| | | | |

Utträde ur Världshälsoorganisationen

Källa: Door To Freedom, Francis Boyle PhD, 01 april 2024

En fråga som ofta ställs är hur nationer kan lämna WHO, eftersom det inte finns något förfarande för utträde ur WHO som anges i WHO:s konstitution. Professorn i internationell rätt Francis Boyle ger lösningen nedan.

”Ett utträde ur WHO:s konstitution kan åstadkommas genom att åberopa doktrinen om grundläggande förändring av omständigheterna enligt artikel 62 i Wienkonventionen om traktaträtten. Artikel 62 kodifierade den regel i internationell sedvanerätt som då var känd och fortfarande är känd idag som rebus sic stantibus. Därför bör alla stater kunna åberopa doktrinen om väsentligt ändrade omständigheter/rebus sic stantibus även om de inte är parter i Wienkonventionen om traktaträtten. Det var aldrig känt eller förutsågs eller ens misstänktes att WHO vid den tidpunkt då staterna blev avtalsslutande parter i WHO:s konstitution en dag skulle försöka omvandla sig till en totalitär världsomfattande medicinsk polisstat med hjälp av de föreslagna ändringarna av det internationella hälsoreglementet och/eller det föreslagna pandemifördraget. Denna omvandling av WHO:

(1) kränker den väsentliga grunden för de statliga parternas samtycke till att vara bundna av WHO:s konstitution, och

(2) förändrar radikalt omfattningen av de skyldigheter som fortfarande skall fullgöras enligt WHO:s konstitution.”

Francis A. Boyle

Professor i juridik, AdvokatArtikel 62

Grundläggande förändring av omständigheterna

1. En grundläggande förändring av omständigheter som har inträffat i förhållande till vad som gällde när ett fördrag ingicks, och som inte förutsågs av parterna, får inte åberopas som grund för att säga upp eller frånträda fördraget, om inte:

(a) förekomsten av dessa omständigheter utgjorde en väsentlig grund för parternas samtycke till att vara bundna av fördraget

(b) effekten av ändringen är att omfattningen av de förpliktelser som fortfarande skall fullgöras enligt avtalet radikalt förändras.

Francis A. Boyle
Law Building
504 E. Pennsylvania Ave.
Champaign IL 61820 USA
Telefon: 217-333-7954
Fax: 217-244-1478
(endast personliga kommentarer)

Suggest a correction

Similar Posts