| | | | |

Pfizer forskade i all tysthet på myokardit hos barn en månad före FDA godkände COVID-vaccin för barn i åldrarna 5-11 år

Medan Centers for Disease Control and Prevention marknadsförde COVID-19-vaccinet som ”säkert och effektivt” för barn och tonåringar, studerade Pfizer om och hur mycket det skadade barnens hjärtan, enligt en DailyClout-rapport om interna Pfizer-dokument.

Dokumenten visar att Pfizer genomförde en ”fas 2/3-studie” i Europa, under vilken de vaccinerade och samlade in blodprover från barn i åldrarna 5-11 och 12-15 år och testade dem för troponin I.

Troponin I, ett protein som frisätts i blodomloppet när hjärtat skadas, är en indikator på subklinisk myokardit.

Pfizer inledde studien i september 2021, månaden före den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA beviljade Pfizer tillstånd för nödanvändning (EUA) för sitt covid-19-vaccin för barn i åldrarna 5-11 år.

FDA sa att man baserade sitt nödgodkännande, EUA, på myndighetens ”grundliga och transparenta utvärdering av datan” som fann ”inga allvarliga biverkningar.”

Pfizers pågående aktiva övervakning och testning av troponin 1 är dock ett erkännande av den dolda risken för vaccininducerad myokardit och perikardit, enligt Dr. Christopher Flowers, som skrev rapporten om Pfizer-dokumenten för DailyClout.

Varken Pfizer eller FDA gjorde resultaten från vaccintillverkarens studie tillgängliga för allmänheten, berättar Flowers till The Defender.

Flowers, en pensionerad akademisk radiolog med mer än 40 års klinisk erfarenhet, har gått igenom de dokument som Pfizer tillhandahöll FDA i sin EUA-ansökan sedan FDA började släppa dokumenten 2022 enligt ett domstolsbeslut.

Han har särskilt fokuserat på bevis för myokardit bland unga människor.

Han menar att det är särskilt oroande att Pfizer testade små barn för markörer för subklinisk myokardit eftersom de vanligtvis inte tillhör den åldersgrupp som löper risk att drabbas av sjukdomen.

”Om de var bekymrade över detta och samtidigt sa till alla att det var säkert att använda, ja då gör vänster hand något annat än vad höger hand gör”, säger han.

Flowers säger att ännu mer oroande är att resultaten inte har offentliggjorts. För om små barn har högre nivåer av troponin 1 efter vaccination är det ytterligare en indikator på att de inte bör ta vaccinet.

”Vi har funnit att många av dessa barns forskningsförsök avbröts. På webbplatsen clinicaltrials.gov [där kliniska prövningar registreras] försvann ett antal av de föreslagna försöken som Pfizer informmerat FDA att de skulle göra från webbplatsen, vilket innebär att de inte har ägt rum ”, tillägger han.

”Så vi har farhågor om att de visste att något var fel, men vi har inte datan. Vi vill ha fram sanningen, vi vill ha transparens. Det var det som drev mig att skriva den här rapporten.”

Flowers rapport är en del av DailyClout och War Room Project, ett projekt för att analysera 450 000 sidor av Pfizers dokumentation om sitt mRNA-vaccin mot covid-19 – dokumentation som läkemedelsföretaget utan framgång försökte hålla hemligt i 75 år.

Flowers leder tusentals frivilliga forskare, läkare, sjuksköterskor, advokater och andra inom projektet som har granskat dokumenten, lämnat in relaterade FOIA-förfrågningar (Freedom of Information Act) och publicerat utredningsrapporter.

Kan barn ge ”informerat samtycke”?

Flowers rapport analyserade Pfizer-dokument som släpptes i oktober 2023, inklusive studieprotokoll och föräldrarnas samtyckesformulär, tillsammans med informerat samtyckesformulär” för barnen, som beskriver studien på ett språk tänkt att vara lämpligt för små barn och tonåringar.

Samtyckesformuläret för de yngre barnen hade formen av en serietidning. Barnen undertecknar samtyckesblanketterna – om de är tillräckligt gamla för att kunna göra en underskrift.

Pfizers underskriftsrad för samtycke för barn i åldern 5-12 år (sidan 8):
Rita ett kryss i rutan bredvid den bild som visar ditt
beslut om du vill eller inte vill vara med i studien.

”Det cyniska i att ett företags anställda ger barn serietidningar för att få till att barnen samtycker till ett test som eventuellt ger livshotande hjärtskador behöver inte understrykas”, skrev Flowers.

I informationsdokumentet till föräldrarna betonades att barn som drabbas av covid-19 också kan drabbas av ”Multi-Inflammatory Syndrome-Children”, som kan påverka deras organ.

Föräldrarna informerades också om att myokardit är en möjlig men osannolik biverkan hos barn och att de bör söka läkare om deras barn upplever bröstsmärta, andfåddhet eller känslor av att hjärtat slår snabbt, fladdrande eller bultande.

