EPA misslyckades bedöma hur säkra bekämpningsmedel i lopp- och fästinghalsband var – nu kopplat till mer än 3 000 dödsfall bland husdjur

U.S. Environmental Protection Agency’s Office of Inspector General har presenterat en rapport om att myndigheten inte korrekt granskade säkerheten för två bekämpningsmedel, flumetrin och imidakloprid, som används i Seresto lopp- och fästinghalsband.

Den amerikanska miljöskyddsmyndigheten (EPA) har inte korrekt granskat säkerheten hos ett populärt lopp- och fästinghalsband som nu har kopplats till mer än 3,000 dödsfall bland husdjur, enligt myndigheten högsta internrevisor.

EPA:s Office of Inspector General (OIG), en oberoende avdelning inom myndigheten som har till uppgift att ställa myndigheten till svars, publicerade den 29 februari en rapport där EPA uppmanas att fatta ett korrekt, vetenskapligt baserat beslut om Seresto-produkten och förbättra sina processer för hur man gör säkerhetsbedömningar av produkter för sällskapsdjur.

I rapporten konstateras att EPA inte har genomfört eller publicerat de riskbedömningar för djur som man lovat att göra, och att man fortsätter att förlita sig på en otillräcklig säkerhetsstudie för sällskapsdjur från 1998.

Serestos halsband för husdjur fungerar genom att frigöra två aktiva ingredienser, bekämpningsmedlen flumetrin och imidakloprid. OIG fann att EPA har misslyckats med att korrekt granska dessa aktiva ingredienser, inklusive i en nygjord analys från förra året.

Dödsfall bland husdjur

Vid en kongressutfrågning i juni 2022 rapporterade Faye Hemsley från Pennsylvania att hennes hund Tigger började lida av neurologiska problem, inklusive hängande huvud och letargi, innan han dog fem dagar efter att hon först satte på honom Seresto-halsbandet.

Thomas Maiorino från New Jersey vittnade också vid utfrågningen om att hans familjs hund, Rooney, drabbades av neurologiska problem och så småningom ett krampanfall efter att ha haft på sig Seresto. De beslutade till sist att avliva sin hund.

Många andra djurägare har rapporterat om neurologiska problem hos sina djur, inklusive kramper och dödsfall.

Lopp- och fästinghalsbanden har varit föremål för mer än 105 354 incidentrapporter, inklusive mer än 3 000 dödsfall, mer än någon annan EPA-reglerad produkt i historien, enligt EPA: s incidentdatabas.

Från 2012 till 2022 mottog EPA mer än 100 000 incidentrapporter relaterade till halsbanden, inklusive mer än 2 500 dödsfallsrapporter för husdjur och nästan 900 rapporter om mänskliga incidenter från bekämpningsmedlen relaterade till Seresto-halsbanden.

”EPA: s respons på inrapporterade bekämpningsmedelsincidenter som involverar Seresto-halsband har inte kunnat försäkra att halsbanden även i fortsättningen kan användas utan att orsaka orimliga negativa effekter på miljön, inklusive husdjur”, anges i OIG-rapporten.

Halsbanden har varit noga granskade de senaste åren efter att USA Today och Investigate Midwest publicerade en undersökning som belyste det stora antalet incidentrapporter om Seresto.

Det amerikanska representanthusets Committee on Oversight and Government Reform, som nu heter Committee on Oversight and Accountability, Subcommittee on Economic and Consumer Policy, inledde en undersökning och fastställde därefter att EPA under flera år känt till att Seresto var kopplat till ett stort antal dödsfall bland husdjur, men inte vidtagit några åtgärder och man rekommenderade att EPA skulle ta bort produkten från marknaden.

Figur 1: Seresto lopp- och fästinghalsbands tidslinje
2012
Seresto pet collar registreras för första gången.

2016
EPA: s oberoende analys av Health Canada Pest Managements
Regulatory Agency-studie drar slutsatsen att 45 procent av de
rapporterade dödsfallen bland husdjur ”troligen eller möjligen”
orsakats av halsbanden.

