| | | | | | | | | |

Har kritikerna av pandemiresponsen rätt trots allt? ”RKI-filerna” med flera explosiva avslöjanden

Källa: The Epoch Times, Patrick Reitler, 23 mars 2024

Coronavirusreglerna för 2020 till 2023 baserades uppenbarligen inte enbart på expertisen hos RKI:s krisgrupp. Detta framgår tydligt av de nyligen publicerade ”RKI-filerna”. Trots att många passager är överstrukna uppstår explosiva frågor även efter en partiell granskning.

De nyligen publicerade protokollen från RKI:s krisgrupp (”RKI-filer”) orsakar uppståndelse i sociala medier: alla coronavirusbestämmelser – maskkrav, nedstängningar, till och med det enorma trycket att folk skulle vaccinera sig – verkar baseras mycket mindre på de vetenskapliga och medicinska resultaten från Robert Koch Institute (RKI) än på den politiska viljan hos de statliga och delstatliga regeringarna.

Enligt Paul Schreyer, medredaktör för ”Multipolar Magazine”, innebär detta att alla domstolsutslag som baseras på RKI:s expertis står på skakig grund.

2.500 sidor

I maj 2021 stämde ”Multipolar-Magazin” RKI:s krisgruppsprotokoll från perioden 14 januari 2020 till 30 april 2021 för stora ekonomiska kostnader. Den 20 mars 2024 publicerade tidningen den mer än 2 500 sidor långa dokumentet.

Schreyer hade redan uppmanat alla ”intresserade journalister och forskare” att granska dokumenten. I de sociala nätverken har gallringen redan börjat. Nedan följer ett preliminärt urval av de resultat som hittills framkommit – utan anspråk på fullständighet.

Inga bevis för ansiktsmask

Som framgår av RKI:s krisgruppsprotokoll stod det redan klart för deltagarna i det ordinarie mötet eller videokonferensen med RKI-chefen Professor Dr Lothar Wieler den 27 januari 2020 att bärandet av en ansiktsmask för den ”offentliga befolkningen inte skulle fungera för asymtomatiska patienter”. Det fanns ”inga bevis” för sådana åtgärder. Endast för ”symtomatiska patienter […] och även för vårdande släktingar i nära kontakt” kunde masker vara en ”förnuftig förebyggande åtgärd för den allmänna befolkningen”. Men bara ”om de godtar det”, som det står inom parentes.

I ett TV-sänt tal den 18 mars 2020 vädjade den dåvarande tyska förbundskanslern Angela Merkel till medborgarnas solidaritet och uppmanade till förtroende för allt som ännu skulle komma:

”Tro inte på rykten, bara på de officiella tillkännagivandena […]. Vi är en demokrati. Vi lever inte under tvång, utan av delad kunskap och deltagande. Detta är en historisk uppgift och den kan bara åstadkommas tillsammans.” (Video på ”YouTube”)

Trots krisenhetens tydliga avståndstagande från maskbärande ledde påtryckningar från delstaterna i slutet av april 2020 plötsligt till en landsomfattande skyldighet att bära mask ”i kollektivtrafiken och när man handlar”. Enligt information från den federala regeringen antog vissa federala stater ännu strängare regler. På vissa platser fick människor inte längre andas fritt utomhus på flera månader. Olika maskbestämmelser gällde fram till den 1 mars 2023, dvs. i nästan tre år.

”Tack vare en framgångsrik coronaviruspolitik” var det sedan möjligt att klara sig utan dem, enligt webbplatsen för det federala hälsoministeriet (BMG ).

Den 30 oktober 2020 övervägde RKI:s krisgrupp att informera allmänheten om att det inte heller fanns ”några bevis för användning av FFP2-masker utanför hälsoarbete och säkerhet”. ”Deras nytta” bör därför ”förbli begränsad till arbetssäkerhet för personer som arbetar med smittsamma patienter”, rekommenderade man uttryckligen. Enligt ”Berliner Zeitung” hade dock ”Bund-Länder-Runde” ”genomdrivit obligatoriskt bärande av FFP2-masker på nästan alla platser i början av [2021] ”.

