|

EU-kommissionen valde ut partiska experter för strålningsrapport

Allvarlig kritik har framkommit vid en fördjupad granskning av EU-kommissionens senaste expertrapport om hälsoriskerna med strålning från trådlös teknik. EU:s experter är partiska och rapporten verkar vara förutbestämd att avfärda hälsorisker och ge klartecken för att anta de nya ICNIRP-gränsvärdena från 2020. Dessa värden tillåter strålning på nivåer som har visat sig orsaka skadliga hälso- och miljöeffekter, men de är också fördelaktiga och av stor betydelse för telekommunikationsindustrin.

I augusti 2022 släppte EU kommissionen ett utkast till SCHEER Opinion-rapporten om de potentiella riskerna med exponering för mikrovågsstrålning, även känd som radiofrekvent strålning (RFR), som avges av 5G, 4G, mobiltelefoner, Wi-Fi etc. I rapporten rekommenderas att ICNIRP:s gränsvärden för 2020 antas, vilket, om de antas, kommer att möjliggöra ännu mer skadliga strålningsnivåer. ICNIRP:s gränsvärden skyddar endast mot strålningens akuta uppvärmningseffekter, som uppstår när strålningen är så intensiv att den orsakar en temperaturökning på en grad Celsius inom en timme. ICNIRP-värdena skyddar inte mot några långsiktiga eller kortsiktiga icke-uppvärmande effekter.

ICNIRP:s gränsvärden viktiga för industrin

Lägre gränsvärden än de som rekommenderas av ICNIRP anses ha en negativ inverkan på telekommunikationsindustrin. Det kommer att bli svårt eller omöjligt att bygga ut 5G om 100 gånger lägre gränsvärden tillämpas, enligt Ericsson, den världsledande svenske leverantören av 5G-infrastrukturutrustning. Medicinska och vetenskapliga experter på området efterlyser dock ännu lägre gränsvärden för att skydda mot dokumenterade negativa hälsoeffekter från kronisk exponering.

Kommissionens vana att välja partiska experter

Den kritiska granskningsrapporten, som utarbetats av det danska Rådet för säker telekommunikation och den svenska Strålskyddsstiftelsen, visar att EU kommissionen under 15 år endast har valt ut experter som har en positiv inställning till ICNIRP:s gränsvärden, medan man alrig någonsin har bjudit in en enda representant från de hundratals forskare som påtalar att det finns en stor mängd vetenskapliga bevis för hälsoeffekter redan under ICNIRP:s gränsvärden. Hälften av de åtta medlemmarna i SCHEER-arbetsgruppen är inte experter på området, medan de övriga fyra experterna tillhör en liten självrefererande krets av personer som tidigare har förespråkat ICNIRP-gränsvärdena och som också har kopplingar till telekomföretagen. Dessa fyra experter har dessutom en tendens att korshänvisa till andra medlemmar i en sluten krets av experter som förespråkar ICNIRP:s gränsvärden.

Ett annat tydligt tecken på partiskhet är att experterna konsekvent fabricerar tvivel om de vetenskapliga bevisen för negativa effekter under ICNIRP:s gränsvärden, samtidigt som de utan relevant kritik accepterar studier som inte rapporterar negativa effekter.

En majoritet av fältforskarna håller inte med

258 forskare (EMF-Scientists) kräver gemensamt lägre gränsvärden på grund av de ökande bevisen för skadliga effekter långt under ICNIRP:s gränsvärden. Dessutom konstaterade en grupp, bestående av 16 världsledande forskare (ICBE-EMF), i oktober 2022 att ICNIRP:s gränsvärden bygger på felaktiga och föråldrade antaganden, inte skyddar mot kända skadliga effekter och därför är skadliga för folkhälsan.

Det är dokumenterat att många effekter uppstår under ICNIRP:s gränsvärden, men de bagatelliseras i EU:s partiska expertutlåtande. Det handlar bland annat om negativa effekter på hjärnan och nervsystemet, beteendeeffekter, symptom som huvudvärk, yrsel och sömnstörningar, DNA-skador, oxidativ stress, skadliga effekter på spermier och ökad risk för cancer. Enbart oxidativ stress har påvisats i mer än 200 vetenskapliga studier.

Det finns också gott om bevis för allvarliga effekter på flora och fauna, särskilt på växter och insekter, med potentiellt förödande effekter på den biologiska mångfalden och ekosystemet. SCHEER underlåter att påpeka behovet av en översyn av gränsvärdena för att inkludera skyddet av flora och fauna. Effekterna på t.ex. fåglar och insekter ignoreras helt i SCHEER:s yttrande, trots att de vetenskapliga bevisen i dag stöder att denna form av strålning sannolikt bidrar till krisen för den biologiska mångfalden.

Skadlig för människors hälsa

Council for Safe Telecommunications och Radiation Protection Foundation drar slutsatsen att den positiva inställningen till ICNIRP:s gränsvärden är till nytta för industrin men skadlig för människors hälsa och miljön. Om ICNIRP 2020 antas i Europa kommer exponeringsnivåer långt över de värden som man vet orsakar skadliga effekter att tillåtas. Å andra sidan finns det inga vetenskapliga bevis för att kronisk helkroppsexponering av människor för 5G- och/eller 4G-basstationsstrålning vid de nivåer som föreslås av ICNIRP 2020 inte orsakar sjukdom hos människor och inte skadar miljön.

EU kommissionens expertrapport SCHEER bryter mot principerna för riskbedömning eftersom experterna har intressekonflikter. Följaktligen är rapporten extremt partisk till förmån för telekomföretagen och kan inte användas som underlag för beslut om nya gränsvärden för att förhindra negativa hälso- och miljöeffekter. Rapporten bör förkastas och en ny objektiv vetenskaplig utvärdering av hälso- och miljöriskerna med strålning från trådlös kommunikation måste utföras av kompetenta experter utan intressekonflikter och utan kopplingar till industrin.

De två organisationerna föreslår att Europeiska miljöbyrån (EEA) inrättar en expertgrupp, fri från ekonomiska och politiska intressen, för att genomföra en objektiv vetenskaplig riskbedömning av riskerna för människors hälsa och miljön.

Referenser:

Kritik av SCHEER:s yttrande om hälsorisker med radiofrekvent strålning. A review of the EU expert group and opinion of August 2022 on the need of a revision of the maximum exposure limits for radiation from wireless communications, 2nd edition. 31 mars, Rådet för säkra telekommunikationer (Danmark) och Strålskyddsstiftelsen (Sverige).(Pdf)

Sammanfattning av kritiken av SCHEER Opinion Report on Health Risks from Radiofrequency Radiation. En granskning av EU:s expertgrupp och yttrande från augusti 2022 om behovet av en översyn av de maximala exponeringsgränserna för strålning från trådlös kommunikation, 2:a utgåvan. 31 mars, Rådet för säkra telekommunikationer (Danmark) och Strålskyddsstiftelsen (Sverige).(Pdf)

Europeiska kommissionen: Vetenskapliga kommittén för hälsa, miljö och nya risker SCHEER Opinion on the need of a revision of the annexes in the Council Recommendation 1999/519/EC and Directive 2013/35/EU, in view of the latest scientific evidence available with regard to radiofrequency (100kHz – 300GHz)(pdf)

Ursprungligen publicerad på Radiation Protection

Suggest a correction

Similar Posts