Studien riktade sig till cirka 1 250 barn som fick två injektioner vardera. Vid varje besök svabbades även barnen, förmodligen ett test för covid-19.

I den yngre åldersgruppen fick hälften av barnen placebo och i den äldre gruppen fick alla barn det aktiva vaccinet. Barn i placebogruppen för de yngre testpersonerna skulle avblindas och erbjudas vaccinet efter sex månader.

Föräldrarna skulle registrera alla observerade symtom hos sina barn i en elektronisk dagbok under sju dagar efter varje injektion. Blodprov skulle tas vid det första besöket och ett andra blodprov för att testa troponin skulle tas vid ett kliniskt besök fyra dagar efter injektionen. Senare uppföljningar skulle endast ske via telefon.

Flowers noterar att i en presentation vid FDA: s rådgivande kommittésmöte den 26 oktober 2021 angav myndigheten att man hade problem med myokardit och perikardit bland 5- till 11-åringar och rekommenderade övervakning efter marknadsföring av vaccinen för dessa och andra tillstånd.

Han säger att Pfizer försökte med studien visa att vaccininducerad myokardiell skada var lindrig och tillfällig eller att vaccinet inte orsakade myokardit.

Eftersom studien genomfördes i Europa studerades endast den brittiska versionen av vaccinet, inte det vaccin som beviljats nödgodkännande i USA.

”Frågan blir: Gjordes en studie endast av Comirnaty™ för att hålla information borta från den amerikanska allmänheten?” skriver Flowers.

Vad visste folkhälsomyndigheterna – och när

Rapporten bidrar till den stora och växande mängden bevis för att Pfizer, FDA och CDC var medvetna – innan vaccinen godkändes – om en koppling mellan COVID-19 mRNA-vaccin och myokardit och att tillståndet fortfarande är ett bekymmer idag.

Men även om bevisen växte under 2021 fortsatte CDC:s direktör Rochelle Walensky att framträda i media och rapportera att övervakningsdata visade att vaccinen var säkra för barn.

I dag rekommenderar CDC fortfarande covid-19-sprutan för alla som är 5 år eller äldre – och även för spädbarn som är 6 månader eller äldre. CDC har också lagt till covidvaccin till de schemalagda barnvaccinen.

CDC och FDA ignorerade varningar från VAERS ( Vaccine Adverse Event Reporting System ), en statlig databas, som varit uppenbara sedan början av 2021.

Den 19 februari 2021 fick VAERS tillräckligt med allvarliga rapporter om negativa händelser för att visa att myokardit är associerat med COVID-19-vaccinet hos unga män, enligt en forskningsrappport från Children’s Health Defense (CHD) forskare Karl Jablonowski, Ph.D., och Brian Hooker, Ph.D.

Uppgifter från CDC i februari 2023 efter en FOIA-begäran från CHD visade att den 28 februari 2021 kontaktade det israeliska hälsovårdsministeriet också CDC, varnade myndigheten för säkerhetsvarningen och krävde att man kommenterade.

Flowers skrev också 2022 en annan War Room/DailyClout-rapport som visade att den rådgivande kommittén för FDA och CDC sannolikt också var medvetna om att vaccin kunde kopplas till myokardit under våren 2021 eftersom de hade fått informationen från Pfizer Post-Marketing Experience 5.3.6-dokumentet.

Vita huset och CDC visste i april 2021 att Pfizers COVID-19 mRNA-vaccin var kopplat till hjärtskador på en aldrig tidigare skådad nivå för ett vaccins biverkningar – men de dolde den kunskapen för allmänheten medan de drev på vaccinationstvång, enligt e-mail som DailyClout erhållit genom en FOIA-begäran.

E-mailen visar att Vita husets kommunikationsteam kämpade för att skapa en täckmantel som minimerade sambandet mellan COVID-19 mRNA-vaccin och myokardit.

Den 26 april 2021 förnekade dock CDC och FDA att det fanns ”säkerhetssignaler” för myokardit efter covid-19-vaccin.

I juni 2021 rapporterade Israel också om en koppling mellan Pfizers andra injektion och myokardit hos män under 30 år.

I stället för att införliva denna kända risk i sina meddelanden, skriver Flowers, varnade folkhälsomyndigheterna först att myokardit kan bero på COVID-19-infektion – och på grundval av detta uppmuntrade man till fortsatt vaccination.

Senare, säger han, ”arbetade de hårt för att offentligt förminska allvaret i varningen för den säkerhetsrisken och för att dölja den möjliga orsaken och effekten.”

Denna ansträngning, noterar han, sträckte sig utöver CDC till själva Biden-administrationen, som samarbetade med sociala medieföretag för att censurera eller begränsa information om myokardit och COVID-19 allmänt på sociala medier, vilket avslöjades som en del av ”Twitter-filerna.”

Suggest a correction

Similar Posts