Red and Yellow Hatchback Axa Crash Tests
|

Har vi bara sett toppen av isberget när det gäller skadeverkningar av mRNA-vaccin?

En bilkrasch i slowmotion

För dem av oss som är väl insatta i biologin och de nya säkerhetsdata som rör de injektioner som kallas ”covidvaccin”, är det som utspelar sig framför våra ögon som en bilkrasch i slowmotion: vi kan se det utvecklas, orsaka enorm skada, har ingen aning om när det kommer att sluta och känner oss maktlösa att kunna göra något åt det.

För närvarande är det okänt hur länge detta fruktansvärda experiment kommer att fortsätta och hur mycket ytterligare skada som kommer att orsakas.

Tyvärr finns det dock skäl att tro att följande mycket väl kan vara fallet:

  1. Det kommer att ta mycket längre tid för ”etablissemanget” att erkänna de skador som orsakats och därför kommer injektionerna att fortsätta att ges under en tid framöver – om än till allt färre allt eftersom tiden går, och med varierande grad av entusiasm.
  2. Även om injektionerna skulle upphöra nu är det okänt hur mycket av de skador som orsakats hittills som faktiskt har kommit i dagen, och hur mycket som kan komma att manifesteras under de kommande åren eller till och med decennierna.

En kategori av skäl till ovanstående är främst politiska. Vi syftar här på det fullständiga misslyckandet hos dem som vi tidigare litade på skulle se till att läkemedelsbehandlingar är säkra. Medveten blindhet från våra tillsynsmyndigheters sida, i kombination med att dessa institutioner nu ganska uppenbart har tagits över av två olika intressenter:

  1. Politiker som uppenbarligen gör vad som helst, inklusive att installera gränsöverskridande samordnade censurregimer, för att hålla sina monumentala misstag dolda; och
  2. Big Pharma, som är desperata att se till att deras guldgruva får fortsätta leverera så länge som möjligt.

Men förutom ovanstående finns det vissa inneboende biologiska orsaker som kan hindra och försena slutet på denna katastrof utan motstycke.

Av en rad olika skäl, som listas nedan, kvarstår många osäkerhetsfaktorer när det gäller den biologiska verkan av upprepade doser av mRNA-produkter. Det som är känt tyder dock på att många av de skador som de orsakar förmedlas av inflammatoriska och autoimmuna processer som (potentiellt) induceras i hela kroppen.

För att sammanfatta den huvudsakliga verkningsmekanismen transporterar lipidnanopartiklarna mRNA till vissa av mottagarens celler. Dessa celler uttrycker spik-protein – som är främmande för kroppen. Kroppens immunsystem bildar antikroppar mot detta protein och angriper och förstör de celler som uttrycker proteinet.

I motsats till de ursprungliga påståendena – att produkten skulle brytas ned i deltoidmuskeln (axelmuskeln) med liten eller ingen spridning i kroppen – visar det sig att produkten faktiskt sprids i stor omfattning – potentiellt till varje organsystem. Detta borde naturligtvis inte ha varit förvånande, eftersom hela poängen med lipiden i lipidnanopartiklarna är att göra det möjligt för dem att korsa membran och distribueras, för att hjälpa till med deras ursprungliga roll som transportörer av riktade läkemedel till cancerceller.

Dessutom:

  • Den mängd spikprotein som produceras är okontrollerad och okontrollerbar, liksom den tid under vilken det produceras. Höga nivåer av spik-antikroppar har påträffats många månader efter injektion, vilket tyder på fortsatt produktion av proteinet.
  • Det producerade spik-proteinet har inbyggda skillnader jämfört med den naturliga versionen – uridin ersätts med pseudouridin – som utformats för att säkerställa att mRNA är mindre nedbrytbart. Andra förändringar (t.ex. kodonoptimering) kan mycket väl förändra det producerade proteinets vikningsegenskaper – med okända konsekvenser.
  • Man tror att spik-proteinet kan translokeras till cellkärnan, och riskerna för detta är fortfarande okända.
  • Upprepad bildning av spik från flera injektioner kan ha skadliga effekter, både på förmågan att bekämpa liknande virus (så kallad ”tolerans” som skapas genom att ändra den typ av antikropp som bildas) och på immunförsvaret (vilket minskar kroppens förmåga att bekämpa andra patogener eller cancer)
  • LNP:erna i sig (trots deras ”nyttolast”) kan mycket väl vara proinflammatoriska i sig.
  • Betydelsen av DNA-kontaminering över toleransnivåerna från de bakteriella plasmider som användes i tillverkningsprocessen för stora volymer är ännu okänd.

