| | |

”Särskilt farliga” för barn och gravida: Tusentals kemikalier kopplas till ökande cancerfrekvens, infertilitet och fetma

Nya bevis tyder på att hormonstörande kemikalier i konsumentprodukter, livsmedel, vatten och jord ligger bakom den globala ökningen av reproduktionsstörningar, cancer, diabetes, fetma, hjärtsjukdomar, neurologiska tillstånd, nedsatt immunförsvar och kroniska inflammationer.

Ursprungligen publicerad den 07 mars 2024, Mongabay, Alden Wicker, The Defender

  • Hormonstörande kemikalier, som skadar människokroppens reglering av hormoner, har blivit allmänt förekommande i konsumentprodukter, livsmedel, vatten och jord, enligt en ny rapport, och är något som leder till allvarliga globala hälsoeffekter.
  • Det finns omkring 350 000 syntetiska kemikalier och polymerer som används över hela världen, och tusentals av dem kan vara hormonstörande. De flesta undersöktes inte med avseende på deras effekter på människors hälsa innan de släpptes på marknaden. Kända och misstänkta hormonstörande ämnen finns i bekämpningsmedel, plasttillsatser, kosmetika och impregneringsmedel.
  • I den nya rapporten granskas fyra källor till hormonstörande kemikalier: plaster, bekämpningsmedel, konsumentprodukter samt per- och polyfluorerade ämnen (PFAS). Den ökande förekomsten av cancer, infertilitet och fetma misstänks åtminstone delvis bero på förekomsten av hormonstörande ämnen i människokroppen.
  • Endocrine Society och International Pollutants Elimination Network (IPEN), som är medförfattare till den nya rapporten, efterlyser rättsligt bindande globala avtal för att begränsa och förbjuda produktion och användning av hormonstörande ämnen.

En ny rapport visar att en grupp industrikemikalier som kallas hormonstörande ämnen ligger bakom många av de sjukdomar som ökar i världen. I rapporten efterlyses starkare globala regler som kontrollerar användning och utsläpp av dessa ämnen i miljön.

Rapporten är ett samarbete mellan Endocrine Society och IPEN och innehåller ny forskning från det senaste decenniet som visar att hormonstörande kemikalier (EDC) bidrar till reproduktionsstörningar, cancer, diabetes, fetma, hjärtsjukdomar, neurologiska tillstånd, nedsatt immunförsvar, kronisk inflammation och andra allvarliga hälsotillstånd.

Forskning visar att kemikalierna är särskilt farliga för gravida kvinnor och barn.

Hormonstörande ämnen påverkar människans naturliga hormoner och stör det endokrina systemets funktion, som styr allt från fostrets utveckling och fertilitet till hudens utseende, ämnesomsättningen och immunförsvaret. Vissa endokrinrelaterade störningar kan leda till döden.

Enligt rapporten beror mer än 24 procent av alla sjukdomar och störningar hos människor globalt på miljöfaktorer som föroreningar och exponering för farliga kemikalier, och dessa miljöfaktorer spelar en roll för 80 procent av de dödligaste sjukdomarna, däribland cancer och hjärtsjukdomar.

Det finns uppskattningsvis 350 000 tillverkade kemikalier och polymerer som används över hela världen, och tusentals av dessa kan vara hormonstörande. De flesta har inte studerats med avseende på deras effekter på människors hälsa innan de släppts ut på marknaden.

Forskning visar att hormonstörande kemikalier är särskilt farliga för gravida kvinnor och barn.
Bildkredit: Anna Dubuis/DFID via flickr

Eftersläpande reglering av EDC, växande oro

Den nuvarande globala lagstiftningen om exponering för giftiga kemikalier bygger på den traditionella uppfattningen att ”dosen gör giftet” Det innebär att farliga ämnen endast påverkar hälsan vid höga nivåer.

Men IPEN:s vetenskapliga rådgivare Sara Brosché, Ph.D., motbevisade denna missuppfattning i organisationens pressmeddelande:

”Vi vet att även mycket låga doser av hormonstörande kemikalier kan orsaka hälsoproblem och att det kanske inte finns någon säker dos för exponering för hormonstörande kemikalier.”

Regleringen av hormonstörande ämnen runt om i världen är likaledes slapp och ligger efter den aktuella vetenskapliga utvecklingen.

Den nya rapporten offentliggjordes under FN:s miljöförsamlings (UNEA-6) möte i Nairobi, där UNEA förväntas välkomna det nyligen antagna globala ramverket för kemikalier och försöka främja globala åtgärder mot mycket farliga bekämpningsmedel.

Senare i år förväntas både UNEP och Världshälsoorganisationen publicera en uppdatering av sin 12 år gamla rapport State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals.

Endocrine Society, en organisation för hormonforskare och läkare som vårdar människor med hormonrelaterade sjukdomar, och IPEN, som främjar strategier för att skydda människors hälsa från produktion, användning och bortskaffande av giftiga ämnen, är inte ensamma om att slå larm.

