| |

Kritik af EU-Kommissionens ekspertrapport om radiofrekvent stråling fra trådløs teknologi – EU-Kommissionen håndplukkede forfattere til ekspertrapporten, der er kendt for at være forudindtagede over for telebranchens interesser

Billede fra rawpixel.com på Freepik

To europæiske NGO’er, der har specialiseret sig i sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling (RFR) fra moderne trådløse teknologier, har udgivet en grundig kritisk gennemgang af den seneste rapport fra EU-Kommissionens ekspertgruppe om RFR. EU’s ekspertrapport er stærkt forudindtaget og synes på forhånd at afvise sundhedsrisici under ICNIRP’s (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) grænser for maksimal eksponering for RF. EU-rapporten giver således grønt lys for vedtagelsen af ICNIRP’s eksponeringsgrænser for 2020, som tillader RFW på niveauer, der har vist sig at forårsage skadelige virkninger, men som er gunstige for telekommunikationsindustrien.

I august 2022 offentliggjorde EU-Kommissionen et udkast til en rapport med en udtalelse om de mulige risici ved eksponering for radiofrekvent stråling (RFR), der udsendes af 5G, 4G, mobiltelefoner, Wi-Fi osv. (draft opinion report on the possible risks from exposure to radiofrequency radiation (RFR) emitted by 5G, 4G, cellphones, Wi-Fi etc.) Denne SCHEER-udtalelse anbefaler vedtagelsen af ICNIRP-grænser for 2020, som, hvis de vedtages, vil tillade endnu mere skadelige niveauer af RF. ICNIRP-grænserne beskytter kun mod de akutte termiske effekter af HF, som opstår, når strålingen er så intens, at den forårsager en temperaturstigning på en grad Celsius inden for 30 minutter efter eksponering. ICNIRP’s grænseværdier beskytter ikke mod langvarige eller kortvarige ikke-termiske effekter.

ICNIRP’s grænseværdier er vigtige for industrien

Lavere grænseværdier end dem, der anbefales af ICNIRP, menes at have en negativ indvirkning på telekommunikationsindustrien. Ifølge en førende udbyder af 5G-infrastruktur vil det blive svært eller umuligt at implementere 5G, hvis der anvendes 100 gange lavere grænseværdier. Medicinske og videnskabelige eksperter på området kræver dog meget lavere grænseværdier for at beskytte mod de dokumenterede sundhedsskadelige virkninger af kronisk eksponering.

Historien om udvælgelsen af eksperter, der støtter ICNIRP

Den kritiske rapport udarbejdet af Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, Danmark, og den svenske Strålskyddsstiftelsen viser, at EU-Kommissionen har tradition for kun at udvælge pro-ICNIRP-eksperter og ikke tillade en eneste repræsentant fra de hundredvis af forskere, der står for den store mængde videnskabelige beviser for sundhedseffekter under ICNIRP-grænseværdierne.

Halvdelen af de otte medlemmer af SCHEER Task Force er ikke eksperter på området, og fire eksperter tilhører en lille selvrefererende kreds af pro-ICNIRP fortalere for “ingen risiko” i forbindelse med telekommunikation. Derudover har SCHEER-taskforcens eksperter en tendens til at krydsreferere til andre medlemmer inden for en lukket kreds af pro-ICNIRP-eksperter. Et andet tydeligt tegn på bias er eksperternes konsekvente udtryk for tvivl om videnskabelig dokumentation for skadelige virkninger under ICNIRP-grænseværdierne, mens de samtidig accepterer studier, der ikke viser påvirkninger, uden passende kritik.

Figur 1 i den kritiske rapport illustrerer den lukkede kreds af eksperter, der støtter ICNIRP

Flertallet af forskere på området er uenige med EU-eksperterne

258 forskere (EMF-Scientist) presser i fællesskab på for lavere eksponeringsgrænser for RFR (radiofrekvent stråling) på grund af den stigende evidens for skadelige effekter, der ligger langt under ICNIRP’s grænser. I oktober 2022 konkluderede en gruppe på 16 ledende forskere på verdensplan (ICBE-EMF) desuden, at ICNIRP’s grænseværdier er baseret på forkerte og forældede antagelser, ikke beskytter mod kendte skadelige effekter og derfor er skadelige for folkesundheden.

Det er dokumenteret, at mange effekter forekommer under ICNIRP’s grænseværdier, men disse nedtones i den ensidige EU-ekspertrapport. Det drejer sig bl.a. om negative effekter på hjernen og nervesystemet, adfærdseffekter, symptomer som hovedpine, svimmelhed og søvnforstyrrelser, DNA-skader, oxidativ stress, skadelige effekter på sædceller og øget kræftrisiko. Dannelsen af reaktive oxidative forbindelser (ROS) og den deraf følgende oxidative stress er i sig selv blevet påvist i mere end 200 videnskabelige artikler.

De overvældende beviser viser også alvorlige konsekvenser for flora og fauna, især for plante- og insektfysiologi, med potentielt ødelæggende konsekvenser for biodiversiteten og økosystemet. SCHEER fremhæver ikke behovet for at revidere retningslinjerne, så de omfatter beskyttelse af flora og fauna. Miljøpåvirkninger, f.eks. på fugle og insekter, ignoreres fuldstændigt i SCHEER’s udtalelsesrapport, selv om dokumentationen bekræfter, at RFR sandsynligvis bidrager til biodiversitetskrisen.

