Is de WHO een frontorganisatie voor de overname van de Amerikaanse regering?

Analisten waarschuwen dat de ratificatie van het pandemieverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling (IHR) de soevereiniteit van de nationale staten zou kunnen wegnemen en de beslissingsbevoegdheid inzake volksgezondheid in handen zou leggen van de WHO en haar directeur-generaal.

Noot van de redactie: Dit is het eerste deel van een tweedelige serie over hoe het door de Wereldgezondheidsorganisatie voorgestelde pandemieverdrag en de amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling naties en mensen hun soevereiniteit op het gebied van de besluitvorming over gezondheid kunnen ontnemen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komt op 21-30 mei bijeen in Genève, Zwitserland, om het voorgestelde “pandemieverdrag” en de wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling (IHR) te bespreken.

Veel analisten hebben gewaarschuwd dat de ratificatie (goedkeuring) van één of beide overeenkomsten de soevereiniteit van de natiestaten zou verminderen of volledig zou wegnemen en de besluitvorming inzake volksgezondheid in handen zou leggen van de WHO en haar directeur-generaal.

Details over hoe dit in de VS zou kunnen gebeuren, zijn echter moeilijk te geven – deels vanwege de geheimzinnigheid rond de onderhandelingen en deels vanwege de complexe combinatie van binnenlands en internationaal recht die in het spel zou moeten komen om de soevereiniteit van de VS weg te nemen.

“Als deze amendementen en dit pandemieverdrag worden aangenomen, dan zou dat in feite het einde betekenen van onze nationale soevereiniteit,” zei advocaat Reggie Littlejohn, medeoprichter van de Sovereignty Coalition, oprichter en voorzitter van Women’s Rights Without Frontiers en medevoorzitter van de Stop Vaccine Passports Task Force.

Francis Boyle, J.D., Ph.D., professor in internationaal recht aan de Universiteit van Illinois en een biowapendeskundige die de Biological Weapons Anti-Terrorism Act van 1989 opstelde, was het daarmee eens. Hij beschreef de voorgestelde instrumenten van de WHO als “een poging om de Verenigde Staten van Amerika over te nemen en daarbij de WHO als dekmantel voor dat doel gebruiken”

“Dit wordt gesteund door de Amerikaanse Centra voor Ziektebeheersing en Preventie (CDC), Bill Gates, de Chinese communistische partij, Big Pharma en de biologische oorlogsindustrie,” zei Boyle.

Boyle zei dat er zoveel verzet is tegen de dictaten die uit Washington komen over de aanpak van de pandemie “dat deze elites hebben besloten om naar de WHO te gaan en de WHO te gebruiken als een frontorganisatie om hun doelen te bereiken.”

Auteur en podcasthost Frank Gaffney, oprichter en voorzitter van het Center for Security Policy en medeoprichter van de Sovereignty Coalition, noemde enkele andere hoofdrolspelers die de WHO-voorstellen steunen. Hij zei:

“Het is een onduidelijk hoe dit gaat uitpakken, maar het lijkt erop dat de mensen die ons dit voorschotelen, niet alleen de WHO maar ook de Chinese communistische partij, Bill Gates, Big Pharma en het World Economic Forum – en niet in de laatste plaats natuurlijk de Amerikaanse regering – vastbesloten zijn om te proberen dit erdoor te jagen, bij voorkeur zonder dat iemand echt weet dat het gaande is, laat staan wat de gevolgen ervan zullen zijn voor ons land en voor vrijheidslievende mensen over de hele wereld.”

Boyle, die verdragen heeft bestudeerd die teruggaan tot de Eerste Haagse Vredesconferentie van 1899, zei dat het pandemieverdrag “onmiddellijk na ondertekening automatisch van kracht wordt” en voegde eraan toe dat hij geen enkel verdrag kent waarbij dit zo is gegaan.

“U zult een medische wereldpolitie-staat hebben die hier in de Verenigde Staten bevelen uitvaardigt,” zei Boyle, “die ingaat tegen de lokale gezondheidsautoriteiten van de staat, uw gouverneur, uw plaatselijke procureur-generaal, uw plaatselijke chirurgijn-generaal, en die ingaat tegen al uw democratisch gekozen functionarissen om deze staat te bereiken.”

De IHR amendementen zullen hetzelfde resultaat opleveren met andere middelen, en “zullen deze totalitaire dictatoriale bevoegdheden geven aan Dr. Tedros (directeur-generaal van de WHO),” zei Boyle.

Onafhankelijk journalist en onderzoeker James Roguski zei dat er maar één manier is waarop deze uitholling van de soevereiniteit zal worden bereikt, namelijk de macht van de portemonnee. Hij zei:

“Ik heb eerder in het Foreign Affairs Manual van de Verenigde Staten opgedoken dat bij alle verdragsonderhandelingen rekening moet worden gehouden met de budgettaire vereisten van de overeenkomst. Ze worden geacht daarover met het Congres te overleggen.

