| | | | | |

Rapport kritiserar ”katastrofala fel” med COVID-lockdowns och varnar för upprepning

”Att ge folkhälsomyndigheter extraordinära befogenheter var ett stort misstag”, säger Johns Hopkins-ekonomen Steve Hanke.

Källa: Epoch Times US, Kevin Stocklin, 17 mars 2024

UNICEF presenterade sitt ”Pandemic Classroom”, en modell bestående av 168 tomma bänkar, där varje plats representerade en miljon barn boende i länder där skolorna nästan helt stängdes under nedstängningarna på grund av covidpandemin, vid FN:s högkvarter i New York den 2 mars 2021. (Chris Farber/UNICEF via Getty Images)

Det var för fyra år sedan, i mars 2020, som hälsovårdsmyndigheterna förklarade att covid-19 var en pandemi och Amerika började stänga skolor, stänga småföretag, begränsa sammankomster och resor och andra lockdownsåtgärder för att ”bromsa spridningen” av viruset.

För att markera den dystra årsdagen släppte en grupp medicinska och politiska experter en rapport, kallad ”COVID Lessons Learned”, som utvärderar regeringens respons på pandemin. Enligt rapporten ledde denna respons till några anmärkningsvärda framgångar och en lång rad av misslyckanden som har lett till skador på befolkningen.

Under pandemin agerade många regeringar över hela världen i samklang med varandra för att driva en auktoritativ politik som respons på sjukdomen, man låste in sina befolkningar, stängde skolor, stängde företag, förseglade gränser, förbjöd sammankomster och genomdrev olika mask- och vaccintvång. Det som från början var kortsiktiga mandat och nödbefogenheter för presidenter, ministrar, guvernörer och hälsovårdstjänstemän kom snart att bli en långsiktig utvidgning av den offentliga makten.

”Även om det ursprungliga syftet med tillfälliga nedstängningar var för att ’bromsa spridningen’ för att sjukhusen skulle kunna fungera utan att bli överväldigade, ändrades det istället snabbt till att man skulle stoppa COVID-fall till varje pris”, säger läkaren Scott Atlas, tidigare medlem av Vita husets arbetsgrupp för coronaviruset och en av författarna till rapporten, vid en presskonferens den 15 mars.

Rapporten publicerades av Committee to Unleash Prosperity (CTUP) och författades tillsammans med Steve Hanke, ekonomiprofessor och chef för Johns Hopkins Institute for Applied Economics, Casey Mulligan, tidigare chefsekonom vid Vita husets råd för ekonomiska rådgivare, och CTUP:s ordförande Philip Kerpen.

Enligt rapporten var ett av de första misstagen den exempellösa auktoritet som offentliga tjänstemän tog på sig för att genomdriva hälsotvångsåtgärder på amerikaner.

”Att ge folkhälsomyndigheterna extraordinära befogenheter var ett stort misstag”, säger Hanke till The Epoch Times. ”I själva verket gav man dessa myndigheter en licens att lura allmänheten.”

Författarna hävdar att auktoritativa åtgärder i stort sett var ineffektiva i kampen mot viruset, men ofta visade sig vara mycket skadliga för folkhälsan.

I rapporten kvantifieras kostnaderna för nedstängningarna, både i form av ekonomiska kostnader och antalet dödsfall som inte beror på covid-19 och som inträffade och som har fortsatt att inträffa efter pandemin. I rapporten uppskattas antalet icke-COVID-relaterade dödsfall, som definieras som dödsfall utöver det normala, till omkring 100 000 per år i USA.

”De kommer att försöka göra det igen”

”Lockdowns, stängda skolor och tvångsåtgärder var katastrofala misstag som folkhälsomyndigheter på alla nivåer drev på med anmärkningsvärd iver”, står det i rapporten. Författarna är skeptiska till att hälsovårdsmyndigheterna kommer att lära sig av erfarenheterna.

”Min oro är att om vi har en annan pandemi eller ett annat virus, tror jag att Washington fortfarande kommer att försöka genomdriva denna misslyckade politik”, säger Steve Moore, en CTUP-ekonom. ”Vi är inte här för att säga ’den här killen hade fel’ eller ’den killen gjorde fel’, men vi borde dra lärdom av dessa mycket, mycket allvarliga misstag som kommer att kosta oss fortsatt inte bara under år utan i årtionden framöver.”

”Jag kan garantera er att de kommer att försöka göra om det här”, säger Moore. ”Och det som verkligen bekymrar mig är att de människor som gjorde dessa misstag fortfarande inte har erkänt att de hade fel.”

Hanke är lika pessimistisk.

”Tyvärr är folkhälsoetablissemanget en auktoritär statsmodell”, säger han. ”Hela deras system bygger på att staten, inte individen, ska regera överst.”

