WHO:s cancerforskare ska bedöma hälsoriskerna med 5G – men inte förrän 2025

Världshälsoorganisationens International Agency for Research on Cancer kommer att delta i ett projekt för att bedöma hälsoriskerna med exponering för 5G-teknik, men kritiker anklagade byrån för att ignorera redan befintliga bevis och att man låter analysresultaten påverkas av industrin.

Världshälsoorganisationens International Agency for Research on Cancer (IARC) meddelade på måndagen att man kommer att delta i ett nytt projekt som inkluderar bedömning av hälsoriskerna med exponering för 5G-teknik.

Enligt IARC kommer projektet att ”utveckla verktyg och instrument för tillförlitlig utvärdering av exponering, genomföra experimentella studier (in vitro, djur och människor) om potentiella cancerrisker samt utveckla material för effektiv kommunikation om hälsorisker för intressenter.”

Projektet – Scientific-Based Exposure and Risk Assessment of Radiofrequency and Millimetre-Wave Systems (SEAWave) – syftar till att identifiera skillnader i exponeringsmönster mellan 5G och tidigare mobilteknik, t.ex. 2G-4G.

Horisont Europa och SERI (Schweiz) samfinansierar projektet, som ska utmynna i en riskbedömning av 5G, som ska offentliggöras 2025.

Experter på hälsorisker vid exponering för 5G-teknik säger till The Defender att riskbedömningar borde ha genomförts för flera år sedan.

”En riskbedömning borde ha gjorts före 5G-utbyggnaden – och inte flera år efter att den inleddes”, säger Mona Nilsson, vd för Strålskyddsstiftelsen.

Istället har ”hela befolkningar” under flera år ”i praktiken förvandlats till 5G-labbråttor i ett farligt experiment.”

Eileen O’Connor, medgrundare och chef för EM Radiation Research Trust i Storbritannien och styrelseledamot i International EMF Alliance, håller med.

”Varför kräver inte IARC att försiktighetsprincipen efterföljs snarare än att gå med på en bedömning av 5G?” frågar O’Connor. ”Det finns tillräckligt med bevis och anledning till oro för folkhälsan i samband med 2G, 3G och 4G”, säger hon.

Enligt O’Connor ”kommer hela befolkningen att utsättas för otestad och oreglerad [elektromagnetisk] strålning, som de kommer att absorbera i sina kroppar och utan någon offentlig överenskommelse. Alltför många rapporter och granskningar fördröjer och förnekar försiktighetsprincipen på grund av ekonomiska intressen.”

”Det är dags att agera”, säger O’Connor och tillägger att hon är ”djupt oroad” över den roll ”som särintressen och industrins lobbyverksamhet spelar.”

”Det är dags att utkräva ansvar för att denna teknik införs i varje hörn av våra liv, och det är dags att utkräva ansvar av de personer som röstar för att införa denna teknik utan att ett enda säkerhetstest har genomförts för 5G, vilket den amerikanska senatorn Blumenthal fastställde under kongressförhör om 5G”, säger hon.

Varför står ”riskkommunikation” sist på SEAWaves agenda?

Enligt IARC planerar myndigheten att ”spela en avgörande roll i projektets senare skeden genom att samordna en omfattande utvärdering av projektets experimentella studier och en genomgång av den senaste litteraturen om millimetervågsfrekvenser och hälsoeffekter” – vilket i praktiken gör den till den huvudsakliga domaren som avgör vilka vetenskapliga studier som beaktas när man avgör om det finns vetenskapliga bevis för hälsorisker som orsakas av 5G.

Enligt SEAWaves webbplats består projektet av att slutföra 11 sammanlänkade mindre projekt – kallade ”arbetspaket” – som initierades vid kick-off-mötet och co-design-workshopen.

SEAWave planerar att slutföra åtta arbetspaket, inklusive studier som fokuserar på olika typer av 5G-exponering och hälsoutfall, och sedan bedöma risken för 5G på människors hälsa som det nionde arbetspaketet.

Efter det kommer projektet att ta upp hur man kommunicerar risker till allmänheten.

Forskare som åberopar försiktighetsprincipen säger att riskkommunikation om 5G och trådlös teknik – t.ex. användningen av trådlösa hörlurar som Apples populära AirPods – bör vara proaktiv, inte retroaktiv.

Hälsoriskerna med 5G är redan kända, menar kritikerna.

Nilsson – som har skrivit två böcker om hälsoriskerna med trådlös strålning och varit medförfattare till en akademisk publikation med titeln ”International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 2020 Guidelines on Radiofrequency Radiation” – säger att IARC:s pressmeddelande ”ger intryck av att vi inte redan vet att det finns omfattande vetenskapliga bevis för skadliga effekter från tidigare generationer av telekommunikationsteknik (2G, 3G WiFi).”

