| |

Kritika odborného stanoviska Evropské komise k radiofrekvenčnímu záření z bezdrátových technologií – Evropská komise vybrala autory odborného stanoviska, kteří jsou známí zaujatostí ve prospěch potřeb telekomunikačního byznysu.

Image by rawpixel.com on Freepik

Dvě evropské nevládní organizace, které se specializují na zdravotní rizika radiofrekvenčního záření (RFR) vyzařovaného moderními bezdrátovými technologiemi, zveřejnily hloubkovou kritickou analýzu nejnovější zprávy expertní skupiny Evropské komise o RFR. Zpráva odborníků EU je silně zaujatá a zdá se, že je předem rozhodnuto odmítnout zdravotní rizika pod úrovní limitů ICNIRP pro maximální expozici RFR. Tím zpráva EU dává zelenou přijetí limitů expozice ICNIRP 2020, které povolují RFR na úrovních, jež prokazatelně způsobují škodlivé účinky, nicméně jsou příznivé pro telekomunikační průmysl.

V srpnu 2022 vydala Komise EU návrh zprávy o stanovisku k možným rizikům plynoucím z expozice radiofrekvenčnímu záření (RFR) vyzařovanému sítěmi 5G, 4G, mobilními telefony, Wi-Fi atd. Tato zpráva stanoviska SCHEER doporučila přijetí limitů ICNIRP 2020, které, pokud budou přijaty, tak umožní ještě škodlivější úrovně RFR. Limity ICNIRP chrání pouze před akutními tepelnými účinky RFR, které nastávají, když je záření tak intenzivní, že způsobí zvýšení teploty o jeden stupeň Celsia během 30 minut expozice. Limity ICNIRP nechrání před žádnými dlouhodobými ani krátkodobými netepelnými účinky.

Limity ICNIRP jsou pro průmysl důležité

Nižší limity než ty, které doporučuje agentura ICNIRP, jsou považované za nepříznivě působící na telekomunikační průmysl. Podle předního poskytovatele infrastruktury pro 5G bude obtížné nebo nemožné zavést 5G, pokud budou použity 100krát nižší limity. Nicméně lékařští a vědečtí odborníci v této oblasti žádají mnohem nižší limity, aby došlo k ochraně před zdokumentovanými škodlivými zdravotními účinky chronické expozice.

Historie výběru odborníků podporujících ICNIRP

Z kritické zprávy o přezkumu, kterou vypracovaly dánská Rada pro bezpečné telekomunikace a švédská Nadace pro ochranu před zářením, vyplývá, že Komise EU v minulosti vybírala pouze pouze odborníky podporující ICNIRP a nepřizvala ani jednoho zástupce ze stovek vědců, kteří předkládají množství vědeckých důkazů o zdravotních účincích pod úrovněmi expozičních limitů doporučovaných agenturou ICNIRP.

Polovina z osmi členů pracovní skupiny SCHEER nejsou odborníci v oboru a čtyři odborníci patří do úzkého okruhu na sebe sama odkazujících se zastánců nerizikovosti ICNIRP, kteří mají vazby na telekomunikace. Kromě toho mají experti pracovní skupiny SCHEER tendenci se vzájemně odkazovat na další členy v rámci uzavřeného kruhu ICNIRP odborníků podporujících ICNIRP. Dalším jasným znakem podjatosti těchto odborníků je důsledné zpochybňování vědeckých důkazů o škodlivých účincích pod limity ICNIRP a současně uznávání studií s neexistencí účinků bez jakékoli adekvátní kritiky.

Níže uvedený obrázek 1 z kritické zprávy ilustruje uzavřený kruh odborníků podporujících ICNIRP

Většina vědců z terénu nesouhlasí s odborníky EU

258 vědců (EMF-Scientist) společně požaduje nižší limity pro expozici RFR kvůli rostoucímu počtu důkazů o škodlivých účincích hluboko pod limity ICNIRP. Dále skupina 16 předních světových vědců (ICBE-EMF) dospěla v říjnu 2022 k závěru, že limity ICNIRP jsou založeny na falešných a zastaralých předpokladech, nechrání před známými škodlivými účinky, a jsou tak škodlivé pro veřejné zdraví.

Bylo zdokumentováno mnoho účinků, které se projevují pod limity ICNIRP, ale podjatá zpráva odborníků EU je bagatelizuje. Patří mezi ně nepříznivé účinky na mozek a nervový systém, účinky na chování, dále příznaky, jako jsou bolesti hlavy, závratě a poruchy spánku, poškození DNA, oxidační stres, škodlivé účinky na spermie a zvýšené riziko rakoviny. Samotná tvorba reaktivních oxidačních sloučenin (ROS) a následný oxidační stres byly prokázány ve více než 200 vědeckých pracích.

Četné důkazy rovněž ukazují na závažné účinky na flóru a faunu, zejména na fyziologii rostlin a hmyz, což může mít zničující dopad na biologickou rozmanitost a ekosystém. SCHEER nepoukazuje na potřebu revize pokynů, která by zahrnovala ochranu flóry a fauny. Dopady na životní prostředí, jako jsou účinky na ptactvo a hmyz, jsou ve zprávě o stanovisku SCHEER zcela ignorovány, přestože důkazy potvrzují, že RFR pravděpodobně přispívá ke krizi týkající se biologické rozmanitosti.

