|

Greklands obligatoriska snabbtest för ovaccinerade anställda, som nu utvidgats, utmanas rättsligt av lärare

Under de senaste veckorna och månaderna har många statliga myndigheter vacklat fram och tillbaka vad det gäller att införa och upprätthålla covidrelaterade restriktioner, även om de aldrig helt backat från ett sådant hot. Det senaste narrativet som ofta används för att motivera återinförandet av vissa restriktioner är Kinas senaste ”covidvåg” och landets
samtidiga öppnande av sina gränser för internationella resor.

En EU-medlemsstat – som under en lång period hade de strängaste covidrestriktionerna i Europa – har dock aldrig upphört att kräva att anställda inom de flesta ekonomiska sektorer ska vaccineras eller uppvisa negativa snabbtester varje vecka, och fortsätter att göra så. Grekland, som mitt under covid-19-krisen upprätthöll några av de
strängaste restriktionerna och åtgärderna i Europa och världen, har förlängt sitt
snabbtestmandat för ovaccinerade arbetstagare till den 31 mars 2023 efter
att ha antagit en ny hälsovårdslag den 23 december. Denna omröstning ägde rum under samma månad som även Kina, som fram till nyligen varit känt för sin strikta covid-19-politik, backade från sin noll-COVID-politik.

Lag 5007/2022, som innebär en förlängning av kravet på snabbtest, antogs trots hundratals röster emot under den föregående offentliga överläggningsperioden, och trots ett nyligen fattat beslut av Greek High Court – landets högsta domstol – att den pågående avstängningen av ovaccinerade grekiska läkare inte bara var grundlagsstridig, utan
inte motiverades på grundval av några legitima epidemiologiska eller vetenskapliga kriterier.

En yrkeskategori har dock redan innan kravet på snabbtest förlängdes sänt in sitt eget svar på det pågående kravet på snabbtest. I slutet av oktober lämnade en grupp på över 1 500 lärare från hela Grekland, med stöd av en rad ideella organisationer och aktivistgrupper, ett cease-and-desistbrev till Greklands utbildnings- och hälsoministerier. Denna
åtgärd har sedan följts upp med att enskilda lärare har stämt respektive myndighet och ifrågasatt kravet på snabbtest.

I en exklusiv intervju med Children’s Health Defense (CHD) Europe berättar Vasilis Papanikolaou, advokat i Aten och en av de advokater som aktivt motsatt sig många av den grekiska regeringens COVID-relaterade åtgärder, om de åtgärder som vidtas mot kravet på snabbtest och de potentiella uppföljningar som kan bli aktuella.

Lärare bestrider kravet på snabbtest

Redan innan lagstiftningen den 23 december som förlänger kravet på snabbtest
till den 31 mars 2023 antogs var lärare och utbildningsanställda, precis som
många andra kategorier av ovaccinerade och ”inte fullt vaccinerade” anställda inom den offentliga och privata sektorn i Grekland, tvungna att uppvisa ett negativt
snabbtest varje vecka
för att lagligen kunna fortsätta arbeta.


Den 24 oktober 2022 överlämnades ett cease- and desistbrev undertecknat av 1 569 lärare
och anställda inom utbildningssektorn till de grekiska hälso- och utbildningsministrarna
med en kopia även till den offentliga ombudsmannen. Brevet kräver ett omedelbart upphörande av kravet på snabbtest, presenterar en rad argument för varför och
anger:

”Med detta brev, som lärare och anställda inom utbildningssektorn, uttrycker vi
vårt högljudda motstånd mot förlängningen av det … ologiska, hämndlystna, tortyrmässiga och rasistiska kravet på snabbtest varje vecka för ovaccinerade, icke fullständigt vaccinerade, icke nyligen vaccinerade (under de senaste
nio månaderna) och icke nyligen infekterade (under de senaste sex månaderna)
anställda, under hot om obetald och oförsäkrad avstängning.”


