| | | |

Folkhälsans ekokammare

Vissa läsare kanske minns att vi i augusti följde den brittiske premiärministern Boris Johnsons uttalanden om att ta krafttag mot felaktig information om vacciner. Jag försökte hjälpa till genom att granska vår National Health Service webbsida ’Vacciner är säkra och viktiga’. Det kan sägas att webbadministratörerna var mycket artiga men hänvisade mina kommentarer till ”Public Health England Immunology Team” som tog hela 106 dagar på sig att svara. Jag förväntade mig något riktigt bra, övervägda expertsvar på all min kritik. Vad som faktiskt kom var ingenting annat än länkar till andra webbsidor som begår liknande solecisms och undvikanden. Att reproducera brevet skulle tydligen kunna ge mig drakoniska påföljder, men i grund och botten visar sig hånet om de ”sociala mediernas ekokammare” inte vara något annat än projektion: allt de kan göra när de ifrågasätts är att upprepa propagandan. DESINFORMATION ÄR INFORMATION SOM REGERINGEN INTE GILLAR.

Granskning av Storbritanniens National Health Service webbsida ’Why vaccination is safe and important’ (mediagranskad 30 juli 2019).

Jag besvarar påståenden eller uttalanden i detta webbdokument ’Why vaccination is safe and important’ [1] (utan att följa den ursprungliga presentationsordningen).

Jag börjar med påståendet:

”(Vacciner) överbelastar eller försvagar inte immunsystemet – det är säkert att ge barn flera vacciner åt gången och detta minskar antalet injektioner de behöver”

Det är inte klart vad som är den bevismässiga grunden för detta uttalande. Åtminstone tidigare var brittiska hälsovårdsmyndigheter angelägna om att citera en artikel av Offit et al (2002) som på ett absurt sätt hävdade att ett spädbarn kunde klara 10 000 vacciner åt gången. Hur långsökt detta än var, så baserades det på ett teoretiskt påstående om rutinmässig exponering för miljöantigener. Det är uppenbart att vissa miljöexponeringar är farligare än andra, annars skulle människor inte alls riskera att drabbas av infektionssjukdomar, men grunden för exponering genom vaccination är annorlunda (injiceras) och innefattar adjuvans, så det är kanske inte alls relevant att tala om antalet antigener (som i Offit). I augusti 2004 gjorde Dr Salisbury i ett e-brev till mig en åtskillnad mellan den ökade risken för biverkningar vid ett utökat schema och ”överbelastning”, vilket väcker frågan vad som menas med ”överbelastning” och vad människor förväntas förstå av ett sådant uttalande. En artikel av Aaby et al (2012) hade titeln ”Vaccine programmes must consider their effect on general resistance” (Vaccinprogram måste beakta deras effekt på allmänt motstånd), vilket uppenbarligen är en varning om att det inte finns någon sådan blankocheck för att utöka schemat. Jag behandlade denna fråga i mitt publicerade inlägg till House of Commons Health and Social Care Committee om antimikrobiell resistens förra året [2]. NHS måste klargöra vad de menar, men också ange vilken den bevismässiga grunden är för detta påstående.

Ett annat uttalande motsäger uppenbarligen påståendet att det finns något inneboende säkert med vaccinering:

”(Vacciner) säkerhetstestas i flera år innan de introduceras – de övervakas också för eventuella biverkningar”

