| | |

Så här kopplar globalisterna ihop ologiska begrepp och förvandlar dem till pelare i vår kultur, som till exempel att hälsan är beroende av den biologiska mångfalden på planeten

Ett exempel från FN:s miljöprogram. Planen är utformad för att förankra idén om att hälsa och biologisk mångfald är oupplösligt sammankopplade – för att driva på One Health-agendan som beskrivs nedan.

Det är viktigt att få en bra inblick i hur globalistiska organisationer som FN, WHO och World Economic Forum har tagit koncept som alla är överens om, såsom behovet av att skydda miljön, förhindra utrotning av arter, äta hälsosam mat och förbättra våra jordbruksmetoder, och förvrängt dem för att införa sin egen agenda.

Här är ett exempel. För bara några år sedan beslutade globalisterna att ”biologisk mångfald” måste tvångsblandas med hälsa. Genom ett dekret integreras hänsyn till biologisk mångfald i One Health-agendan. Och Conference of the Party konferensen, i nr 1 nedan: ”erkände vikten av ekosystembaserade metoder för att leverera flera fördelar för människors hälsa och välbefinnande.” Men hallå?

Därefter behövde de hitta ett vetenskapligt sätt att koppla ihop de två, så vetenskapligt baserade indikatorer skulle upprättas. 2. (a)

Därefter skulle man utveckla ”riktade budskap om integrering av biologisk mångfald i hälsosektorn”. 2. (b)

Därefter skulle en ”global handlingsplan för att integrera kopplingar mellan biologisk mångfald och hälsa i nationell politik, strategier, program och räkenskaper” utarbetas och utvecklas. 2. (c)

Detta 35-sidiga dokument berättar vad som har gjorts för att främja deras mål. Här är en ögonblicksbild av sidan 1:

Lite längre in i inledningen till detta dokument kan man läsa följande:

I avsnitt III kontextualiseras relevansen av One Health-strategier, bland andra holistiska strategier, och erkännandet av kopplingarna mellan biologisk mångfald och hälsa, mot bakgrund av COVID-19-pandemin och behovet av att minska risken för framtida zoonotiska pandemier. Avsnitt IV innehåller ett utkast till rekommendation för övervägande av det biträdande organet för vetenskapliga, tekniska och teknologiska råd, Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice. Utkastet till global handlingsplan för att integrera kopplingar mellan biologisk mångfald och hälsa i nationell politik, strategier, program och räkenskaper återfinns i bilagan nedan.

I slutet av dokumentet står de budskap som de vill få in i allas hjärnor. Är några av dem sanna? Som jag förklarade i min dialog med James Corbett i Good Morning CHD (TV) den 8 april är det absolut nödvändigt för globalisterna att om de ska kunna rättfärdiga sina intrång på vår mark, vårt jordbruk, vår jakt och vårt fiske så måste människor övertygas om att pandemier uppstår i kontakt med vilda djur och växter, inte i laboratorier. Dessutom verkar globalisterna vilja kontrollera vår tillgång till mat. Och det är därför som så många människor fortsätter att hävda detta, trots att det inte finns några bevis för det. Se de viktiga budskapen om biologisk mångfald i slutet av dokumentet nedan.

COVID-19 och återhämtningsåtgärder

(a) COVID-19-pandemin har ytterligare belyst vikten av förhållandet mellan människor och natur. Även om relationen mellan biologisk mångfald och infektionssjukdomar är komplicerat är det tydligt att förlust och minskning av den biologiska mångfalden undergrävs livets väv och risken ökar för att sjukdomar sprids från vilda djur och växter till människor.
b) De övergripande planerna för en återhämtning efter COVID-19, och särskilt planerna för att minska risken för framtida epidemier, måste gå längre än tidig upptäckt och kontroll av sjukdomsutbrott, genom att man prioriterar förebyggande åtgärder snarare än reagerar på nya problem;
(c) Insatser för biologisk mångfald och bevarande på alla nivåer (gener, arter och ekosystem) ökar motståndskraften genom att minska riskerna för allvarliga störningar orsakade av klimatförändringar och spridning av patogener som kan leda till globala pandemier;66
(d) Att minska systemiska drivkrafter och antropogena [termen betyder orsakade av människa, men författarna vill inte att läsarna ska förstå innebörden] effekter i hotspots för framväxande sjukdomar skulle kunna minska pandemirisken, skydda biologisk mångfald och ekosystemtjänster.67 [Vad är ekosystemtjänster?] Pandemin COVID-19 belyste de hälsorisker som uppstår till följd av passivitet och fortsatt minskning och förlust av ekosystem.
e) Risken för framtida pandemier skulle också kunna minskas genom en mer integrerad, tvärsektoriell och biologisk mångfaldsinkluderande One Health-strategi som bygger upp människors och ekosystemens hälsa och motståndskraft, i linje med Agenda 2030 för hållbar utveckling;
(f) Det finns många möjligheter till responser på COVID-19, inklusive både kortsiktiga stimulansåtgärder och mer långsiktiga strategier för att ”bygga tillbaka bättre”, bidra till hållbar utveckling och minska risken för framtida pandemier.


Huvudbudskap från workshopen om biologisk mångfald och pandemier inom den mellanstatliga plattformen för vetenskap och politik om biologisk mångfald och ekosystemtjänster68


(a) Pandemier uppstår ur den mikrobiella mångfald som finns i naturen,
(b) Mänsklig ekologisk störning och ohållbar konsumtion driver riskerna för pandemi,
(c) Minskning av antropogena globala miljöförändringar KAN minska pandemirisken;
(d) Förändrad markanvändning, jordbruksexpansion och urbanisering orsakar mer än 30 procent av de nya sjukdomshändelserna.
(e) Handel med och konsumtion av vilda djur och växter är en globalt viktig risk för framtida pandemier.
(f) De nuvarande pandemiberedskapsstrategierna syftar till att kontrollera sjukdomarna efter att de har uppstått. Dessa strategier är ofta beroende av och kan påverka den biologiska mångfalden.
(g) För att ta sig ur den pandemiska eran krävs politiska alternativ som främjar transformativa förändringar för att förebygga pandemier:
(i) Mekanismer som möjliggör detta,
(ii) Politiska åtgärder för att minska den roll som förändrad markanvändning spelar för uppkomsten av pandemier,
(iii) Politiska åtgärder för att minska uppkomsten av pandemier som är kopplade till handel med vilda djur och växter,
(iv) Att täppa till kritiska kunskapsluckor,
(v) Främja en roll för alla samhällssektorer att engagera sig för att minska risken för pandemier.

Ẉorld Economic Forum främjar också dessa falska teorier och handlingsplaner.

Chefen för FN:s miljöprogram använder samma argument.

Det gör även farbroderlige Tony Fauci. Om ni tvivlade på dessa begrepp hoppas jag att farbror Tony, världshälsans gudfader, kommer att få er att tycka de verkar mer trovärdiga.

Tony vet att de laboratorier som han finansierade utvecklade COVID eller delar av COVID, men han har fastnat i tvättbjörnhistorien för att skydda sig själv och driva på den globalistiska agendan. Den 6 april 2023. Du kan se videon här:

Dela denna information med alla du känner. Tack.

Ursprungligen publicerad på Meryl’s COVID Newsletter

Suggest a correction

Similar Posts