From below of various flags on flagpoles located in green park in front of entrance to the UN headquarters in Geneva
|

FN möter motstånd mot maktövertagande från länder som vägrar att bli överkörda

Ursprungligen publicerad av Children’s Health Defense Africa Chapter

”I egenskap av FN: s generalförsamling, försökte dess 78: e president Dennis Francis att på ett felaktigt och olagligt sätt godkänna en ’historisk’ men för närvarande icke-bindande politisk deklaration om pandemier och andra områden relaterade till hälsa, yttrandefrihet och nationell suveränitet”. Den internationellt erkände juridikprofessorn Francis Boyle sade: ”Detta är mycket farligt. Vi får inte underskatta dess betydelse. Det är som en dynamitstång som är redo att explodera.”

FN står inför en av de värsta skandalerna i sin kontroversiella historia, orsakad av dess återkommande fräcka försök att trotsa demokratiska principer och inte respektera nationell suveränitet. Den här gången är världen uppmärksam på grund av den betydande sociopolitiska utvecklingen.

FN höll sitt toppmöte om de globala hållbarhetsmålen och sin 78:e generalförsamling under senare delen av september 2023. Högst upp på dagordningen för det 19:e och 20:e mötet stod bland annat antagandet av en politisk deklaration på högsta nivå om förebyggande av, beredskap för och insatser mot pandemier.

Deklarationen skulle antas genom ”tyst medgivande”: Om ett lands delegat inte invände mot förklaringen skulle de anses ha godtagit den i sin helhet. Detta tysta medgivande var ett verktyg från Covid-tiden som överlevt sin nytta och är helt klart en farlig metod.

Denna PPPR-förklaring kritiseras starkt för att vara en text som är politisk teater utan verkliga åtaganden, förutom löftet om att hålla ytterligare ett högnivåmöte 2026. Under medlemsländernas kommentarer lyste många statschefer med sin frånvaro.

Obs: För att underlätta förståelsen följer denna artikel följande ordning:
A. Vad handlar den diplomatiska skandalen om
B. Vad handlar brevet från elva+ länder om
C. Hur har FN och WHO reagerat
D. Min analys och slutsats

A. Vad handlar den diplomatiska skandalen om?

Elva länder skrev ett övertygande brev där de redogör för diskriminerande attityder, olagliga förfaranden och vetohot som tvingar fram kritiska punkter på dagordningen vid toppmöten i FN:s 78:e generalförsamling. Mötena omfattar följande:

1. Politiskt toppforum om hållbar utveckling, den 18 och 19 september
2. Toppmöte om förebyggande av, beredskap för och insatser mot pandemier, 20 september
3. Toppmöte om allmän hälso- och sjukvård, 21 september
4. Toppmöte om kampen mot tuberkulos den 22 september

Bland dessa länder, som företräds av delegater, är två från Afrika: Vitryssland, Bolivia, Kuba, Demokratiska folkrepubliken Korea, Eritrea, Islamiska republiken Iran, Nicaragua, Ryska federationen, Syriska arabrepubliken, Venezuela och Zimbabwe.

En av de viktigaste frågorna som ledde till dessa elva länders revolt är uppenbarligen att tidigare utkast (relaterade till Agenda 2030-dokumenten om hälsa och hållbar utveckling) innehöll en formulering som uppmanade länderna att avstå från att ”utfärda och tillämpa ensidiga, ekonomiska, finansiella eller handelsåtgärder som inte är i enlighet med internationell rätt”. Föga förvånande ströks denna punkt summariskt från de slutliga utkasten och öppnar dörren för sanktioner, som har en förödande inverkan på hälsa och suveränitet.

När det gäller den grundläggande frågan om samstämmigt språk i FN-understödda dokument bekräftar brevet från 11 länder stöd från bland annat Group of 77 och Kina, och från Group of Friends in Defense of the UN Charter, som består av 19 länder. Group of 77 är den största mellanstatliga organisationen för utvecklingsländer i FN och består av 135 länder.