Der Ausschnitt des RKI-Protokolls vom 30.10.2020 belegt die ablehnende Haltung des Krisenstabs zu FFP2-Masken. Foto: RKI-Files, veröffentlicht vom „Multipolar-Magazin“ am 20. März 2024

Utdraget ur RKI:s protokoll från den 30 oktober 2020 visar krisgruppens negativa inställning till FFP2-masker.
Foto: RKI:s filer, publicerade av ”Multipolar-Magazin” den 20 mars 2024

Risken för skador av nedstängningar var känd

Senast den 16 december 2020 visste krisgruppen från ”pandemins förlopp i Afrika” att det hade förekommit ”indirekta negativa effekter av lockdowns på grund av störningar i behandling av tuberkulos” och ”avbrott i rutinmässiga vaccinationsprogram”. En ”ökning av spädbarnsdödligheten är därför också att vänta lokalt”. ”Tvärtemot förväntningarna” stod dock Afrika endast för en ”liten andel av de globala influensafallen (3,4 %)” och ”endast 3,6 % av de globala dödsfallen”. Den afrikanska befolkningens andel av den globala befolkningen var och är betydligt högre.

En mening som liknade denna i maj 2020 i ett varning från Stephan Kohn, en senior regeringsrådgivare vid det federala inrikesministeriet, följer i samma sammanhang:

Konsekvenserna av nedstängningen har ibland allvarligare konsekvenser än COVID själv.”

Ein Ausschnitt des RKI-Protokolls vom 16.12.2020. Foto: RKI-Files, veröffentlicht vom „Multipolar-Magazin“ am 20. März 2024

Ett utdrag ur RKI:s protokoll från den 16 december 2020: Texten hänvisar till situationen i Afrika.
Foto: RKI-filer, publicerade av ”Multipolar Magazine” den 20 mars 2024

Så varför antog tyska politiker att saker och ting skulle vara annorlunda här i Tyskland? För att även i Tyskland, enligt protokollet från samma tillfälle, var regeln från början av krisen att ”elektiva ingrepp” [ingrepp som inte är brådskande nödvändiga] på sjukhus skulle undvikas så långt som möjligt. Officiellt ”för att göra plats för COVID-19-patienter”, som det till exempel skrevs i ”Ärzteblatt”. Enligt RKI:s protokoll från den 16 december 2020 skulle detta ”genomdrivas med större påtryckningar från delstatsregeringarna” – oavsett bedömningen från Afrika och trots Kohns varnande analys av ”falska larm” från våren. Vilket för övrigt kostade honom hans karriär i BMI vid den tiden.

Vaccinationskampanj mot bättre vetande?

Bara sex veckor efter starten av vaccinationskampanjen i slutet av december 2020 räknade RKI:s krisgrupp uppenbarligen med att vaccinationen inte skulle förändra spridningen av viruset. Den 8 februari 2021 angavs följande i deras protokoll:

”Det är att förvänta att vaccinationen kan förhindra allvarliga förlopp, men inte lokal spridning av viruset.”

Vid den här tiden hade miljontals vaccindoser redan injicerats i armarna på tyska medborgare. Efter att medicinsk personal och äldre medborgare hade pekats ut som ”prioriterade” grupper vid vaccincentralerna tog vaccinationskampanjen, som backades upp av en hel del skattebetalarnas pengar, fart under sommaren 2021. Snart skulle så många människor som möjligt vaccineras om det inte fanns andra medicinska skäl att inte göra det.

Senast under höst-/vintersäsongen 2021/22 utövades sedan ett politiskt medietryck på ovaccinerade människor på ett sätt som aldrig tidigare hade skådats i Tyskland. Det handlade inte bara om att skydda sig själv, utan också om att ”skydda andra”. För många vaccinationsförespråkare inom politik, media och vardagsliv betraktades alla som inte ville delta som ”covidioter” eller till och med som en osolidarisk ”social pest” som helst skulle vägras inträde på intensivvårdsavdelningar om de fick egna hälsoproblem.

Obligatorisk vaccination infördes för sjukvårdspersonal och soldater. De som sa nej hotades med att förlora sina jobb – oftast oavsett eventuella invändningar. Den 7 april 2022 misslyckades man att införa ett allmänt vaccinationskrav för personer över 60 år, vilket chefen för det federala hälsoministeriet Karl Lauterbach (SPD) hade krävt, efter en omröstning bland ledamöterna i förbundsdagen.

