| | | | | | | |

Brev från Indien: Stoppa Världshälsoorganisationens ”pandemiberedskaps”- tyranni

Det globala avtalet om pandemiberedskap (”pandemifördraget”) som Världshälsoorganisationen (WHO) för närvarande håller på att införa kommer att bana väg för ”en fascistisk inställning till arbetssätt och samhällshantering.” Förmånstagare kommer att vara skrupelfria företag och investerare som COVID-19-responsen gjort förmögna. Detta kommer att leda till en förlust av mänskliga rättigheter och individuell frihet.

Det säger David Bell, klinisk läkare och folkhälsovetare med en doktorsexamen i folkhälsa och tidigare vetenskaplig och medicinsk tjänsteman vid WHO. Fördraget utgör ett skrämmande maktövertagande som, om det lyckas, kommer att ge WHO en central styrande roll och ett maktmonopol över den globala styrningen av folkhälsa.

I sin nuvarande utformning kommer fördraget att ge WHO befogenhet att beordra åtgärder, inklusive betydande ekonomiska bidrag från enskilda stater, nedstängningar, reserestriktioner, påtvingade läkarundersökningar och obligatoriska vaccinationer under en folkhälsokris som WHO själv ensamt beslutar om att utropa.

WHO kommer ensamt att ha omfattande befogenhet att utlysa folkhälsokriser av internationell betydelse (PHEIC) utifrån alla potentiella eller verkliga hot för utökade områden, oavsett om dessa hot är biologiska, klimat- eller miljörelaterade. Och man kommer att göra detta utan vederbörliga bevis och kan besluta om åtgärder och medicinska substanser som ska påtvingas allmänheten utan informerat samtycke.

Dess befogenheter kommer också att omfatta offentlig censur av information, inklusive sådan skyddad av yttrandefrihet, av åsikter som motsäger det officiella narrativet från WHO – och WHO kommer inte att kunna ställas till ansvar inför något nationellt parlament eller begränsas av några konstitutionella garantier.

En grupp framstående advokater, läkare och engagerade medborgare har skrivit till Indiens premiärminister Narendra Modi och hälso- och familjeminister Shri Mansukh L Mandaviya och uppmanat dem att förkasta WHO:s globala pandemifördrag. Undertecknarna listas i slutet av denna artikel, och det 10-sidiga brevet kan läsas i sin helhet med alla relevanta länkar och referenser på Awaken Indias webbplats: WHO Pandemic Treaty Ultra Vires of the Constitution).

WHO offentliggjorde ett nollutkast till WHO CA+ (detta ”pandemifördrag” är nu officiellt känt som ett ”avtal”) med 38 paragrafer den 1 februari 2023 och därefter ett annat utkast med 41 paragrafer den 2 juni 2023. Avtalet innebär en grundläggande förändring av hur WHO ska fungera. WHO söker i all hemlighet bakom stängda dörrar få svepande befogenheter för sin generaldirektör.

Undertecknarna klargör att WHO, enligt det föreslagna avtalet, efter eget gottfinnande kan utlysa en pandemi, förklara en PHEIC och sedan ta över de nationella regeringarnas befogenheter att kvarhålla medborgare, begränsa deras resor, kräva att de har vaccinpass (tvångstestning och vaccinering) och öka censuren av sociala medier. Avtalet skulle också fungera som en ständigt pågående ”ramkonvention”, år efter år, på obestämd tid. Det underlättar en diktatorisk roll för WHO när de nu vill skaffa sig oinskränkt makt.

Två instrument, själva avtalet och ändringar i det internationella hälsoreglementet (IHR) 2005, är utformade för att fungera parallellt och ge drakoniska befogenheter till WHO. Båda texterna innebär oåterkalleligen att makten att hota hälsofriheten överförs till WHO, vilket utgör ett grundläggande hot mot nationell, medicinsk och kroppslig autonomi.

I sitt brev anger författarna att WHO är ett externt, icke-valt organ, som inte får och inte kan utses till diktator. Under covid-19-evenemanget var WHO:s roll när det gäller att underlätta medicinsk tyranni tydlig.

WHO förespråkade påtvingande nedstängningar vilket förstörde försörjningsmöjligheterna för miljontals människor i Indien och resten av världen och ledde till en kraftig ökning av psykiska problem. Man stängde skolor och eftersatte en hel generations utbildning. Man främjade ofullständigt testade och icke godkända vaccin enligt EUA (Emergency Use Authorisation) som trots påståendena om att vara ”säkra och effektiva” inte alls var det utan orsakade en kraftig ökning av spikproteininducerad hjärt- och hjärtsjukdom.

Om pandemifördraget antas med enkel majoritet vid den 77:e Världshälsoförsamlingen i maj 2024 kommer det att träda i kraft inom 12 månader för alla länder, såvida inte ett land proaktivt lämnar in avslag eller reservationer inom en 10-månadersperiod.