2017
E-mail visar att EPA-tjänstemän uttryckt oro över Seresto
men avvisats av tillsynsmyndigheterna.

2019
Mars: EPA-personal uttrycker sin oro inför ledningen via
förberedda briefings. Ingen åtgärd vidtogs av ledningen.

Juli: EPA har ett möte med registranten för en diskussion om
förbättrade produktsäkerhetsåtgärder; registranten går inte
med på att göra några ändringar.


2021
Mars: Kongressens underutskott för ekonomi och konsumentpolitik
inleder en utredning av halsbanden.

2022
Juni: Underutskottet håller en utfrågning kallad ”Seresto Flea and Tick Collars:
en utredning om varför en produkt kopplad till mer än 2500 dödsfall av husdjur
kvarstår på marknaden.”

Juni: Underutskottet publicerar sin utredningsrapport.

2023
Juli: EPA avslutar en översyn av incidenter runt seresto-halsband
och identifierar behovet av mer detaljerad incidentrapportering.
EPA justerar de lagstadgade kraven för registrering av Seresto-halsband
för att införliva ytterligare nödvändiga åtgärder som ska ingå i
myndighetens fortsatta granskning av denna produkt. Detta kommer
att vara ett tidsbegränsad registreringsgodkännande på fem år.

I OIG:s rapport rekommenderas att EPA fattar ett nytt beslut om kemikalierna, men EPA håller inte med.

I ett svar till OIG skrev Michal Freedhoff, EPA: s biträdande administratör för Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, att dess 2023-utredning uppfyllde kraven enligt Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act, som är lagen som reglerar bekämpningsmedel.

Freedhoff sa att det saknades bevis för att binda bekämpningsmedlen i halsbanden till de döda husdjuren.

”I många av incidenterna med dödsfall saknades ofta viktiga detaljer, vilket hindrar oss från att fastställa orsaken till dödsfallet”, var Freedhoffs svar.

Freedhoff fortsatte:

”De enda rapporterade dödsfall som befanns vara ’troligen’ eller ’definitivt’ relaterade till användning av Seresto-produkter var förknippade med mekanisk strypning eller trauma orsakat av halsbandet, ofta förknippat med ett fel på utlösningsmekanismen.

”Dessutom var antalet dödsfall som rapporterades för Seresto liknande som för andra granskade produkter för sällskapsdjur.”

Men OIG fann att EPA:s utredning från juli 2023 var fundamentalt felaktig och sa att myndigheten måste förbättra bedömningarna av negativa effekter på husdjurs hälsa och uppdatera otillräckliga riktlinjer för djursäkerhet för att anpassa sig till internationella standarder.

Bristande rigorös reglering

Sammantaget fann OIG att det har funnits minst sex tidigare rapporter under de senaste 16 åren som har konstaterat att EPA:s rapporteringssystem för bekämpningsmedelsincidenter är bristfälligt.

Enligt rapporten är incidentdatasystemet otillförlitligt på grund av underrapportering och bristande datakvalitet, och myndigheten har inget standardsystem eller metodik för att utvärdera incidenter som involverar husdjur.

Rapporten visar också att EPA Office of Pesticide Programs inte har något kontor eller någon avdelning för husdjurshälsa, ingen ansvarig för husdjurssäkerhet och en brist på veterinär expertis.

Förra året föreslog EPA att all reglering av husdjursprodukter skulle överföras till U.S. Food and Drug Administration.

OIG rekommenderar också EPA att införa standardrutiner för hur man genomför interna riskbedömningar och mätbara standarder för att avgöra när en produkt har orimligt negativa effekter.

OIG rekommenderar också EPA att införa bättre krav på data både för förhandsgodkännande och för incidentrapportering.

”EPA:s produktregistrering signalerar till allmänheten att denna produkt har genomgått en rigorös granskning och anses säker för allmän användning”, säger EPA:s generalinternrevisor Sean W. O’Donnell i ett pressmeddelande.

”Granskningar av registreringsansökningar måste utföras enligt högsta standard för att skydda allmänhetens förtroende och skydda människors hälsa, husdjurs hälsa och miljön.”

Ursprungligen publicerad av The New Lede.

Suggest a correction

Similar Posts