Ålder som den viktigaste riskparametern för dödsfall i covid-19

Som framgår av protokollanteckningarna från den 19 mars 2021, nästan tre månader efter starten av vaccinationskampanjen och ett år efter det första beslutet om nedstängning, hade COVID-19-kristeamet ännu inte kunnat fastställa någon positiv effekt av vaccinationen av äldre medborgare.

RKI-Krisenstab am 19.03.2020: „Das Hauptrisiko, an COVID-19 zu sterben, ist das Alter“. Foto: RKI-Files, veröffentlicht vom „Multipolar-Magazin“ am 20. März 2024

RKI:s krisgrupp den 19 mars 2021: ”Den största risken att dö av covid-19 är ålder”.
Foto: RKI:s arkiv, publicerat av ”Multipolar-Magazin” den 20 mars 2024

Tjänstemännen runt Lars Schaade, Thomas Ziese och Johanna Hanefeld (de övriga 18 deltagarnas namn var som vanligt överstrukna) erkände uttryckligen människors ålder som den största riskfaktorn för att dö av covid-19. Det är fortfarande oklart varför RKI eller dess underordnade ständiga kommitté för vaccination (STIKO) fortfarande rekommenderade vaccination från spädbarnsåldern 2022.

Det stod dock klart att personer under 65 år redan hade ett skydd på cirka 80 procent mot återinfektion om de hade smittats en gång. Från 65 års ålder sjönk skyddseffekten mot infektion till 47 procent. ”Människor som redan har smittats kan inte förlita sig på skydd”, fortsattes det.

Foto: RKI-Files, veröffentlicht vom „Multipolar-Magazin“ am 20. März 2024

RKI:s krisgrupp den 19.03.2021: ”Infektion ger skydd mot återinfektion” på upp till 80 procent.
Foto: RKI-filer, publicerade av ”Multipolar-Magazin” den 20 mars 2024

Medianåldern för avlidna inom normalintervallet

Krisgruppen ansåg också att det ”inte var förvånande” att ”vaccinets effektivitet” orsakade en ”otillräcklig respons” i ”åldrade immunsystem”. Detta ”resultat” hänvisade till en tidigare redigerad text. Advokatbyrån Raue förklarade i detalj i ett brev på RKI:s vägnar varför detta avsnitt hade raderats. Enligt dem rörde detta avsnitt ”data” som hämtats från en ”utländsk studie av återinfektioner”. Passagen rörde också ”samordningen mellan RKI och en namngiven federal myndighet”. Raue skrev vidare: ”Det fortsatta förfarandet beskrivs och det nämns vilka myndigheter som ska involveras.” Regeringen informerades därför.

I samma rapport angav RKI medianåldern för de avlidna till 82 år, vilket i stort sett är i linje med den genomsnittliga förväntade livslängden. Dessutom var ”ingen överdödlighet uppenbar”, och antalet dödsfall var till och med ”något under genomsnittet för tidigare år”. Detta kan bero på den ”svaga influensasäsongen”. Detta offentliggjordes dock inte: ”Ytterligare argumentationsmetoder är nödvändiga för att kunna tala om detta”.

Der RKI-Krisenstab bestätigt am 19.03.2020 einen Sterbemedian von 82 Jahren und unterdurchschnittliche Sterbefallzahlen. Foto: RKI-Files, veröffentlicht vom „Multipolar-Magazin“ am 20. März 2024

Den 19 mars 2021 bekräftade RKI:s krisgrupp en medeldödlighet på 82 år och en dödlighet något under genomsnittet.
Foto: RKI:s filer, publicerade av ”Multipolar-Magazin” den 20 mars 2024

Mars 2021: ”Fler människor dör under en normal influensavåg”

I sitt protokoll från den 19 mars 2021 ägnadetjänstemännen mycket tid åt frågan om hur saker och ting skulle kommuniceras till omvärlden:

Argumentet att äldre, skörare människor skulle dött även utan covid-19 bör desarmeras. Covid-19 bör inte jämföras med influensa, fler människor dör i en normal influensavåg, men covid-19 är (mer) oroande av andra skäl” (betoning tillagd: Epoch Times).

