|

FN:s ordförande godkänner pandemideklaration – integritetsexperter varnar för ”digital gulag”

Trots invändningar från 11 länder godkände FN:s generalförsamlings ordförande idag en deklaration om förebyggande av pandemier som syftar till att skapa en global pandemimyndighet. Kritiker menar att deklarationen stöder restriktioner i stil med covid-19, inklusive ”stängning av skolor och oproportionerligt många kvinnor utan arbete och i fattigdom.”

Den här artikeln publicerades ursprungligen av The Defender – Children’s Health Defense’s News & Views Website

Ordföranden för FN:s generalförsamling godkände idag den icke-bindande FN-deklarationen om förebyggande, beredskap och insatser vid pandemier (PPPR), utan omröstning i generalförsamlingen och trots invändningar från 11 länder.

Kritiker kallar deklarationen, som syftar till att skapa en global pandemimyndighet med befogenhet att genomdriva nedstängningar, allmän vaccination och censur av ”felaktig information”, ”hyckleri” och ”vansinnigt.”

Godkännandet kom som en del av ett högnivåmöte om PPPR. Men vad innebär deklarationen i praktiken?

För förespråkarna är deklarationen ett viktigt steg mot global samordning av pandemiförebyggande åtgärder och folkhälsa.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) innebär den ”en möjlighet … att förebygga och förbereda sig för pandemier och deras konsekvenser, med hjälp av ett tillvägagångssätt som involverar alla statliga sektorer.”

WHO sade också att PPPR syftar till att ”tillämpa lärdomar från COVID-19-pandemin ” och ”kommer när världen står inför flera humanitära och klimatrelaterade kriser som hotar liv och försörjning runt om i världen.”

I ett uttalande sa WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus att ”om covid-19 inte lärde oss något annat så är det att när hälsan är i fara så är allt i fara.” Han kopplade PPPR till FN:s mål för hållbar utveckling och sa att världens ledare bör ”visa att de har lärt sig de smärtsamma lärdomarna av pandemin.”

Advokaten Lawrence Gostin, chef för Georgetown Universitys WHO Collaborating Center – en nyckelperson som ”spelar en väsentlig roll bakom kulisserna i förhandlingarna” om det föreslagna ”pandemifördraget” och ändringar av det internationella hälsoreglementet (2005 ) (IHR) – sa att högnivåmötet ”är vår bästa chans att få stöd och djupt engagemang från stats- och regeringscheferna.”

”En överenskommelse utan motstycke” sker på bekostnad av nationell suveränitet

Andra experter har en annan åsikt. Författaren och poddaren Frank Gaffney, grundare och ordförande för Center for Security Policy, säger till The Defender att det är ”mycket oroande” att FN och WHO ”ytterligare kommer att uppmuntra, om inte faktiskt godkänna, den typ av stående kapacitet eller auktoritet från deras egen sida att i huvudsak själva diktera vad som utgör nödsituationer.”

”Det går inte att komma ifrån att det sker på bekostnad av nationernas suveränitet som därefter kommer att bli tillsagda att de har en nödsituation och vad de måste göra åt den”, tillägger han. ”Detta saknar motstycke.”

Gostin säger att ”förhandlarna har gått vilse” när det gäller hur man ska balansera ansvarsskyldighet och suveränitet vid genomförandet av instrument som PPPR, IHR eller ”pandemifördraget.”

David Bell, folkhälsoläkare, bioteknikkonsult och tidigare chef för Global Health Technologies vid Intellectual Ventures Global Good Fund, skrev för Brownstone Institute att ”huvudsyftet” med PPPR ”är att stödja” ”pandemifördraget” och IHR-ändringar som för närvarande är under förhandling av WHO: s medlemsländer.

Bell menar att ett ”tystnadsförfarande” används, ”vilket innebär att stater som inte svarar kommer att betraktas som anhängare av texten.” Han skriver att texten är ”klart motsägelsefull, ibland felaktig och ofta ganska meningslös” och avsedd att centralisera WHO:s makt.

Bell säger till The Defender: ”Deklarationen skrevs inte med seriösa avsikter, utan är i huvudsak tom retorik som främjar en fortsatt centralisering av kontrollen som FN och WHO öppet söker, på bekostnad av demokrati, mänskliga rättigheter och jämlikhet.”

Francis Boyle, J.D., Ph.D., expert på biologiska vapen och professor i internationell rätt vid University of Illinois, som utarbetade 1989 års Biological Weapons Anti-Terrorism Act, instämmer. ”Samma personer som utarbetade pandemifördraget och IHR-ändringarna utarbetade PPPR-dokumentet”, säger Bell till The Defender.

