| | | | |

COVID spikproteiner hjälper cancerceller att överleva och stå emot kemoterapi visar preprint-studie från Brown University

Källa: The Epoch Times, Marina Zhang, 22 april 2024

Genen p53 – den som oftast påverkas av cancer – stoppar tillväxten av cancerceller och främjar DNA-reparation.

Spikprotein från SARS-CoV-2, det virus som orsakar COVID-19, främjar potentiellt cancer genom att störa anti-canceraktiviteter, enligt en ny preprint-cellstudie från Brown University.

Studieförfattarna, under ledning av Dr. Wafik El-Deiry, chef för Cancer Center vid Brown University, exponerade cancerceller för spikproteinunderenheter. De fann att spiksubenheterna kan främja canceröverlevnad och tillväxt genom att blockera en cancersuppressorgen som kallas p53.

Genen – den som oftast påverkas av cancer – stoppar cancercellernas tillväxt och främjar DNA-reparation.

”Att störa p53 kan främja cancerutveckling och hjälpa cancertillväxt”, säger Dr. El-Deiry till The Epoch Times. När cancerceller som innehöll spikprotein utsattes för kemoterapi hade de större chans att överleva. ”Vi såg förbättrad cancercellviabilitet i närvaro av SARS-CoV-2 spike S2-subenhet efter behandling med flera kemoterapimedel”, säger Dr. El-Deiry.

Spiksubenheter blockerar anti-cancer-gen

SARS-CoV-2 spikproteinet består av två komponenter: S1 och S2. I denna studie testade forskarna effekterna av S2-komponenten i flera mänskliga cancercellinjer: lung-, bröst-, kolorektal- och sarkomcancerceller.

Alla celler modifierades så att de innehöll normala p53-gener, och vissa fick DNA från spikprotein S2.

Forskarna använde sedan cellgifter för att aktivera p53-generna och orsaka cancercelldöd.

De fann dock att cancerceller med spikprotein S2 tenderade att överleva effekterna av anti-cancergenen och cellgiftsbehandlingen. De observerade också att p53-aktiviteten var reducerad i dessa celler.

Det är fortfarande okänt varför cancerceller med spikprotein S2 hade bättre överlevnad. Dr El-Deiry säger att det kan bero på att S2-proteinerna verkar störa p53-aktiviteten. S2-proteiner kan dock också orsaka ”andra effekter som främjar cellöverlevnad” även i närvaro av toxisk kemoterapi.

Vaccin mot covid-19 kan ha liknande effekter

Dr. El-Deirys studie var utformad för att testa om SARS-CoV-2-viruset eller dess virala underenheter kan främja canceraktiviteter.

Studien antydde dock vidare att SARS-CoV-2-terapier som COVID-19 mRNA- och proteinvacciner kan ge liknande effekter.

”Vårt mål var att studera spikprotein oavsett dess ursprung”, sa Dr. El-Deiry till The Epoch Times. ”Vi fokuserade på spik som kan komma från infektion eller på något annat sätt kan det uttryckas i mänskliga celler … detta skulle också gälla för vaccinframställd spik.”

Dr. El-Deiry var noga med att lyfta fram de många begränsningarna i sin studie, inklusive att det var en enkel cellkulturstudie. Dessutom, med olika spikvariationer i de olika virusstammarna och vaccinerna, kräver de hälsokonsekvenser de kan ha mer forskning.

Behov av mer grundliga studier

På frågan om cancer hos människor medför samma risker när de utsätts för spikprotein S2, säger Dr. El-Deiry att deras nuvarande data är för preliminära för att veta.

Han säger att ytterligare djurstudier skulle behövas för att ”mer grundligt [utvärdera ] cancerkänslighet”.

Han skulle också vilja undersöka hur normala celltyper beter sig och hur de reagerar på olika spikvarianter. Han hoppas att de spikproteiner som genereras av framtida vaccin inte kommer att undertrycka p53-aktiviteten.

Dr El-Deiry tillägger att det återstår frågor att besvara, t.ex. om dessa potentiella cancerfrämjande effekter är reversibla, hur länge spikproteinerna stannar kvar i cellerna och om riskerna kan minskas.

”Vissa av frågorna har relevans för långvarig covid-19 och för upprepad administrering av vacciner med stabilt RNA som förs in i normala celler”, säger han.

Flera studier kopplar cancer till covid-19-pandemin

Flera nyligen genomförda studier har visat en ökning av cancer som sammanfaller med COVID-19-pandemin.

Två preprint-studier som undersökt koder för dödsorsak fann att det under 2020 skedde en liten ökning av överdödligheten från cancerneoplasmer – ny och onormal vävnadstillväxt – enligt uppgifter från US Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Den överdrivna dödligheten i neoplasmer för unga amerikaner var 1,7 procent 2020. År 2021 ökade den nästan trefaldigt till 5,6 procent. År 2022 ökade överdödligheten i neoplasier till 7,9 procent.

”Resultaten indikerar att från 2021 verkar ett nytt fenomen som leder till ökade neoplasmadödsfall förekomma hos individer i åldern 15 till 44 år i USA”, skrev författarna till en av preprintstudierna och hänvisade till möjlig effekt av COVID-19-vaccin.

En annan uppföljningsrapport om äldre amerikaner presenterade liknande resultat.

En peer-reviewed japansk studie som publicerades i Cureus den 8 april observerar en ”signifikant ökning” av antalet dödsfall i cancer i Japan efter massvaccination med den tredje mRNA COVID-19-vaccinationen 2022.

Vanliga cancerformer hade en minskande överdödlighet mellan 2010 och 2019, skriver författarna. Det fanns inte heller några överdrivna dödsfall i cancer under pandemins första år. Forskarna observerade dock en uppgång i vissa typer av cancer 2021, med ytterligare ökningar 2022, vilket sammanföll med massvaccinationsinsatserna.

Av de studerade cancerdödligheterna var ökningen av dödligheten i bröstcancer särskilt betydande, fann författarna. Bröstcancer hade ett betydande underskott i dödlighet 2020 men övergick till överdödlighet 2022.

Suggest a correction

Similar Posts