| |

Banbrytande forskningsresultat visar att Pfizer/BioNTechs mRNA-teknik är felbenägen.

Först publicerad på Trial Site News.

Nästan tre år efter masslanseringen av Pfizer/BioNTechs mRNA-vaccin mot covid-19, och efter att miljarder doser har administrerats till nästan alla åldersgrupper i befolkningen, inklusive gravida och ammande mödrar – har en banbrytande studie av Mulroney et al. från Cambridge University, i samarbete med forskare vid universiteten i Kent, Oxford och Liverpool, visat att den teknik som används i mRNA-injektionerna är felbenägen (benägen för ribosomal ramförskjutning, ribosomal frameshifting). Följaktligen visar de oroande resultaten på oavsiktlig produktion av ”off-target”-proteiner, andra än spikproteinet, med ett ”oavsiktligt” immunsvar i den mänskliga kroppen.

Detta borde få alarmklockor att ringa hos forskare, tillsynsmyndigheter och alla de som är inblandade i att aggressivt sälja in dessa experimentella läkemedel till den intet ont anande allmänheten, men i artikeln verkar man bagatellisera eventuella säkerhetsproblem. Det är värt att notera att två av forskarna, Mulroney och Willis, har en pågående patentansökan relaterad till mRNA-teknik.

Professor Anne Willis från MRC Toxicology Unit vid University of Cambridge och delad huvudförfattare till rapporten förklarade i ett pressmeddelande:

”Vårt arbete presenterar både ett problem och en lösning för denna nya typ av medicin, och är resultatet av viktiga samarbeten mellan forskare från olika discipliner och bakgrunder. Dessa resultat kan genomföras snabbt för att förhindra eventuella framtida säkerhetsproblem och säkerställa att nya mRNA-terapier är lika säkra och effektiva som covid-19-vaccinen.”

Enligt pressmeddelandet ”testade forskarna för bevis på produktion av proteiner utanför målgruppen hos personer som fick Pfizers mRNA-vaccin mot covid-19. De fann att ett oavsiktligt immunsvar uppstod hos en tredjedel av de 21 patienter i studien som vaccinerades – men utan några negativa effekter, i linje med de omfattande säkerhetsdata som finns tillgängliga för dessa covid-19-vaccin.”

Forskarna identifierade orsaken till detta problem som uppstår under översättningsprocessen av det modifierade mRNA – ett syntetiskt byggblock som utgör en del av det modifierade mRNA, som är en viktig ingrediens i sprutorna. Artikeln av Mulroney et al. visar att den kemiskt förändrade/modifierade ribonukleotiden som finns i Pfizer/BioNTechs modifierade budbärar-RNA, N1-metylpseudouridin (förkortat 1-metylΨ) utlöser ribosomal frameshifting – vilket leder till produktion av ”off-target” oavsiktliga antigener med ”off-target” immunresponser.

Författarna skriver: ”Vi visar att 1-methylΨ är en modifierad ribonukleotid som signifikant ökar 1 ribosomal frameshifting under mRNA translation och att cellulär immunitet mot 1 frameshiftade produkter kan uppstå efter vaccination med mRNA som innehåller 1-methylΨ. Såvitt vi vet är detta den första rapporten om att mRNA-modifiering påverkar ribosomal frameshifting.

Under translationsprocessen, när ribosomerna (cellens avkodningsmaskineri) ska läsa av mRNA-koden för att producera proteiner, gör 1-metylΨ (som användes för att öka mRNA:s stabilitet) att ribosomerna stannar upp och skiftar ( 1 ribosomal frameshifting) med en eller flera nukleotider längs mRNA. Denna förskjutning leder till en förändring i hur kodonerna (en sekvens av 3 nukleotider – byggstenarna i DNA och RNA) grupperas, vilket resulterar i att en annan sekvens av aminosyror inkorporeras i den växande proteinkedjan. Detta innebär att det protein som produceras kan ha en annan funktion/struktur än vad som förväntas av den ursprungliga mRNA-sekvensen.

Forskarna konstaterar: ”Även om det inte finns några bevis för att frameshiftade produkter hos människor som genererats från BNT162b2-vaccination är förknippade med negativa resultat, är det för framtida användning av mRNA-teknik viktigt att mRNA-sekvensdesign modifieras för att minska ribosomala frameshifting händelser, eftersom detta kan begränsa dess framtida användning för applikationer som kräver högre doser eller mer frekvent dosering..”

De fortsätter: ”Dessa resultat är särskilt viktiga för vår grundläggande förståelse av hur ribonukleotidmodifiering påverkar mRNA-översättning, och för att utforma och optimera framtida mRNA-baserade läkemedel för att undvika feltranslations-event som kan minska effekten eller öka toxiciteten.”