”Detta är ett försök att få hela FN-organisationen, dess fackorgan och anslutna organisationer att backa upp och stödja deras föreslagna globalistiska WHO:s världsomspännande totalitära medicinska och vetenskapliga polisstat”, säger han.

Dagens högnivåmöte omfattade planerade tal från 158 nationella representanter, inklusive presidenter eller premiärministrar från 34 länder och, som representant för USA, utrikesminister Anthony Blinken.

Bland paneldeltagarna fanns den tyske hälsoministern Dr. Karl Lauterbach och företrädare för Biotechnology Innovation Organization.

Vad innebär deklarationen för dig?

Den slutliga texten till PPPR:s politiska deklaration, daterad den 1 september, innehåller uttalanden och förslag som täcker en rad olika frågor, från vaccination till så kallad ”felaktig information.”

Enligt deklarationen ”kräver pandemier ett snabbt, synkroniserat och fortlöpande ledarskap, global solidaritet, ökat internationellt samarbete och multilaterala åtaganden … för att genomföra sammanhängande och robusta nationella, regionala och globala åtgärder, som drivs av vetenskap … för att stärka förebyggande, beredskap och insatser mot pandemier.”

Deklarationen slår fast att ”hälsa är en förutsättning för alla” och en indikator på ”hållbar utveckling”, och uppmanar till följande:

  • Allmän vaccination: Deklarationen uttrycker ”djup oro” över den sjunkande globala vaccinationsgraden och innehåller ett åtagande om att stödja ”forskning och utveckling av vaccin och läkemedel, samt förebyggande åtgärder och behandlingar för överförbara och icke-överförbara sjukdomar.”

”Rutinmässig immunisering är en av de mest effektiva och kostnadseffektiva folkhälsoinsatserna med störst räckvidd och påvisade hälsoresultat”, heter det i deklarationen, som samtidigt betonar den ”viktiga roll som den privata sektorn spelar i forskning och utveckling av innovativa läkemedel”, inklusive vaccin.

Man efterlyser en förbättring av kapaciteten för rutinimmunisering, vaccinering och uppsökande verksamhet, bland annat genom att tillhandahålla evidensbaserad information om hur man främjar förtroende, upptag och efterfrågan, och genom att utöka vaccintäckningen för att förhindra utbrott samt spridning och återuppkomst av smittsamma sjukdomar.

  • Gör ”tillfälliga” covid-19-befogenheter permanenta: I deklarationen uttrycks ”oro över den fortsatta uppkomsten och återkomsten av epidemiska sjukdomar” och ”behovet … att bygga vidare på lärdomarna och bästa praxis från covid-19-pandemin”, inklusive att ”i förekommande fall omvandla tillfälligt uppskalad kapacitet” som utvecklats under pandemin ”till permanent kapacitet på ett hållbart sätt.”
  • Efterlyser ökad övervakning och digitala hälsodokument, t.ex. vaccinpass: Deklarationen ”erkänner … potentialen hos digital hälsoteknik ” för att ”genomföra och stödja hälsoåtgärder och stärka nationella insatser” mot pandemier och hälsokriser.

Digital teknik som vaccinpass är en nyckelkomponent i de IHR-ändringar som är under förhandling. I deklarationen anges också ett behov av ”system för tidigt larm” och ”en integrerad One Health-strategi ” för ”den tidigaste och mest adekvata responsen” på pandemier och hälsokriser.

  • Potentiell censur av sociala medier: I deklarationen uttrycks ”oro över att hälsorelaterad felinformation och desinformation negativt påverkat rutinmässiga immuniseringstjänster globalt.”

Därför efterlyser deklarationen ”åtgärder för att motverka och hantera de negativa effekterna av hälsorelaterad felinformation, desinformation, hatpropaganda och stigmatisering, särskilt på sociala medieplattformar … inklusive att motverka vaccintveksamhet … och att främja förtroendet för folkhälsosystem och myndigheter.”

  • Uppmanar till slutförande av ”pandemifördrag” och IHR-ändringar: Deklarationen ”uppmuntrar” slutförandet av förhandlingarna om IHR-ändringarna och ”pandemifördraget”, vilket tyder på att detta kommer att säkerställa ”hållbar, prisvärd, rättvis, rättvis, effektiv, effektiv och snabb tillgång till medicinska motåtgärder”, inklusive vaccin.
  • Du kommer att få betala för detta: Förklaringen ”välkomnar lanseringen av Pandemifonden” för att ”finansiera viktiga investeringar” för beredskap och insatser vid pandemier, till en kostnad av 30 miljarder dollar per år. Denna prislapp inkluderar ett ”uppskattat gap på 10 miljarder dollar i ny extern finansiering per år utanför nuvarande nivåer för officiellt utvecklingsbistånd” – nämligen avgifter som betalas av WHO:s medlemsländer.