De specifika skäl som krisgruppen ansåg vara oroande nämns inte. Avsnittet ”Kommunikation” som följer strax därefter är nästan helt överstruket. Advokatbyrån Raue förklarar detta med att det handlade om ”Vaccinationsberedskap”, ”information om vissa vaccin” och ”studier om vaccinationsberedskap”. ”Hanteringen av positiva snabbtestresultat och motsvarande undersökningar av befolkningen” hade också diskuterats ”mellan RKI och en högre statlig myndighet”. Det hade funnits ett ”förslag angående kommunikationsstrategin”. Den statliga myndigheten ville fortfarande samordna ”med en federalt myndighet” i frågan om ”befolkningens deltagande i informationsaktiviteter”.

Cirka två tredjedelar av avsnittet ”Vaccinationsuppdatering” från samma dag var svartmarkerat. Enligt advokatbyrån Raue handlade det stycket om ”information om biverkningar och det aktuella dataunderlaget för detta”. Det hade funnits ”olika ståndpunkter” om ”rekommendationen av vissa vaccin” och ”möjliga orsaker till förekomsten av biverkningar” hade ”diskuterats”.

Under de följande månaderna lovordade hälsominister Lauterbach upprepade gånger vaccinationen som ”mer eller mindre fri från biverkningar”, till exempel i februari 2022 i ARD: s talkshow ”Anne Will” (video på YouTube). Han nyanserade sitt påstående först i mars 2023.

RKI:s advokatbyrå anger att ”det officiella samarbetet med konsulter påverkas” som skäl för censureringen av dokumenten.

Från och med den 22 mars 2024 har varken det federala hälsoministeriet eller RKI utfärdat en kommentar om RKI-filerna.

Analysen av ”RKI-filerna” fortsätter. Epoch Times fortsätter också att gå igenom dokumenten i jakt på eventuella diskrepanser mellan krishanteringsinformation och regeringsåtgärder.

Stora delar av dokumenten är fortfarande censurerade. Om detta dolda innehåll också kommer fram i ljuset kan det eventuellt avslöja ännu mer explosiv information – i synnerhet namnen på de ansvariga aktörerna bakom kulisserna och deras egentliga motiv.

Det är just detta som ”Multipolar”-förläggaren Paul Schreyer kämpar för: den 6 maj 2024 kommer förvaltningsdomstolen i Berlin att pröva om RKI måste lämna ut sina protokoll utan överstrykningar (diarienummer: VG 2 K 278/21).

Vem gav överhuvudtaget klartecken till åtgärderna?

Redan efter publiceringen av den första RKI Files-artikeln i ”Multipolar Magazine ” den 18 mars 2024 stod det klart att den officiella uppgraderingen av risken med covid-19 för befolkningen i mitten av mars 2020 av RKI:s dåvarande chef Wieler hade genomförts efter påtryckningar från en okänd, nu bortredigerad, källa. Enligt ett uttalande från advokatbyrån Raue fanns det aldrig några dokument som vetenskapligt motiverade upptrappningen.

Någon måste dock ha gett instruktionen att skala upp, vilket under tre år hade tjänat som grund för alla begränsningar av grundläggande rättigheter och statligt förtryck i Tyskland; och därmed i slutändan orsakat den eventuellt irreparabla uppdelningen av det tyska samhället och alla psykosociala, hälsomässiga och ekonomiska skador som orsakats av coronaviruskrisen. För att inte tala om de dödsfall som inträffade i samband med mRNA-vaccinerna.

RKI-filerna kan laddas ner

Den aktuella versionen av ”RKI-filerna”, där stora delar har strukits bort, finns tillgänglig i en enda 355 MB PDF-fil på Telegram och på Bastian Baruckers webbplats, bland andra. ”Multipolar-Magazin” har också gjort dem tillgängliga för nedladdning i enskilda dagliga loggar på ”HiDrive” -plattformen. Advokatbyrån Raues utlåtande om överstrukningarna kan också ses på HiDrive.

Suggest a correction

Similar Posts