Medicinska sällskap som American Medical Association, American Public Health Association, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists i Storbritannien, American Society of Reproductive Medicine och International Conference on Children’s Health and Environment har alla utfärdat uttalanden som kräver mer omsorg och kontroll av hormonstörande ämnen.

En jordbrukare sprutar bekämpningsmedel på ett risfält i Nepal. Bild av Prakash Aryal via Pexels.

Exponering för hormonstörande ämnen är allestädes närvarande

Den nya rapporten undersöker fyra källor till hormonstörande kemikalier: plaster, bekämpningsmedel, konsumentprodukter och PFAS.

Sedan Endocrine Societys senaste rapport om detta ämne 2014 har den vetenskapliga förståelsen för PFAS och deras koppling till hormonrelaterade sjukdomar ökat enormt och utgör nu ett eget avsnitt i rapporten.

PFAS är en klass av kemikalier som används för fläck- och vattenavvisande beläggningar och har hittats på barnkläder och livsmedelsförpackningar samt i dricksvattnet hos nästan hälften av amerikanerna.

I 2024 års rapport redogörs också för bevis som tyder på att hormonstörande ämnen kan leda till störningar i ämnesomsättningen, inklusive fetma.

Konsumenter kan lätt exponeras för hormonstörande ämnen genom möbler, leksaker och barnprodukter, livsmedelsförpackningar, elektronik, byggmaterial, kosmetika och kläder.

Denna information sprids dock inte systematiskt till läkare eller patienter som har endokrina störningar. Den finns inte heller med på produktetiketter, utom för kosmetika, där informationen kan vara förvirrande och inte till någon hjälp.

”Vi [läkare och forskare] måste göra ett bättre jobb med att få ut resurser till allmänheten”, säger rapportens huvudförfattare Andrea C. Gore, Ph.D., professor och Vacek ordförande för farmakologi vid University of Texas i Austin, skrev till Mongabay i ett e-mail.

Gore sa:

”Vissa läkare jag känner berättar för mig att de frågar sina patienter, inklusive på fertilitetskliniker, om livsstilsval.

”Dessa frågor börjar inkludera [oro] över användningen av plast, vad människor äter, och kan leda till samtal om att göra förändringar som att inte mikra i plast och tvätta frukt och grönsaker.”

Men toxicitetsproblemet sträcker sig långt bortom köket. Även om hormonstörande ämnen som bisfenol A (BPA) får mest uppmärksamhet när de finns i konsumentprodukter som nappflaskor, ”förekommer exponering för EDC från plast i alla faser av plastproduktion, användning, avfallshantering och även från återvunnen plast”, står det i rapporten.

PFAS är en klass av kemikalier som används för fläck- och vattenresistenta beläggningar. De har hittats på barnkläder och i livsmedelsförpackningar. Bildkredit: Janet McKnight via flickr.

Exponering för hormonstörande ämnen i plast är särskilt problematisk i Asien, där merparten av plasten tillverkas under bristande miljö- och arbetsplatskontroller, och i utvecklingsländer, där plastavfall vanligtvis dumpas i slutet av sin korta livscykel.

Den globala produktionen av plast har ökat kraftigt under de senaste 50 åren, från 50 miljoner ton till 460 miljoner ton per år idag.

Även om plast kan innehålla tusentals tillsatser, varav många är kända för att vara farliga och många fler är nästan okända för forskare, fokuserar den nya rapporten på bisfenoler som BPA och ftalater, två kända hormonstörande ämnen som är allmänt förekommande i konsumentprodukter av plast – inklusive flaskor, träningskläder, medicinsk utrustning och barnleksaker.

Många hormonstörande ämnen hamnar i människokroppen via livsmedelsförpackningar och köksutrustning.

Som exempel nämns i rapporten forskning som visar att människor exponeras för 60 nanogram per dag av giftiga flamskyddsmedel i köksredskap av plast, särskilt återvunna sådana. Livsmedelsförpackningar anses bidra till nivåerna av både ftalater och BPA i våra kroppar.

En samling plastleksaker. Konsumenter kan lätt utsättas för hormonstörande ämnen genom möbler, leksaker och barnprodukter, livsmedelsförpackningar, elektronik, byggmaterial, kosmetika och kläder. Produktetiketter erbjuder nästan ingen hjälp med att identifiera konsumentvaror som innehåller hormonstörande ämnen. Bildkredit: David Zellaby via flickr.

Förorenar luft, vatten och mark

Exponeringen för hormonstörande ämnen från bekämpningsmedel, luftföroreningar och industriavfall varierar kraftigt från land till land.

Mycket farliga bekämpningsmedel som är förbjudna i det globala nord produceras och exporteras fortfarande till det globala syd, där de orsakar stora skador, enligt en ny Atlas of Pesticides, där Brasilien är en ledande användare och bekämpningsmedel inom jordbruket kopplas till dödsfall i barncancer.

DDT tillverkas fortfarande i Indien och människor exponeras för ämnet över hela världen, trots att det är förbjudet i många länder, inklusive USA sedan 1972.