Dennis Francis, ordförande för FN:s generalförsamling 78, med WHO:s Adhenom Tedros Ghebreyseus

B. Vad handlar det kritiska brevet från elva länder om?

Det tresidiga brevet till FN:s generalförsamlings ordförande Dennis Francis (Trinidad och Tobago) och FN:s generalsekreterare Antonio Guterres (Portugal), daterat den 17 september 2023, protesterade mot unilaterala tvångsåtgärder och andra flagranta brott mot mänskliga rättigheter och internationell rätt. De elva länderna argumenterade (för läsbarhetens skull är feta rubriker, kursiv stil, numrering och noter mina egna):

 • FN ignorerade samtycke, det råder brist på insyn och olagliga ensidiga tvångsåtgärder

1. Det är beklagligt att det inte har varit möjligt att finna en politisk lösning på det nuvarande dödläget, som inte bara beror på att vissa utvecklade länder saknar vilja att delta i verkliga och meningsfulla förhandlingar för att få balanserade och godtagbara resultat för alla, utan också på grund av bristen på öppenhet och dålig hantering av alla dessa processer från er företrädares grupps sida.

2. Som ni vet är frågan om de negativa effekterna av ensidiga tvångsåtgärder (UCM) en existentiell fråga för våra folk. En tredjedel av världens befolkning påverkas av dessa olagliga åtgärder. Det finns gott om bevis, bland annat från FN-källor, för att de ensidiga tvångsåtgärderna har en mycket negativ inverkan på de berörda ländernas förmåga att uppnå hållbar utveckling och att göra ytterligare framsteg när det gäller att skydda sina respektive befolkningars rätt till hälsa. Oavsett dessa fakta har vi deltagit i förhandlingarna om dessa utkast till resultat i god tro, med en kompromissanda och ett konstruktivt tillvägagångssätt för att nå samförstånd.

3. Sedan början av dessa processer har vi insisterat på behovet av att inkludera vår oro i dessa viktiga politiska dokument, på grundval av konsensusspråk, vilket återspeglas i punkt 30 i Agenda 2030 för hållbar utveckling. Denna begäran har upprepats av ett stort antal delegationer, bland annat från Group of the 77 och Kina, och från Group of Friends in Defense of the UN Charter, bland andra.

 • FN har använt sig av orättvisa metoder – inklusive veto, utfrysning, avsaknad av balans och ignorering

4. Den legitima oron hos ett stort antal utvecklingsländer har ignorerats. Det är därför vår plikt att uttrycka vår starka oro över det oacceptabla sätt på vilket denna situation utvecklades, i klar motsättning till multilateralismens anda och det övergripande målet att ”inte lämna någon på efterkälken”.

5. För det första har det inte funnits någon verklig vilja från en liten grupp utvecklade länder att delta i meningsfulla förhandlingar för att hitta kompromisser, utan man har tvingat fram orättvisa metoder där man låtsas lägga in ett slags ”veto” mot vissa frågor och till och med låtsas förhindra att de diskuteras inom ramen för mellanstatliga förhandlingar.

6. För det andra genomfördes förhandlingarna i vissa fall inte på ett verkligt inkluderande, rättvist och balanserat sätt. Våra delegationer tvingades bevittna hur till och med enskilda delegationer i vissa fall tillmötesgicks mycket i sina frågor, medan andras prioriteringar, inklusive våra, helt enkelt negligerades.

 • Dessa länder protesterade också mot påtvingat samförstånd, bulldozing och ignorering av att upprepat bett om ordet

7. Till exempel öppnades utkastet till resultat från det politiska högnivåforumet om hållbar utveckling under överinseende av generalförsamlingen – toppmötet om målen för hållbar utveckling, i syfte att uteslutande tillgodose prioriteringarna för ett fåtal delegationer från utvecklade länder, medan ingenting gjordes i samma process och i de tre (03) hälsorelaterade förhandlingarna för att återspegla och tillgodose den berättigade oro som fanns hos delegationer från utvecklingsländer som dessutom hade bett om ordet upprepade gånger, däribland Group of 77 och Kina.

8. För det tredje, försöket att ignorera formella meddelanden från delegationer från utvecklingsländer, bland annat från Group of 77 och Kina, å dess 134 medlemsstaters vägnar, där man uttryckte starka reservationer och invändningar.

9. För det fjärde, försöket att tvinga fram samförstånd av er företrädares grupp, och nu av ert kontor, när det är uppenbart att inget samförstånd har uppnåtts i någon av dessa processer, liksom bristen på öppenhet, delaktighet och effektiv användning av den begränsade tid som då fanns tillgänglig för att finna kompromisser.