Några av de 11 argument som lärarna och skolpersonalen framför i sitt brev inkluderar:

 • Läkarkårens erkännande av att vaccinerade kan både smittas av och överföra covid-19 lika mycket som ovaccinerade, vilket gör all diskriminering av ovaccinerade
  på denna grund till ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna.
 • Att USA:s Centers for Disease Control and Prevention (CDC) från och med
  11 augusti 2022 inte längre anser att en persons vaccinationsstatus är ett användbart
  kriterium för genomförandet av covidrelaterade motåtgärder.
 • Det motsägelsefulla i att kräva veckovisa snabbtester för lärare och
  anställda vid utbildningsanläggningar, när det inte finns något liknande
  krav för alla andra som kommer in i sådana anläggningar, inklusive studenter
  och gäster.
 • Den ekonomiska kostnaden för anställda som är skyldiga att betala för veckovisa
  snabbtester ur egen ficka lägger en orimlig börda på dem och bryter mot den
  konstitutionella proportionalitetsprincipen med hänvisning till de åtgärder
  som verkställs som svar på COVID-19. [Denna ”princip om proportionalitet” låg till grund för högsta domstolens beslut att avstängningarna av ovaccinerad medicinsk personal var okonstitutionella].
 • Administreringen av ett snabbtest är en medicinsk handling, som kräver ett informerat och frivilligt samtycke från den person som ska testas. Obligatoriska tester strider därför mot Greklands etiska kod för läkare, som är kodifierad i grekisk lag, samt flera andra lagar och internationella fördrag som Grekland har undertecknat.
 • Administreringen av ett snabbtest, enligt de instruktioner som medföljer testpaketen, kräver att sådana tester endast utförs inom de första fem dagarna efter symtomdebuten. Att ta sådana tester utan några uppenbara symptom strider följaktligen mot den föreskrivna processen för administrering av sådana tester.
 • Det fortsatta kravet på snabbtest står i total motsättning till upphävandet av praktiskt taget alla andra COVID-relaterade åtgärder, inhemska och globalt.


Brevet fortsätter med att notera att sådana argument upprepade gånger har lagts fram
av många organisationer som representerar lärare i Grekland, och att baserat på dessa argument är det klart ”bortom rimligt tvivel” att förlängningen av snabbtestkravet inte tjänade något annat syfte än att fungera som en hämndåtgärd mot dem som har valt att inte bli vaccinerade och därigenom skapa ett ”klimat av opposition och splittring bland
medborgarna.” De 1 569 lärarna avslutar brevet med att uppmana hälso- och utbildningsministrarna att omedelbart vidta alla nödvändiga åtgärder för att häva kravet på snabbtest, och uppmanar också den offentliga ombudsmannen att undersöka om det pågående verkligen kravet är lagligt och att vidta alla nödvändiga åtgärder inom sitt ansvarsområde.

Enskilda stämningar kommer att lämnas in för att ifrågasätta snabbtestmandatet understött av aktivistgrupper som vill se saken prövad juridiskt

Föga förvånande kom inget officiellt svar på cease-and-desistbrevet, vare sig från
det grekiska utbildningsministeriet eller det grekiska hälsoministeriet. Detta
har lett till att advokater förbereder stämningar mot dessa två organ och
uppmanar allmänheten att lämna in en ansökan.

I ett inlägg den 23 november på sin Facebooksida la advokaten Stella Patrona
ut en rättslig mall som alla anställda inom den privata sektorn kan använda för att lämna in en stämning mot de grekiska myndigheterna i samband med snabbtestmandatet. Enligt Patronas inlägg kommer detta snart att följas av en liknande mall som ska användas av lärare och andra anställda inom den offentliga sektorn om de vill lämna in en stämningsansökan. I sitt inlägg klargjorde Patrona att det huvudsakliga rättsliga argument som läggs fram i denna mall inte utmanar själva snabbtestet, eftersom tidigare beslut av
Högsta domstolen funnit att det var konstitutionellt, utan istället att det är kostnaderna för snabbtesterna.