I brevet till premiärministern och hälsoministern anges att avtalet och de som driver på det:

”uppenbart kränker Indiens medborgares grundläggande rättigheter och det är därför Ultra Vires den indiska konstitutionen, olagligt och utom statens befogenheter. I själva sin avsikt upphäver de den grundläggande rätten till kroppslig autonomi och integritet, genom att kräva medicinska ingrepp, tvång och andra grovt olagliga handlingar.”

Brevet tillägger:

”Detta är ett hisnande skrämmande angrepp på grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter. Det måste ses som fundamentalt att förnekandet av varje människas kroppsliga integritet innebär att alla mänskliga rättigheter förloras.”

Brevet hänvisar till Nürnbergkodexen (1947):

”Det mänskliga subjektets samtycke är absolut nödvändigt. Den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter återupptog detta förbud mot oavsiktliga experiment i sin text från 1966, där det står: ingen får utan sitt samtycke utsättas för medicinska eller vetenskapliga experiment.”

Det hänvisar också till Genèvekonventionen för läkare (1948):

”Jag skall respektera min patients autonomi och värdighet. Jag kommer inte att använda mina medicinska kunskaper för att kränka mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter, inte ens under tvång. Jag skall ha absolut respekt för mänskligt liv, från befruktningen. Jag kommer att betrakta min patients hälsa som min första angelägenhet.”

Undertecknarna konstaterar att det inte finns något annat alternativ än att kasta ut WHO ur nationens inre angelägenheter och bönfaller premiärministern och hälsoministern att agera för att upprätthålla Indiens suveränitet och varje medborgares rättigheter.

De tillägger att icke-valda, icke-ansvariga och till stor del okända delegater från 194 länder träffas i Genève under Världshälsoförsamlingens möten, vilket de gjorde 2022 när de antog ändringar av IHR. Processen är fylld av hemlighetsmakeri, envälde och överhängande tyranni, och saknar helt och hållet en transparent, demokratisk process.

Dessa landsdelegater är inte valda och företräder inte sitt lands folk. Undertecknarna frågar:

”Hur kan de förhandla på nationernas vägnar, för att inte tala om en internationell/global hälsoreglering som är bindande för 194 länder?”

Om det ”globala pandemifördraget” tvingas igenom kan vi få se eviga nedstängningar. Samtidigt kommer företagens intressen att dominera. Pandemier kommer att bli självförsörjande genom att skapa en byråkrati vars existens kommer att vara beroende av dem.

Människor kommer att vara utlämnade till polisen och byråkraterna som kommer att vara immuna mot alla påföljder för handlingar som utförs i ”god tro”. Dessa handlingar kan ta formen av obligatoriska medicinska procedurer, påtvingat tillträde till hem och lokaler, påtvingad isolering och karantän.

Det var illa nog 2020 med statens fulla styrka vänd mot folket, särskilt de som inte höll med om covidpolitiken, men föreställ dig det maktmissbruk som kan uppstå om WHO får de befogenheter som de eftersträvar.

Fröna till totalitarism var tydliga att se med Anthony Fauci som påstod att han är ”vetenskapen”, Nya Zeelands tidigare premiärminister Jacinda Arden som förklarade att regeringen är den ”enda sanningskällan” och sociala medieföretag som arbetade hand i hand med den djupa staten för att censurera och deplattforma framstående personer och världsberömda forskare som ifrågasatte det officiella narrativet.

Vi såg hur grundläggande medborgerliga friheter upphävdes med hot om statligt våld, vilket ofta ledde till att medborgare misshandlades av de facto paramilitära polisstyrkor för att ha brutit mot ”pandemiregler” som saknade vetenskaplig grund.

Regeringarna förklarade att de ”följde vetenskapen”, men det vi såg var uppblåsta dödssiffror, manipulerad data och bedräglig användning av RT-PCR-tester för att skapa en uppfattning hos allmänheten om en pågående dödlig pandemi. Läsare kan ta del av online-artikeln Stay Home, Save Lives: Uncovering the COVID Deception som ger insikt i de olika bedrägerier som bidrog till att skapa rädsla hos världens befolkning 2020.

WHO gav också en felaktig prognos för dödligheten. Överdriften orsakade panik hos allmänheten – en del av en noggrant iscensatt ”rädslepandemi” – och banade väg för nedstängningar och massvaccinationer som såldes in hos folket baserat på falska påståenden. Det syntetiska spikproteinet i vaccinen har lett till koagulering, blödningar, hjärtproblem och blodproppar i hjärnan samt neurodegenerativa problem. Och det vi ser i så många länder sedan vaccinena infördes är en betydande överdödlighet, som medierna tiger om.

WHO verkar dessutom inom ett biofarmaceutiskt komplex, ett komplicerat syndikat som har bildats med tiden och som styr världens hälsopolitik. I detta komplex ingår hälsovårdsmyndigheterna i nationella regeringar, däribland Indien, USA och Storbritannien, Världsekonomiskt forum, Gates Foundation, Wellcome Group och stora läkemedelsföretag. Svängdörrar mellan dessa organisationer har resulterat i att regleringen av branschen kapats.