I början av året utbröt skandalen ”Blotgate”, känd som #Blotgate på sociala medier. Min djupgående undersökningsrapport för Trial Site News (del 1 och del 2) avslöjade bevis som starkt tyder på att BioNTech fabricerade sina Western Blot-tester, som användes för att bevisa deras produkts tillförlitlighet för tillsynsmyndigheterna. Western Blot används för att identifiera vissa proteiner, i detta fall var det det vaccinala spike-proteinet som uttrycktes av det modifierade mRNA i Pfizer/BioNTechs skott. En anonym källa tillhandahöll bevis som visade hur BioNTechs automatiserade (datoriserade) Western Blots hade ”kopierats och klistrats in” i fyra olika satser av vaccinet, transfekterat vid sex olika koncentrationer.

Experten kunde kvantifiera banden med hjälp av ett bildanalysprogram, det NIH-sponsrade ImageJ med öppen källkod, och punkta dem i grafer som visas ovan. Den vertikala axeln mäter bandets mörkhetsgrad i en skala från 0 (svart) – 255 (vitt) och den horisontella axeln visar bandets position. Banden är färgkodade och identifieras med en bokstav. När samma bokstav och färgband ses upprepade gånger visar det hur dessa band har kopierats och klistrats in, antingen som en grupp eller individuellt. Ett möjligt skäl för forskarna vid BioNTech att fabricera sina resultat skulle kunna vara att dölja det faktum att andra oavsiktliga proteiner producerades – vilket bevisas av den senaste artikeln av Mulroney et al.

En grupp ledande forskare och vetenskapsmän publicerade ett detaljerat svar på Mulroney et al.s artikel. Ett utdrag ur deras svar lyder: ”Förutsättningarna för studien avslöjar en utvecklings- och regleringsmässig underlåtenhet att ställa grundläggande frågor som skulle kunna påverka dessa produkters säkerhet och effektivitet. Detta exemplifieras inte bättre än av Pfizers pensionerade chef för forskning och utveckling av vaccin som citerades i Nature och sade: ”Vi flög flygplanet medan vi fortfarande höll på att bygga det.”

I bipacksedeln för COMIRNATY anges följande (3): ”Varje 0,3 ml dos av COMIRNATY (2023-2024 Formula) är formulerad för att innehålla 30 mcg av ett nukleosidmodifierat messenger-RNA (modRNA) som kodar för det virala spike (S) glykoproteinet från SARS-CoV-2 Omicron variant lineage XBB.1.5 (Omicron XBB.1.5). Det finns inget omnämnande av någon annan typ av protein. Upptäckten att oavsiktliga proteiner kan produceras som ett resultat av vaccinering är tillräcklig anledning för tillsynsmyndigheter att genomföra kompletta riskbedömningar av tidigare eller framtida skador som kan ha uppstått. Vi noterar att tillsynsmyndigheterna tidigare inte har insisterat på att undersöka och göra riskbedömningar av farmakologin och toxikologin hos nya spikeproteinheterotrimerer som bildas efter injektion av de bivalenta COVID-19 modRNA-vaccinen.

Vi måste utgå från att brittiska tillsynsmyndigheter, tillverkare och internationella tillsynsmyndigheter, inklusive FDA, fick kännedom om dessa uppgifter för många månader sedan. Vi väntar på deras redogörelse för vilka åtgärder de har vidtagit för att undersöka varför bildandet av oavsiktliga proteiner inte upptäcktes tidigare, vilka toxiska effekter de kan ha orsakat och vilka åtgärder de vidtar för att förhindra skador i framtiden och för att informera allmänheten om dessa resultat.”

Mainstream-media kommenterade också den banbrytande artikeln genom att förstärka nedtoningen av betydelsen av att oavsiktliga proteiner produceras i kroppen, efter mRNA-vaccinering. The Telegraph refererade till det som bara ”en bugg.”

The Telegraphs vetenskapskorrespondent skrev: ”Mer än en fjärdedel av de personer som injicerats med mRNA Covid-jabs drabbades av ett oavsiktligt immunsvar som skapats av en bugg i hur vaccinet lästes av kroppen har en studie funnit.”

Jag vände mig till molekylär virolog, Dr David Speicher Ph.D., Courageous Truth för en kommentar.

”Den senaste Nature-publikationen av Mulroney et al belyser problemen med tillsatsen av N1-metylpseudouridin (1-metylΨ) i mRNA-teknik, just den forskning som Kariko och Weissman fick Nobelpriset för. Dessa problem omfattar bildandet av oavsiktliga och avvikande proteiner som kommer att ge upphov till immunsvar som inte är riktade mot målet. Med tanke på den framväxande vetenskapliga litteraturen och det stora antalet vaccinskadade människor globalt är jag inte förvånad över att mainstream-media, som The Telegraph, tonar ner betydelsen genom att kalla det ett ”oavsiktligt immunsvar skapat av en bugg”. När våra celler skapar ett överflöd av oavsiktliga proteiner eller förhindrar produktion av lämpliga proteiner kan det leda till ett oavsiktligt immunsvar med enorm potential att ställa till med skador. Istället för att avfärda dessa resultat som en ”bugg” måste vi fokusera våra ansträngningar och fastställa exakt vad det är som händer. Det är vi skyldiga alla dem som har skadats av vaccin.”

Denna artikel är en återpublikation från Sonia Elijahs Trial Site News-sidor.

Suggest a correction

Similar Posts