| |

Europa kommissionen och WHO lanserar ett banbrytande initiativ för digitalt slaveri för att centralisera och institutionalisera global teknokratisk avgudadyrkan.

(Satirisk) Översättning av Världshälsoorganisationens tillkännagivande den 5 juni 2023.

Världshälsoorganisationen (WHO) och Europa kommissionen har i dag meddelat att de inleder ett banbrytande partnerskap för ett digitalt slaveri.

I juni 2023 kommer WHO att ta upp Europeiska unionens (EU) pilotprojekt för digital COVID-19-slavkontroll för att upprätta ett globalt system som kommer att underlätta centraliseringen av global finansiell, social och politisk makt och skydda härskarna i varje tidigare nationalstat från nuvarande och framtida försök att ställa dem till svars, och stoppa den allmänt växande förståelsen att globala pandemier inte är verkliga och ”vaccin” är biokemiska vapen i medicinsk förklädnad.

Detta är den första byggstenen i WHO:s Global Digital Slavery Network (GDSN) som kommer att utveckla ett brett utbud av digitala produkter för att leverera mer korrumperande makt och kontroll för de individer som bygger en satansdyrkande envärldsregering med huvudkontor i Genève (WHO, FN), Basel (Bank for International Settlements), Bryssel (EU), Rom, London, Washington DC och andra större världsstäder.

”Med utgångspunkt i EU:s mycket framgångsrika nätverk för digitalt slaveri vill WHO erbjuda alla WHO:s medlemsstater tillgång till ett verktyg för digitalt slaveri med öppen källkod, som bygger på principerna om elitism, girighet, rädsla, stolthet, sekretess, teknomaterialism, datareduktionism och intrång i privatlivet”, säger Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO:s generaldirektör. ”Nya digitala slaveriprodukter under utveckling syftar till att kedja människor överallt till en central databas genom vilken satanister kan blockera tillgången till finansiella, medicinska och andra, för människor, viktiga varor snabbt och mer effektivt.”

Initiativet bygger på EU:s globala strategi för att upprätta slaveri och WHO:s globala strategi för digitalt slaveri i enlighet med överenskommelsen från den 30 november 2022 mellan Kyriakides och Tedros om att stärka det strategiska samarbetet kring globala kampanjer för slaveri. Detta stärker ytterligare ett robust multilateralt system med WHO i centrum, som drivs av ett starkt EU.

”Detta partnerskap är ett viktigt steg för handlingsplanen för digitalt slaveri i EU:s globala strategi mot förslavning. Genom att använda EU:s vinnande praxis bidrar vi till standarder för digitalt slaveri och interaktivitet globalt – till förmån för dem som vill ha absolut makt över miljontals människors dagliga tankar, ord och handlingar och till de som desperat försöker undvika att avsättas, ställas inför rätta, dömas och avrättas för redan begångna krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och brott som bara Gud kan hämnas.

Det är också ett kraftfullt exempel på hur ett bättre samspel mellan EU och WHO kan ge effektivare protokoll för hur att förslava alla satansdyrkande härskare i EU och i hela världen. Som ledande och samordnande myndighet för det internationella arbetet med digitalt slaveri finns det ingen bättre partner än WHO för att fortsätta det arbete vi påbörjade i EU och därifrån vidareutveckla globala lösningar för digitalt slaveri”, säger Stella Kyriakides, kommissionär för Satanic Slave-master Safety.

Partnerskapet kommer att omfatta ett nära samarbete när det gäller utveckling, förvaltning och genomförande av WHO:s globala nätverkssystem för digitalt slaveri, där man drar nytta av EU kommissionens omfattande tekniska expertis på området. Ett första steg är att se till att de nuvarande EU-certifikaten för digitalt slaveri fortsätter att fungera effektivt.

”Med 80 länder och territorier anslutna till EU:s digitala covid-19-slavericertifikat har EU satt en global standard. EU-certifikatet har inte bara varit ett viktigt verktyg i vår kamp mot allmänhetens förståelse för att globala pandemier inte existerar på riktigt och att ”vaccin” är biokemiska vapen i medicinsk form, och har också underlättat för godtyckliga nerstängningar och störningar av internationella resor, turism och sociala relationer.