Detta berör det faktum att vacciner är industriprodukter som kan orsaka skada. På senare tid har frågan om hur väl eller grundligt vacciner säkerhetstestas innan de släpps ut på marknaden blivit föremål för granskning. Människor får höra (till exempel i GCSE biologi) att guldstandarden för vetenskaplig testning av produkter är dubbelblinda placeboförsök men en mindre standard verkar rutinmässigt erhållas med vacciner. I ett brev från den amerikanska välgörenhetsorganisationen Informed Consent Action Network till US Department of Human Health Services konstaterades att det inte bara saknades vacciner på det amerikanska schemat som hade säkerhetstestats mot placebo, utan också inga vacciner som hade testats mot tidigare produkter som hade säkerhetstestats mot placebo [3]. I en korrespondens på nätet i British Medical Journal, där Heidi Larson från Vaccine Confidence Project, Paul Offit och Stanley Plotkin medverkade, kunde man inte fastställa att det förekommit någon grundlig säkerhetstestning före marknadsföringen av det brittiska schemat, eller att det gjorts några dubbelblinda placebosäkerhetsstudier – även om detta ifrågasattes av två ledande medicinska forskare, Christopher Exley och David Healy [4-6]. NHS måste vara tydligare med vilken nivå av säkerhetstestning som faktiskt har ägt rum. Uttalandet att vacciner ”säkerhetstestas i flera år innan de introduceras” är visserligen avväpnande vagt, men ger ingen verklig trygghet.

Uttalandet ”de övervakas också för eventuella biverkningar” är också problematiskt och potentiellt vilseledande. För det första övervakar MHRA (Storbritanniens licensmyndighet) inte aktivt biverkningar alls men tar emot rapporter om gula kort: detta är bara ett passivt rapporteringssystem. Historiskt sett är MHRA inte känt för att agera på dessa rapporter och detta granskades särskilt noga förra året i British Medical Journal i samband med svininfluensan 2009 när MHRA inte lyckades uppfatta signaler om GSK:s vaccin Pandemrix och narkolepsi som hade identifierats i två skandinaviska länder [7-12]. För att kunna upptäcka långsiktiga skador skulle MHRA också behöva följa upp rapporter om gula kort med patienter efter en viss tid, vilket inte är deras policy. Såsom rapporterades av House of Commons Health Committee 2005 är MHRA hopplöst splittrat [13].

Uttalandet:

”(vacciner) orsakar inte allergier eller några andra tillstånd…”

är inte ens förenligt med informationen i bipacksedlarna. NHS är skyldigt att klargöra riskerna med medicinska ingrepp för patienten eller deras företrädare enligt Montgomery-beslutet från 2015, vilket skulle inkludera att uppmärksamma dem på komplikationer i vaccinernas bipacksedlar [14]. Ett sådant generellt uttalande är oförenligt med denna dom, och det bör inte heller vara upp till hälsovårdstjänstemän att bestämma vad människor ska få veta eller inte få veta.

Uttalandet:

”alla aktuella bevis talar för att det är säkrare att vaccinera än att inte vaccinera”

är vagt och inte villkorat av någonting. Det kanske inte är säkrare för vissa människor med vissa produkter under vissa förhållanden, och därför är det antingen inte sant eller har ingen mening.

Påståendet:

”(vacciner) innehåller inte kvicksilver (thiomersal)”

behöver kvalificeras. I det årliga brevet om influensavaccin för 2019-20 anges följande (s.15) [15]:

”Inget av influensavaccinerna innehåller thiomersal som ett tillsatt konserveringsmedel”

vilket innebär att thiomersal förekommer i beredningen av åtminstone vissa produkter vid fortsatt reducerade nivåer. Och längre ner läser vi:

”Vacciner innehåller ibland annat ingredienser som gör vaccinet säkert och mer effektivt … Det finns inga bevis för att någon av dessa ingredienser orsakar skada när de används i så små mängder.”

Om vi bara tar exemplet med aluminium så finns det nu faktiskt en stor vetenskaplig litteratur som antingen ifrågasätter säkerheten hos aluminiumadjuvans eller som faktiskt hävdar att de är farliga. Det aktuella uttalandet försätter NHS i en ofördelaktig position [16-24]. Antingen är författarna omedvetna om denna växande oro eller så har de avfärdat den utan vidare, men det är inte korrekt att berätta för allmänheten att det inte finns några bevis. Dessutom är jämförelsen med intaget aluminium olämplig och vilseledande eftersom även om det är ok att äta eller dricka aluminium (de exempel som används) injiceras adjuvanterade vacciner och kringgår matsmältningssystemet. Det är också uppenbart motsägelsefullt att hävda att ett ämne som finns i tillräckliga mängder för att vara en aktiv ingrediens inte också skulle kunna utgöra en risk.