 • Dessa utvecklingsländer tog ställning mot diskriminering som begåtts genom Förenta Nationerna

10. Våra delegationer är övertygade om att detta inte är ett sätt att bedriva multilaterala och mellanstatliga förhandlingar om frågor av stor betydelse för det internationella samfundet, särskilt för utvecklingsländerna. Vi vill därför föra till protokollet att vi varken tolererar eller accepterar denna praxis och att den inte får bli prejudicerande för FN:s och dess generalförsamlings arbete.

11. Detta är särskilt relevant eftersom vi ser fram emot framtida förhandlingsprocesser om grundläggande frågor, i vilka vi kommer att fortsätta att engagera oss med stor beslutsamhet, flexibilitet och konstruktivitet.

 • De elva ländernas delegationer uppmanar till ett återkallande av FN-mötenas karaktär och rättsliga ställning

12. Våra delegationer vill också påminna om karaktären och den rättsliga ställningen för de möten där toppmötet om målen för hållbar utveckling, toppmötet om förebyggande, beredskap och insatser vid pandemier, högnivåmötet om allmän hälso- och sjukvård samt toppmötet om kampen mot tuberkulos kommer att äga rum.

13. När det gäller det politiska toppforumet (HLPF) för hållbar utveckling under överinseende av generalförsamlingen, toppmötet om målen för hållbar utveckling, och i enlighet med generalförsamlingens resolution 67/290, i dess operativa punkt 9, ”ska alla möten som sammankallas under överinseende av generalförsamlingen följa arbetsordningen för församlingens huvudutskott, i tillämpliga fall, om inte annat föreskrivs i denna resolution”.

14. I punkt 4 i samma resolution anges också tydligt att forumet ”skall resultera i en kortfattad framförhandlad politisk förklaring som skall läggas fram för församlingens övervägande”.

15. Vi förväntar oss därför att en process kommer att äga rum i ett senare skede, där generalförsamlingen formellt kommer att överväga antagandet av utkastet till den politiska förklaringen, enligt kapitel XII i generalförsamlingens arbetsordning.

16. På samma sätt är generalförsamlingens resolutioner 75/315, 77/274 och 77/275 tydliga när de anger att de politiska förklaringarna från de tre hälsorelaterade toppmötena skall ”läggas fram av generalförsamlingens ordförande för antagande av församlingen”.

 • De elva länderna motsätter sig alla försök att formellt anta utkast till slutdokument och förbehåller sig rätten att vidta ytterligare åtgärder

17. I detta avseende motsätter sig våra delegationer alla försök att låtsas att formellt anta något av utkasten till slutdokument i fråga under de möten som är planerade till den 18, 20, 21 respektive 22 september 2023.

18. Dessutom förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga åtgärder vid den formella behandlingen av dessa fyra (04) utkast till slutdokument under de kommande veckorna, efter avslutandet av högnivåsegmentet vid generalförsamlingens 78:e session, då de alla måste behandlas av generalförsamlingen i enlighet med dess arbetsordning.

19. I denna anda och i öppenhetens intresse ber vi er vänligen att så snart som möjligt distribuera detta brev som ett officiellt dokument från generalförsamlingen, under punkterna 19 och 127 på dagordningen, med titlarna ”Hållbar utveckling” respektive ”Global hälsa och utrikespolitik”.

SPM: Brevet är slut.

FN:s generalsekreterare Guterres och WHO:s generaldirektör Tedros vid ett WHO-möte

C. Hur reagerade FN:s och Världshälsoorganisationens ledningar?

– WHO:s generaldirektör Adhenom Tedros Ghebreyesus ignorerade uppenbart det officiella brevet till FN och sa felaktigt ”Som ni vet godkände FN:s 193 medlemsstater i morse den politiska deklarationen om förebyggande, beredskap och insatser mot pandemier. Deklarationen är en stark signal från länderna att de är fast beslutna att dra lärdom av covid-19-pandemin och att stärka världens försvar mot pandemier.”

– Han fortsatte med nästan bedräglig oärlighet: ”I den deklaration som godkänts idag har medlemsstaterna visat att det även i dessa tider av splittring och polarisering fortfarande är möjligt för länder att komma överens om ett gemensamt svar på gemensamma hot. Det är samma anda av samarbete som vi uppmanar länderna att visa när de fortsätter sina förhandlingar om Pandemic Accord och ändringarna av det internationella hälsoreglementet.”