I den mall som Patrona har gjort tillgänglig uppmanas potentiella kärandeparter att ange
hur många snabbtester de har tagit under den period då kravet har varit i kraft, samt de totala kostnaden av dessa tester. Det är detta belopp som sedan kommer att krävas av
den grekiska staten som ersättning av potentiella käranden, tillsammans med
kärandenas advokatkostnader. I samma mall hävdas vidare att kravet på snabbtest
för ovaccinerade anställda ”inför en oförlåtligt betungande skillnad på bekostnad av [ovaccinerade] arbetstagare inom den privata sektorn”, på grund av att ovaccinerade har hindrats från att få gratis snabbtest vid offentliga hälsoinrättningar. Ytterligare argument som framförs i mallstaten hänvisar till flera konstitutionella bestämmelser som anses ha överträtts i och med genomförandet av snabbtestmandatet, inklusive bestämmelser om att ”alla greker är lika inför lagen”, ”staten säkerställer medborgarnas hälsa”, ”alla
distinktioner [mellan medborgare] är förbjudna” och ”alla medborgare har rätt till
tillgång till hälso- och sjukvård.” De två sistnämnda klausulerna finns också i
Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter.

En rad ideella organisationer och aktivistgrupper har uttryckt sitt stöd för ovaccinerade pedagoger, lärare, sjukvårdspersonal och andra anställda som ifrågasätter Greklands krav på snabbtest. I ett gemensamt uttalande i slutet av november skrev fem organisationer, däribland Association of Healthcare Professionals for Democracy and Freedom (SYDE) och ”Mazi” Educators’ Initiative, att ”kravet på snabbtest för oss ovaccinerade anställda
institutionaliserar skillnader mot oss på arbetsplatsen.” Uttalandet hänvisar till CDC: s ovannämnda tillkännagivande från augusti 2022, oförmågan hos befintliga COVID-vaccin att hjälpa till att åstadkomma ”flockimmunitet” och är ett argument till förmån för erkännandet av naturlig immunitet. I uttalandet sägs vidare att ”det inte längre finns någon medicinsk ursäkt för den – i alla händelser oförlåtliga – diskriminering och åtskillnad som införs på vår bekostnad” och att ”vissa saker kommer inte att upphöra om vi
inte själva bestämmer oss för att stoppa dem.”

Advokat: Grekiska regeringen upprätthåller krav på snabbtest och andra COVID-restriktioner för att tillfredsställa sin väljarbas

I en exklusiv intervju pratar den Atenbaserade advokaten Vasilis Papanikolaou
med CHD Europe om snabbtestmandatet i Grekland, samt den nuvarande och kommande rättsliga åtgärder som utmanar det. Papanikolaou berättar för CHD Europe att de 1 569 lärare som gemensamt skickade in cease-and-desistbrevet från oktober 2022 till de grekiska utbildnings- och hälsomyndigheterna träffades via ett inofficiellt ”nationellt nätverk av ovaccinerade lärare, som utvecklades gradvis över tid som ett svar på
orimliga åtgärder som främjar [COVID] vaccination.” Han bekräftade att varken det grekiska utbildningsministeriet eller det grekiska hälsoministeriet svarade på brevet, medan kontoret för den offentliga ombudsmannen svarade men hävdade att frågan låg utanför dennes ansvarsområde. Enligt Papanikolaou måste lärare, precis som många andra arbetstagare och yrkesverksamma, ”varje vecka utsätta sig för besväret att få ett
snabbtest, vilket de måste betala ur egen ficka, med en månatlig kostnad på 30-40 euro, vilket ungefär motsvarar en dagslön.” Han tillägger att ”resultaten av dessa tester varje gång visas för skolans handledare” och att som ett resultat av detta, ”utsätts de för
diskriminerande och, indirekt, förnedrande behandling i jämförelse med deras
kollegor och även deras elever, som kommer in [utbildningsanläggningar] fritt.”

