd ekonomi, censur av yttrandefriheten och en omdaning av samhället till ett digitalt samhälle.

Efter demonstrationen i Berlin i augusti 2020 fick CHD Europa många förfrågningar från oberoende medier om att diskutera vidare om pandemiagendan och Children’s Health Defense:s mission. Förutom att hänvisa till Kennedys omfattande intervjuer och publikationer delade Senta Depuydt, journalisten som leder den europeiska avdelningen, med sig av sina erfarenheter från situationen i Europa i flera artiklar och intervjuer på franska, italienska och engelska, i radioprogram och webb-tv-kanaler över hela webben. Medlemmarna i vårt europeiska team deltog också i flera demonstrationer runt om i Europa.

Videon ”International Message of Hope for Humanity”, som Kennedy spelade in i oktober 2020 på vår begäran, visades i minst 15 länder under protester och möten. I november spelades ett annat anförande in, med fokus på demokrati och öppen debatt, med förkämpar för hälsofrihet som samlats i Köpenhamn för att diskutera sätt att värna mänskliga rättigheter globalt. Kennedys ”jubileumstal” i Berlin är en förnyad varning för hotet mot vår hälsa och frihet och en brådskande uppmaning att engagera sig i aktivt motstånd.

ATT INSPIRERA TILL EGET AGERANDE

Children’s Health Defense Europa är oerhört tacksam för det extraordinära arbetet och engagemanget hos vår ordförande och framträdande medlemmar. Karismatiska och handlingskraftiga män och kvinnor med en mission att sporra enskilda att agera på ett lika värdefullt och omvälvande sätt. Det är vår starka övertygelse att vårt ”nätverk av kollektiv kunskap” är grunden för den fria, förnuftiga och medmänskliga värld som vi vill att våra barn ska ärva.