| | | | |

Pfizer ansöker om FDA-godkännande för RSV-vaccin för unga vuxna, genomför även RSV-studie för barn så unga som 2 år

Pfizer sade på tisdagen att man planerar att använda data från en klinisk prövning som avslutades förra månaden för att söka utökat godkännande av sitt RSV-vaccin, Abrysvo, för alla vuxna i åldern 18 år och uppåt. Vaccintillverkaren sade också att de har inlett försök med läkemedlet hos barn i åldrarna 2-18 år.

Pfizer planerar att använda data från en klinisk prövning som avslutades förra månaden för att be tillsynsmyndigheterna att utvidga godkännandet av sitt vaccin mot respiratoriskt syncytialvirus (RSV), Abrysvo, för alla vuxna i åldern 18 år och uppåt, säger läkemedelsföretaget i ett pressmeddelande tisdag.

Pfizer rapporterade också att de har påbörjat en studie som utvärderar läkemedlet hos barn i åldrarna 2-18 år som har högre risk för RSV-sjukdom.

Familjeläkaren Dr. Kat Lindley sa till The Defender att hon är oroad över brådskan att marknadsföra vacciner för att behandla RSV när vaccinerna har allvarliga risker och det finns andra metoder för förebyggande och behandling.

”Under mina nästan 20 år som läkare har jag funnit att RSV är en sjukdom som är vanligast hos barn som är 12 månader eller yngre och som svarar mycket bra på understödjande behandling. På senare år har vi även sett sjukdomen hos äldre och patienter med nedsatt immunförsvar”, säger hon. ”Det viktigaste för alla dessa åldersgrupper är återigen tidig stödbehandling och övervakning efter behov.”

Vanligtvis, säger hon, löper åldersgruppen 18-59 år ingen risk att drabbas av RSV.

Bland en rad godkännanden av läkemedel och vacciner för behandling av RSV förra året godkände den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) Pfizers Abrysvo för personer som är 60 år eller äldre i slutet av maj 2023.

I augusti 2023 utökade myndigheten godkännandet av Abrysvo för att skydda spädbarn under de första sex månaderna av livet genom att vaccinera gravida mödrar mellan 32-36 graviditetsveckor, trots säkerhetsproblem.

Pfizer använder ”immunobridging” för att extrapolera effekten hos yngre vuxna

Företaget rapporterade positiva resultat från den kliniska fas 3-studien MONeT i vuxna i åldern 18-59 år med ökad risk att utveckla allvarlig RSV-associerad sjukdom i de nedre luftvägarna.

Om läkemedlet godkänns blir Pfizer det första företaget som får ett RSV-vaccin godkänt i denna åldersgrupp, som normalt inte löper någon risk att drabbas av svår RSV.

I MONeT-studien undersöktes Abrysvo bland cirka 900 vuxna i varierande åldrar i två undergrupper – en grupp hade kroniska medicinska tillstånd och den andra gruppen utgjordes av personer med nedsatt immunförsvar.

Företaget rapporterade att försöksdeltagarna en månad efter vaccinationen uppvisade en fyrfaldig ökning av neutraliserande antikroppar och att läkemedlet tolererades väl och att ”säkerhetsresultaten överensstämde med dem från tidigare undersökningar av ABRYSVO i andra populationer.”

Företaget rapporterade att en engångsdos av vaccinet som administrerades till vuxna i studien uppvisade ett immunsvar som inte var sämre än svaret hos vuxna över 60 år i en liknande studie.

Baserat på dessa resultat använde företaget ”immunobridging” för att extrapolera läkemedlets effekt hos yngre vuxna.

Immunobridging är en metod för att härleda ett vaccins effektivitet för en grupp genom att jämföra immunsvarsmarkörer, som produktionen av antikroppar, med immunsvarsmarkörer i en annan grupp för vilken effekten är känd.

Om metoden godkänns kan företaget hoppa över dubbelblinda placebokontrollerade effektstudier för denna population.

Resultaten har ännu inte granskats av sakkunniga eller publicerats. Pfizer sade att man planerar att lämna in uppgifterna till tillsynsmyndigheterna och be dem att utvidga läkemedelsindikationen. Man planerar också att publicera studieresultaten.

Sedan lanseringen av Abrysvo förra året har Pfizer försökt stänga försäljningsgapet med vaccinkonkurrenten GSK, vars Arexvy RSV-vaccin för personer i åldern 60 år och äldre godkändes först, i början av maj 2023.

Pfizers VD Albert Bourla sa att Abrysvo hade varit en ”dålig lansering” för Pfizer och att företaget skulle vilja öka sin marknadsandel, rapporterade FiercePharma.