Glyfosat, världens mest använda herbicid, har enligt rapporten åtta av de tio viktigaste egenskaperna hos ett hormonstörande ämne och har kopplats till negativa resultat för reproduktiv hälsa.

Medan lantarbetare är särskilt utsatta, kan husägare exponeras genom användning av glyfosat i sina trädgårdar och på gräsmattor, och befolkningen i allmänhet kan exponeras genom livsmedelsrester, luft, vatten och giftigt damm.

En analys av prover som samlades in 2013 och 2014 visade att 81 procent av amerikanerna hade detekterbara nivåer av glyfosat i urinen, med liknande nivåer i Europeiska unionen (EU) och Australien.

I rapporten tittade man också på de hormonspecifika hälsoeffekterna av tungmetallerna bly och arsenik. Bly, som fortfarande används i målarfärg i många länder, kan bidra till endokrinrelaterade tillstånd som försenad pubertet och tidig menopaus.

Arsenik, som har hittats i barnmat, ”har länge kopplats till cancer och andra hälsotillstånd, och nyare bevis visar att arsenik kan störa flera endokrina system”, står det i rapporten.

Glyfosat, världens mest använda herbicid, har åtta av de tio viktigaste egenskaperna hos ett hormonstörande ämne, enligt rapporten, och har kopplats till negativa reproduktiva hälsoresultat. Bild: Global Justice Now via flickr.

EDC är dåligt reglerade

År 1998 inrättade den amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA ett program för att bedöma om bekämpningsmedel som används på livsmedel är hormonstörande.

Men ”hittills har myndigheten testat mycket få bekämpningsmedel och funnit att inga av dem är hormonstörande”, står det i rapporten.

Medan USA på federal nivå förbjuder vissa ftalater i barnprodukter, har den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) inga krav på testning av hormonstörande ämnen och tillåter att BPA och flera ftalater som är kända hormonstörande ämnen används lagligt och avsiktligt i livsmedelsförpackningar. (Plast- och kemiindustrin pekar på FDA:s slappa policy som ett bevis på plastens säkerhet)

När American Chemistry Council (ACC) ombads kommentera denna artikel svarade man att man inte hade haft möjlighet att grundligt granska den nya rapporten, men att man inte ansåg att sambandet mellan hormonstörande kemikalier och sjukdomar hos människor hade fastställts i tillräcklig utsträckning för att motivera åtgärder.

”Att vidta åtgärder även när orsakssambandet inte har fastställts tillräckligt är oförenligt med USA:s riskbaserade kemikalielagstiftning”, skrev en ACC-representant i ett e-mail till Mongabay. ”Det är också oförenligt med en förnuftig användning av begränsade folkhälsoresurser.”

ACC pekade på EPA: s nyligen omarbetade screeningprogram för hormonstörande ämnen, som just avslutade kommentarperioden för flera typer av bekämpningsmedel.

EPA ”fann att befintliga regleringsnivåer är skyddande i de flesta fall. Detta är ett viktigt resultat som visar att vissa endokrina medierade risker sannolikt inte är så betydande som vissa ursprungligen föreställde sig när Endocrine Disruptor Screening Program lanserades för över två decennier sedan ”, skrev ACC-representanten. (I en kommentar som lämnades till EPA i februari kritiserade Endocrine Society flera aspekter av EPA:s screeningprogram som otillräckliga och alltför snäva).

Plastics Industry Association svarade inte på Mongabays begäran om kommentarer till den här historien.

EU har börjat ta hotet från hormonstörande ämnen på större allvar och har antagit kriterier för identifiering av dessa ämnen i biocider och bekämpningsmedel. År 2020 efterlyste EU flera åtgärder, bland annat ett förbud mot hormonstörande ämnen i konsumentprodukter.

När Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet lämnade sitt yttrande till stöd för en föreslagen minskning av det tolerabla dagliga intaget av BPA i material som kommer i kontakt med livsmedel, svarade American Chemistry Council att ”lågdoseffekter [var] baserade på mycket få experimentella djurstudier av lägre kvalitet”.

Användningen av EDC fortsätter nästan helt oförminskad, särskilt i icke-västliga länder.

Eftersom hormonstörande ämnen inte är märkta och är så utbredda är det omöjligt även för den mest välutbildade allmänheten att undvika hormonstörande ämnen. Det är därför IPEN, som fokuserar sitt arbete på utvecklingsländer, efterlyser globala avtal för att begränsa och förbjuda dessa kemikalier.

IPEN hoppas att det internationella plastfördraget, som för närvarande förhandlas, kommer att ta upp farliga kemikalier i plast.

Vissa länder, däribland USA, Ryssland, Saudiarabien och Iran, motsätter sig dock denna process.

”Där du har plast har du EDC”, sade Brosché, IPEN:s vetenskapliga rådgivare, vid en presskonferens den 26 februari.

”Vi vet att problemet kommer att bli mycket värre utan internationella åtgärder.”

Ursprungligen publicerad av Mongabay.

Alden Wicker är en lösningsfokuserad undersökande journalist inom hållbarhet och hälsa, och grundare av EcoCult.

Suggest a correction

Similar Posts