“En dus moet het worden geïmplementeerd in de wet om het te financieren. En als je akkoord gaat om miljarden dollars uit te geven, dan ontneem je in feite het volk het recht om via het Congres te beslissen hoe het geld wordt uitgegeven. Dat lijkt een aanval op de soevereiniteit over hoe je je geld uitgeeft.”

Volgens Littlejohn: “Als je deze twee instrumenten (pandemieverdrag en aangepaste IHR) samenvoegt … dan kom je uit bij de oprichting van een wereldwijde biomedische totalitaire surveillancestaat. En het werkt op een aantal manieren.”

Volgens het meest recente ontwerp van de IHR amendementen, zei Littlejohn, “willen ze het woord ‘niet-bindend’ schrappen, zodat de IHR juridisch bindend wordt en de WHO van een adviserend orgaan een regulerend orgaan wordt.”

Het voorstel om de term “niet-bindend” te schrappen kwam van Bangladesh, zei Littlejohn, en hij voegde eraan toe dat er “dingen in de IHR-amendementen staan die de WHO in staat stelt om in te grijpen en de macht over te nemen, zelfs zonder een pandemie of een noodsituatie voor de volksgezondheid uit te roepen. Er hoeft alleen maar sprake te zijn van een potentieel gevaar voor de volksgezondheid

Roguski zei dat de EU de bepaling heeft voorgesteld die verwijst naar de erkenning van een potentiële “pandemische situatie” in tegenstelling tot een daadwerkelijke pandemie.

Littlejohn haalde ook bepalingen van het pandemieverdrag aan (blz. 23, artikel 17) die de WHO in staat stellen “valse, misleidende of desinformatie aan te pakken” in naam van de verergering van de pandemie of de kennis van de volksgezondheid.

“In subsectie B staat dat de partijen overeenkomen om regelmatig “sociaal” te luisteren en dit te analyseren om de prevalentie en profielen van desinformatie te identificeren. Dit is dus toezicht en censuur en dat wordt opgenomen in het verdrag,” voegde ze eraan toe.

Dr. David Bell, volksgezondheidsarts en biotechconsultant en voormalig directeur van wereldwijde gezondheidstechnologieën bij Intellectual Ventures Global Good Fund, schrijft in The Daily Sceptic dat de twee voorgestelde WHO-instrumenten (het pandemieverdrag en de IHR) “gericht zijn op het ongedaan maken van eeuwen van democratische hervormingen die de soevereiniteit van individuen, en in het verlengde daarvan hun staat, centraal stelden”

Een ‘end run’ rond staats- en lokale controle?

Volgens Boyle is het niet precies duidelijk hoe het voorgestelde pandemieverdrag en de IHR-wijzigingen zullen worden gebruikt om de binnenlandse wetgeving van de VS te vervangen. Maar hij zei dat dit waarschijnlijk zal gebeuren door een combinatie van verschillende nationale wetten, documenten, wettelijke bepalingen en rechterlijke uitspraken.

“De eerste van deze documenten is een gezamenlijke resolutie van beide huizen van het Congres die de VS machtigt om toe te treden tot de WHO”, zei Boyle, waarbij hij uitlegde dat een gezamenlijke resolutie van het Congres net als een wet is. “Nadat de gezamenlijke resolutie was geratificeerd, ondertekende president Truman de grondwet van de WHO en werd deze naar de depositaris gestuurd,” vertelde Boyle.

Wat dit betekent, volgens Boyle, is dat “de WHO-Grondwet hetzelfde is als een verdrag dat het advies en de instemming van tweederde van de Senaat heeft gekregen en de hoogste wet van het land is onder artikel 6 van de Amerikaanse Grondwet. Dus het maakte niet echt uit dat de Senaat geen advies en instemming gaf met een tweederde stemming.”

Artikel 19 van de WHO-grondwet geeft de WHA de bevoegdheid om verdragen of overeenkomsten – zoals het pandemieverdrag – aan te nemen met een tweederde meerderheid,” aldus Boyle.

Omdat er in de WHA geen quorum vereist is, “kan het zijn dat een zeer klein aantal staten daadwerkelijk komt opdagen”, aldus Boyle. Als gevolg daarvan kan “de voorzitter van de WHA opstaan en zeggen: ‘Ik stel voor dat het bij consensus wordt aangenomen als niemand het oneens is,’ en dat is dat.”

De grondwet van de WHO omzeilt het Amerikaanse Congres via de bepaling dat elk verdrag “voorlopig in werking kan treden na goedkeuring door de WHA”, aldus Boyle.

Volgens Boyle is dit in strijd met de grondwet (statuten van oprichting) van de WHO en de VS en ook met “de normale praktijk onder het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht“, een internationale overeenkomst die verdragen tussen staten regelt.

Littlejohn merkte op dat niet alleen elk verdrag “voorlopig in werking kan treden” na goedkeuring door de WHA, maar ook delen van verdragen of overeenkomsten. Bijgevolg kan het pandemieverdrag “geheel of gedeeltelijk voorlopig worden toegepast. Het is mogelijk dat bepaalde delen van het verdrag” deze maand worden goedgekeurd en voorlopig in werking kunnen treden.