Läkemedlet genererade 890 miljoner dollar för Pfizer 2023. GSK tjänade ungefär 1.5 miljarder dollar för Arexvy.

RSV-vaccinmarknaden beräknas komma vara värd upp till 10 miljarder dollar år 2030.

34 dödsfall på mindre än ett år

Under kliniska prövningar av både GSK:s och Pfizers vacciner bland äldre vuxna diagnostiserades flera deltagare med sällsynta tillstånd som Guillain-Barrés syndrom och akut disseminerad encefalomyelit (ADEM). En av de försöksdeltagare som utvecklade ADEM avled senare, enligt FDA.

Fyra medlemmar i FDA:s rådgivande kommitté för vaccin röstade mot att godkänna läkemedlet eftersom de ansåg att säkerhetsuppgifterna inte var tillräckliga med tanke på farhågorna kring Guillain-Barré. Trots deras oro godkände FDA läkemedlet och krävde övervakning efter marknadsintroduktion för Guillain-Barrés syndrom.

På mindre än ett år sedan RSV-vaccinerna godkändes för de två grupperna visar data från Centers for Disease Control and Prevention (CDC) och Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) redan rapporter om 34 dödsfall, 302 allvarliga biverkningar och en säkerhetssignal för Guillain-Barrés syndrom.

Rapporterade fall inkluderar flera fall av allvarliga biverkningar hos nyfödda, inklusive dödsfallet av en 27 dagar gammal baby som felaktigt fick vaccinet, och hos gravida kvinnor och personer i åldersgrupper för vilka RSV-vaccinerna inte var godkända.

Vid mötet i februari i CDC:s rådgivande kommitté presenterade forskarna ytterligare uppgifter som visade en uppenbart förhöjd risk för Guillain-Barrés syndrom bland personer över 60 år som tagit Pfizers vaccin. De upptäckte också fall bland personer som tagit GSK:s version.

CDC sade att man fortsätter att studera sambandet.

Det finns också farhågor om vaccinets säkerhetsprofil för gravida mödrar. GSK avbröt de kliniska prövningarna av Arexvy på gravida mödrar när man upptäckte en ökad risk för för tidig födsel bland de vaccinerade försöksdeltagarna.

Även om Pfizers FDA-godkända RSV-vaccin för mödrar är bivalent och GSK:s RSVPreF3-Mat är monovalent, är ”vaccinerna i övrigt likartade”, enligt New England Journal of Medicine.

Ändå rapporterade Pfizer att den lilla ökningen av för tidiga födslar bland vaccinerade mödrar i sina försök inte var statistiskt signifikant och FDA godkände läkemedlet. Myndigheten krävde att Pfizer skulle genomföra övervakning efter marknadsintroduktion av för tidig födsel och hypertensiva graviditetsstörningar.

Ett ”betydande behov som inte tillgodosetts” eller en onödig risk?

RSV är ett vanligt luftvägsvirus som vanligtvis orsakar milda förkylningsliknande symptom, men enligt CDC och Mayo Clinic kan spädbarn och äldre vuxna löpa högre risk att utveckla svår RSV och behöva läggas in på sjukhus.

Pfizer rapporterade också i sitt pressmeddelande att cirka 10% av vuxna under 60 år med vissa underliggande kroniska tillstånd som astma, diabetes eller kronisk obstruktiv lungsjukdom också löper ökad risk för allvarlig RSV. Denna siffra ökar med stigande ålder, enligt företaget.

”Vi är glada över att kunna tillgodose ett stort behov, förutsatt att det godkänns av registreringsmyndigheterna, eftersom ABRYSVO har potential att bli det första och enda RSV-vaccinet för vuxna från 18 år och uppåt”, säger Annaliesa Anderson, Ph.D., senior vice president och chef för Vaccine Research and Development på Pfizer.

Enligt Trial Site News hade den studie som Pfizer använde för att uppskatta den ”högre risken” i åldersgruppen 18-59 år ”många begränsningar” och det är ”tveksamt” om den kan användas som grund för att rikta in sig på denna åldersgrupp. Studien finansierades av Pfizer och publicerades i januari.

Lindley sade att det var viktigt att ha en solid säkerhetsprofil innan man rekommenderar RSV-vaccin till någon befolkningsgrupp.

”Vi måste börja överge idén att vi måste vaccinera oss bort från sjukdomar/liv”, säger Lindley. ”Det bästa förebyggande arbetet är en hälsosam livsstil, stressreducering och gott om sömn.”

Suggest a correction

Similar Posts