| |

Studie visar att kvicksilver nu kan listas som ”en orsak till autism”

av Arjun Walia

I en studie publicerad i Pediatric Health Medicine and Therapeutics har man kommit fram till att det finns ”ett signifikant samband mellan kvicksilverkoncentration och autism”. Således kan kvicksilverkoncentrationen listas som en patogen orsak (sjukdomsorsakande) till autism.” 

Studien visade också att betydande mängder bly finns i hjärnan hos personer med autism.

Som studien förklarar:
    I den här studien samlades 18 artiklar utförda i olika länder mellan 1982 och 2019 in genom sökning i databaserna Scopus, PubMed och Science Direct. Studiernas heterogenitet undersöktes med hjälp av I2-indexet. Datan analyserades med hjälp av programvarorna R och STATA.

     I dessa 18 studier undersöktes 1797 patienter (981 fall och 816 kontroller) i åldrarna 2 till 16 år. Koncentrationen i proverna (blod, hår och naglar) för både fall- och kontrollgrupperna utvärderades. Det fanns inget signifikant samband mellan kopparkoncentration och autism (SMD (95 % CI): 0,02 (- 1,16,1,20); I2=97,7 %; P=0,972); det fanns ett signifikant samband mellan kvicksilverkoncentration och autism (SMD (95 % CI): 1. 96 (0,56,3,35); I2=98,6 %; P=0,006); det fanns också ett signifikant samband mellan blykoncentration och autism (SMD (95 % CI): 2,81 (1,64,3,98); I2=97,8 %; P=0,000).

Detta är ett ganska anmärkningsvärt resultat och kompletterar andra stora studier som tidigare gjorts. En metaanalys från 2013 som publicerades i Journal Bio Med Research International visade att:

    De studier som CDC förlitar sig på och som de utövar viss kontroll över rapporterar att det inte finns någon ökad risk för autism på grund av exponering för organiskt Hg i vacciner, och några av dessa studier rapporterade till och med att exponering för Thimerosal tycktes minska risken för autism. Dessa sex studier står i skarp kontrast till den forskning som utförts av oberoende forskare under de senaste 75+ åren och som konsekvent har funnit att Thimerosal är skadligt. Som nämnt i inledningen har många studier som utförts av oberoende forskare visat att Thimerosal är kopplat till neurologiska utvecklingsstörningar. Med tanke på att det finns många studier utförda av oberoende forskare som visar ett samband mellan Thimerosal och neuroutvecklingsstörningar, bör resultaten av de sex studier som undersökts i denna översyn, särskilt de som visar på skyddande effekter av Thimerosal, leda till att man ifrågasätter tillförlitligheten hos den metodik som använts i studierna.

I naturen är giftiga metaller i allmänhet förenade med andra grundämnen snarare än att de förekommer i ren form. I och med införandet av storskaliga industriella processer för att extrahera metaller från naturligt förekommande substanser har människan dock släppt ut anden ur flaskan och bidragit avsevärt till en ökad spridning av kvicksilver, aluminium och andra tungmetaller i miljön. När dessa ”“evigt giftiga” metaller släpps ut från naturens halvt skyddande grepp orsakar de förödelse för levande system, både för människor, djur och växter.

Dagens forskare har i årtionden samlat bevis för kvicksilvrets giftighet, och under de senaste åren har man alltmer fokuserat på metallens koppling till neurologiska utvecklingsstörningar, däribland autismspektrumstörningar (ASD). Här är en översiktsartikel i den tvärvetenskapliga tidskriften Environmental Research som också sammanställer en betydande mängd litteratur i syfte att summera aktuell forskning och nya trender inom kvicksilvertoxikologi. 

Nedan finns en video från University of Calgary som visar hur kvicksilver skadar hjärnan.

Återigen, kvicksilver är inte det enda problemet.

I en artikel som publicerades 2018 upptäcktes höga mängder aluminium i hjärnvävnad hos personer med autism. Just den artikeln har nu laddats ner mer än 1 miljon gånger. Studien genomfördes av Dr Christopher Exley, som anses vara en av världens ledande experter på aluminiumtoxikologi. Han har tittat på mer än 100 hjärnor, och aluminiumhalten hos personer med autism är betydligt högre jämfört med ”normala” hjärnor.

Han och ett team av forskare från flera länder publicerade nyligen en artikel i Journal of Trace Elements in Medicine and Biology med titeln ”The role of aluminum adjuvants in vaccines raises issues that deserve independent, rigorous and honest science”. 

I sin publikation ger de bevis för sin ståndpunkt att,

    ”Säkerheten hos aluminiumbaserade adjuvanser i vacciner, liksom säkerheten hos alla miljöfaktorer som utgör en risk för neurotoxicitet och som små barn utsätts för, måste utvärderas seriöst och utan ytterligare dröjsmål, särskilt vid en tidpunkt då CDC meddelar att förekomsten av autismspektrumstörningar fortsätter att öka, till ett av 54 barn i USA.”

Du kan läsa mer om aluminium och vacciner i mer detalj här.

Vissa personer med autismdiagnos kan vara begåvade, det är ett brett spektrum, och andra kan ha drabbats av allvarliga hjärnskador och andra förändringar på grund av miljöfaktorer. Man har länge trott att autism beror på övervägande genetiska faktorer, men vetenskapen och den ökande förekomsten av autism har visat att tungmetaller, herbicider, bekämpningsmedel med mera starkt bör beaktas och undersökas ytterligare.

Varför lever mänskligheten på ett sätt som allvarligt förorenar vår miljö? Är hälso- och sjukvården verkligen hälso- och sjukvård, eller kommer vinsten först? Hur mycket inflytande har läkemedelsindustrin på medicinsk politik och medicinsk utbildning? Bör detta göra oss försiktiga med var vi får vår hälsoinformation eftersom det ofta finns intressekonflikter?

Ursprungligen publicerad i The Pulse.

Suggest a correction

Similar Posts