Photo of a Person's Hand Offering Lily Flowers
| | |

Att bryta tystnaden kring den höga överdödligheten


Andrew Bridgen parlamentsledamot talar klarspråk


Runt om i världen har det varit en öronbedövande tystnad från regeringar och massmedia vad gäller de förhöjda antalet dödsfall, trots att man för inte så länge sedan var helt fixerade vid den dagliga dödssiffran för Covid.

Den 20 oktober lyckades Andrew Bridgen, parlamentsledamot för North West Leicestershire och medlem i Reclaim Party, till slut få till stånd en 30 minuter lång ajournerad debatt i det brittiska underhuset (efter 20 avslag) om överdödlighet.

Bridgen inledde sitt tal till ljudet av jubel från den fullsatta övre åhörarläktaren, i skarp kontrast till den nästan tomma kammaren nedanför.

Var var de hundratals parlamentsledamöter som normalt sitter sida vid sida i kammaren? Det verkar som om att ökningen av antalet dödsfall bland deras väljare inte var en angelägen fråga för dem denna fredagseftermiddag.

Vi har upplevt fler dödsfall sedan juli 2021 än under hela 2020, till skillnad från pandemin, men dessa dödsfall är inte oproportionerligt många bland de gamla. Med andra ord, de överdrivna dödsfallen drabbar människor i livets bästa år men ingen verkar bry sig. Jag är rädd att historien inte kommer att döma detta hus med blida ögon.

Det är slående att överdödligheten har observerats i alla åldersgrupper, vilket Bridgen påpekade under sitt tal.

Diagrammet nedan visar det totala antalet dödsfall per vecka i alla åldrar från 27 deltagande länder: Österrike, Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Tyskland (Berlin), Tyskland (Hesse), Grekland, Ungern, Irland, Israel, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien (England), Storbritannien (Nordirland), Storbritannien (Skottland) och Storbritannien (Wales).

Källa: EUROMOMO: EUROMOMO

Enligt British Medical Journalberäknas överskottet av dödsfall som skillnaden mellan det aktuella antalet dödsfall och antalet dödsfall under ett basår, och överskottet kan variera beroende på vilken baslinje och metodik som används.”

Denna viktiga punkt om hur överskottet kan variera beroende på vilken baslinje som används togs upp av Bridgen.

ONS manipulerar data, igen

Bridgen förklarade:

”För att förstå om det finns ett ’överskott’ per definition måste man uppskatta hur många dödsfall som skulle ha förväntats. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) använde 2015-2019 som baslinje…Oförlåtligt nog har brittiska ONS (Office for National Statistics) inkluderat dödsfall 2021 som en del av sin baslinjeberäkning för förväntade dödsfall – som om det fanns något normalt med dödsfallen 2021 – genom att överdriva det förväntade antalet dödsfall kan antalet överskjutande dödsfall minimeras.

Varför skulle ONS vilja göra det?

Min intervju i början av 2022 med Norman Fenton, professor i riskinformationshantering vid Queen Mary, University of London, avslöjade hur ONS också hade manipulerat uppgifterna om dödsfall i samband med covid-19 efter vaccinationsstatus.

Fenton var medförfattare till ett dokument som analyserade ONS-rapporten: ”Dödsfall med covid-19 efter vaccinationsstatus, England: dödsfall som inträffade mellan den 2 januari och den 24 september 2021.”

I rapporten dras slutsatsen att ONS har gjort sig skyldigt till ”systematisk felkategorisering av vaccinstatus” och att covid-19-vaccinen inte minskade dödlighet av alla orsaker, utan snarare gav upphov till verkliga toppar i dödlighet av alla orsaker kort efter vaccinationen.

Eftersläpning av oregistrerade dödsfall

Bridgen fortsatte med att lyfta fram ett avgörande misslyckande i hur uppgifter om dödsfall samlas in.

”Det finns ett totalt misslyckande med att samla in (än mer publicera) uppgifter om dödsfall som remitterats för utredning till rättsläkare. Varför är detta viktigt? En remiss innebär att det kan ta många månader, och med tanke på eftersläpningen många år, innan ett dödsfall formellt registreras. Att behöva utreda en dödsorsak är helt i sin ordning. Att underlåta att registrera när dödsfallet inträffade är det inte. På grund av detta problem har vi faktiskt ingen aning om hur många människor som dog under 2021, inte ens nu. Problemet är störst för de yngre åldersgrupperna, där en högre andel av dödsfallen utreds. Detta datafel är oacceptabelt.”