Återigen är detta ett löst formulerat påstående:

”(vacciner) orsakar inte autism – studier har inte funnit några bevis för ett samband mellan MMR-vaccinet och autism”

Å ena sidan är den uppenbara uteslutningen av vacciner som en klass med MMR vilseledande, medan det faktum att vissa studier kanske inte har funnit något är otillräckliga skäl för att säga att det inte händer. När jag förra året ifrågasatte evidensbasen för allmän MMR-säkerhet hänvisade CMO endast till en översikt av Taylor (2014) som var begränsad till frågan om autism, MMR och thimerosal – det fanns bara sex MMR-studier, varav den första publicerades hela 14 år efter att MMR först infördes i det brittiska schemat (när frågan redan var mycket kontroversiell) och när skadan redan hade skett. Den besvarar inte det etiska problemet om vilka bevis hälsovårdsmyndigheterna hade för att produkterna var säkra vid tidpunkten för införandet. Vi vet faktiskt att den mest omtyckta MMR-produkten 1988, SKB:s Pluserix, redan hade dragits tillbaka i Kanada vid den tidpunkten [25, 26].

Samtidigt som våra hälsovårdsmyndigheter har lyckats att inte hitta något samband mellan det vaccinprogram de förespråkar och autism, har de inte heller någon förklaring till ökningen av autism från 0,2 % bland dem som föddes 1984-8 till 3,3 % i nordirländska skolor tidigare i år [27,28]: de har varken förutsett den eller kan förklara den medan rapporterna om kaos ökar för varje dag [29]. USA:s regering har dock i sitt Vaccine Injury Compensation Program vid ett flertal tillfällen erkänt sambandet mellan vacciner och autism.

HHS HRSA berättade för journalisterna Sharyl Attkisson och David Kirby vid separata tillfällen [30,31]:

”Regeringen har aldrig kompenserat, och har heller aldrig beordrats att kompensera, något fall baserat på ett beslut om att autism faktiskt orsakades av vacciner. Vi har kompenserat fall där barn uppvisat en encefalopati, eller allmän hjärnsjukdom. Encefalopati kan åtföljas av en medicinsk utveckling av en rad olika symptom, inklusive autistiskt beteende, autism eller anfall.”

Och CDC-chefen Julie Gerberding medgav för CNN efter Hannah Poling-förlikningen [32]:

”Nu vet vi alla att vacciner ibland kan orsaka feber hos barn. Så om ett barn har vaccinerats, fått feber eller andra komplikationer till följd av vaccinerna, och om du är predisponerad för den mitokondriella störningen kan den verkligen orsaka vissa skador. Vissa av symtomen kan vara symtom som är typiska för autism…”

En undersökning av amerikanska domstolar för vaccinskador under 2011 fann 83 fall av kompenserade vaccinskador där autism nämns, men som på grund av att de är förseglade inte kan användas som prejudikat [33]. I ett icke förseglat avgörande som rör autism anges följande [34]:

”Domstolen fann, ovan, att Baileys ADEM både var orsakad-in-fact och proximately av hans vaccination. Det är väl känt att vaccinationen i fråga kan orsaka ADEM, och domstolen fann, baserat på en fullständig läsning och utfrågning av relevanta fakta i detta fall, att den faktiskt orsakade ADEM. Baileys ADEM var dessutom tillräckligt allvarlig för att orsaka bestående, kvarstående skador och försenade hans utveckling, vilket passar in under den allmänna rubriken Pervasive Developmental Delay, eller PDD. Domstolen fann att Bailey inte skulle ha drabbats av denna försening om det inte vore för administreringen av MMR-vaccinet, och att denna orsakskedja inte var alltför avlägsen, utan snarare var en nära sekvens av orsak och verkan som obevekligt ledde från vaccination till Pervasive Developmental Delay.”