– Han visade sin delaktighet i att bryta mot internationell lag och sa att ”den politiska deklarationen, som godkändes av Dennis Francis, ordförande för FN:s 78:e generalförsamling, och resultatet av förhandlingar under skickligt ledarskap av ambassadörerna Gilad Erdan från Israel och Omar Hilale från Marocko, underströk den centrala roll som WHO spelar som den ”styrande och samordnande myndigheten för internationell hälsa” och behovet av att ”ytterligare åta sig hållbar finansiering som ger tillräcklig och förutsägbar finansiering till Världshälsoorganisationen, vilket gör att den kan ha de resurser som behövs för att fullgöra sina kärnuppgifter.”

– FN:s generalsekreterare Antonio Guterres lät sig inte störas av vad medlemsländernas delegater hade meddelat dagarna innan, utan sade i ett meddelande från biträdande generalsekreterare Amina Mohamed (Storbritannien-Nigeria): ”Vid nästa års Världshälsoförsamling i maj uppmanar jag alla länder att leverera ett starkt, omfattande pandemiavtal, med fokus på rättvisa, samt ändringar för att stärka det internationella hälsoreglementet. Och jag uppmanar er att stödja Världshälsoorganisationen, bland annat genom att infria åtagandet att öka de fastställda bidragen till hälften av dess budget, och stödja den föreslagna investeringsrundan.

– Utan att bry sig om de diplomatiska konsekvenserna och utan att uppfylla sin skyldighet att följa internationell rätt fortsatte Guterres att skissera tre viktiga prioriteringar: För det första, stimulans av målen för hållbar utveckling (läs skuldslaveri). Därefter att motverka vad man definierar som felaktig information – vilket kommer att leda till att kritiskt tänkande och yttrandefrihet förtrycks. För det tredje, att reagera på komplexa globala kriser via en FN-plattform för nödsituationer – som kommer att göra nationella regeringar och viljan hos de människor de tjänar irrelevanta.

Francis Boyle, J.D., Ph.D., expert på biologiska vapen och professor i internationell rätt vid University of Illinois, som utarbetade 1989 års Biological Weapons Anti-Terrorism Act, sade att de 11 nationernas invändningar borde ”förhindra att denna deklaration antas genom konsensus och därmed utan tvekan blir en del av internationell sedvanerätt, vilket är vad de som står bakom deklarationen avser.” ”De kunde inte få igenom det i UNGA som en konsensusresolution på grund av de 11 stater som motsatte sig det. De försöker förvränga det genom att låta UNGA:s ordförande – inte UNGA – godkänna deklarationen.”

När professor Boyle läste denna artikel svarade han mig: ”Just det! Detta är ett stort nederlag för globalisterna. Internationella domstolen har slagit fast att vissa typer av resolutioner från FN:s generalförsamling som antagits genom konsensus kan bli internationell sedvanerätt, och det vet globalisternas jurister. Så ur mitt perspektiv var det som hände ett historiskt nederlag för globalisterna. Tedros och WHO försöker förvandla ett grisöra till en sidenväska. I själva verket var detta ett historiskt misslyckande. Globalisterna försökte och misslyckades med att få sin deklaration antagen av FN:s generalförsamling genom konsensus, vilket förhindrade den från att bli internationell sedvanerätt, vilket är vad de avsåg att göra i första hand. Men de kommer att försöka igen.”

Han fortsatte ”Faran här är att detta är ett uttalande av stats- och regeringschefer, av vilka ingendera kan binda sina stater enligt internationell rätt och av vilka alla tillsammans skulle kunna skapa internationell sedvanerätt. Det är vad författarna till detta uttalande avsåg. Detta är mycket farligt. Vi får inte underskatta dess betydelse. Det är som en dynamitstång redo att explodera. Allt detta är en del av globalisternas strategi för att skapa en världsomspännande totalitär medicinsk och vetenskaplig polisstat under täckmantel av WHO. Jag tackar. Om sedan de 11 röstar emot på detta sätt, kommer det att förhindra att denna deklaration antas genom konsensus och därmed utan tvekan blir en del av internationell sedvanerätt, vilket är vad de som står bakom deklarationen avser.”

