| |

WHO-initiativ för att ”främja önskade beteenden” genom övervakning av sociala medier

I ett nytt initiativ från Världshälsoorganisationen uppmanas medlemsländerna att bekämpa vad organisationen kallar en ”infodemi” – ett överflöd av information, ”korrekt eller inte”, som gör det svårt för människor att ”anta beteenden som skyddar deras hälsa och hälsan hos deras familjer och samhället.”

Världshälsoorganisationen (WHO) föreslår en uppsättning rekommendationer för ”övervakningssystem för social avlyssning” som är utformade för att hantera vad man beskriver som ett ”hälsohot” orsakad av ”felaktig information” online.

WHO:s initiativ PRET ( Preparedness and Resilience for Emerging Threats ) hävdar att ”felaktig information” har resulterat i en ”infodemic” som utgör ett hot – även i de fall där informationen är ”korrekt”.

PRET har väckt uppmärksamhet vid en tidpunkt då WHO:s medlemsländer är engagerade i förhandlingar om två kontroversiella instrument: ”pandemifördraget” och ändringar av det internationella hälsoreglementet (IHR).

Det senaste utkastet till pandemifördrag innehåller skrivningar om hur WHO:s medlemsländer ska förbinda sig till ”social avlyssning”. Enligt artikel 18(b) ska WHO:s medlemsländer åta sig att:

”genomföra regelbunden uppsökande verksamhet, social avlyssning och regelbunden analys och samråd med organisationer i det civila samhället och medier för att identifiera förekomsten av och profiler för felaktig information, vilket bidrar till att utforma kommunikations- och meddelandestrategier för allmänheten för att motverka felaktig information, desinformation och falska nyheter och därigenom stärka allmänhetens förtroende och främja efterlevnad av folkhälsa och sociala åtgärder.”

Michael Rectenwald, Ph.D., författare till ”Google Archipelago: TheDigital Gulag and the Simulation of Freedom” och tidigare professor i Liberal Studies vid New York University, till The Defender:

”WHO:s PRET-initiativ är en del av FN:s försök att införa global ’medicinsk’ tyranni med hjälp av övervakning, ’social avlyssning’ och censur. PRET är den teknokratiska delen av WHO:s föreslagna pandemifördrag, som, om det accepteras av nationalstaterna, skulle innebära att nationell och individuell suveränitet överlämnas till detta organ för ”global styrning”.

”Finns det något bättre sätt att upprätta en envärldsregering än att använda så kallade globala kriser som måste hanteras genom inget mindre än ’global styrning’? Jag påminner läsarna om att man inte kan lyda sig ut ur tyranni.”

WHO kan använda artificiell intelligens för att övervaka konversationer på sociala medier

Ett WHO-dokument som beskriver PRET-initiativet – ”Module 1: Planning for respiratory pathogen pandemics, Version 1.0” – innehåller en definition av infodemisk:

”Infodemi är överflödet av information – korrekt eller inte – som gör det svårt för individer att anta beteenden som skyddar deras hälsa och hälsan hos deras familjer och samhället.

”Infodemi kan ha en direkt inverkan på hälsan, hindra genomförandet av motåtgärder för folkhälsan och undergräva tilliten och den sociala sammanhållningen.”

I dokumentet rekommenderas att länderna som svar på ”infodemin” bör ”införliva de senaste verktygen och metoderna för delat lärande och kollektiva åtgärder som inrättades under covid-19-pandemin

Enligt WHO-dokumentet kan detta göras om regeringarna ”inrättar och investerar i resurser för övervakningssystem för social avlyssning och kapacitet att identifiera oro samt rykten och felaktig information”

Sådana resurser inkluderar ”nya verktyg och metoder för social avlyssning … med hjälp av ny teknik som artificiell intelligens för att lyssna av befolkningens oro på sociala medier.”

Enligt dokumentet:

”För att bygga förtroende är det viktigt att vara lyhörd för behov och oro, att förmedla information i rätt tid och att utbilda ledare och HCW [vårdpersonal] i principer för riskkommunikation och uppmuntra att de tillämpas.”

Riskkommunikation ”bör skräddarsys för intressegemenskapen, med fokus på och prioritering av utsatta grupper”, säger WHO.

”Skräddarsydd” kommunikation var ett kännetecken för folkhälsoinsatserna under covid-19-pandemin.

I november 2021 lanserade till exempel Rockefeller Foundation, National Science Foundation och Social Science Research Council projektet Mercury Project, som syftade till att ”öka användningen av covid-19-vaccin och andra rekommenderade folkhälsoåtgärder genom att motverka miss- och desinformation” – bland annat genom att studera ”olika effekter i olika sociodemografiska grupper”

På samma sätt anger PRET att det kommer att ”införliva de senaste verktygen och metoderna för delat lärande och kollektiva åtgärder som inrättats under COVID-19-pandemin.”

Dessa ”verktyg och tillvägagångssätt” kan användas under ”akuta luftvägsinfektionshändelser”, enligt dokumentet, som rekommenderar regeringar att:

”Utveckla och genomföra kommunikations- och beteendeförändringsstrategier baserade på infodemiska insikter, och testa dem under akuta luftvägsinfektionshändelser inklusive säsongsinfluensa.

”Detta inkluderar att implementera infodemisk hantering över sektorer och ha ett samordnat tillvägagångssätt med andra aktörer, inklusive akademi, civilsamhälle och internationella organ.”

Detta är inte första gången som WHO tar upp den så kallade ”infodemiska” situationen.