Uttalandet:

”Om 95 % av barnen får MMR-vaccinet är det möjligt att bli av med mässlingen.”

är sannolikt falskt, på grund av vaccinets avtagande effektivitet [35-45].

SLUTSATS Detta är inte avsett att vara en heltäckande granskning av de påståenden som görs på webbsidan. Det bör påpekas att även om sidan nedvärderar mindre positiva diskussioner om programmet som finns på andra ställen på webben, är den själv full av lösa påståenden och svag dokumentation. Om en utbildad allmänhet läser den är det kanske inte helt och hållet deras fel om de inte är helt övertygade.

[1] ”Varför vaccinering är säkert och viktigt” (media granskad 30 juli 2019), https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/why-vaccination-is-safe-and-important/

[2] Skriftlig bevisning från John Stone (Age of Autism), House of Commons Health and Social Care Committee Inquiry into Antimicrobial Resistance, http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/health-and-social-care-committee/antimicrobial-resistance/written/86156.pdf

[3] Brev till Department of Human Health Services (sekreterare Azar och tillförordnad direktör Beckham) från Informed Consent Action Network (Del Bigtree), https://www.icandecide.org/wp-content/uploads/2019/08/ICAN-Reply-1.pdf

[4] Christopher Exley, ”Re: Vaccinsäkerhet: British are less sceptical than Europeans, but younger people need assurance (Britterna är mindre skeptiska än européerna, men yngre människor behöver förvissning)”, https://www.bmj.com/content/365/bmj.l4291/rr-3

[5] David Healy, ”Re: Vaccinets säkerhet: British are less sceptical than Europeans, but younger people need assurance”, 27 juni 2019,27 juni 2019, https://www.bmj.com/content/365/bmj.l4291/rr-4

[6] John Stone, ”Re: Svar till John Stone (2019 Jul 24)”, 29 juli 2019, https://www.bmj.com/content/365/bmj.l4291/rr-37

[7] Peter Doshi, ”Pandemrix vaccine: why was the public not told of early warning signs? Varför informerades inte allmänheten om tidiga varningssignaler?)”, BMJ 2018; 362 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.k3948 (Publicerad 20 september 2018)

[8] Fiona Godlee, ”A tale of two vaccines (En historia om två vacciner)”, BMJ 2018; 363 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.k4152 (Publicerad 04 oktober 2018)

[9] Wendy E Stephen, ”Re: A tale of two Vaccines”, 12 oktober 2109, https://www.bmj.com/content/363/bmj.k4152/rr-16

[10] Clifford G Miller, ”Re: A tale of two vaccines – MHRA Published Incomplete ADR Data”, 14 oktober 2018, https://www.bmj.com/content/363/bmj.k4152/rr-18

[11] Clifford G Miller, ”Re: A tale of two vaccines – MHRA – 6 Reports of ”rare” suspected ADR in 60 days ignored”, 18 oktober 2018, https://www.bmj.com/content/363/bmj.k4152/rr-21

[12] Clifford G Miller, ”Re: A tale of two vaccines – MHRA Had 178 Pandemrix Altered Consciousness Adverse Event Reports in 67 Days”, 23 oktober 2018, https://www.bmj.com/content/363/bmj.k4152/rr-23

[13] ’Branschen bär inte på något sätt ensam skulden för de svårigheter vi beskriver. Även tillsynsmyndigheter och förskrivare kan kritiseras. Tillsynsmyndigheten, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), har misslyckats med att granska licensdata på ett adekvat sätt och dess övervakning efter marknadsintroduktion är bristfällig. MHRA:s ordförande förklarade att förtroende var en förutsättning för effektiv reglering, men förtroende, även om det är bekvämt, kan innebära att regleringsprocessen inte är tillräckligt strikt. Organisationen har stått för nära industrin, en närhet som underbyggs av gemensamma politiska mål, överenskomna processer, täta kontakter, samråd och personalutbyte. Vi är oroade över att ett ganska slappt system förvärras av MHRA:s behov av att konkurrera med andra europeiska tillsynsmyndigheter om licensansökningar.’ House of Commons Health Commttee, ”The Influence of the Pharmaceutical Indiustry”, 2005, https://publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmhealth/42/42.pdf