Finansiering av överstatliga bolags ambitioner – 500 miljarder dollar per år – av era nationella budgetar eller länders resurser

 • Cirka 2 miljarder dollar har redan samlats in till en ny pandemifond som förvaltas av Världsbanken. Det sägs vara otillräckligt jämfört med de belopp som krävs, särskilt för skuldtyngda länder, för att uppfylla FN:s och WHO:s förväntningar och förbättra sina hälso- och sjukvårdssystem och förbereda sjukhus, dataövervakningssystem och laboratorieanläggningar för att möta potentiella pandemiska behov.
 • Enligt FN:s biträdande generalsekreterare Amina Mohammed krävs det ett stimulanspaket för de globala målen för hållbar utveckling samt ”djupgående” reformer av den internationella finansiella arkitekturen. ”Många utvecklingsländer drunknar i skulder”, sade Mohammed till högnivåmötet och upprepade de åsikter som framfördes vid FN:s toppmöte om målen för hållbar utveckling. Hon efterlyste långsiktig finansiering på minst 500 miljarder dollar per år som en del av återhämtningsplanen för de globala målen för hållbar utveckling (SDG).
 • Även om Afrika egentligen inte är fattigt, ”spenderar Afrika idag mer på skuldbetalningar än på hälsovård och utbildning. Vi behöver ett finansiellt uppsving så att länderna kan investera i universell, motståndskraftig hälsovård; deras befolkningar har rätt till [tillgång]. ”Vi uppmanar länderna att stödja stimulansen för att öka den överkomliga långsiktiga finansieringen med minst 500 miljarder dollar per år, och att stödja utvecklingen av en effektiv skuldlättnadsmekanism som stöder betalningar, uppskov, längre lånevillkor och lägre räntor för utvecklingsländer som drunknar i skuld – och skapa budgetutrymme för att spendera på den hälsa som människor har rätt att [åtnjuta].”
 • Winnie Byanyima, verkställande direktör för UNAIDS, håller med och säger att framtida pandemirespons måste baseras på teknikdelning för att underlätta en mer rättvis tillgång till läkemedel och andra medicinska produkter. Byanyima uttryckte också att många länder inte hade möjlighet att investera tillräckligt i hälsa och pandemiberedskap eftersom de betalade skulder som var större än deras hälsobudgetar.
 • Världsbankens verkställande direktör Axel Van Trotsenburg välkomnade den första årsdagen av pandemifonden, som fick löften från 133 länder till ett värde av 2 miljarder dollar. Trots denna ”mycket goda utgångspunkt” varnade han för att 10 miljarder dollar borde anslås till pandemiberedskap och uppmanade medlemsstaterna att tillhandahålla de nödvändiga resurserna.

D. Min analys

Enligt min mening är det korrekt att kalla det som pågår under FN:s styre för diplomatiskt bedrägeri och en aggressionshandling. Det är också korrekt att förutspå att Förenta nationerna kommer att bli den verkliga kraften bakom WHO:s ambitioner, eller ersätta sig själv:

Rådet för globala hot – ännu en verktygslåda för en världsregering

Kritiker har också uttryckt farhågor om att WHO, som representerar politiskt svaga hälsoministerier, skulle kunna övervaka och genomdriva den typ av tuffa, bindande åtaganden som skulle behövas för en effektiv pandemibekämpning. Dessa farhågor har legat bakom drivkraften att göra FN-forumen till plattformar för debatt och beslut om pandemin.

Förespråkare för mer FN-centrerade åtgärder har föreslagit inrättandet av en oberoende styrmekanism för pandemier vid FN:s generalsekreterares kansli, och/eller ett FN-råd för globala hot, för att övervaka genomförandet av eventuella pandemiavtal som godkänts av WHO:s medlemsländer.

”Jag fortsätter att tro att åtgärder på stats- och regeringschefsnivå är så nödvändiga för att bryta den cykel av panik och försummelse som uppstår kring pandemier och för att upprätthålla politisk dynamik kring beredskap och respons”, säger Clark, som har uppmanat till inrättandet av ett FN-organiserat råd för Globala Hot . ”Och när det gäller ansvarsskyldighet behövs oberoende övervakning av ländernas beredskap för att garantera vår ömsesidiga försäkran, efterlevnad och ansvarsskyldighet gentemot internationella avtal.”

Juan Manuel Santos, tidigare president i Colombia och medlem i The Elders, anser att FN kan vara ett bättre forum eftersom ”pandemiberedskap omfattar mycket mer än hälsa”. Santos sa vid ett FN-möte på tisdagen som anordnades av Pandemic Action Network (PAN) att om förhandlingarna om pandemiavtalet fortfarande ärfast i förvirring” när WHO:s mellanstatliga förhandlingsorgan (INB) möts för sjunde gången senare i år, ”måste någon säga, nog, vi måste flytta tillbaka det till New York.”

