CHD uppmanar FCC att ”sluta skjuta upp” domstolsbeslutet om att ta itu med skadliga effekter av trådlös strålning

Children’s Health Defense (CHD) begärde på tisdagen att den federala kommunikations-kommissionen (FCC) ska ”sluta skjuta upp” ett domstolsbeslut om att förklara hur myndigheten fastställt att dess nuvarande riktlinjer skyddar människor och miljö mot skadliga effekter av exponering för radiofrekvent strålning (RF).

U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit utfärdade mandatet den 13 augusti 2021, då den beslutade att FCC inte tog hänsyn till bevis för negativa hälsoeffekter av trådlös teknik som inte är kopplade till cancer, när myndigheten fastställde att dess riktlinjer för hälsa och säkerhet från 1996 om trådlös teknik skyddar folkhälsan på ett tillfredsställande sätt.

Domen stammade från CHD:s historiska seger i ett mål som ifrågasatte FCC:s beslut att inte se över 1996 års riktlinjer.

FCC har inte vidtagit några åtgärder för att följa domstolens beslut, vilket fick CHD att hota med ytterligare rättsliga åtgärder.

Scott McCollough, huvudadvokat i CHD:s historiska fall och författare till framställningen, sade att CHD lämnade in en framställning – snarare än en begäran – eftersom en framställning ”är något som de måste svara på”, enligt förvaltningsrätten.

I CHD:s framställning stod följande:

”Varje fortsatt underlåtenhet att agera kommer att bryta mot domen och mandatet och utsätta kommissionen för ytterligare rättslig prövning och, i slutändan, ett mandamus-beslut som kräver åtgärder.”

I sitt beslut från 2021 sade domstolen att myndigheten också måste ta itu med miljö-konsekvenserna av RF-strålning och ”RF-strålningens inverkan på barn, hälso-konsekvenserna av långvarig exponering för RF-strålning, den allestädes närvarande trådlösa utrustningen och annan teknisk utveckling som har skett sedan kommissionen senast uppdaterade sina riktlinjer”

McCollough, som är advokat inom telekommunikation och förvaltningsrätt, berättade för The Defender:

”FCC måste ta emot alla bevis och all vetenskap om de biologiska effekterna av RF-strålning och hantera dem i god tro.

”Myndigheten måste erkänna att dess nuvarande riktlinjer behöver ändras för att återspegla verkligheten.”

”FCC kan inte på ett ansvarsfullt sätt ignorera denna vetenskap längre”

CHD:s framställning är det senaste juridiska draget i en pågående strid som stammar från FCC:s beslut från 2019 att inte uppdatera sina riktlinjer för exponering av RF från 1996, och att avsluta en rättslig utredningsprocess för att undersöka de vetenskapliga bevisen för skadliga biologiska effekter av radiofrekvent strålning.

FCC hävdade att det inte behövdes någon ytterligare undersökning av vetenskapliga bevis och att dess riktlinjer för RF-exponering – eller utsläpp – från 1996 var tillräckliga för att skydda allmänheten mot skador.

”De bästa tillgängliga vetenskapliga bevisen, inklusive vårt beaktande av de yttranden som lämnats av expertmyndigheter inom USA:s federala hälsovårdsmyndigheter, stöder ett bibehållande av de befintliga gränsvärdena för RF-exponering”, konstaterade myndigheten i november 2019.

Som svar på detta stämde CHD och andra framställare, inklusive Environmental Health Trust, FCC och lämnade in 11 000 sidor med bevis för skador från 5G och trådlös teknik, som de hävdade att FCC hade ignorerat när de fattade sitt beslut 2019.

Den amerikanska appellationsdomstolen gav 2021 CHD rätt och kallade FCC:s beslut från 2019 för ”godtyckligt och nyckfullt” eftersom det inte tog hänsyn till bevisen för icke-cancer beträffande negativa hälsoeffekter av trådlös teknik.

Domstolen noterade att FCC inte svarade på cirka 200 kommentarer i protokollet från personer som upplevt ohälsa eller skada på grund av sjukdom orsakad av elektro-magnetisk strålning.

Dessutom sade domstolen att FCC ”helt misslyckades med att erkänna, ännu mindre svara på, kommentarer om RF-strålningens inverkan på miljön… Dokumentationen innehåller väsentliga bevis för potentiella miljöskador”

Det har nu gått mer än tre år och tre månader sedan FCC:s beslut från 2019, påpekades det i CHD:s framställning.

”Under den perioden har ännu fler vetenskapliga bevis publicerats och de ger mer intyg för en skadlig biologisk reaktion på RF-exponering vid och under FCC:s utsläppsriktlinjer”, står det i framställningen.

Environmental Health Trust har ”mödosamt” laddat upp alla nya vetenskapliga studier till FCC:s ärende, ”så att FCC är fullt medveten om denna utveckling”, står det i fram-ställningen.

”Kommissionen kan inte på ett ansvarsfullt sätt ignorera denna vetenskap längre”.

FCC måste ”hitta en bättre balans”

Enligt framställningen måste FCC ta itu med RF-strålningens miljöpåverkan inte bara för att följa domstolsbeslutet från 2021 – utan också för att följa en uppkommande deadline som utfärdats av Council on Environmental Equality (CEQ), det federala organ som ansvarar för att utveckla genomförandeprocedurerna för den nationella miljöskyddslagen (NEPA).

År 2020 utfärdade CEQ en uppsättning revideringar av sina regler för miljöskydd som kräver att FCC ska samråda med CEQ om RF-strålningens miljöpåverkan och ge möjlighet till offentlig granskning och kommentarer senast den 14 september 2023, enligt fram-ställningen.

”FCC:s utsläppsregler [om RF-strålning] har alltid enbart handlat om mänsklig exponering”, sade McCollough. ”De tar inte upp gränser för exponering av fåglar, bin, träd osv.”

Han tillade:

”Men CEQ-reglerna – som de måste uppdatera för att matcha – klargör att NEPA-förfarandena handlar om påverkan på hela den mänskliga miljön, inte bara på människor.”

”Så för att följa CEQ-mandatet måste de [FCC-tjänstemännen] uppdatera sina utsläpps-regler så att de återspeglar påverkan på de mänskliga och icke-mänskliga aspekterna av den mänskliga miljön… och vetenskapen säger oss att RF skadar inte bara människor utan även djurliv, träd och framför allt pollinatörer.”

McCollough intygade att det kommer att bli en stor uppgift för FCC att ta itu med de vetenskapliga bevisen för de biologiska effekterna av RF-strålning på människor och miljö.

FCC:s uppgift är att effektivt övervaka radiospektrumet som en offentlig resurs för att leverera kommunikation – men FCC har också ett mandat för mänsklig säkerhet, sade han. Frågan är ”hur ska de kunna balansera dessa två prioriteringar?”

NEPA kräver också att FCC ska bedöma miljökonsekvenser, så detta krav begränsar dem också, påpekade McCollough.

”Vi ber dem [FCC:s tjänstemän] inte att stänga av alla radioapparater”, sade McCollough. ”Vi ber dem att hitta en balans där man fortfarande kan leverera rimliga kommunikations-tjänster – utan att göra människor sjuka, utan att förstöra miljön, och utan att döda alla pollinatörer.”

”De måste hitta en bättre balans”, tillade han.

Ursprungligen publicerad på The Defender

Suggest a correction

Similar Posts