Enligt Bell ”konstaterade WHO 2019 att pandemier är sällsynta och obetydliga när det gäller den totala dödligheten under det senaste århundradet”, men ”WHO och hela FN-systemet betraktar nu pandemier som ett existentiellt och överhängande hot.”

Han menar att detta är viktigt eftersom ”de ber om mycket mer pengar än vad som spenderas på något annat internationellt hälsoprogram”, vilket kommer att ”ge stor rikedom till vissa människor” och stora befogenheter för regeringar, som kan användas för att ”återinföra just de responser som just har orsakat den största tillväxten av fattigdom och sjukdom under vår livstid.”

”Logiskt sett kommer pandemier bara att bli vanligare om någon har för avsikt att göra dem vanligare (så vi borde undra vad som händer)”, skrev Bell.

Bell menar att deklarationen visserligen ger läpparnas bekännelse till frågor som kvinnors rättigheter och utbildning, men att den motsäger sig själv genom att stödja covid-19-liknande restriktioner, inklusive att ”stänga skolor och på ett oproportionerligt sätt kasta ut kvinnor från arbete och in i fattigdom.”

Den oberoende journalisten James Roguski säger till The Defender: ”De stora skador som har orsakats av godkända läkemedel och injektioner gör hyckleriet” i deklarationens uppmaningar till ”större tillgång” till vaccin ”helt häpnadsväckande.”

”Om WHO fortfarande ville förbättra den allmänna hälsan skulle de självklart inte vara inblandade i detta, eftersom det strider mot god folkhälsopolitik”, säger Bell.

Gostin menade att felaktig information ”utgör ett allvarligt hälsohot, särskilt när det gäller distribution av vaccin” och tillade att ”det är en utmaning att balansera yttrandefrihet med att bekämpa felaktig information” och att ”WHO kan leda partnerskap mellan vetenskapliga experter och informationsspridare för att säkerställa att trovärdig information når allmänheten.”

Bell håller dock inte med om denna uppfattning och skriver: ”WHO karaktäriserade nyligen offentligt människor som diskuterar negativa effekter av COVID-vaccin och ifrågasätter WHO: s politik som ’högerextremister’, ’anti-vetenskapliga aggressorer’ och ’en dödande kraft'”, och tillägger att: ”Detta är obehagligt. Det är den nedvärdering och hatpropaganda som fascistiska regimer använder.”

Men för Gostin är PPPR:s deklaration inte tillräcklig. ”Den är helt otillräcklig när det gäller konkreta åtgärder, till exempel löften om finansiering av hälso- och sjukvårdssystem”, sade han och tillade: ”Det har varit för lite samarbete mellan FN och WHO.”

11 länder motsatte sig deklarationen

Samförståndet om PPPR är inte universellt. I ett brev från den 17 september till Dennis Francis, ordförande för UNGA, som undertecknats av representanter från 11 länder, framfördes att ”legitima farhågor” ”från ett stort antal utvecklingsländer har ignorerats.”

De 11 länderna är Vitryssland, Bolivia, Kuba, Demokratiska folkrepubliken Korea, Eritrea, Islamiska republiken Iran, Nicaragua, Ryska federationen, Syriska arabrepubliken, Venezuela och Zimbabwe.

Deras brev bröt ”tystnadsproceduren” och det står: ”Våra delegationer är övertygade om att detta inte är ett sätt att hantera multilaterala och mellanstatliga förhandlingar om frågor av stor relevans för det internationella samfundet, särskilt för utvecklingsländerna.”

Man tillade att ”inget samförstånd har nåtts om någon av dessa processer.” Brevet innehåller dock inga specifika invändningar mot innehållet i PPPR-deklarationen.

Enligt Boyle bör de 11 ländernas invändningar ”förhindra att denna deklaration antas med konsensus och därmed för att bli en del av internationell sedvanerätt, vilket är vad de som står bakom deklarationen avser.”

”De kunde inte få igenom det i UNGA som en konsensusresolution på grund av de 11 stater som motsatte sig det”, säger Boyle. ”De försöker vrida och vända på det”, säger han, genom att låta UNGA:s ordförande – inte UNGA – godkänna deklarationen.