[14] DOM, Montgomery (klagande) mot Lanarkshire Health Board (svarande) (Skottland),

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2013-0136-judgment.pdf

[15] https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2019/03/annual-national-flu-programme-2019-to-2020-1.pdf

[16] Jørgensen L, Gøtzsche PC, Jefferson T.’The Cochrane HPV vaccine review was incomplete and ignored important evidence of bias (Cochrane-rapporten om HPV-vaccin var ofullständig och ignorerade viktiga bevis för partiskhet)’, BMJ Evid Based Med. 2018 Oct;23(5):165-168. doi: 10.1136/bmjebm-2018-111012. Epub 2018 Jul 27

[17] Lars Jørgensen, Peter Doshi, Peter Gøtzsche, Tom Jefferson, ”Challenges of independent assessment of potential harms of HPV vaccines (Utmaningar av oberoende bedömning av potentiella skadeverkningar från HPV-vacciner)”, BMJ 2018; 362 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.k3694 (Publicerad 24 september 2018)

[18] Emma Shardlow, Matthew Mold och Christopher Exley, ”Unraveling the enigma: elucidating the relationship between the physicochemical properties of aluminium-based adjuvants and their immunological mechanisms of action (Att lösa gåtan: att klargöra sambandet mellan de fysikalisk-kemiska egenskaperna hos aluminiumbaserade adjuvans och deras immunologiska verkningsmekanismer),” 7 november 2018, Allergy, Asthma & Clinical Immunology201814:80 https://doi.org/10.1186/s13223-018-0305-2

[19] Lee SH, ’Detection of human papillomavirus (HPV) L1 gene DNA possibly bound to particulate aluminium adjuvant in the HPV vaccine Gardasil (Påvisande av DNA från L1-genen i humant papillomvirus (HPV) som eventuellt är bundet till partikulärt aluminiumadjuvans i HPV-vaccinet Gardasil)’, J Inorg Biochem. 2012 Dec;117:85-92. doi: 10.1016/j.jinorgbio.2012.08.015. Epub 2012 Aug 30.

[20] Lee SH, ”Melting profiles may affect detection of residual HPV L1 gene DNA fragments in Gardasil® (Melting profiles may affect detection of residual HPV L1 gene DNA fragments in Gardasil®).”, Curr Med Chem. 2014 Mar;21(7):932-40.

[21] Mary Holland, Kim Mack Rosenberg och Eileen Iorio, ”The HPV Vaccine On Trial: Seeking Justice for a Generation Betrayed (HPV-vaccinet i rättegång: Rättvisa för en förrådd generation)” med en introduktion av Luc Montagnier, Skyhorse, 2 oktober 2018

[22] Peter Doshi, Tom Jefferson, Mark Jones, Kyungwan Hong, Larissa Shamseer, Haeyoung Lee, O’Mareen Spence, Florence Bourgeois, ”Uppmaning till handling: RIAT restoration of a previously unpublished methodology in Gardasil vaccine trials (RIAT återställer en tidigare opublicerad metod i studier av Gardasil-vaccin)”, 11 januari 2019, https://www.bmj.com/content/346/bmj.f2865/rr-7

[23] Gerwyn Morris, Basant K. Puri och Richard E. Frye, ”Den förmodade rollen för miljöaluminium i utvecklingen av kronisk neuropatologi hos vuxna och barn. Hur starka är bevisen och vilka mekanismer kan vara inblandade? Metab Brain Dis. 2017; 32(5): 1335-1355. Publicerad online den 27 juli 2017. doi: 10.1007/s11011-017-0077-2, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5596046/