Forskaren och aktivisten Yohan Tengra från Awaken India Movement genomförde en tvåårig undersökning av hur detta fungerar i Indien. Genom sin forskning avslöjade han den miljardärskartell som kontrollerade Indiens arbetsgrupp för covid-19. Tengra listade inte bara namnen på dem som satt i denna arbetsgrupp, utan han beskrev också hur de är ekonomiskt knutna till läkemedels- och vaccinindustrin.

Arbetsgruppen var ansvarig för de aggressiva kraven på lockdowns, obligatoriska maskkrav, tvångstestning av asymptomatiska människor, att ivermektin ströks från det nationella protokollet, undertryckande av vaccinbiverkningar och mycket mer.

Tengra avslöjade också hur Indiens framstående folkhälsoprofiler som regelbundet framträdde i media och på TV, är kopplade till Gates Foundation, Rockefeller Foundation, Wellcome Trust, USAID, Världsbanken och andra delar av den globala djupa staten.

Vi har all rätt att vara oroade över ett ”pandemifördrag” som utformats av mäktiga intressen som gynnas av att stänga ned ekonomier (se onlineartikeln Systemic Collapse and Pandemic Simulation av Fabio Vighi), obligatoriska vaccinationsprogram och digital övervakning och som är alltför villiga att ta ifrån oss våra grundläggande rättigheter för deras egen vinnings skull.

I brevet till Indiens premiärminister och hälsominister klargörs att WHO:s massiva intressekonflikt bör diskvalificera organisationen från alla sorters roller inom världshälsan.

Undertecknare:

Dr Jacob Puliyel, Delhi, MD, MRCP, MPhil, barnläkare och gästlärare vid International Faculty

Prashant Bhushan, New Delhi, Senior Advocate, Högsta domstolen i Indien

Colin Gonsalves, New Delhi, Senior Advocate, Indiens högsta domstol

Nilesh Ojha, Mumbai, ordförande i Indian Bar Association, advokat i Bombay High Court och Indiens högsta domstol, människorättsaktivist

Författare Dr. Amitav Banerjee, Pune, MD, tidigare epidemiolog, indiska försvarsmakten

Dr Aseem Malhotra, London (utländsk medborgare i Indien), MBChB, MRCP. Konsult inom kardiologi

Aruna Rodrigues, Mhow, ledande framställare: GMO PIL i Högsta domstolen och medlem i Iridescent Blue Fish (IBF)

Dr. Donthi Narasimha Reddy, Hyderabad, expert på offentlig politik och kampanjledare

Dr. Megha Consul, Gurugram, pediatrik, överläkare, neonatolog

Dr. Pravin Chordia, Pune, MD Kirurg

Dr. Lalitkumar Anande, Mumbai, MBBS, PG-diplom i klinisk forskning

Dr Vijay Raghava, Bangalore, MBBS Dr Veena Raghava, Bangalore, MBBS, DA

Dr Kuldeep Kumar, Haridwar, MBBS MS (allmänkirurgi) Dr Praveen Saxena, Hyderabad, radiolog och klinisk metalltoxikolog, MBBS, DMRD Osmania

Dr Biswaroop Roy Chowdhury, Faridabad, doktorsexamen (diabetes)

Dr. Gautam Das, Kolkata, MBBS, allmänläkare

Saraswati Kavula, Hyderabad, dokumentärfilmare och frilansjournalist, Awaken India Movement

Bhaskaran Raman, Mumbai, professor, avdelningen för datavetenskap och teknik. Indian Institute of Technology Bombay Advokat

Ishwarlal S. Agarwal, Mumbai Advokat

Tanveer Nizam, Mumbai

Dr Susan Raj, Chattisgrah, BSc sjuksköterska, MSW(M&P), doktorsexamen i humaniora, beteendespecialist

Jagannath Chaterjee, Bhubhaneshwar, social aktivist

Dr. Abhay Chedda, Mumbai, BHMS, CCAH, FCAH

Dr Gayatri Panditrao, Pune, homeopatisk läkare, BHMS, PGDEMS

Dr. Rashmi Menon, Mumbai, BHMS, ChT

Rossamma Thomas, Pala, Kottayam, Kerala, frilansjournalist

Ambar Koiri, Mumbai, rörelsen Awaken India

Dr. G Prema, Tamil Nadu, klassisk homeopat, Aasil Health Care

Dr. S. G. Vombatkere, Mysuru, människorättsaktivist och advokat

Anand Singh Bahrawat, Indore, advokat vid High Court of Indore

Vijay Kurle, Mumbai

Advokat L Shunondo Chandiramani, Indore, Högsta domstolen i Indore

Denna artikel publicerades ursprungligen av Global Research

Suggest a correction

Similar Posts