| |

Kritik mot EU-kommissionens expertrapport om radiofrekvent strålning från trådlös teknik – EU-kommissionen handplockade författare kända för att vara partiska med telekomföretagen

Två ideella europeiska organisationer, specialiserade på hälsorisker med radiofrekvent strålning (RFR) från modern trådlös teknik, har publicerat en djuplodande kritisk granskning av den senaste rapporten från EU-kommissionens expertgrupp om RFR. EU:s expertrapport är starkt partisk och verkar vara förutbestämd att avfärda hälsorisker under ICNIRP:s gränsvärden för maximal exponering för RFR. I och med detta ger EU-rapporten grönt ljus för ett beslut att anta ICNIRP:s exponeringsgränser för 2020, vilket tillåter RFR på nivåer som visat sig ha skadliga effekter, men som är fördelaktiga för telekommunikationsindustrin.

I augusti 2022 offentliggjorde EU-kommissionen ett utkast till yttrande om de möjliga riskerna med exponering för radiofrekvent strålning (RFR) från 5G, 4G, mobiltelefoner, Wi-Fi etc. Denna SCHEER Opinion-rapport rekommenderade att ICNIRP:s gränsvärden för 2020 antas, vilket skulle tillåta ännu högre skadliga nivåer av RFR. ICNIRP:s gränsvärden skyddar endast mot akuta termiska effekter av RFR som uppstår när strålningen är så intensiv att den orsakar en temperaturökning med en grad Celsius inom 30 minuter efter exponeringen. ICNIRP:s gränsvärden skyddar inte mot några långsiktiga eller kortsiktiga icke-termiska effekter.

ICNIRP:s gränsvärden är viktiga för branschen

Lägre gränsvärden än de som rekommenderas av ICNIRP anses ha en negativ inverkan på telekommunikationsindustrin. Det kommer att bli svårt eller omöjligt att lansera 5G om 100 gånger lägre gränsvärden tillämpas, enligt en ledande infrastrukturleverantör inom 5G. Medicinska och vetenskapliga experter på området kräver dock mycket lägre gränsvärden för att skydda mot dokumenterade skadliga hälsoeffekter vid längre exponering.

En historik av utvalda pro-ICNIRP-experter

Den kritiska granskningsrapporten, utarbetad av Rådet för säker telekommunikation i Danmark och Strålskyddsstiftelsen i Sverige, visar att EU-kommissionen har en historik av att endast välja ut experter som är för ICNIRP och inte tillåta en enda expert av de hundratals forskare som representerar den stora mängden vetenskapliga bevis för hälsopåverkan från under ICNIRP:s gränsvärden.

Hälften av de åtta medlemmarna i SCHEER:s arbetsgrupp är inte experter på området, och fyra experter tillhör en liten självrefererande krets av förespråkare för ICNIRP, med kopplingar till telekombranschen. Dessutom har experterna i SCHEER-arbetsgruppen en tendens att korsreferera till andra medlemmar inom en sluten krets av pro-ICNIRP-experter. Ett annat tydligt tecken på partiskhet är experternas konsekventa ifrågasättande av vetenskapliga bevis för skadliga effekter under ICNIRP:s gränsvärden, samtidigt som de accepterar studier av uteblivna effekter utan relevant kritik.

Figur 1 nedan från den kritiska rapporten illustrerar den slutna cirkeln av pro ICNIRP-experter

Majoritet av fältforskare håller inte med EU:s experter

258 forskare (EMF-forskare) kräver gemensamt lägre gränsvärden för RFR-exponering på grund av de växande bevisen för skadliga effekter långt under ICNIRP:s gränsvärden. Dessutom drog en grupp bestående av 16 världsledande forskare (ICBE-EMF) i oktober 2022 slutsatsen att ICNIRP:s gränsvärden bygger på falska och föråldrade antaganden, inte skyddar mot kända skadliga effekter och därmed är skadliga för folkhälsan.

Många effekter har dokumenterats från exponering under ICNIRP:s gränsvärden, men bagatelliseras av den partiska rapporten från EU:s experter. Bland dessa kan nämnas negativa effekter på hjärnan och nervsystemet, beteendeeffekter, symptom som huvudvärk, yrsel och sömnstörningar, DNA-skador, oxidativ stress, skadliga effekter på spermier och ökad risk för cancer. Enbart bildandet av reaktiva oxidativa föreningar (ROS) och den resulterande oxidativa stressen har bevisats i mer än 200 vetenskapliga artiklar.

Många bevis visar också på allvarliga effekter på flora och fauna, i synnerhet på växtfysiologi och insekter, med potentiellt förödande effekter för biologisk mångfald och ekosystem. SCHEER underlåter att påtala behovet av en översyn av riktlinjerna för att inkludera skydd av flora och fauna. Effekterna på miljön, t.ex. på fåglar och insekter, ignoreras helt i SCHEER Opinion rapporten, trots att det finns belägg för att RFR sannolikt bidrar till krisen för den biologiska mångfalden.