Hon fortsätter:

”Det nämns inte att strålningen från 5G och tidigare generationer klassificerades som ’möjligen cancerframkallande för människor’ grupp 2B av IARC 2011.

”Man nämner inte heller det oacceptabla faktum, som lagts fram av forskarna i 5G Appeal och den nyligen bildade International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields, att riskerna måste undersökas före någon lansering och att det redan finns bevisade skadliga effekter från tidigare generationer, såsom DNA-skador, oxidativ stress, cancer, skadliga effekter på hjärnan, på fertilitet etc.”

O’Connor säger till The Defender att hon tyckte det var chockerande att IARC gick med på att samordna en riskbedömning av 5G-exponeringar som en del av det EU-finansierade SEAWave-projektet ”samtidigt som de medger att under de senaste fyra decennierna har fler och fler trådlösa applikationer utvecklats kontinuerligt, vilket gör det svårt att hålla sig à jour med förändrade exponeringsmönster för radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF-EMF) i befolkningen.”

”De erkänner att de inte kan hålla sig uppdaterade, men går ändå med på att granska 5G?” frågar hon.

Det har gått mer än ett decennium, förklarar O’Connor, sedan medlemmarna i IARC klassificerade hela RF-EMF-spektrumet som ett ”2B Possible Human Carcinogen” Omröstningen var ”nästan enhällig: 29 mot 1”, tillägger hon.

Sedan dess, säger O’Connor, har fler studier på människor och toxikologiska studier på djur, som visat tydliga tecken på tumörer, bidragit till bevisen för ökade cancerrisker.

År 2018 fastställde National Toxicology Program (NTP) – en del av USA:s hälso- och sjukvårdsdepartement – i en studie värd 30 miljoner dollar att det fanns ”tydliga bevis” för att elektromagnetisk strålning är förknippad med cancer och DNA-skador.

”Det amerikanska National Toxicology Program RF [radiofrekvens]-studierna på 30 miljoner dollar och det italienska Ramazziniinstitutets 10-åriga forskningsprojekt fann båda tydliga bevis för maligna tumörer”, säger hon.

”Två olika institut”, betonar O’Connor, ”med laboratorier i olika länder, helt oberoende av varandra och som båda producerar parallella konsekventa resultat, förstärker giltigheten av dessa banbrytande djurstudier.”

O’Connor tillägger:

”En extern peer-review-panel bestående av 11 vetenskapsmän berömde NTP-studiens metodik och drog slutsatsen att resultaten visade tydliga bevis på cancerframkallande aktivitet.

”Många läkare och forskare kräver nu en brådskande uppgradering av klassificeringen av RF-EMF från 2B till Grupp 1 (Känd cancerframkallande), samma kategori som tobak.

”Dr [Lennart] Hardell, specialistläkare i onkologi och cancerepidemiolog, som gav expertkommentarer till NTP-studien, menar otvetydigt: ’Medlet är cancerframkallande för människor’.”

Dessutom säger Nilsson 2017: ”Forskare varnade i 5G Appeal för att 5G kommer att leda till en massiv ökning av exponeringen för mikrovågsstrålning liknande tidigare generationer, som redan har visat sig vara skadliga, och att 5G-utrullningen bör stoppas tills hälsoriskerna har undersökts.”

Nilsson tillägger:

”Under de senaste åren av 5G-utbyggnaden, sedan slutet av 2019, har våra strålningsmätningar bekräftat att 5G verkligen leder till en massiv ökning av exponeringen i svenska städer.

”Den första fallstudien om hälsoeffekter från 5G, av epidemiologen Lennart Hardell och mig, visade att en 5G-basstation inom två dagar orsakade mikrovågssyndromet hos två personer som bodde nära basstationen.”

O’Connor noterar att en världsomspännande lista över alla vetenskapliga studier som granskats av sakkunniga, fram till maj 2020, om människors hälsa i närheten av basstationer för mobiltelefoner och mobilmaster, sammanställd av Karl Muller och EM-Radiation Research Trust, visade konsekventa resultat av hälsoproblem. ”Av 33 studier rapporterade 32 (eller 97 %) hälsoproblem”, säger hon.

Den enda studien som inte fann några hälsoproblem var en ”mycket dålig studie av cancer i Bayern som enligt egen utsago inte hade tillräckliga kontroller”, säger hon.

Läs hela artikeln på The Defender

Suggest a correction

Similar Posts