För många dödsfall i de yngre åldersgrupperna

Min undersökningsrapport om dödsfall bland barn efter Pfizer/BioNTechs mRNA-vaccin visade att det fanns en ökning dödsfall i åldersgruppen 0-14 år, ungefär vid den tidpunkt då mRNA-vaccinet godkändes för barn i åldern 12-15 år.

Källa: EUROMOMO: EUROMOMO

Bridgen tog upp att ONS i en rättslig prövning av ett beslut att vaccinera yngre barn chockerande nog vägrade att i domstol lämna anonymiserade uppgifter (som de medgav var statistiskt signifikanta) om den ökning av antalet dödsfall som observerades under andra halvåret 2021 för unga tonåriga män. Bridgen påpekade att potentiellt ännu fler dödsfall skulle ha observerats om de som hänvisats till rättsläkaren hade inkluderats.

Överdödlighet observerade i de kraftigt vaccinerade länderna

I augusti 2023, i de femton EU-medlemsstater som registrerade överdödlighet, observerades de högsta siffrorna på Irland (21,1 %), Malta (16,9 %), Portugal (12,7 %) och Nederländerna (9,4 %), enligt Eurostat. Det bör noteras att Portugal i januari 2023 hade den högsta vaccinationsgraden i Europa med 272,78 doser per 100 invånare i landet, medan Malta hade administrerat 258,49 doser per 100 invånare.

Ökning av antalet hjärtstillestånd

Bridgen uppmärksammade det faktum att Dr Clare Craig, diagnostisk patolog och medordförande i HART, var den första som lyfte fram ökningen av samtal om hjärtstillestånd efter utrullningen av vaccin i maj 2021.

Bridgen uppgav:

”Ambulansdata för England ger en annan ledtråd. Ambulanssamtal för livshotande nödsituationer var på en stadig nivå av 2,000 samtal per dag fram till vaccinutrullningen. Därefter steg de till 2,500 per dag och samtalen har hållit sig på den nivån sedan dess.”

Där är en 31% ökning av de mest allvarliga ambulanssamtalen jämfört med för fyra år sedan.
Källa: NHS nyckelstatistik: England, juli 2023

Kategori 1: En omedelbar respons på ett livshotande tillstånd, såsom hjärt- eller andningsstillestånd.

Avvikelserna i Pfizers kliniska prövning

Bridgen delade det faktum att:

Fyra deltagare i Pfizer-prövningens vaccinationsgrupp dog av hjärtstillestånd jämfört med endast en deltagare i placebogruppen. Totalt inträffade 21 dödsfall i gruppen med vaccinerade fram till mars 2021, jämfört med 17 i placebogruppen. Det fanns allvarliga avvikelser i rapporteringen av dödsfall i denna studie, där dödsfallen i vaccingruppen tog mycket längre tid att rapportera än de i placebogruppen. Detta tyder starkt på en betydande partiskhet i vad som skulle ha varit en blindad studie.

En israelisk studie visade tydligt en ökning av antalet sjukhusbesök för hjärttillstånd bland 18-39-åringar som korrelerade med vaccination, inte covid.

Australien, den perfekta kontrollgruppen

Bridgen förklarade att Australien nästan inte hade någon covid alls när vaccinen introducerades, vilket gjorde det till den perfekta kontrollgruppen.

Delstaten South Australia hade bara haft 1 000 fall av covid totalt i hela befolkningen i december 2021, innan omicron anlände. Vilken effekt hade vaccinationen där? För 15-44-åringar var nivån historiskt på cirka 1 300 akuta hjärtpatienter per månad. Med vaccinutrullningen till personer under 50 år ökade detta till 2 172 fall i november 2021 enbart i denna åldersgrupp, vilket var 67 % mer än vanligt.

Sammantaget var det 17 900 sydaustralier som hade ett akut hjärttillstånd 2021 jämfört med 13 250 år 2018, en ökning med 35%. Vaccinet måste helt klart vara den mest misstänkta orsaken för detta, och det kan inte avfärdas som ett sammanträffande. Australisk dödlighet har ökat från början av 2021 och ökningen beror på hjärtdöd.