[24] Matthew Mold, Dorcas Umar, Andrew King, Christopher Exley, ”Aluminium in brain tissue in autism (Aluminium i hjärnvävnad vid autism)”, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology Volume 46, March 2018, Pages 76-82, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X17308763

[25] Korrespondens John Stone/CMO, https://www.whatdotheyknow.com/request/536265/response/1323604/attach/2/Redacted korrespondens CMO och John Stone 003.pdf?cookie_passthrough=1

[26] Canada Diseases Weekly Report, 15 december 1990, https://gsg.uottawa.ca/gov/Docs/CDWR RHMC Vol.16-50.pdf

[27] Metzler et al, ”The mental health of children and adolescents in Great Britain (Den psykiska hälsan hos barn och ungdomar i Storbritannien)” National Statistics 1999, s.33 Tabell 4.1 ”Prevalence of Mental Disorders (Förekomst av psykiska störningar)”, Pervasive development disorder listas under ”less common disorders (Pervasiv utvecklingsstörning listas under ”mindre vanliga störningar)”, http://www.dawba.com/abstracts/B-CAMHS99_original_survey_report.pdf

[28] Ian Waugh, The Prevalence of Autism (including Asperger Syndrome) in School Age Children in Northern Ireland 2019 (Prevalensen av autism (inklusive Aspergers syndrom) hos barn i skolåldern i Nordirland 2019)”, Information Analysis Directorate maj 2019, https://www.health-ni.gov.uk/sites/default/files/publications/health/asd-children-ni-2019.pdf

[29] Chaminda Jayanetti, ”Special educational needs crisis deepens as councils bust their budgets…Observer investigation reveals 30% increase in overspending against backdrop of a failure to meet demand for services” (Krisen inom specialundervisningen fördjupas när kommunerna bantar sina budgetar…Observer-undersökningen avslöjar en 30-procentig ökning av överutgifterna mot bakgrund av att efterfrågan på tjänster inte kan tillgodoses), Observer 18 augusti 2019, https://www.theguardian.com/education/2019/aug/18/special-educational-needs-councils-in-crisis-budget-overspends-rocket

[30] Sharyl Attkisson, ”Vacciner, autism och hjärnskador: What’s in a Name?”, https://www.cbsnews.com/news/vaccines-autism-and-brain-damage-whats-in-a-name/(Hämtad 28 augusti 2018)

[31] David Kirby ”A new theory of autism causation” (En ny teori om orsakerna till autism), Huffington Post 29 mars 2009, https://www.huffpost.com/entry/vaccine-court-autism-deba_b_169673

[32] House Call med Dr Sanjay Gupta, 29 mars 2009, http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0803/29/hcsg.01.html

[33] Mary Holland, Louis Conte, Robert Krakow och Lisa Colin, ”Obesvarade frågor: A Review of Compensated Cases of Vaccine-Induced Brain Injury”, Pace Environmental Law Review, vol. 28, nr. 2, 2011, https://digitalcommons.pace.edu/pelr/vol28/iss2/6/

[34] http://big.assets.huffingtonpost.com/BANKS_CASE.pdf

[35] Markowitz LE, Albrecht P, Rhodes P, Demonteverde R, Swint E, Maes EF, Powell C, Patriarca PA., ”Förändrade nivåer av antikroppstiter mot mässling hos kvinnor och barn i USA: inverkan på svaret på vaccination. Kaiser Permanente Measles Vaccine Trial Team.”, Pediatrics. 1996 Jan;97(1):53-8., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8545224

[36] Kontio M, Jokinen S, Paunio M, Peltola H, Davidkin I, ”Waning antibody levels and avidity: implications for MMR vaccine-induced protection” (Avtagande antikroppsnivåer och aviditet: konsekvenser för MMR-vaccininducerat skydd), Infect Dis. 2012 Nov 15;206(10):1542-8. doi: 10.1093/infdis/jis568. Epub 2012 Sep 10.