Gates-stödd organisation drev på för PPPRdeklaration

Förutom nationella representanter deltog även organisationer som Gavi, Vaccine Alliance – erkänd som en intressent och ”observatör” av WHO – i dagens möte.

Gavi har som mål att ”rädda liv och skydda människors hälsa” och säger att man ”hjälper till att vaccinera nästan hälften av världens barn mot dödliga och försvagande infektionssjukdomar.”

Bill & Melinda Gates Foundation är partner till Gavi och har en permanent plats i dess styrelse – liksom WHO, UNICEF och Världsbanken.

Gavi beskrev årets UNGA som ”en nykter milstolpe” på vägen mot att uppfylla 2030-målet för de globala målen för hållbar utveckling, och sa att högnivåmötet är ”en unik och historisk möjlighet för ledare att anta en global strategi för hela regeringen och hela samhället för att hantera pandemiska hot.”

”Genom att dra lärdom av den akuta fasen av pandemin är ögonblicket nära att forma ett mer lyhört och motståndskraftigt system”, sa Gavi och tillade att ”brådskande åtgärder krävs för att uppfylla SDG3-målen [hälsa och välbefinnande] och nå alla barn med livräddande vaccin.”

Gavi tilldelade också sig själv en roll i denna process och sa: ”Det bör också finnas en framträdande roll för specialiserade organ som Gavi, som bygger på teknisk expertis och lärdomar från responsen på COVID-19-pandemin för att uppnå jämlik hälsa.”

Bell säger att Gavi är ett exempel på en organisation som inte ”påverkades negativt” av covid-19-katastrofen. ”Människor och företag som sponsrar mycket av WHO:s hälsoarbete, och dess systerorganisationer som CEPI, Gavi och Unitaid, gagnades mycket väl av den politik de förespråkade så starkt för”, skriver han.

PPPR föreställer sig en ”digital gulag”, framförhandlad i ”hemlighet

Gaffney, som är värd för ett webbseminarium idag om förslag om att utöka vaccinpass och ge WHO mer makt, säger att PPPR är en del av ett bredare maktgrepp från WHO och FN, inklusive förslag som förväntas diskuteras i FN i september 2024, för att ge FN:s generalsekreterare obestämda nödbefogenheter.

”Både FN och WHO ser denna typ av digital gulag som en understödjande mekanism för att utöva denna typ av auktoritet, och specifikt dessa enheters förmåga att diktera vad som måste göras som svar på vad de än beslutar är en kris, hälsorelaterad eller annan”, säger Gaffney. ”Det är detta som är oroar mig mycket.”

Dr. Michel Kazatchkine, en fransk läkare och diplomat och medlem av den grupp som utarbetade PPPR-deklarationen, säger att deklarationen och förslaget att ge FN:s generalsekreterare befogenheter i nödsituationer är kopplade till varandra.

Enligt Roguski är PPPR-deklarationen ett av ”fyra spår som är viktiga att uppmärksamma just nu” – tillsammans med de IHR-ändringar som antogs i maj 2022, som han säger ”måste avvisas i slutet av november”, de nya IHR-ändringarna och ”pandemifördraget” (formellt kallat WHO CA Framework Convention).

Roguski säger till The Defender att måldatumet maj 2024 för antagandet av IHR-ändringarna och ”pandemifördraget” vid WHO:s Världshälsoförsamling är i fara på grund av de invändande nationerna – en åsikt som delas av Gostin, som säger att tidsfristen maj 2024 är ”pressande” men noterar att ”anledningen till brådskan är övertygande.”

Roguski säger att PPPR-förhandlingarna genomfördes i ”hemlighet” och noterar att PPPR-deklarationen ”är tyst” om ansträngningarna att utveckla ett globalt nätverk för digital hälsocertifiering – vilket skulle skapa ett globalt ramverk för ”vaccinpass” och andra typer av hälsocertifikat som ska implementeras.

Roguski säger att PPPR snarare än att kräva att forskning om funktionsvinster ska upphöra stöder finansiering av WHO: s ansträngningar ”att genomföra ett Pathogen Access and Benefits Sharing System.” Han säger att detta ”ökar risken för spridning av dödliga patogener, genom design.”

Enligt PPPR-deklarationen kommer ett högnivåmöte som granskar framstegen med genomförandet av PPPR att hållas i New York 2026. Andra hälsorelaterade högnivåmöten vid UNGA denna vecka fokuserar på universell hälsotäckning och tuberkulos.

Denna artikel publicerades ursprungligen av The Defender.

Suggest a correction

Similar Posts