|

5G-frekvens försämrar benstyrkan

En ny studie visar att exponering för 3,5 GHz som används vid 5G minskar benstyrkan och flexibiliteten i djurförsök, trots att exponeringen låg väl under de referensvärden som ICNIRP hävdar skyddar mot alla hälsorisker. Dessutom observerades ökad oxidativ stress i skelettmuskelvävnader.

3.5 GHz är en frekvens som i stor utsträckning används för 5G i städer och tätorter idag. Trots att 5G har byggts ut och lanserats sedan 2020 finns det fortfarande bara ett fåtal studier på effekterna av exponering för 5G, i synnerhet den komplicerade samman-sättningen av olika frekvenser, modulationer och snabba pulser som människor utsätts för i verkliga livet genom utbyggnaden av 5G.

Den nya studien genomfördes vid den medicinska fakulteten vid Van Yüzüncü Yıl University i Turkiet. Det är en av de få studier som hittills studerat effekter av exponering för 5G-frekvensen 3,5 GHz. Forskarna exponerade försöksdjur (råttor) under 2 timmar varje dag i 30 dagar för en strålningsnivå på 1,6 W/m2, vilket innebär att strålningen var betydligt lägre än ICNIRP:s gränsvärde på 10 W/m2 under ett genomsnitt på 6 minuter. För att studera effekterna på diabetes bestod en grupp av de exponerade och oexponerade grupperna av råttor med diabetes.

Forskarnas fokus var att undersöka effekterna av 3,5 GHz på skelettmuskelvävnad och på ben. Ben utgörs av främst två kompositmaterial som består av mineraler och kollagen. De mekaniska egenskaperna hos dessa material skiljer sig från varandra: mineraler ger benet styrka medan kollagen ger benet motståndskraft mot mekaniska krafter, hållbarhet och viss flexibilitet.

Tidigare forskning har visat att liknande strålning har negativa effekter på olika vävnader och att benvävnad är känslig för strålning. Till exempel har forskare noterat en minskning av mineralnivåerna i ben efter exponering för 1,8 GHz.

Minskad benstyrka

Exponering för 3,5 GHz under två timmar per dag i 30 dagar vid 1,6 W/m2 orsakade en minskning av både benflexibilitet och benstyrka hos friska råttor. ICNIRP:s gränsvärden, som tillämpas av de flesta regeringar och rekommenderas av WHO, är mycket högre, 10 W/m2 i genomsnitt under 6 minuter.

De erhållna resultaten tyder också på en minskning av benmineraliseringen och benvävnadens hållbarhet.

Dessutom observerade forskarna tecken på att strålningsexponeringen orsakade oxidativ stress i skelettmusklerna och att dessa negativa effekter var större bland de djur med diabetes.

Forskarnas slutsats

Forskarna slutsats är att studien visade att exponering för 3,5 GHz kan ha negativa effekter på benens biomekanik. Råttor med diabetes kan vara mer mottagliga för de farliga effekterna, med betydande förändringar observerade i oxidativa stressparametrar. Dessa observationer tyder på att exponering för 3,5 GHz potentiellt kan äventyra benkvaliteten och den strukturella integriteten samt påverka oxidativa stressparametrar i musklerna hos råttor. Mer forskning behövs för att undersöka de potentiella effekterna på människors hälsa, särskilt för personer med redan existerande medicinska tillstånd.

Tidigare 5G-studie

I oktober 2022 publicerade samma forskargrupp resultaten av en liknande djurstudie med samma exponering för 3,5 GHz som var GSM-modulerad: 2 timmar per dag, 5 dagar i veckan i 30 dagar. Exponeringen orsakade en ökad förekomst av skadade nervceller, vilket enligt forskarna på sikt kan leda till demens. Den påverkade också olika hormoner som har en skyddande effekt på nervsystemet.

De tre första fallstudierna av hälsoeffekterna av 5G publicerades under januari – april 2023 och genomfördes av Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen i samarbete med forskaren Dr Lennart Hardell från Forskningsstiftelsen Miljö & Cancer. De tre fallstudierna visade att installationen av 5G-basstationer orsakade symtom på mikrovågssyndromet och i flera fall var symtomen så allvarliga att fortsatt vistelse i hemmet blev omöjlig för de studerade personerna. Studierna visade också att installationen av 5G-basstationer nära människors hem leder till extremt höga strålningsnivåer, långt över de nivåer som tidigare visat sig orsaka liknande symtom efter exponering för tidigare generationer av mobiltelefoni (2G, 3G).

Såvitt vi vet finns det inga studier som visar att 5G inte orsakar skadliga hälsoeffekter. 5G har rullats ut och tvångsexponerar människor i deras egna hem utan någon tidigare forskning om effekterna på människors och djurs hälsa. 430 forskare och läkare som undertecknade 5G Appeal påpekade med rätta att det inte fanns någon forskning om effekterna av 5G och krävde därför ett moratorium för 5G eftersom det först bör säkerställas att 5G inte skadar människors hälsa och miljön.

Källa: Bektas et al. 2023: 3,5 GHz radiofrekvent strålning kan påverka biomekaniken i ben och muskler hos diabetiker. Fullständig text

Ursprungligen publicerad på Radiation Protection

Suggest a correction

Similar Posts