Baby being Breastfed
|

Är det säkert att amma efter mRNA-vaccination?

Pfizers egna säkerhetsrapporter motsäger detta.

Redan från början av den stora kampanjen för ”sprutor i armen” på alla: äldre ner till 6 månader gamla spädbarn, inklusive gravida kvinnor – varje politiker, offentlig tjänsteman, hälsomyndighet och tillsynsmyndighet betonade som en papegoja hur COVID-19 mRNA-vaccin stannar i armen och snabbt bryts ner. Detta var helt enkelt inte sant.

De lipidnanopartiklar som kapslar in det syntetiska mRNA-vaccinet rör sig över hela kroppen – inklusive bröstkörtlarna där de utsöndras i bröstmjölken hos ammande kvinnor.

Detta visades sig först i Low et al.s studie, som publicerades i augusti 2021, och sedan i Yeo et al.s studie som publicerades i januari 2022. Följt av Hanna et al.s studie från september 2022: Detection of Messenger RNA COVID-19 Vaccines in Human Breast Milk.

Där fann forskarna att både Modernas [mRNA-1273] och Pfizer-BioNTechs [BNT162b2] mRNA återfanns i bröstmjölksproverna.

”Av 11 inskrivna ammande individer upptäcktes spårmängder av BNT162b2 och mRNA-1273 COVID-19 mRNA-vaccin i 7 prover från 5 olika deltagare vid olika tidpunkter upp till 45 timmar efter vaccinationen.

Nu visar en ny studie av Hanna et al, som nyligen publicerades den 19 september 2023, liknande resultat för både Modernas och Pfizer-BioNTechs mRNA-vaccin.

”Av 13 ammande kvinnor som fick vaccinet (20 exponeringar) upptäcktes spår av mRNA i 10 exponeringar upp till 45 timmar efter vaccinationen.

Författarna fortsatte med att säga:

Våra resultat visar att COVID-19-vaccinets mRNA inte är begränsat till injektionsstället utan sprids systemiskt och förpackas i BM [bröstmjölk] EVs [extracellulära vesiklar].

Från arm till bröstmjölk

I grafiken nedan beskrivs författarnas ”Föreslagna modell för biodistribution av vaccin-mRNA till bröstmjölk (BM)”

Källa: Hanna et al. studie från september 2023

Vad som var känt redan i januari 2021

Bevis för att Pfizer-BioNTechs lipidnanopartiklar med inkapslat modifierat mRNA färdas runt i hela kroppen och ackumuleras i nästan alla organvävnader – var kända redan i januari 2021.

Detta avslöjades i den icke-kliniska utvärderingsrapporten av BNT162b som utfördes av Therapeutics Goods Administration of Australia (TGA), men trots denna kunskap fortsatte tillsynsmyndigheten att preliminärt godkänna Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccinet för användning i Australien i slutet av den månaden.

Det är viktigt att betona att tillverkarna (BioNTech och Pfizer) aldrig genomförde (och inte heller hade för avsikt att genomföra) en biodistributionsstudie för det faktiska modifierade mRNA som kodar för SARS-CoV-2 spike-proteinet. Av någon anledning hade tillsynsmyndigheterna inga invändningar mot detta eller det faktum att kritiskt viktiga säkerhetsstudier aldrig gjordes. Den enda biodistributionsstudie som gjordes – studie 185350 på Wistar Han-råttor, gällde distributionen av lipidnanopartiklar (innehållande ALC-0315 och ALC-0159) med mRNA som kodar för luciferas.

De markerade sektionerna i tabellen nedan visar var lipidkoncentrationen ackumulerades mest efter en engångsdosinjektion: äggstockarna, benmärgen, levern och binjurarna.

Källa: TGA:s icke-kliniska utvärderingsrapport för Comirnaty, BNT162b2 [mRNA] covid-19-vaccin

Det är anmärkningsvärt att TGA-rapporten, precis som MHRA:s offentliga utvärderingsrapport, också uppgav: ”Det är okänt om BNT162b2 utsöndras i bröstmjölk.”

I MHRA:s ursprungliga Public Health Assessment-rapport om Pfizer-BioNTech mRNA-vaccin skriver de dessutom på sidan 21 ”I samband med leverans enligt förordning 174 anses det att tillräcklig försäkran om säker användning av vaccinet för gravida kvinnor inte kan ges för närvarande.”

Rapporten fortsätter med ett kategoriskt uttalande: ”Kvinnor som ammar bör inte heller vaccineras.”

Detta meddelande nedan lades dock till vid ett mycket senare tillfälle.