Maleisië stelde een wijziging voor van artikel 42 van de IHR-wijzigingen, waarin staat dat aanbevelingen “zo spoedig mogelijk” moeten worden uitgevoerd, aldus Boyle. Het gevolg is dat “als je aanbevelingen moet uitvoeren, ze plotseling bindend zijn geworden. Daarmee worden soevereiniteit en vrijheden overal opgegeven.”

Een ander document dat gebruikt kan worden om de VS van haar soevereiniteit te ontdoen is de National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2023 (NDAA), zei Boyle. Deze wet bevat artikelen “om de nationale capaciteit te vergemakkelijken om te voldoen aan en zich te houden aan andere relevante kaders die bijdragen aan wereldwijde “bescherming van de gezondheid.”

“De regering Biden kan het standpunt innemen dat zij vanwege de NDAA van 2023 gewoon kan doorgaan en voorlopig kan toetreden tot de voorwaarden van het pandemieverdrag zonder advies en instemming van de Senaat,” zei Boyle. “Op het moment dat het uit de WHA wordt gerapporteerd, kan Biden zeggen ‘ik doe een beroep op de NDAA’ om te voldoen aan en zich te houden aan ‘andere relevante kaders die bijdragen aan wereldwijde bescherming van de gezondheid.'”

Volgens Littlejohn omvat het artikel waarin staat dat de VS “verplicht is zich te houden aan elk relevant kader dat bijdraagt aan de wereldwijde “bescherming van de gezondheid” waarschijnlijk beide WHO-instrumenten. “Ze kunnen aanvoeren dat dit door het Congres is goedgekeurd. En we al hebben ingestemd met ‘naleven’,” zei Littlejohn.

Boyle voegde eraan toe dat de NDAA ook de Global Pandemic Prevention and Biosecurity Act van 2022 bevat, die “de weg vrijmaakt voor de IHR-wijzigingen en dit verdrag.” Hij voerde aan dat hierdoor “het Amerikaanse Congres al toestemming heeft gegeven voor zowel de IHR-wijzigingen als het verdrag.”

Deze bepalingen zouden het 10e Amendement van de Amerikaanse Grondwet omzeilen, dat zegt dat de politiebevoegdheden in handen zijn van de staten, niet van de federale regering.

“Tot de politiebevoegdheden behoort ook de volksgezondheid,” zei Boyle, “dus de regering Biden zou bij de goedkeuring van het WHA-verdrag onmiddellijk het standpunt kunnen innemen dat we dat hele verdrag voorlopig in werking kunnen laten treden, en dat omzeilt het 10e Amendement,” onder de vlag van de NDAA, via de Supremacy Clause van de grondwet.

Boyle haalde twee uitspraken van het Hooggerechtshof aan, VS v. Belmont (1937) en VS v. Pink (1942), “waarin het Hooggerechtshof uitvoerende overeenkomsten goedkeurde als het constitutionele equivalent van verdragen als het gaat om het omzeilen van het 10e Amendement van de Amerikaanse Grondwet – dat is het gevaar hier.”

Volgens Boyle namen, hoewel de huidige IHR, uitgevaardigd in 2005, “slechts aanbevelingen waren,” de Amerikaanse regering en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken niettemin “het standpunt in dat dit een bindende internationale overeenkomst was, die ze opsomden in een publicatie genaamd U.S. Treaties in Force.”

“Ze staan er nog steeds,” zei Boyle, “wat betekent dat ze, ook al hebben ze niet het advies en de instemming van tweederde van de Senaat gekregen, toch zijn goedgekeurd door de uitvoerende macht in overeenstemming met de grondwet van de V.S., die op zijn beurt was goedgekeurd door deze gezamenlijke resolutie van het Congres.”

Boyle betoogde dat “dit hele proces voortkwam uit het feit dat er veel binnenlandse oppositie was in de VS op staats- en lokale basis tegen alle orders die uit Washington D.C. kwamen inclusief de lockdowns en de vaccin mandaten.”

Als gevolg hiervan, zei Boyle, “zagen ze hoeveel weerstand er was tegen deze totalitaire maatregelen tijdens de COVID pandemie, en besloten ze om al die staats- en lokale tegenstand en het 10e Amendement en staats- en lokale overheden te omzeilen door naar de WHO te gaan en dit alles om te zetten in een internationaal verdrag of overeenkomst.”

“Ze kunnen dan hier terugkomen en staats- en lokale overheden en democratisch gekozen ambtenaren dwingen zich aan die internationale overeenkomst te houden,” zei hij.

“Het komt erop neer dat de regering Biden achter dit alles zit, en zij zijn zeker van plan om het uit te voeren,” zei Boyle. “De NDAA, het verdrag en de verordeningen zijn onderdeel van een pakket om in ieder geval de IHR amendementen erdoor te drukken. Het is duidelijk dat Fauci en het State Department achter dit alles zitten, het wordt allemaal gecoördineerd en ze gaan het uitvoeren.”

Oorspronkelijk gepubliceerd op The Defender

Suggest a correction

Vergelijkbare berichten