I en WHO-rapport som publicerades den 1 september 2022 med titeln ”Infodemics and health misinformation: a systematic review of reviews” konstaterades att ”infodemics och misinformation… ofta påverkar människors mentala hälsa negativt och ökar tveksamheten till vaccin, och kan förhala vårdens inkomster.”

I översynen drog WHO slutsatsen att ”infodemi” kan hanteras genom att ”utveckla rättsliga riktlinjer, skapa och främja medvetenhetskampanjer, förbättra hälsorelaterat innehåll i massmedia och öka människors digitala och hälsokunskaper.”

Och i ett separat, odaterat WHO-dokument ges råd till allmänheten om hur vi kan ”platta ut den infodemiska kurvan

WHO och Google tillkännager samarbete mot ”medicinsk felinformation

WHO:s PRET-förslag sammanföll med ett nytt flerårigt samarbetsavtal med Google om tillhandahållande av ”trovärdig hälsorelaterad information för att hjälpa miljarder människor världen över att reagera på nya och framtida folkhälsofrågor”.

Avtalet tillkännagavs den 23 maj av Dr. Karen DeSalvo, Googles Chief Health Officer, på företagets blogg. Hon skrev följande:

”Information är en avgörande faktor för hälsa. Att få rätt information vid rätt tidpunkt kan leda till bättre hälsoresultat för alla. Vi såg detta på nära håll under covid-19-pandemin när det var svårt för människor över hela världen att hitta användbar information på nätet.

”Vi samarbetade med Världshälsoorganisationen (WHO) om en rad insatser för att hjälpa människor att fatta välgrundade beslut om sin hälsa – från ett SOS-larm till lokalt relevant innehåll om covid-19 och YouTube-policys om medicinsk felinformation.”

Ett sätt för Google att samarbeta med WHO är att skapa fler ”kunskapspaneler” som kommer att synas tydligt i sökresultaten för hälsorelaterade frågor på plattformen.

”Varje dag kommer människor till Google Search för att leta efter tillförlitlig information om olika hälsotillstånd och symtom”, skrev DeSalvo. ”För att hjälpa dem att få tillgång till pålitlig information citerar våra kunskapspaneler innehåll från tillförlitliga källor som täcker hundratals tillstånd från vanlig förkylning till ångest.”

”I nära samarbete med WHO kommer vi snart att expandera till att omfatta fler tillstånd som KOL [kroniskt obstruktiv lungsjukdom], högt blodtryck, typ 2-diabetes, Mpox, Ebola, depressiv sjukdom, malaria och mer”, tillade hon.

Google kommer att göra dessa kunskapspaneler tillgängliga på flera språk, bland annat engelska, arabiska, kinesiska, franska, ryska och spanska.

DeSalvos inlägg från den 23 maj tog också upp ett pågående samarbete mellan Google och WHO, Open Health Stack (OHS), som ”hjälper till att påskynda den digitala omvandlingen av hälsosystem runt om i världen” och ”sänka barriären för rättvis sjukvård.”

Google tilldelade också WHO mer än 320 miljoner dollar ”i donationer för Google Search-annonsering” så att WHO ”kan publicera hälsoinformation om mer än COVID-19, såsom Mpox, mental hälsa, influensa, ebola och naturkatastrofer.”

Google planerar att ge ytterligare 50 miljoner dollar i annonsbidrag till WHO i år.

Enligt Google är annonsbidragen till WHO företagets största donation till en enskild organisation.

USA:s Food and Drug Administration (FDA) twittrade den 22 maj om myndighetens egna insatser för att bekämpa påstådd ”felaktig information” och ”desinformation”.

Tweeten innehåller en 35 sekunder lång video, som hävdar att ”felaktig information” sprids ”sex gånger snabbare än fakta”, samtidigt som FDA:s initiativ ”Rumor Control” marknadsförs.

”Rumor Control” är topprioriterat av FDA-chefen Dr. Robert Califf och lanserades i augusti 2022 och ansluter sig till andra initiativ för att bekämpa ”felinformation” och ”desinformation”

”Den växande spridningen av rykten, felaktig information och desinformation om vetenskap, medicin och FDA utsätter patienter och konsumenter för risker”, enligt FDA:s webbsida Rumor Control. ”Vi är här för att tillhandahålla fakta.”

I initiativet uppmanas allmänheten att göra ”tre enkla saker” för att ”stoppa rykten från att spridas”: ”Tro inte på ryktena”, ”sprid dem inte vidare” och ”få hälsoinformation från pålitliga källor som FDA och våra regeringspartners”.

”Rumor Control” verkar ha inspirerats av ett initiativ som utvecklats av Virality Project, ”en koalition av forskningsenheter” från sex institutioner ”med fokus på att stödja informationsutbyte i realtid mellan forskarsamhället, folkhälsotjänstemän, myndigheter, frivilliga organisationer och sociala medieplattformar.”

Dokument som släpptes som en del av ”Twitter-filerna” i mars avslöjade att Virality Project, baserat i Stanford Internet Observatory, också efterlyste skapandet av en desinformationsstyrelse bara en dag innan Biden tillkännagav planer på att starta sin regeringsstyrda styrelse för desinformation.

I likhet med PRET: s rekommendationer att rikta in sig på ”korrekt” information som ändå strider mot etablerade folkhälsoberättelser, arbetade Virality Project med Twitter och andra sociala medieplattformar och rekommenderade att de ”vidtar åtgärder även mot” berättelser om sanna vaccinbiverkningar ”och” sanna inlägg som kan leda till tveksamhet”.

Dessa censurinsatser inkluderade minst en tweet från Robert F. Kennedy Jr, tjänstledig ordförande för Children’s Health Defense.

Ursprungligen publicerat på The Defender

Suggest a correction

Similar Posts