Public Assessment Report summerar den initiala bedömningen vid godkännandet i december 2020. Originaltexten är oförändrad. Vår rekommendation uppdateras regelbundet baserat på nytillkommen data av betydelse och vår senaste rekommendation återfinns i Summary of Product Characteristics på den här sidan och i Summary of Coronavirus Yellow Card reporting.

På något sätt hindrade detta inte hälsomyndigheter över hela världen från att uppmana gravida och ammande kvinnor att ta mRNA-vaccin från och med våren 2021, trots att tillsynsmyndigheterna säger något annat.

Det intressanta är att efter min rapport den 4 september 2022 om de motsägelsefulla råden mellan tillsynsmyndigheterna och hälsovårdsmyndigheterna, som ursprungligen publicerades på Trial Site News, gjorde MHRA följande tillkännagivande på den brittiska regeringens webbplats den 5 september.

MHRA ändrar inte sin rekommendation för dig som är gravid eller ammar vad gäller
säkerhet och effektivitet för COVID-19 vaccin. Vårt rekommendation kvarstår att
COVID-19-vaccinen är säkra och effektiva under graviditet och amning.
Från: Medicines and Healthcare products Regulatory Agency
Publicerat: 5 September 2022

Vi är medvetna om falska påståenden på sociala medier om att våra råd om att COVID-19 vaccin
är säkra och effektiva vid graviditet eller amning har ändrats. Vi vill försäkra allmänheten om att
vårt råd inte har förändrats. Vårt råd kvarstår att COVID-19-vaccin är säkra och effektiva under
graviditet och amning och det finns väsentliga bevis som stödjer detta råd.

Problem med författarnas övertygelse

När det gäller den senaste studien av Hanna et al. anger författarna sin åsikt: ”Amning efter vaccinering är säkert, vilket verkar vara baserat på att:

endast spårmängder finns och en tydlig translationsaktivitet saknas…

Ett automatiserat Western Blot-system (istället för ett traditionellt som görs för hand) användes dock för att visa att ”translationsaktivitet saknas.” Western Blot är en metod som används för att identifiera specifika proteiner. I bröstmjölks-EV:erna (visas av banorna 4-7) detekterades inget spikprotein, vilket innebär att vaccinets mRNA i bröstmjölksproverna inte transkriberades till spikproteinet – vilket ledde författarna till att tro att det är säkert.

Automatiserad kapillär western blot (WES)

Detta väcker oro med tanke på resultaten av min djupgående undersökning av #Blotgate-skandalen med avseende på Pfizer/BioNTechs egna automatiserade Western Blots (som de hade fräckheten att utge för att vara traditionella/autentiska Westerns), som innehöll förödande bevisning för att datan var ”kopierad och inklistrad” – dvs. bedrägeri.

Den misslyckade positiva kontrollen

”Som en positiv kontroll behandlades HT-29-celler med mRNA-1273 [Modernas mRNA-vaccin] i olika utspädningar (1:104, 1:106 och 1:107)

Lanes 1-3 i bilden ovan visar den positiva kontrollen, men Lanes 2-3 visar ingen närvaro av spik-proteinet, vilket är oväntat. Författarna noterar detta faktum: ”Positiva kontrollprover som användes i koncentrationer som liknar de i Bröstmjölks EVs lyckades emellertid inte heller inducera uttryck av S-protein. Det är ovanligt att vaccinets spik-protein saknas i de positiva kontrollbanorna (2-3), vilket inte inger förtroende för testets validitet.

De många begränsningarna i studien

Författarna fortsätter med att redogöra för begränsningarna i sin studie:

Andra begränsningar inkluderar den potentiella underskattningen av mRNA-koncentrationerna på grund av skillnader i mödrarnas insamlingstekniker och lagringsförhållanden efter egen insamling, vilket kan bidra till mRNA-nedbrytning. En annan begränsning inkluderar den begränsade volymen BM som tillhandahölls av mödrarna, vilket begränsade genomförbarheten av ytterligare experiment. Vi testade inte heller den möjliga kumulativa exponeringen för vaccin-mRNA efter frekvent amning hos spädbarn, vilket kan ge upp till 150-200 mL/kg/dag av BM.

Det är mycket oroande att studien inte testade den möjliga kumulativa exponeringen för vaccin-mRNA hos spädbarn, med tanke på hur ofta små barn ammas.

Behovet av ytterligare undersökningar

Författarna gör en poäng av sitt konstaterande:

Även om vaccin-mRNA verkar vara translationellt inaktivt, krävs ytterligare undersökningar för att fastställa den minsta mängd mRNA som behövs för att framkalla ett immunsvar hos nyfödda.