Världen rör sig allt närmare ”en stor spricka”, varnade FN:s generalsekreterare António Guterres när ledarna samlades i New York för #UNGA78. ”Det är reform eller bristning”, sa han. Jag håller med när han talar om en stor spricka. Den enade front som utvecklats av dessa elva länder – med sammanlagt 154 andra länder som också har invändningar mot FN:s uppbyggnad, processer och dokument – har katastrofala följder för FN – som alltför länge har varit en väloljad front för företagskolonialism och våldsamt fredsbevarande.

Jag påminns också på ett lämpligt sätt om den banbrytande ståndpunkt som det afrikanska blocket med 47 nationer intog vid Världshälsoorganisationens möte 75 förra året, där de gjorde invändningar mot kontroversiella ändringar av internationella hälsoregler på grundval av att de hade förhastats och att de hotar den nationella suveräniteten. WHO förnekar ofta, på ett föga övertygande sätt, att något sådant hot existerar.

Vid FN:s generalförsamling 78 gjorde åtminstone två presidenter övertygande uttalanden som jag anser är relevanta för den omvälvande förändringen:

Algeriets president, Abdelmadjid Tebboune, efterlyste reformer och öppenhet i FN:s organ, särskilt när det gäller reformeringen av säkerhetsrådet. ”Alla ansträngningar för att stärka gemensamma internationella åtgärder tvingar oss att svara på de ständiga vädjandena om att stärka det multilaterala systemet genom att reformera de viktigaste organen i vår organisation för att göra dem mer öppna och säkerställa den nödvändiga balansen mellan de viktigaste organen och säkerställa en rättvis geografisk fördelning. Detta bör vara en absolut prioritet för det internationella samfundet för att finna ett samförstånd.”

Paraguays president Santiago Peña har efterlyst reformer för att stärka FN och öka dess förmåga att reagera på globala kriser. ”Bristen på konkreta resultat, ineffektiviteten i multilaterala institutioner och svårigheterna att hantera globala problem på ett effektivt sätt har lett till frustration och har lett till en ökad känsla av att nationella intressen bör råda över multilateralt samarbete”, sade han från podiet.

Exklusiv artikel skriven i juli 2023, som du kan läsa och dela här

 • FN-sanktioner: inhumana ensidiga tvångsåtgärder som påverkar hälsa, frihet och suveränitet

Omvälvande förändringar i geopolitiken leder till att så kallade LMICS-länder (låg- och medelinkomstländer) eller EMDC-länder (tillväxt- och utvecklingsländer) överväger sina samarbetsalternativ på nationell, regional och interregional nivå. Tillväxtländerna representerar 80 procent av världens befolkning, samtidigt som miljardärerna äger mer än majoriteten av sina medborgare och företagen kan äga mer än ländernas BNP.

Hotet om sanktioner genom FN, som påverkas av Världshälsoorganisationen (WHO), vilket jag redogjorde för i min artikel i juli, är något som dessa länder har alltför nära erfarenhet av, och som har börjat tappa sin huvudsakliga skrämseleffekt, vilket framgår av flera revolter.

I den senaste rapporten från The Special Rapporteur om de negativa effekterna av ensidiga tvångsåtgärder på utövandet av de mänskliga rättigheterna står det tydligt: ”Ensidiga sanktioner och bristande efterlevnad har en skadlig inverkan på genomförandet av alla aspekter av rätten till hälsa för alla människor i de länder som omfattas av sanktioner, inklusive tillgång till lämplig medicin, vårdinrättningar, medicinsk utrustning, tillgång till kvalificerad medicinsk hjälp, förebyggande och kontroll av dödsfall, brist på vårdpersonal, tillgång till vårdinrättningar, utbildning och tillgång till aktuella vetenskapliga kunskaper, teknik, forskning, utbyte av god praxis.

FN och WHO har gått för långt i sina djävulska försök att skapa en världsregering. Under de kommande veckorna och månaderna räknar jag med att fler länder kommer att ansluta sig till denna koalition och fråga sig själva varför de ska fortsätta att vara medlemmar i FN och Världshälsoorganisationen. De kommer att få ett växande stöd från sina befolkningar, som desperat vill undvika ytterligare förnedring, diskriminering, uteslutning, sanktioner, nedstängningar, censur, tvångsvacciner, digitala ID-kort, CBDC-kort och utplåning av den suveränitet som vi värdesätter.

Ursprungligen publicerad av Children’s Health Defense Africa Chapter

Suggest a correction

Similar Posts