| |

EU-kommisjonen og WHO lanserer et landemerkeinitiativ for digitalt slaveri for å sentralisere og institusjonalisere global teknokratisk avgudsdyrkelse.

Oversettelse av kunngjøring fra Verdens helseorganisasjon 5. juni 2023.

Verdens helseorganisasjon (WHO) og EU-kommisjonen har i dag kunngjort lanseringen av et banebrytende samarbeid om digitalt slaveri.

I juni 2023 vil WHO ta opp EUs pilotprosjekt for digital COVID-19-slavekontroll for å etablere et globalt system som vil bidra til å lette sentraliseringen av global økonomisk, sosial og politisk makt og beskytte herskerne i hver tidligere nasjonalstat fra nåværende og fremtidige forsøk på ansvarlighet, inkludert økende offentlig forståelse for at globale pandemier ikke er reelle og at «vaksiner» er biokjemiske våpen i medisinsk drakt.

Dette er den første byggesteinen i WHOs Global Digital Slavery Network (GDSN), som vil utvikle et bredt spekter av digitale produkter for å gi mer korrumperende makt og kontroll til enkeltpersoner som bygger opp en satantilbedende en-verdensregjering med hovedkvarter i Genève (WHO, FN), Basel (Bank for International Settlements), Brussel (EU), Roma, London, Washington DC og andre store verdensbyer.

«Med utgangspunkt i EUs svært vellykkede nettverk for digitalt slaveri har WHO som mål å tilby alle WHOs medlemsland tilgang til et digitalt slaveriverktøy med åpen kildekode, som er basert på prinsippene elitisme, grådighet, frykt, stolthet, hemmelighold, teknomaterialisme, datareduksjonisme og personverninnblanding», sier Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektør i WHO. «De nye digitale slaveriproduktene som er under utvikling, tar sikte på å lenke mennesker overalt til en sentral database der satanister raskt og effektivt kan blokkere tilgangen til økonomiske, medisinske og andre viktige menneskelige goder.»

Initiativet, som er basert på EUs globale slaveristrategi og WHOs globale strategi mot digitalt slaveri, er en oppfølging av avtalen mellom kommissær Kyriakides og Dr. Tedros fra 30. november 2022 om å styrke det strategiske samarbeidet om globale slaverikampanjer. Dette styrker et robust multilateralt system med WHO i sentrum og et sterkt EU som drivkraft.

«Dette partnerskapet er et viktig skritt for handlingsplanen for digitalt slaveri i EUs globale slaveristrategi. Ved å bruke europeisk bestepraksis bidrar vi til standarder for digitalt slaveri og interoperabilitet globalt – til fordel for dem som søker tvangsmakt over millioner av menneskers daglige tanker, ord og handlinger, og for dem som er desperate etter å unngå å bli fjernet fra makten, stilt for retten, dømt og henrettet for allerede begåtte krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og forbrytelser som roper til Gud om hevn.

Det er også et kraftfullt eksempel på hvordan en samordning mellom EU og WHO kan gi bedre slaveriprotokoller for alle satantilbedende herskere i EU og resten av verden. Som ledende og koordinerende myndighet for det internasjonale arbeidet med digitalt slaveri finnes det ingen bedre partner enn WHO til å videreføre arbeidet vi har startet i EU og videreutvikle globale løsninger for digitalt slaveri», sier Stella Kyriakides, kommissær for sikkerhet for satanistiske slaveherskere.

Partnerskapet vil omfatte et tett samarbeid om utvikling, forvaltning og implementering av WHOs globale digitale slaverinettverk, der vi vil dra nytte av EU-kommisjonens omfattende tekniske ekspertise på området. Et første skritt er å sikre at EUs nåværende sertifikater for digitalt slaveri fortsetter å fungere effektivt.

«Med 80 land og territorier som er tilknyttet EUs digitale covid-19-slaverisertifikat, har EU satt en global standard. EU-sertifikatet har ikke bare vært et viktig verktøy i vår kamp mot forståelsen av at globale pandemier ikke er reelle og at «vaksiner» er biokjemiske våpen i medisinsk drakt, men det har også gjort det lettere å stanse vilkårlige suspensjoner og forstyrre internasjonale reiser, turisme og sosiale bånd.