Skadlig för människors hälsa

De två ideella organisationerna drar slutsatsen att den positiva inställningen till ICNIRP 2020-riktlinjerna gynnar industrin, men är skadlig för människors hälsa. Om ICNIRP 2020 antas i Europa kommer exponeringsnivåer långt över dem som är kända för att orsaka skadliga effekter att tillåtas. Å andra sidan finns det inga vetenskapliga belägg för att konstant helkroppsexponering av människor av 5G- och/eller 4G-basstationsstrålning vid de nivåer som föreslås i ICNIRP 2020 inte orsakar sjukdomar hos människor och inte skadar miljön.

SCHEER-rapporten bryter mot principerna för riskbedömning eftersom experterna har intressekonflikter. Följaktligen är rapporten extremt partisk och kan inte användas som grund för beslut om nya exponeringsgränser för att förebygga skadliga hälso- och miljöeffekter. Rapporten bör förkastas och en ny och objektiv vetenskaplig utvärdering av hälso- och miljöriskerna med strålning från trådlös kommunikation måste genomföras av kompetenta experter utan intressekonflikter och band till industrin.

De ideella organisationerna föreslår att Europeiska miljöbyrån (EEA) bildar en expertgrupp, fri från ekonomiska och politiska intressen, för att genomföra en objektiv vetenskaplig riskbedömning av riskerna för människors hälsa och miljön.

Källor

Kritik av SCHEER Opinion yttrande om hälsorisker från radiofrekvent strålning. En granskning av EU:s expertgrupp och yttrande från augusti 2022 om behovet av en översyn av de maximala exponeringsgränserna för strålning från trådlös kommunikation, 2:a upplagan. 31 mars, Rådet för säkra telekommunikationer (Danmark) och Strålskyddsstiftelsen (Sverige).(Pdf)

Sammanfattning av kritiken av SCHEER Opinion Report on Health Risks from Radiofrequency Radiation. En granskning av EU:s expertgrupp och yttrande från augusti 2022 om behovet av en översyn av de maximala exponeringsgränserna för strålning från trådlös kommunikation, 2:a upplagan. 31 mars, Rådet för säkra telekommunikationer (Danmark) och Strålskyddsstiftelsen (Sverige).(Pdf)

Europeiska kommissionen: Vetenskapliga kommittén för hälsa, miljö och nya risker SCHEER Opinion on the need of a revision of the annexes in the Council Recommendation 1999/519/EC and Directive 2013/35/EU, in view of the latest scientific evidence available with regard to radiofrequency (100kHz – 300GHz)(pdf)

Bild av rawpixel.com på Freepik

Ursprungligen publicerad på Stralskyddsstiftelsen

Biografier:
Mona Nilsson
Mona Nilsson är en före detta frilansjournalist och författare till två böcker om hälsorisker med mobiltelefoner (på svenska). Förutom att dokumentera vetenskapliga rön och hur människor skadas av strålningen har hon också undersökt telekomindustrins inflytande på olika internationella och statliga myndigheters inställning till hälsorisker och korruption av vetenskap.
Hon är också medförfattare tillsammans med epidemiologen Dr Lennart Hardell et al., 2021, av en kritisk granskning av de nuvarande gränserna för maximal tillåten exponering från ICNIRP. ICNIRP:s gränsvärden stöds av WHO och EU och många länder runt om i världen men är kraftigt otillräckliga för skydd mot kända hälsorisker.
År 2012 var hon med och grundade Strålskyddsstiftelsen, en icke vinstdrivande organisation. Stiftelsen informerar allmänheten om hälso- och miljörisker vid exponering för elektromagnetiska fält och strålning från modern trådlös teknik samt ger råd om förebyggande åtgärder. Stiftelsen arbetar för ett bättre skydd mot skadlig strålning för allmänheten och miljön i stort. Stiftelsens arbete är vetenskapligt baserat.
Mona har en BSc-examen från Uppsala universitet.

Vibeke Frøkjær Jensen
Vibeke är veterinär, Ph. D, och har tidigare arbetat i mer än 20 år som universitetsforskare (fram till 2021) och i det sammanhanget varit utsedd till vetenskaplig expert för de danska livsmedelsmyndigheterna, EFSA och EMA. Sedan 2011 har Vibeke varit vetenskaplig konsult om EMR i NGO Council for Rådet for helbredssikker-telekommunikation (på engelska: The Council for Safe Telekommunication)
Sedan 2022 har Vibeke arbetat som veterinär seniorkonsult vid danska jordbruks- och livsmedelsrådet

Henrik Eiriksson
Henrik är en IT-specialist med över 20 års erfarenhet inom
högteknologiska sektorn, som konsult för stora företag i Danmark. Sedan
2000 har Henrik forskat om elektromagnetiska fält och säkerhet och
har djup teknisk och historisk kunskap om vad som hänt inom
området och vem som är vem. Henrik är också en aktiv medlem i den danska icke-statliga organisationen
Council on Health-safe Telecommunications.

Suggest a correction

Similar Posts