Eftersom den lägsta dosen mRNA-vaccin för att framkalla en immunreaktion hos spädbarn under 6 månader är okänd, bör en dialog mellan en ammande mamma och hennes vårdgivare ta upp fördelen/risken med amning under de första två dagarna efter vaccination av mamman.

Den möjliga passagen av vaccinets mRNA till bröstmjölk (BM), vilket resulterar i neonatal exponering, undersöktes inte. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rekommenderar inte covid-19-vaccination av spädbarn under 6 månader på grund av bristen på säkerhetsstudier och den möjliga interaktionen med andra rutinvaccinationer i denna åldersgrupp.

De förödande skadorna på ammade spädbarn från Pfizer/BioNTechs egna data!

Detta leder mig till de oroande upptäckter som gjorts efter analys av Pfizers periodiska säkerhetsrapporter till Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), med början i januari 2021. Denna rapportserie har publicerats i Children’s Health Defense, Europe.

Bildtext: Fall bland ammade spädbarn
Vid ytterligare granskning av PSUR # 1, dök något extremt alarmerande upp – biverkningar rapporterades för
di-barn, indirekt utsatta för Pfizer-BioNTech mRNA-injektioner via sina vaccinerade mödrar. Skärmdumpen
nedan är hämtad från sidan 165 i PSUR #1.

16.3.3.1.16. Stroke
Sökkriterier: HLT-blödningar i centrala nervsystemet och cerebrovaskulära
incidenter; cerebrovaskulär venös och sinus trombos (primär väg).

– Vid granskning fastställdes att 2 PM fall var icke-bidragande och ingår inte i
diskussionen eftersom dessa 2 fall involverade barn som exponerats indirekt
för BNT162b2 (trans-mammary route).


Det faktum att 2 fall från postmarketing-datan (PM) involverade spädbarn som var
indirekt exponerade för mRNA-vaccinet Pfizer-BioNTech (BNT162b2) via trans-
bröstväg (genom bröstmjölken) och som följd fick en stroke (centralblödningar
i nervsystemet och cerebrovaskulära olyckor) är chockerande.

Sedan, på sidan 149 (skärmdump nedan) har ytterligare 3 fall av spädbarn som lider
av neurologiska biverkningar, som konvulsioner, efter att indirekt ha exponerats för
vaccinet via deras vaccinerade mödrars bröstmjölk registrerade.

16.3.3.1.10. Neurologisk AESIs (inklusive demyelinisering)
Sökkriterier: SMQ-kramper (smal och bred) eller SMQ-demyelinering
(Smal och bred) eller PTs ataxi; kataplexi; encefalopati; fibromyalgi;
Ökat intrakraniellt tryck; hjärnhinneinflammation; hjärnhinneinflammation

aseptisk; perifer neuropati; Polyneuropati.

– Vid granskning fastställdes 3 PM fall som icke-bidragande och ingår inte i
diskussionen eftersom dessa 3 fall involverade spädbarn som exponerats

indirekt för BNT162b2 (trans-mammary route).


Utdrag från: EMA:s senaste katastrofalt förgörande data bekräftar deras misslyckande: PSUR #3, fallen med graviditet och amning, rapport.

Det är djupt chockerande att Pfizer inte ens inkluderade fallen med ammade spädbarn i ”diskussionen” eftersom de ansågs ”icke bidragande” på grund av indirekt exponering ”för BNT162B2 (trans-mammary route)” och tillsynsmyndigheten, EMA, godkände det beslutet.

Dessutom avslöjade Pfizers dokument Pregnancy & Lactation Cumulative Review ännu fler förödande fall av skador på ammande spädbarn som exponerats för vaccinet via bröstmjölken.

Jag var en av de första journalisterna som upptäckte detta dokument från den månatliga datadumpen av Pfizer-handlingar. Min rapport publicerades i Trial Site News den 22 april 2023. Skärmdumpen nedan är hämtad från min ursprungliga rapport.

Bildtext: Amningsfallen
41 (~20%) av de 215 amningsfallen rapporterade biverkningar hos spädbarn som indirekt exponerats för
vaccinet via den transmammära vägen (genom bröstmjölk). Skärmdumpen nedan visar en omfattande lista
över biverkningar som rapporterats hos ammade spädbarn, allt från ansiktsförlamning, lymfadenopati och dimsyn.


Tabell 2. Antal biverkningar som rapporterats hos spädbarn exponerade via amning

Källa: Pfizers Pregnancy & Lactation Cumulative Review avslöjar katastrofal data i Trial Site News

Du kan se mig diskutera dessa resultat med Clayton Morris på Redacted.

Ursprungligen publicerad av Sonia Elijah undersöker, 23 september 2023

Suggest a correction

Similar Posts