|

Barncancer och fosterskador ökar i stater där stora jordbruksföretag förorenar vattenförsörjningen

Ursprungligen publicerad den 1 februari 2024 i The New Lede, återpublicerad av The Defender

Spädbarn kan drabbas av allvarliga hälsoproblem när de får i sig nitrater från dricksvatten, och en växande mängd litteratur visar på potentiella samband – inklusive en ökad risk för cancer – med gifter från industriella jordbruksverksamheter.

När direktörerna för det kommunala vattenverket i Des Moines, Iowa, 2015 gick till domstol för att försöka stoppa giftiga näringsämnen från jordbruket från att förorena stadens dricksvatten, visste de att den federala stämningsansökan de lämnade in inte bara skulle ses som ett desperat steg för att skydda folkhälsan, utan också som en fräck trotshandling som skulle framkalla en våldsam respons från Iowas mäktiga jordbruks- och politiska ledarskap.

Som förväntat anslöt sig en grupp jordbruksintressen till den dåvarande guvernören Terry Branstad för att slå tillbaka mot stämningen, som Branstad förklarade som en ”krigsförklaring mot landsbygden i Iowa.”

Des Moines Water Works hävdade att avloppsdistrikt i tre län i Iowa hade förorenat floden Raccoon River med nitrater, vilket tvingade Des Moines till dyra reningar för att göra det förorenade vattnet drickbart.

Målet avskrevs 2017 efter att en domstol slagit fast att Iowas lagstiftning skyddar dräneringsdistrikten från skadeståndskrav.

Det var sista gången en myndighet i Iowa eller någon annan stat från ”majsbältet” gjorde ett ordentligt försök att minska människors exponering för misstänkt cancerframkallande handelsgödsel och översvämningar av boskapsgödsel som återkommande dräneras från jordbruksfält till grundvatten, bäckar och floder.

Tills nu.

Till följd av forskning som visar ett övertygande samband mellan att cancerrelaterade sjukdomar och dödsfall ökar i takt med att föroreningarna från vanliga jordbrukskemikalier och gödsel ökar i stora jordbruksstater, arbetar lagstiftare och hälsovårdsmyndigheter i Iowa, Minnesota och Nebraska med en rad nya strategier för att minska de risker för människors hälsa som de pågående jordbruksrelaterade föroreningarna utgör.

En viktig fråga för lagstiftare och hälsovårdspersonal i de tre delstaterna är att minska exponeringen för nitrater, som bildas när kväve från gödsel och stallgödsel kombineras med syre.

Spädbarn kan drabbas av allvarliga hälsoproblem när de konsumerar nitrater i dricksvatten, och en växande mängd litteratur visar på potentiella samband som inkluderar en ökad risk för cancer.

”Det är ganska uppenbart att i de områden där halterna av nitrater och andra jordbrukskemikalier i vattnet är högre förekommer mer barncancer och fler fosterskador”, säger Eleanor Rogan, ordförande för avdelningen för miljö-, jordbruks- och arbetshälsa vid University of Nebraska Medical Center.

”Så det säger en del om att man kanske borde göra något åt detta och få ner nivåerna.”

Iowas ”cancerkris

Rogan är en av ledarna för Nebraskas epidemiologiska utredning av delstatens höga frekvens av fosterskador och barncancer i områden där grundvattnet är förorenat med nitrater och atrazin, ett ogräsbekämpningsmedel.

Delstatens lagstiftare godkände förra året 2,5 miljoner dollar för att lägga till en pediatrisk onkologenhet till teamet av forskare och medicinska specialister vid Medical Center som delvis har till uppgift att identifiera och kontrollera orsakerna till cancer bland barn i delstaten.

År 2022 godkände myndigheterna bidrag till hushåll och samhällen för att utveckla nya källor till rent oförorenat grundvatten.

I Iowa leder demokraten Austin Baeth, specialist på internmedicin från Des Moines, en partiöverskridande insats i delstatens lagstiftande församling för att få slut på vad han kallar ”Iowas cancerkris”.

Baeth arbetar med demokrater och republikaner och säger att ett antal lagförslag håller på att utarbetas för att behandlas senare i år.

”En av de politiska åtgärder som vi driver är att avsätta statliga resurser för cancerepidemiologi så att vi kan börja försöka hitta några av dessa kopplingar för att ta reda på vad som är de viktigaste drivkrafterna bakom vår cancerfrekvens”, säger Baeth. ”Jag har lyckats hitta republikanska företrädare som delar min oro.”

Ett förslag som Baeth och hans kollegor håller på att utveckla skulle finansiera ett epidemiologiskt forskningsprogram för att mer exakt utvärdera potentiella orsaker till cancer, identifiera exponeringskällorna, antalet sjuka och de platser där överrepresenterade cancerfall utvecklas.

Forskningsresultaten skulle komplettera Iowa Cancer Consortiums projekt för att bättre förstå och argumentera för att begränsa exponeringen för bekämpningsmedel, handelsgödsel och stallgödsel som används och genereras av Iowas jordbruk, bland andra miljöföroreningar.

”Jag kan inte säga att vi slutgiltigt vet att nitrater är orsaken till den extremt höga cancerfrekvensen i Iowa”, säger Baeth. ”Men nitrater och andra potentiella toxiner i vattnet finns definitivt med på listan över potentiellt skyldiga. Vi vet att höga nitratkoncentrationer är kopplade till cancer.”

I Minnesota har Rick Hansen, den demokratiske ordföranden i representanthusets miljöutskott, i år lagt fram ett lagförslag om att ta ut en så kallad ”förorenaren betalar”-skatt på handelsgödsel för att hjälpa familjer och samhällen att utveckla rena dricksvattenkällor.