För Papanikolaou finns det flera konstitutionella frågor som väcks som ett resultat av det fortsatta snabbtestkravet för arbetstagare inom både den offentliga och privata sektorn i Grekland. Han konstaterar att ”denna åtgärd inte längre har någon fördel för folkhälsan” och att ”flera konstitutionella klausuler överträds”, inklusive:

 • lagparagrafer som rör upprätthållandet av mänsklig värdighet.
 • lagparagrafer som rör kroppslig autonomi.
 • den konstitutionella ”proportionalitetsprincipen”
 • statens skyldighet att förse alla med hälso- och sjukvård
 • statens skyldighet att skydda rätten till arbete och att tjäna en lön (utan, som Papanikolaou betonar, ”en hämndlysten lönesänkning” via den ekonomiska bördan av egenavgifter för snabbtester).


Enligt Papanikolaou är det senaste beslutet från högsta domstolen till förmån för de ovaccinerade läkarna, vilket innebär att deras avstängning upphör, men det har inte
någon direkt inverkan på de rättsliga åtgäderna mot snabbtesterna, men ”det visar indirekt att frånvaron av tillräcklig vetenskaplig/medicinsk motivering för varje åtgärd är
grundlagsstridig och bryter mot proportionalitetsprincipen.” Papanikolaou tillägger att ”ur en psykologisk synvinkel banar [högsta domstolens] beslut väg för andra domare att erkänna att regeringen grovt har överskridit vissa gränser och att dess åtgärder är helt omotiverade och hämndlystna.” Papanikolaou noterar vidare att trots den fortsatta existensen av Greklands ”Nationella kommitté för skydd av folkhälsan mot COVID-19”,
denna kommitté endast tjänar en rådgivande roll, medan alla slutliga beslut fattas på regeringsnivå. Detta trots det faktum att medlemmarna i denna kommitté tidigare beviljades juridisk immunitet av regeringen – även om denna immunitet enligt Papanikolaous bedömning potentiellt skulle kunna ”fastställas vara juridiskt ogiltig, i fall som, till exempel bevisa skadlig avsikt från en medlem av kommittén i tjänst för vissa intressen och på bekostnad av tredje part.” Enligt Papanikolaou behåller den nuvarande regeringen vissa covid-relaterade åtgärder, såsom kravet på snabbtest för ovaccinerade
arbetstagare, även om andra länder har upphävt sådana riktlinjer, av rent politiska
skäl – i synnerhet för att tillmötesgå sin väljarbas. Han berättar för CHD Europe:

”I allmänhet vänder sig denna regering till en väljarbas som stöder dogmen om ’lag och ordning’ – med andra ord, en väljarbas som stöder autokratiska styrelseskick. Av den anledningen föredrar regeringen att framstå som kompromisslös och strikt. ”Trots detta tror vi att regeringen kommer att försöka avsluta vissa pågående ’fronter’, inklusive den mot de ovaccinerade sjukvårdarna, som har skapat en stadig bas av motstånd mot och störningar gentemot regeringen. ”Från den punkten kommer det att bli svårt för regeringen att långsiktigt fortsätta med åtgärder som snabbtestet från det ögonblick då de dras tillbaka i resten av världen.”

Papanikolaou tillägger att den grekiska regeringen vid denna tidpunkt ”inte är lyhörd” för vad som händer i resten av världen när det gäller upphävandet av covidrelaterade restriktioner, och säger att ”den agerar som om ovaccinerade medborgare inte existerar, eller som om de är farliga och saknar samvete.” Papanikolaou noterar att, på grundval av den ovannämnda rättsliga mallen som utvecklats av hans kollega Stella Patrona, kommer stämningar som kräver ersättning för utgifter för snabbtest att fortsätta på uppdrag av privat-och offentliganställda, medan möjligheten att rättsligt ifrågasätta snabbtestmandatet i sig förblir öppen. Juridiska mål i europeisk domstol kan också följa om det behövs, enligt Papanikolaou, om alla juridiska vägar i Grekland har uttömts.
Uppsökande verksamhet till andra institutioner på europeisk nivå pågår också för närvarande, tillägger Papanikolaou.

Suggest a correction

Similar Posts