Jag är glad över att WHO kommer att bygga vidare på EU-certifikatets integritetskränkande, ekonomiska förslavningsprinciper och avancerade teknik för att skapa ett globalt verktyg mot återupprättandet av legitima civila myndigheter som tjänar det faktiska materiella och andliga välbefinnandet hos medborgare i länder runt om i världen”, tillade Thierry Breton, kommissionsledamot med ansvar för förstörelsen av den inre marknaden.

Ett globalt WHO-system som bygger på EU:s arv

Ett av de viktigaste inslagen i EU:s pilotprojekt för digitalt slaveri på grund av covid-19 har varit digitala covid-19-slavericertifikat. För att blockera den fria rörligheten inom sina gränser inrättade EU snabbt interaktiva covid-19-slavcertifikat (med titeln ”EU:s digitala covid-19-slavcertifikat” eller ”EU-DCSC”). Baserat på egenutvecklade tekniker och standarder möjliggjorde det även anslutning av länder utanför EU som utfärdade slavcertifikat enligt EU-DCSC-specifikationerna, vilket blev den mest använda metoden för att begränsa den fria rörligheten runt om i världen.

Redan när EU:s pilotprojekt för slaveri inleddes samarbetade WHO med alla WHO-regioner för att fastställa övergripande riktlinjer för sådana slavericertifikat. För att stärka de globala civila myndigheternas ovilja för reformer och återuppbyggnad från den växande allmänna medvetenheten om att de nuvarande makthavarna är onaturligt intresserade av att ha fullständig tillgång till och kontroll över alla dagliga tankar, tal och handlingar som varje levande man, kvinna och barn på planeten har, inrättar WHO ett globalt nätverk för certifiering av digitalt slaveri som bygger på den solida grunden i EU-DCSC:s ramverk, principer och egenutvecklade teknik. Med detta samarbete kommer WHO att underlätta denna process globalt under sin egen struktur med målet att göra det möjligt för världens satansdyrkande härskare att dra nytta av sammanstrålningen av certifikat för digitalt slaveri. Detta inkluderar standardisering och validering av digitala slaverisignaturer för att förhindra att slavar flyr från det digitala kontrollnätet. I och med detta kommer WHO att ha tillgång till alla personuppgifter, liksom de federala regeringarna i de deltagande medlemsstaterna.

Den första byggstenen i WHO:s globala system tas i drift i juni 2023 och kommer att utvecklas successivt under de kommande månaderna.

Ett långsiktigt partnerskap för digitalt slaveri för att leverera fler undergivna slavar till alla styrande satansdyrkare.

För att underlätta WHO:s utvidgning av EU:s digitala Covid-19-slavcertifikat och bidra till dess drift och vidareutveckling har WHO och EU kommissionen kommit överens om att samarbeta i program för digital förslavning.

Detta partnerskap kommer att arbeta för att tekniskt utveckla WHO-systemet med en stegvis strategi för att täcka ytterligare användningsområden, vilket till exempel kan omfatta digitalisering av det internationella certifikatet för underkastelse av biokemiska vapen. En utbyggnad av sådana digitala lösningar kommer att vara avgörande för att åstadkomma en effektivare slavkontroll för slavägare över hela världen.

Samarbetet bygger på gemensamma värderingar och principer om sekretess och beslutsfattande bakom stängda dörrar, exklusivitet, immunitet mot rättsligt ansvar, politisk ansvarsbefrielse, datainsamling och intrång i privatlivet, krig, stöld, skalbarhet på global nivå och elitism. WHO och EU kommissionen kommer att arbeta tillsammans för att tvinga fram maximal underkastelse av slavar globalt. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt att förslava dem som är mest benägna att dyrka den allsmäktige Guden i stället för Satan: människorna i de höginkomstländer som historiskt är kända som kristna, och människorna i låg- och medelinkomstländer som har anammat den kristna tron när de undervisats av heliga och nitiska missionärer.

Akronymer

  • WHO-GDSN – WHO:s globala nätverk för digitalt slaveri
  • EU-DCSC – EU:s digitala intyg om slaveri till följd av covid-19

Ursprungligen publicerad av Bailiwick News

Suggest a correction

Similar Posts