Minnesota-gårdar förbrukar ungefär 3 miljoner ton kommersiell gödsel årligen, enligt statliga siffror. En skatt på 1 dollar per ton på gödselmedel som nu säljs för 720 dollar per ton skulle ge 3 miljoner dollar.

Hansens förslag är ett gensvar på några av landets värsta nitratföroreningar som finns i grundvatten och dricksvattenbrunnar i nio län i sydöstra Minnesota.

I november 2023 beordrade den amerikanska miljömyndigheten Environmental Protection Agency Minnesota att ta itu med ”överhängande och betydande hälsorisker” för tusentals invånare som utsätts för höga halter av nitratföroreningar i sitt dricksvatten.

Sedan 2010 har Minnesota spenderat i genomsnitt 103 miljoner dollar per år för att förhindra vattenföroreningar från sin momsfinansierade Clean Water, Land, and Legacy Fund.

Fonden har moderniserat vattenreningsverk och bevarat 17 000 tunnland längs bäckar och floder som oplanterade naturområden.

Fonden gav också lån med låg ränta till 1.100 av delstatens 67.400 jordbruk för att införa frivilliga metoder för att stoppa flödet av nitrater till vattnet.

Enligt den senaste utvärderingen blir föroreningarna dock allt värre. Det behövs nya metoder, till att börja med en skatt på gödselmedel, säger Hansen.

”Om vi befinner oss i en folkhälsokris med höga nitrathalter måste du hitta ett bra alternativt vatten för dessa människor”, säger Hansen, som representerar storstadsområdet Twin Cities. ”Vem ska betala för det? Jag tycker inte att skattebetalarna ska betala för det.”

Hansens förslag stöds av inflytelserika lagstiftare i delstatens senat, bland dem senator Matt Klein, den demokratiska ordföranden för senatens handelsutskott och en specialist i invärtesmedicin i Minneapolis.

”I delstaten Minnesota betalar förorenaren för saneringen”, säger han. ”Om barn dricker vatten som har förgiftats av kvävegödsel måste tillverkarna av kvävegödsel hjälpa oss att lösa det problemet.”

”Ett verkligt problem

De åtgärder som vidtagits av tre av landets största jordbruksstater är ett svar på långsiktiga trender inom jordbruksproduktion, vattenkvalitet och folkhälsa som konvergerade för över ett decennium sedan och har intensifierats sedan dess.

Enligt det amerikanska jordbruksdepartementet (USDA) har mängden kväve som tillförs majs, vilket anses vara nödvändigt för att öka avkastningen, ökat med 120 miljoner pund per år sedan 2000.

Och mängden kväverik och obehandlad flytande och fast gödsel från boskap som sprids på jordbruksmark – det mesta i Mellanvästern – växte till 1,4 miljarder ton 2018, 300 miljoner ton mer än 2007, visar uppgifter från USDA.

Kommersiella kvävegödselmedel och kväverik boskaps- och fjäderfägödsel är de främsta källorna till nitratföroreningar som ökar i regionens yt- och grundvatten, enligt statliga miljö- och jordbruksmyndigheter.

Enligt många studier läcker så mycket som 70 procent av det kväve som används på jordbruksmark ut från åkrarna och rinner ut som giftiga nitrater i regionens vattendrag.

I Minnesota, till exempel, köper jordbrukarna mer handelsgödsel. Delstatens enorma population av grisar, kor och fjäderfä producerar nästan 50 miljoner ton flytande gödsel.

Den senaste statliga utvärderingen visade att ”nitraterna ökar i de större floderna” och ”sedan 1992 har det skett en allmän ökning av andelen nya brunnar som har nitratnivåer över dricksvattenstandarden”.

De vetenskapliga bevisen för att nitrater är kopplade till cancer har också ökat under de senaste 20 åren och fortsätter att underbyggas. Medicinska forskare har genomfört epidemiologiska studier där man tittat på stora grupper av människor, vad de utsätts för och deras cancerfrekvens.

Enligt vissa forskare tyder resultaten på att exponering för nitrater i dricksvatten utgör ett hälsohot vid mycket lägre koncentrationer än den federala dricksvattenstandardgränsen på 10 delar per miljon.

År 2012 rapporterade Centers for Disease Control and Prevention (CDC) att cancerincidensen i Iowa, Nebraska, Minnesota och två andra delstater i majsbältet – Ohio och Wisconsin – ökade, även om den totala cancerincidensen i USA fortsatt att minska under flera årtionden.

Bara tre delstater utanför majsbältet upplevde samma uppåtgående trend i incidensen – Arkansas, Louisiana och West Virginia.

Förra året började varningsklockorna äntligen ringa i Iowa när det statliga cancerregistret rapporterade att invånarna led av den näst högsta cancerincidensen i USA.

De senaste CDC-uppgifterna visade också att i fem andra majsbältes-stater – Illinois, Minnesota, Nebraska, Ohio och Wisconsin – låg cancerförekomsten nära toppen.

Av de län i landet som enligt CDC har den högsta cancerincidensen har Palo Alto County i Iowa den näst högsta incidensen, och fyra andra län i Nebraska ligger bland de 25 främsta.

”Vid någon tidpunkt måste vi som samhälle säga: ’Vill vi utsätta alla för alla dessa jordbrukskemikalier?'”, säger Rogan vid University of Nebraska Medical Center.

”Det slutar med att alla utsätts för dem och det är ett verkligt problem.”

Ursprungligen publicerad av The New Lede.

Suggest a correction

Similar Posts