[37] Sandra Waaijenborg, Susan J. M. Hahné, Liesbeth Mollema, Gaby P. Smits, Guy A. M. Berbers, Fiona R. M. van der Klis, Hester E. de Melker och Jacco Wallinga, ”Waning of Maternal Antibodies Against Measles, Mumps, Rubella, and Varicella in Communities With Contrasting Vaccination Coverage” (Avtagande antikroppar hos mödrar mot mässling, påssjuka, röda hund och varicella i samhällen med olika vaccinationstäckning), J Infect Dis. 2013 Jul 1; 208(1): 10-16.

[38] Zhao et al, ”Low titers of measles antibody in mothers whose infants suffered from measles before eligible age for measles vaccination (Låga titrar av antikroppar mot mässling hos mödrar vars barn insjuknat i mässling innan de uppnått ålder för vaccination mot mässling)” Virol J. 2010; 7: 87., Published online 2010 May 6. doi: 10.1186/1743-422X-7-87

[39] Kang et al, ”An increasing, potentially measles-susceptible population over time after vaccination in Korea (En med tiden ökande, potentiellt mässlingsmottaglig population efter vaccination i Korea)”, VaccineVolume 35, Issue 33, 24 July 2017, Pages 4126-4132, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X17308551

[40] Fiebelkorn et al, ”Measles virus neutralizing antibody response, cell-mediated immunity, and IgG antibody avidity before and after a third dose of measles-mumps-rubella vaccine in young adults (Neutraliserande antikroppssvar mot mässlingsvirus, cellmedierad immunitet och aviditet hos IgG-antikroppar före och efter en tredje dos av mässling-påssjuka-röda hund-vaccin hos unga vuxna)”, J Infect Dis. 2016 Apr 1; 213(7): 1115-1123.

Publicerad online 2015 Nov 23. doi: 10.1093/infdis/jiv555

[41] Paunio et al, ”Secondary measles vaccine failures identified by measurement of IgG avidity: high occurrence among teenagers vaccinated at a young age (Sekundär mässlingsvaccinationssvikt identifierad genom mätning av IgG-aviditet: hög förekomst bland tonåringar som vaccinerats vid ung ålder)”, Epidemiol Infect. 2000 Apr;124(2):263-71.,https://www.bmj.com/content/365/bmj.l2359/rr-0

[42] Rosen JB, Rota JS, Hickman CJ, Sowers SB, Mercader S, Rota PA, Bellini WJ, Huang AJ, Doll MK, Zucker JR, Zimmerman CM., ’Outbreak of measles among persons with prior evidence of immunity, New York City, 2011 (Utbrott av mässling bland personer med tidigare bevisad immunitet, New York City, 2011)’, Clin Infect Dis. 2014 May;58(9):1205-10. doi: 10.1093/cid/ciu105. Epub 2014 feb 27

[43] Felicia Roy, Lillian Mendoza, Joanne Hiebert, Rebecca J. McNall, Bettina Bankamp, Sarah Connolly, Amy Lüdde, Nicole Friedrich, Annette Mankertz, Paul A. Rota, Alberto Severini , ”Rapid Identification of Measles Virus Vaccine Genotype by Real-Time PCR (Snabb identifiering av genotyp för vaccin mot mässlingsvirus med realtids-PCR)” https://jcm.asm.org/content/55/3/735 ”Av de 194 mässlingsvirussekvenser som erhållits i USA under 2015 identifierades 73 som vaccinssekvenser (RJ McNall, opublicerade uppgifter)”.

[44] Rosen JB, Rota JS, Hickman CJ, Sowers SB, Mercader S, Rota PA, Bellini WJ, Huang AJ, Doll MK, Zucker JR, Zimmerman CM., ’Outbreak of measles among persons with prior evidence of immunity, New York City, 2011’, Clin Infect Dis. 2014 May;58(9):1205-10. doi: 10.1093/cid/ciu105. Epub 2014 Feb 27

Ursprungligen publicerad i The Age of Autism (i december, 20 2019).

Suggest a correction

Similar Posts