Škodlivé pro lidské zdraví

Obě nevládní organizace došly k závěru, že kladný vztah k pokynům ICNIRP 2020 prospívá průmyslu, ale škodí lidskému zdraví. Pokud bude směrnice ICNIRP 2020 v Evropě přijata, umožní úrovně expozice, které jsou mnohem vyšší než ty, o nichž je známo, že způsobují škodlivé účinky. Na druhou stranu neexistují žádné vědecké důkazy, které by potvrzovaly, že chronické vystavení celého těla člověka záření základnových stanic 5G a/nebo 4G na úrovních navrhovaných ICNIRP 2020 nezpůsobuje u lidí onemocnění a nepoškozuje životní prostředí.

Zpráva SCHEER porušuje zásady posuzování rizik, protože odborníci jsou ve střetu zájmů. V důsledku toho je zpráva extrémně neobjektivní a nelze ji použít jako podklad pro rozhodování o nových expozičních limitech pro prevenci škodlivých účinků na zdraví a životní prostředí. Zpráva by měla být zamítnuta a musí být provedeno nové objektivní vědecké hodnocení rizik pro zdraví a životní prostředí plynoucích ze záření z bezdrátové komunikace, a to kompetentními odborníky bez střetu zájmů a vazeb na průmysl.

Nevládní organizace navrhují, aby Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vytvořila skupinu odborníků bez ekonomických a politických zájmů, která by provedla objektivní vědecké posouzení rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Zdroje

Kritika zprávy SCHEER o zdravotních rizicích radiofrekvenčního záření. Přezkum expertní skupiny EU a stanovisko ze srpna 2022 o potřebě revize maximálních limitů expozice záření z bezdrátových komunikací, 2. vydání. 31. března, Rada pro bezpečné telekomunikace (Dánsko) a Švédská nadace pro ochranu před zářením.(Pdf)

Shrnutí kritiky zprávy o stanovisku SCHEER ke zdravotním rizikům radiofrekvenčního záření. Přehled expertní skupiny EU a stanovisko ze srpna 2022 o potřebě revize maximálních expozičních limitů pro záření z bezdrátových komunikací, 2. vydání. 31. března, Rada pro bezpečné telekomunikace (Dánsko) a Švédská nadace pro ochranu před zářením.(Pdf)

Evropská komise: Stanovisko Vědeckého výboru pro zdraví, životní prostředí a vznikající rizika SCHEER k potřebě revize příloh doporučení Rady 1999/519/ES a směrnice 2013/35/EU s ohledem na nejnovější dostupné vědecké poznatky týkající se radiofrekvencí (100 kHz – 300 GHz)(pdf)

Původně zveřejněno na stránkách Stralskyddsstiftelsen

Životopisy autorů:
Mona Nilsson
Mona Nilsson je bývalá novinářka na volné noze a autorka dvou knih o zdravotních rizicích mobilních telefonů (ve švédštině). Kromě dokumentování vědeckých poznatků a toho, jak lidem škodí záření, se zabývala také vlivem telekomunikačního průmyslu na přístup různých mezinárodních a vládních agentur ke zdravotním rizikům a korupcí vědy.
Spolu s epidemiologem Dr. Lennartem Hardellem a dalšími je také spoluautorkou kritického přehledu současných limitů pro maximální povolenou expozici od ICNIRP z roku 2021. Limity ICNIRP jsou podporovány WHO a EU an mnoha zeměmi po celém světě, jsou však pro ochranu před známými zdravotními riziky značně nedostatečné.
V roce 2012 spoluzaložila neziskovou organizaci Swedish Radiation Protection Foundation. Nadace informuje veřejnost o zdravotních a environmentálních rizicích vyplývajících z expozice elektromagnetickým polím a záření z moderních bezdrátových technologií a poskytuje poradenství v oblasti prevence. Usiluje o lepší ochranu veřejnosti a životního prostředí obecně před škodlivým zářením. Práce nadace je vědecky podložená.
Mona má bakalářský titul z univerzity v Uppsale.

Vibeke Frøkjær Jensen
Vibeke je veterinární lékařka, doktorka věd, která předtím pracovala více než 20 let jako univerzitní výzkumná pracovnice (do roku 2021) a v této souvislosti byla jmenována vědeckou expertkou pro dánské potravinářské úřady, EFSA a EMA. Od roku 2011 působí Vibeke jako vědecká konzultantka pro EMR v nevládní organizaci Council for Rådet for helbredssikker-telekommunikation (česky: Rada pro bezpečnou telekomunikaci)
Od roku 2022 pracuje Vibeke jako veterinární senior konzultantka v Dánské radě pro zemědělství a potraviny

Henrik Eiriksson
Henrik je IT-specialista s více než 20letou praxí v sektoru špičkových
technologií, který poskytuje konzultace velkým dánským společnostem. Od roku
2000 se Henrik zabývá výzkumem elektromagnetických polí a bezpečnosti a
má hluboké technické a historické znalosti o tom, co se v této oblasti
stalo a kdo je kdo. Henrik je také aktivním členem dánské nevládní organizace
Council on Health-safe Telecommunications.

Suggest a correction

Podobné příspěvky