Tillsynsmyndigheternas misslyckande

Tillsynsmyndigheterna missade också det faktum att vaccinet i Pfizer-försöket tillverkades för försöksdeltagarna i en mycket kontrollerad miljö, i skarp kontrast till den tillverkningsprocess som sedan användes för allmänheten – som baserades på helt annan teknik. Drygt 200 deltagare fick samma produkt som gavs till allmänheten, men inte nog med att uppgifterna från dessa personer aldrig jämfördes med dem i försöket när det gäller effekt och säkerhet, MHRA har också medgett att man släppte kravet på att tillhandahålla dessa uppgifter. Det innebär att det aldrig gjordes någon prövning av den Pfizer-produkt som faktiskt lanserades för allmänheten, och den produkten har aldrig ens jämförts med den produkt som faktiskt prövades.

Vid masstillverkning av vaccin används kar med Escherichia Coli, vilket innebär en risk för kontaminering med DNA från bakterierna, liksom med bakteriella cellväggar, som kan orsaka farliga reaktioner. Detta är inte teoretiskt; det finns nu solida bevis som har replikerats av flera laboratorier över hela världen, att mRNA-vaccinen var förorenade av betydande mängder DNA som vida överskred de vanliga tillåtna nivåerna. Med tanke på att detta DNA är inneslutet i ett leveranssystem med lipidnanopartiklar kan man hävda att även de tillåtna nivåerna skulle ha varit för höga. Dessa lipidnanopartiklar är kända för att tränga in i varje organ i kroppen. Förutom att detta potentiellt kan orsaka några av de akuta biverkningar som har observerats, finns det en allvarlig risk för att detta främmande bakteriella DNA infogar sig i mänskligt DNA. Kommer någon att undersöka saken? Nej, det kommer de inte att göra.

BBC:s roll

Synnerligen ironiskt att BBC har valt att vara helt tyst i frågan om överdödlighet, trots deras ivriga dagliga bevakning av dödssiffran för covid-19.

När det gäller Covid-19-vaccinskador tog man dock en mer proaktiv roll – BBC samarbetade med Facebook för att faktiskt ta ner internetsidorna för Covid-19-vaccinskadegrupper genom att uppmärksamma tech-företaget på att dessa grupper använde morotsemoji för att kringgå Big Tech-censorer.

Många som såg Bridgens tal tog till sociala medier för att uppmärksamma det faktum att BBC också tog på sig att censurera debatten genom att lägga till sina egna bildtexter, i ett försök att motsäga vad parlamentsledamoten sa.

En bildtext löd: NHS säger att covid-19-vaccin som används i Storbritannien är säkra och det bästa skyddet mot att bli allvarligt sjuk i sjukdomen.

Vad som är intressant är att Bridgen inte nämnde vaccin och autism under debatten, men detta hindrade inte BBC från att infoga bildtexten nedan:

”NHS vägledning säger att vaccin inte orsakar autism, det finns inga bevis för en länk mellan MMR-vaccin och autism.”

Att BBC skriver bildtexter som direkt motsäger vad en parlamentsledamot faktiskt
står och säger i Paramentet är enligt min mening ett förakt för den demokratiska
processen och borde fördömas å det starkaste av alla som hot mot demokratin.

Det måste noteras att BBC styr Trusted News Initiative (en allians mellan Big Tech och mainstream media) som inrättades 2019 för att bekämpa felaktig information om ”anti-vax” i realtid.

Sammanfattningsvis

Bridgen avslutade debatten med att säga följande:

De experimentella covid-19-vaccinen är inte säkra och de är inte effektiva. Trots att det bara finns ett begränsat intresse i kammaren från kollegor – jag är mycket tacksam för de som har deltagit – kan vi se från åhörarläktaren att det finns ett stort allmänintresse. Jag ber alla ledamöter i kammaren, både de som är närvarande och de som inte är det, att stödja kraven på en tre timmar lång debatt om denna viktiga fråga. Detta kan vara den första debatten om överdödlighet i vårt parlament – det kan faktiskt vara den första debatten om överdödlighet i världen – men tyvärr lovar jag er att det inte kommer att bli den sista.

Ursprungligen publicerad av Sonia Elijah Investigates, 22 oktober 2023. Denna artikel är en återpublikation med tillstånd från författaren.

Föreslå en korrigering

Se Andrew Bridgen MP hålla ett kort tal utanför parlamentet efter den parlamentariska debatten.

Parlamentsledamot Andrew Bridgen håller ett kort tal utanför
Parlamentet om eftermiddagens debatt om excess överdödlighet.
Suggest a correction

Similar Posts