Skadelig for menneskers sundhed

De to NGO’er konkluderer, at en positiv holdning til ICNIRP 2020-retningslinjerne gavner industrien, men er skadelig for menneskers sundhed. Hvis ICNIRP 2020 vedtages i Europa, vil det tillade eksponeringsniveauer, der ligger langt over dem, der vides at forårsage skadelige virkninger. På den anden side er der ingen videnskabelig dokumentation for, at kronisk helkropseksponering af mennesker for stråling fra 5G- og/eller 4G-basestationer på de niveauer, der foreslås af ICNIRP 2020, ikke forårsager sygdom hos mennesker og ikke skader miljøet.

SCHEER-rapporten overtræder principperne for risikovurdering, fordi eksperterne har en interessekonflikt. Rapporten er derfor ekstremt biased og kan ikke bruges som grundlag for beslutninger om nye eksponeringsgrænser for at forebygge sundheds- og miljøskadelige effekter. Rapporten bør forkastes, og en ny objektiv videnskabelig vurdering af sundheds- og miljørisici ved emissioner fra trådløs kommunikation bør udføres af kompetente eksperter uden interessekonflikter og forbindelser til industrien.

NGO’erne foreslår, at Det Europæiske Miljøagentur (EEA) nedsætter et ekspertpanel uden økonomiske og politiske interesser, som skal foretage en objektiv videnskabelig vurdering af risikoen for menneskers sundhed og miljøet.

Kilder

Critique of SCHEER Opinion Report on Health Risks from Radiofrequency Radiation. En gennemgang af EU-ekspertgruppen og dens holdning fra august 2022 om behovet for at revidere de maksimalt tilladte eksponeringsgrænser for stråling fra trådløs kommunikation, anden udgave. 31. marts, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation (Danmark) og Strålskyddsstiftelsen (Sverige). (Pdf)

Summary of Critique of SCHEER Opinion Report on Health Risks from Radiofrequency Radiation. En gennemgang af EU-ekspertgruppen og dens holdning fra august 2022 om behovet for at revidere de maksimalt tilladte eksponeringsgrænser for stråling fra trådløs kommunikation, anden udgave. 31. marts, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation (Danmark) og Strålskyddsstiftelsen (Sverige). (Pdf)

Den Europæiske Kommission: Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks SCHEER Opinion on the need of a revision of the annexes in the Council Recommendation 1999/519/EC and Directive 2013/35/EU, in view of the latest scientific evidence available with regard to radiofrequency (100kHz – 300GHz) (pdf)

Oprindeligt udgivet på Strålskyddsstiftelsen

Forfatter biografier:
MonaNilsson
Mona Nilsson er tidligere freelancejournalist og forfatter til to bøger om sundhedsrisici ved mobiltelefoner (på svensk). Ud over at dokumentere videnskabelige opdagelser og den måde, stråling skader mennesker på, undersøger hun også telekommunikationsindustriens indflydelse på forskellige internationale og statslige organers holdning til sundhedsrisici og korruption af videnskaben.
Hun er også medforfatter, sammen med epidemiolog Dr. Lennart Hardell og andre, af en kritisk gennemgang af de nuværende maksimalt tilladte eksponeringsgrænser fra ICNIRP i 2021. ICNIRP’s grænseværdier støttes af WHO og EU i mange lande verden over, men er helt utilstrækkelige til at beskytte mod kendte sundhedsrisici.
I 2012 var hun med til at grundlægge Swedish Radiation Protection Foundation (Strålskyddsstiftelsen), en non-profit organisation. Stiftelsen informerer offentligheden om de sundheds- og miljørisici, der er forbundet med eksponering for elektromagnetiske felter og stråling fra moderne trådløse teknologier, og giver råd om forebyggelse. Stiftelsen arbejder for bedre beskyttelse mod skadelig stråling for den brede befolkning og miljøet. Fondens arbejde er videnskabeligt funderet.
Mona har en bachelorgrad fra Uppsala Universitet.

Vibeke Frøkjær Jensen
Vibeke er dyrlæge med en ph.d. og har tidligere arbejdet i mere end 20 år som universitetsforsker (indtil 2021) og blev i den forbindelse udpeget som videnskabelig ekspert for de danske fødevaremyndigheder, EFSA og EMA. Siden 2011 har Vibeke været videnskabelig konsulent i EMF for NGO’en Rådet for Helbredssikker Telekommunikation
Siden 2022 har Vibeke arbejdet som veterinær seniorkonsulent i Landbrug & Fødevarer

Henrik Eiriksson
Henrik er IT-specialist med over 20 års erfaring inden for
højteknologisektoren, hvor han har rådgivet større virksomheder i Danmark. Siden
2000 har Henrik været involveret i forskning i elektromagnetiske felter og sikkerhed og
har en dyb teknisk og historisk viden om, hvad der er sket på
området, og hvem der er hvem. Henrik er også et aktivt medlem af den danske NGO
Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.

Suggest a correction

Similar Posts