Se videon:

https://www.ganjingworld.com/s/o2pYAVllRM

Författarna är också kritiska till vad de kallar en mångfacetterad kampanj där offentliga tjänstemän, nyhetsmedier och sociala medieföretag samarbetade för att skrämma befolkningen till att lyda COVID-tvångsåtgärderna.

”Under covid-19 underblåste och förstärkte folkhälsoinstitutionen … avsiktligt rädsla, vilket ledde till enorma ekonomiska, sociala, utbildningsmässiga och hälsomässiga skador utöver skadorna av själva viruset”, står det i rapporten.

Författarna kontrasterar det auktoritativa svaret från många amerikanska stater mot politiken i Sverige, som de säger förlitade sig mer på att ge råd och information till allmänheten snarare än att försöka tvinga fram beteenden.

Sveriges konstitution, som kallas ”Regeringsformen”, garanterar svenskarnas frihet att röra sig fritt inom riket och förbjuder allvarliga lockdowns, säger Hanke.

”Genom att följa Regeringsformen under COVID hade svenskarna en av de lägsta dödssiffrorna i världen”, säger han.

Eftersom den svenska regeringen undvek strikta tvångsåtgärder och var mer öppen med att dela information med sin befolkning ändrade många medborgare sitt beteende frivilligt för att skydda sig själva.

”En mycket klokare strategi än att utfärda order om nedstängning skulle ha varit att berätta sanningen för det amerikanska folket, hålla sig till fakta, utbilda medborgarna om riskbalansen och låta individer fatta sina egna beslut om huruvida de ska hålla sina affärer öppna, om de ska isolera sig socialt, gå i kyrkan, skicka sina barn till skolan och så vidare”, står det i rapporten.

”En förevändning för att stärka deras makt”

CTUP-rapporten citerar en studie från 2021 om regeringsmakt och nödsituationer av ekonomerna Christian Bjornskov och Stefan Voigt, som fann att ju mer makt en regering tar sig under kristider ”desto högre antal människor dödas vid en naturkatastrof.”

”Eftersom detta är ett oväntat resultat diskuterar vi ett antal potentiella förklaringar, varav den mest troliga är att regeringar använder naturkatastrofer som en förevändning för att utöka sin makt”, säger studiens författare. ”Ju lättare det är att utlysa undantagstillstånd, desto större blir dessutom de negativa effekterna på grundläggande mänskliga rättigheter.”

”Alla saker som människor gör i sina liv … de har syften”, säger Mulligan. ”Och om någon i Washington D.C. säger åt dem att sluta göra alla dessa saker, har denne ingen aning om vilka störningar och förluster det får som följd för folk.”

”Vi ser i dödsattesterna en kraftig ökning av människor som dör av hjärtproblem, diabetes och fetma”, säger han, medan dödsfall till följd av alkoholism och drogöverdoser ”sköt i höjden och inte har sjunkit sedan dess”.

Rapporten utmanar också narrativet om att de flesta sjukhus överhopades av ökningen av COVID-fall.

”Nästan alla mått på sjukhusutnyttjande var historiskt sett mycket låga under hela pandemiperioden, trots att vi hade alla dessa varningsrubriker om att våra sjukhus var överväldigade”, säger Kerpen. ”Sanningen var faktiskt den motsatta, och detta var sannolikt resultatet av folkhälsomeddelanden och politiska beslut, avbrytandet av medicinska behandlingar och avsiktligt framkallande av rädsla, vilket fick människor att avboka sina vårdbesök.”

Effekten av detta, hävdar författarna, var en kraftig ökning av dödsfall som inte berodde på COVID eftersom människor undvek nödvändiga behandlingar och provtagningar.

”Det förekom faktiskt massuppsägningar inom denna sektor vid ett tillfälle”, säger Kerpen, ”och även nu ligger det totala antalet anställda långt under nivåerna före pandemin.”

I takt med att hälsovårdskraven blev allt mer drakoniska blev många människor dessutom oroliga över den ökade regeringsmakten och förlusten av medborgerliga friheter, särskilt när regeringsdirektiv – som att förbjuda gudstjänster utomhus men tillåta massprotester för social rättvisa – ofta verkade orimliga eller politiserade.

I rapporten kritiseras också det ensidiga fokuset på vaccin och NIH:s och FDA:s underlåtenhet att göra kliniska prövningar av befintliga läkemedel som man visste var säkra och som kunde ha varit effektiva för att behandla dem som smittats med covid-19.

Eftersom så mycket av processen med att godkänna vaccinen, riskerna och fördelarna och rapporteringen av eventuella biverkningar undanhölls allmänheten, kunde människor inte ge informerat samtycke till sin egen hälso- och sjukvård, säger Kerpen.

