|

EU-kommisjonen valgte partiske eksperter til strålingsrapporten

I en grundig gjennomgang av EU-kommisjonens siste ekspertrapport om helserisikoen ved stråling fra trådløs teknologi, kommer det frem alvorlig kritikk. EU-ekspertene er partiske, og rapporten ser ut til å være forhåndsbestemt til å avvise helserisiko og gi grønt lys for å innføre de nye ICNIRP-grenseverdiene fra 2020. Disse verdiene tillater stråling på nivåer som har vist seg å ha skadelige helse- og miljøeffekter, men de er også gunstige og av stor betydning for telekommunikasjonsindustrien.

I august 2022 offentliggjorde EU-kommisjonen et utkast til en SCHEER Opinion-rapport om den potensielle risikoen ved eksponering for mikrobølget stråling, også kjent som radiofrekvent stråling (RFR), fra 5G, 4G, mobiltelefoner, Wi-Fi osv. Rapporten anbefalte å innføre ICNIRPs 2020-grenseverdier, som, hvis de blir vedtatt, vil tillate enda mer skadelige nivåer av stråling. ICNIRP-grensene beskytter kun mot akutte oppvarmingseffekter av strålingen, som oppstår når strålingen er så intens at den forårsaker en temperaturøkning på én grad Celsius i løpet av én time. ICNIRP-verdiene beskytter ikke mot langsiktige eller kortsiktige ikke-oppvarmende effekter.

ICNIRP-grenseverdier som er viktige for industrien

Lavere grenseverdier enn de som ICNIRP anbefaler, anses å ha en negativ innvirkning på telekommunikasjonsbransjen. Ifølge Ericsson, den svenske verdensledende leverandøren av 5G-infrastrukturutstyr, vil det være vanskelig eller umulig å bygge ut 5G hvis det brukes 100 ganger lavere grenseverdier. Medisinske og vitenskapelige eksperter på området etterlyser imidlertid enda lavere grenseverdier for å beskytte mot dokumenterte helseskader ved kronisk eksponering.

Kommisjonen har for vane å velge partiske eksperter

Den kritiske granskningsrapporten, som er utarbeidet av det danske Rådet for sikker telekommunikasjon og den svenske Strålevernfonden, viser at EU-kommisjonen i 15 år kun har valgt ut eksperter som er positive til ICNIRPs grenseverdier, mens den ikke en eneste gang har invitert en eneste representant fra de hundrevis av forskerne som konkluderer med at det finnes en stor mengde vitenskapelig dokumentasjon på helseeffekter under ICNIRPs grenseverdier. Halvparten av de åtte medlemmene i SCHEER-arbeidsgruppen er ikke eksperter på området, mens de fire andre ekspertene tilhører en liten selvrefererende krets av personer som tidligere har gått inn for ICNIRP-grenseverdiene og som også har forbindelser til teleselskapene. I tillegg har disse fire ekspertene en tendens til å kryssreferere til andre medlemmer av en lukket krets av eksperter som går inn for ICNIRP-grensene.

Et annet tydelig tegn på partiskhet er at ekspertene konsekvent fabrikkerer tvil om de vitenskapelige bevisene for skadevirkninger under ICNIRP-grensene, samtidig som de godtar studier som ikke rapporterer om skadevirkninger uten relevant kritikk.

Et flertall av feltforskerne er uenige

258 forskere (EMF-Scientist) krever i fellesskap lavere grenseverdier på grunn av økende dokumentasjon av skadelige effekter langt under ICNIRPs grenseverdier. I tillegg konkluderte en gruppe på 16 verdensledende forskere (ICBE-EMF) i oktober 2022 med at ICNIRPs grenseverdier er basert på feilaktige og utdaterte forutsetninger, ikke beskytter mot kjente skadevirkninger og derfor er skadelige for folkehelsen.

Det er dokumentert at mange effekter forekommer under ICNIRP-grensene, men de bagatelliseres i EUs partiske ekspertuttalelse. Det dreier seg blant annet om negative effekter på hjernen og nervesystemet, atferdseffekter, symptomer som hodepine, svimmelhet og søvnforstyrrelser, DNA-skader, oksidativt stress, skadelige effekter på sædceller og økt risiko for kreft. Bare oksidativt stress er påvist i mer enn 200 vitenskapelige studier.

Det finnes også rikelig med dokumentasjon på alvorlige effekter på flora og fauna, spesielt på planter og insekter, med potensielt ødeleggende effekter på det biologiske mangfoldet og økosystemet. SCHEER unnlater å påpeke behovet for å revidere grenseverdiene for å beskytte flora og fauna. Effektene på fugler og insekter er for eksempel fullstendig ignorert i SCHEERs uttalelse, til tross for at det i dag er vitenskapelig dokumentert at denne formen for stråling sannsynligvis bidrar til krisen for det biologiske mangfoldet.

Skadelig for menneskers helse

Council for Safe Telecommunications og Radiation Protection Foundation konkluderer med at den positive tilnærmingen til ICNIRPs grenseverdier er gunstig for industrien, men skadelig for menneskers helse og miljøet. Hvis ICNIRP 2020 blir vedtatt i Europa, vil eksponeringsnivåer som ligger langt over det man vet forårsaker skadelige effekter, bli tillatt. På den annen side finnes det ingen vitenskapelige bevis for at kronisk helkroppseksponering av mennesker for stråling fra 5G- og/eller 4G-basestasjoner på de nivåene som ICNIRP 2020 foreslår, ikke forårsaker sykdom hos mennesker eller skader miljøet.

EU-kommisjonens ekspertrapport SCHEER bryter med prinsippene for risikovurdering ettersom ekspertene har interessekonflikter. Rapporten er derfor ekstremt ensidig i teleselskapenes favør og kan ikke brukes som grunnlag for beslutninger om nye grenseverdier for å forebygge helse- og miljøskader. Rapporten bør forkastes, og en ny objektiv vitenskapelig evaluering av helse- og miljørisikoen ved stråling fra trådløs kommunikasjon må utføres av kompetente eksperter uten interessekonflikter og uten bånd til industrien.

De to organisasjonene foreslår at Det europeiske miljøbyrået (EEA) oppretter en ekspertgruppe, fri for økonomiske og politiske interesser, som skal gjennomføre en objektiv vitenskapelig risikovurdering av risikoen for menneskers helse og miljøet.

Referanser:

Critique of SCHEER Opinion Report on Health Risks from Radiofrequency Radiation. A review of the EU expert group and opinion of August 2022 on the need of a revision of the maximum exposure limits for radiation from wireless communications, 2. utgave. 31. mars, Rådet for sikker telekommunikasjon (Danmark) og Statens Strålevern.(Pdf)

Sammendrag av kritikk av SCHEER Opinion Report on Health Risks from Radiofrequency Radiation. En gjennomgang av EUs ekspertgruppe og uttalelse fra august 2022 om behovet for en revisjon av grenseverdiene for stråling fra trådløs kommunikasjon, 2. utgave. 31. mars, Rådet for sikker telekommunikasjon (Danmark) og Statens Strålevern.(Pdf)

Europakommisjonen: Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks SCHEER Opinion on the need of a revision of the annexes in the Council Recommendation 1999/519/EC and Directive 2013/35/EU, in view of the latest scientific evidence available with regard to radiofrequency (100kHz – 300GHz)(pdf)

Opprinnelig publisert på Radiation Protection

Suggest a correction

Similar Posts