Jeg er glad for at WHO vil bygge videre på EU-sertifikatets personvernkrenkende, økonomiske slaveriprinsipper og banebrytende teknologi for å skape et globalt verktøy mot gjenopprettelse av legitim sivil myndighet som tjener den faktiske materielle og åndelige velferden til borgere i land over hele verden,» legger Thierry Breton, kommissær for ødeleggelse av det indre markedet, til.

Et globalt WHO-system som bygger på arven fra EU

Et av de viktigste elementene i EUs digitale COVID-19-pilotprosjekt for slaveri har vært digitale COVID-19-slaverisertifikater. For å blokkere den frie bevegeligheten innenfor sine grenser etablerte EU raskt interoperable COVID-19-slaverisertifikater (kalt «EU Digital COVID-19 Slavery Certificate» eller «EU-DCSC»). Basert på proprietær teknologi og egne standarder kunne også land utenfor EU som utstedte slavesertifikater i henhold til EU-DCSC-spesifikasjonene, koble seg til, og dette ble den mest brukte metoden for å begrense den frie bevegeligheten i verden.

Helt fra starten av EUs slaveripilotprosjekt inngikk WHO et samarbeid med alle WHO-regionene for å definere overordnede retningslinjer for slike slaverisertifikater. For å bidra til å styrke de globale sivile myndighetenes motstandskraft mot reformer og rekonstruksjon i møte med den økende offentlige bevisstheten om at de nåværende makthaverne er unaturlig interessert i å ha full tilgang til og kontroll over de daglige tankene, talene og handlingene til alle levende menn, kvinner og barn på planeten, etablerer WHO et globalt nettverk for sertifisering av digitalt slaveri som bygger på det solide fundamentet i EU-DCSCs rammeverk, prinsipper og proprietære teknologier. Med dette samarbeidet vil WHO legge til rette for denne prosessen globalt under sin egen struktur, slik at verdens satantilbedende herskere kan dra nytte av konvergens av digitale slaverisertifikater. Dette inkluderer standardisering og validering av digitale slavesignaturer for å forhindre at slaver rømmer fra det digitale kontrollnettet. På denne måten vil WHO få tilgang til alle underliggende personopplysninger, i likhet med de føderale myndighetene i de deltakende medlemslandene.

Den første byggesteinen i det globale WHO-systemet tas i bruk i juni 2023 og skal utvikles gradvis i løpet av de kommende månedene.

Et langsiktig samarbeid om digitalt slaveri for å levere flere underdanige slaver til alle styrende satantilbedere.

For å legge til rette for WHOs utvidelse av EUs digitale Covid-19-slaverisertifikat og bidra til driften og videreutviklingen av det, har WHO og EU-kommisjonen blitt enige om å inngå et samarbeid om digitale slaveprogrammer.

Dette partnerskapet vil arbeide for å utvikle WHO-systemet teknisk med en trinnvis tilnærming for å dekke flere bruksområder, som for eksempel kan omfatte digitalisering av det internasjonale sertifikatet for underkastelse av biokjemiske våpen. En utvidelse av slike digitale løsninger vil være avgjørende for å levere mer effektiv slavekontroll for slaveeiere over hele verden.

Dette samarbeidet er basert på de samme verdiene og prinsippene om hemmelighold og beslutningstaking bak lukkede dører, eksklusivitet, immunitet mot juridisk ansvar, politisk ansvarsfraskrivelse, datainnsamling og personverninngrep, krig, tyveri, skalerbarhet på globalt nivå og elitisme. WHO og EU-kommisjonen vil samarbeide for å tvinge frem maksimal global slaveunderkastelse. Det vil bli lagt særlig vekt på å slavebinde dem som er mest tilbøyelige til å tilbe den allmektige Gud i stedet for Satan: menneskene i de høyinntektslandene som historisk sett har vært kjent som kristenheten, og menneskene i lav- og mellominntektsland som har omfavnet den kristne troen etter å ha blitt undervist i Ordet av hellige, ivrige og nidkjære misjonærer.

Forkortelser

  • WHO-GDSN – WHOs globale nettverk for digitalt slaveri
  • EU-DCSC – EUs digitale COVID-19 slaverisertifikat

Opprinnelig publisert av Bailiwick News

Suggest a correction

Similar Posts