En stor del av de observerade skadorna verkar vara inflammatoriska eller autoimmuna till sin natur. Båda dessa processer är vanligtvis kroniska, inte akuta problem. Det är fullt möjligt att de fortsätter i månader eller till och med år när de en gång har startat. Framför allt anses kronisk inflammation ha en central roll i många av de kroniska sjukdomar som västerlänningar har drabbats av under de senaste decennierna.

Följaktligen kan de synliga skadorna uppträda under en lång tidsperiod. Eftersom kroniska inflammatoriska och autoimmuna processer till sin natur byggs upp långsamt över tid är det dessutom troligt att individen vänjer sig vid de negativa effekterna tills en kritisk händelse inträffar efter en längre period.

Ett bra exempel på detta är kranskärlssjukdom. Man tror att inflammation är en viktig del av den patofysiologi som leder till att ett ”plack” byggs upp i artärväggen. Detta kan vara symptomfritt tills det brister och orsakar en total blockering som resulterar i en ”hjärtattack”. Om injektionerna påskyndar denna inflammatoriska process kan förloppet av den patologiska processen förefalla identiskt med det som tidigare observerats hos många människor, även om den har framkallats och påskyndats utöver vad personen annars skulle ha upplevt; men eftersom det ligger inom ramen för möjliga eller till och med sannolika sjukdomar avfärdas det som ”en av dessa saker”.

Cigarettillverkare brukade förneka att deras produkter orsakade lungcancer genom att peka på icke-rökare som drabbats av samma öde. Det var i själva verket bara genom rigorös epidemiologisk analys som sambandet otvetydigt kunde bevisas. När det gäller covidinjektionerna är det djupt oroande att myndigheterna tycks göra allt för att hindra tillgången till de uppgifter som skulle göra det möjligt att genomföra sådana analyser.

En annan orsak till att skador kan vara svåra att identifiera är att de patologiska processerna i vissa fall bara minskar den fysiologiska reserven, något som kan gå obemärkt förbi under år eller decennier. De flesta av kroppens system har en betydande inbyggd redundans, vilket är anledningen till att en njure, eller en betydande del av levern, kan förloras samtidigt som en god fysiologisk och biokemisk kontroll bibehålls. Men om någon förlorar en njure är det mer sannolikt att de drabbas av njursvikt när de blir äldre och njurarnas effektivitet minskar, och den tillgängliga reserven försvinner. Om en del av hjärtat skadas när man är ung (t.ex. genom myokardit) kan man mycket väl återhämta sig helt på kort sikt och vara fysiologiskt normal, men man är mer sårbar för hjärtsvikt (när hjärtat inte kan pumpa runt blodet i kroppen tillräckligt) efter att ha förlorat ytterligare hjärtmuskelvävnad efter – säg – en hjärtattack i medelåldern.

Slutligen bör det noteras att på grund av den stora spridningen i kroppen (något som är ganska uppenbart med tanke på det stora antalet rapporter i de olika databaserna över biverkningar) verkar skadeverkningarna visa sig i en extremt stor mängd olika symptom och störningar. Dessa kommer att vara problematiska att diagnostisera och kräva långa och komplicerade undersökningar, med flera möjliga patologier. Sådana profiler av typer av skador har i allmänhet inte observerats med farmaceutiska produkter tidigare; i de flesta fall är de negativa effekterna mer begränsade i omfattning och mer nära tidsmässigt relaterade till dosering (även om det finns vissa undantag).

Sammanfattningsvis

Det är inte möjligt att säga om vi befinner oss i början eller nära slutet av de skadeverkningar som orsakas av dessa medel.

En kombination av vad som kan kallas ”politiska” skäl, tillsammans med de inneboende biologiska egenskaperna hos mRNA-”vaccinen”, talar alla emot att injektionerna inom någon snar framtid kommer att identifieras och accepteras som orsak till betydande och ihållande skador som ett oacceptabelt stort antal människor upplever.

Dessutom är det fortfarande troligt att de kommer att fortsätta att administreras under en tid framöver – åtminstone till vissa grupper på vissa platser – vilket förlänger och förvärrar de skador som redan har orsakats.

Ursprungligen publicerad av HART

Suggest a correction

Similar Posts