”Och när Biden-administrationen började ställa krav om tvångsvaccination hade man då en produkt som i sig var experimentell med tvivelaktig säkerhetsdata, och istället för att säga, ’Nu får du välja om du vill ha det eller inte’, i samband med pandemin försökte de tvinga vaccinen på folk”, säger han.

Censur i samband med pandemin

Tekniska oligopol och företagsmedier får också kritik för sitt samarbete med myndigheterna för att kontrollera offentliga meddelanden och censurera avvikande röster. Enligt författarna samarbetade många regerings- och hälsotjänstemän med tekniska oligarker, nyhetsmedieföretag och till och med vetenskapliga tidskrifter för att censurera kritiska åsikter om pandemin.

Biden-administrationen försvarar sig för närvarande i högsta domstolen mot anklagelser från Louisiana och Missouri chefsadvokater, anklagade för att deras administrativa tjänstemän pressade teknikföretag att censurera information som motsade officiella narrativ om COVID-19s ursprung, aktuella tvångsbehandlingar och åtgärder, samt att censurera politiska tal som var kritiska mot president Biden under hans 2020-kampanj. Målet är Murthy mot Missouri.

Hanke uppger att en tidigare rapport som han var medförfattare till, med titeln ”Did Lockdowns Work?”, som var kritisk till nedstängningar, refuserades av medicinska tidskrifter, även efter de publicerat artklar som kritiserade rapporten och publicerat många pro-lockdown-rapporter.

Dr. Vinay Prasad – en epidemiologprofessor vid University of California i San Franciscos medicinska skola och författare till över 350 akademiska artiklar och brev – har gjort liknande anklagelser om censur från medicinska tidskrifter.

”Specifikt har MedRxiv och SSRN varit ovilliga att publicera artiklar som är kritiska mot CDC, mask- och vaccintvång och Biden-administrationens hälsovårdspolitik”, säger Dr. Prasad.

Ökad oro över medicinsk censur inger också Världshälsoorganisationen (WHO) pandemifördrag som för närvarande cirkuleras för godkännande av medlemsländerna, inklusive USA. I avtalet åtar sig medlemmarna att gemensamt söka upp och ”tackla” det som WHO betraktar som ”felaktig information och desinformation”.

En av de bestående konsekvenserna efter COVID-åren är allmänhetens förlorade tilltro och förtroende för offentliga tjänstemän, hälsoexperter och officiella narrativ.

”Operation Warp Speed var en fantastisk framgång med mycket oväntat snabb utvecklingen [av vaccin]”, säger Dr. Atlas. ”Men de allvarliga bristerna var att man inte erkände det som var osäkert för allmänheten, särskilt när det gäller vaccinens effekt och säkerhet.”

”Ett resultat av regeringens felaktiga COVID-respons är att amerikaner med rätta har tappat förtroendet för folkhälsoinstitutionerna”, heter det i rapporten. Enligt författarna bör hälsovårdsmyndigheterna, om de vill återvinna allmänhetens förtroende, börja med att göra en korrekt bedömning av sina åtgärder under pandemin.

”Det bästa sättet att återställa förtroendet är att erkänna att man hade fel”, säger Dr. Atlas. ”Jag tror att vi alla vet det, men här är det extra viktigt eftersom det nu har skapats en massiv brist på förtroende för institutioner, experter, data och vetenskapen i sig.

”Jag tror att det kommer att bli mycket svårt att återställa förtroendet utan att erkänna felen man begick”, säger han.

Rekommendationer för en framtida pandemi

CTUP-rapporten rekommenderar att kongressen och delstaternas lagstiftande församlingar fastställer strikta begränsningar för de befogenheter som den verkställande makten, inklusive hälsovårdsmyndigheterna, har tilldelats och fastställer tidsgränser som skulle kräva att lagstiftningen förlängs. Detta skulle ge allmänheten en möjlighet att göra sig hörd i hälsorelaterade krisåtgärder genom deras valda representanter.

Vidare rekommenderas att forskningsanslag bör vara oberoende av politiska ställningstaganden och att NIH-finansiering bör decentraliseras eller ges som blockanslag till delstaterna för fördelning.

Kongressen bör kräva att alla diskussioner och beslut inom FDA, CDC och NIH offentliggörs, inklusive uttalanden från alla personer som ger råd till dessa organ. Kongressen bör också klargöra att CDC:s vägledning är rådgivande och inte utgör lagar eller är tvingande.

I rapporten rekommenderas också att USA omedelbart stoppar förhandlingarna om avtal med WHO ”tills tillfredsställande insyn och ansvarsskyldighet har uppnåtts”.

Suggest a correction

Similar Posts