| | | | | | |

Vaccinerade uppvisar långcovid-liknande symtom och spårbara nivåer spikprotein: Förhandsstudie

Källa: The Epoch Times, Marina Zhang, 29 mars 2024

Resultatet tyder på att spikproteinets beständighet sannolikt är orsaken till symtomen på långvarig covid-19 och post-vaccin syndrom.

Spikprotein kan finnas kvar i immunceller i mer än 245 dagar efter vaccinationen, enligt en färsk förhandsstudie. I studien utvärderades 50 patienter som utvecklat långcovid-liknande symtom efter covid-19-vaccinet; ingen hade infekterats av viruset.

Författarna extraherade immunceller från 14 patienter som vaccinerats och fann att 13 av dem hade spikprotein i sina immunceller. Asymtomatiska vaccinerade personer hade inget spikprotein.

Forskare från InCellDx, ett forskningsföretag som sätter samman expertgrupper och protokoll för test och behandling av långvarig covid-19 och post-vaccinsyndrom, är författare till artikeln.

Deras tidigare studie som publicerades 2022 visade att ovaccinerade patienter med lång covid-19 kunde ha spikprotein kvar i sina immunceller i 15 månader.

I båda studierna upptäcktes spikproteinet i monocyter, immunceller som cirkulerar i kroppen.

Dessa resultat tyder på att det är just att dessa spikproteiner kvarstår som sannolikt är drivkraften bakom symtomen på långcovid och post-vaccinsyndrom, säger InCellDx grundare och ledande studieförfattare Dr. Bruce Patterson till The Epoch Times.

”Dessa celler binder till blodkärlen. De orsakar endotelit (inflammation i endotelet) och vaskulär inflammation, vilket jag tror nu har bekräftats av många som förmodligen en av de viktigaste patogena mekanismerna i långcovid”, säger Dr. Patterson.

Reservoarer med spikprotein

”Monocyter är immunförsvarets celler”, säger dr Patterson. Monocyter fungerar på samma sätt som videospelskaraktären Pac-Man gör: De strövar omkring i kroppen och slukar proteiner som de stöter på i sin väg.

Vid långvarig covid-19 slukar monocyter spikprotein, virusets virusrester. Vid postvaccin syndrom slukar monocyterna spikprotein som kroppen tillverkar av covid-19-vaccinet.

Dessa spikproteiner lagras sedan inuti monocyterna, vilket gör att cellerna lever längre än de borde. Den förlängda livslängden kan orsaka inflammation, vilket leder till olika långvariga symtom.

I studien observerade Dr. Patterson och hans team att patienter som vaccinerats hade betydligt högre monocytnivåer än de som inte hade några symtom efter vaccinationen. De symtomatiska patienterna efter vaccinationen hade också en tydlig förhöjning av inflammatoriska biomarkörer, medan de symtomfria patienterna inte hade det.

Dr Patterson tror att det vid tidpunkten för studien inte längre förekom någon virusreplikation eller produktion av spikprotein från vaccinationer. Istället kvarstod spikproteinet i månader eftersom det lagrades.

Han resonerade att när monocyterna väl slukat spikproteinet kapar det cellernas celldödsprogram och stänger av celldöden ”så att de blir långlivade celler”.

Ett liknande fenomen inträffar med HIV- och hepatit C-virus.

Monocytceller kan orsaka inflammation. Särskilt icke-klassiska monocyter, som passerar genom blodkärlen, kan leda till inflammation och skador i blodkärlen.

Flera studier har identifierat inflammerade och skadade blodkärl som centrala kännetecken för symtom vid långvarig covid-19. Dessa patienter har en hög nivå av inflammatoriska ämnen, vilket kan främja trötthet, blodkoagulering, dysreglering av immun- och nervsystemet med mera.

Långcovid och ”långvax”

Även om det sannolikt är samma sak som orsakar båda tillstånden, har tillstånden något olika kemiska profiler, särskilt när det gäller nivån av interleukin-8, eller IL-8.

IL-8 är en typ av cytokin som hjälper till att locka immunceller till områden med inflammation, förklarar Dr. Patterson.

Han menar att läkemedel som blockerar dessa olika cytokiner bör kunna lindra symtomen. Till exempel fann hans team att tumörnekrosfaktor-alfa (TNF-alfa) är en cytokin som, när den är förhöjd, framkallar trötthet. Därför kan en minskning av denna cytokin bidra till att minska tröttheten.

Andra cytokiner som är aktuella både för långcovid och det tillstånd som kallas ”lång-vax” inkluderar sCD40L och CCR5, som driver vaskulär inflammation. Ett annat cytokin, IL-6, signalerar systemisk inflammation.

Dr Patterson förklarar att de två tillståndens distinkta kemiska profiler kan bero på deras olika leveransmekanismer: Virusinfektion orsakar långvarig covid-19, medan injektion orsakar post-vaccinsyndrom.

Behandlingsprotokoll

Dr. Patterson använder samma protokoll för att behandla långcovid och post-vaccinsyndrom. Båda behandlingarna innebär att inflammation i blodkärlen och i hela kroppen dämpas.

I hans protokoll ingår att använda maravirok, ett hiv-läkemedel, och atorvastatin, en typ av statin, för att rikta in sig på inflammation i blodkärlen.

Maraviroc blockerar CCR5, en typ av inflammatorisk cytokin som orsakar inflammation i blodkärlen, medan statiner kan binda till receptorerna i blodkärlen och hindra dem från att binda till inflammatoriska monocyter.

Många läkare har haft framgång med ivermektin, N-acetylcystein (NAC) och nattokinas, som alla är läkemedel och näringsämnen som hjälper till att bryta ned främmande spikprotein. Dr. Patterson rapporterar dock det motsatta från sin praktik. Han förklarar att läkemedlen inte kan nå det spikprotein som lagras inuti cellerna.

I februari godkände den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA dr Pattersons kliniska prövning för att testa en kombination av maravirok och statiner för behandling av långvarig covid-19.

Långvax maskerat som långcovid

Studieresultaten tyder på att vissa personer som diagnostiserats med lång covid-19 faktiskt kan lida av symtom efter vaccinering.

”Bevis för att de skyller vaccinskada på ’långcovid’?”, skriver Dr. Lynn Flynn, en expert på virologi och infektionssjukdomar, på X, med hänvisning till förstudien.

Dr. Patterson säger att de symtom som rapporterats hos dessa patienter efter vaccinet ”var nästan identiska med symtomen i långcovid”, där de dominerande symtomen är trötthet, neuropati, hjärndimma och huvudvärk. Patienter med långcovid i en annan kohort rapporterade också dessa symtom.

”[Långvax] har en mycket låg prevalens, men eftersom miljarder [människor] är vaccinerade finns det ett stort antal individer som har långvax”, tillägger han.

Förutom post-vaccinsyndrom säger dr Patterson att patienter med en förvärrad borrelia och myalgisk encefalomyelit (kroniskt trötthetssyndrom) också har betecknats som long-COVID-patienter på grund av en symtombaserad diagnos.

Suggest a correction

Similar Posts