|

Nárůst potratů a mrtvě narozených dětí přímo souvisí s očkováním proti nemoci COVID-19, jak ukazují data – zdravotníci „to měli vědět“

Tento článek byl původně zveřejněn na webových stránkách média The Defender – Children’s Health Defense’s News & Views.

V průlomovém výzkumu, který byl představen ve středu, statistik a profesor Univerzity v Lucernu, Dr. Konstantin Beck, uvedl, že údaje ukazují, že počet potratů a mrtvě narozených dětí v roce 2022 přímo korespondoval s očkováním proti nemoci COVID-19 mezi těhotnými ženami ve Švýcarsku o devět měsíců dříve, přičemž výrobci vakcín a úředníci systému veřejného zdravotnictví tuto informaci buď znali, nebo mohli znát již v té době.

Podle nové analýzy statistika a profesora Univerzity v Lucernu, Dr. Konstantina Becka, souvisel významný nárůst samovolných potratů mezi těhotnými ženami přímo se zavedením vakcíny proti COVID-19 ve Švýcarsku.

Beck, bývalý poradce německého ministra zdravotnictví a švýcarského parlamentu, analyzoval veřejně dostupné švýcarské a německé údaje z vědeckých publikací, zdravotních pojišťoven a švýcarského Federálního statistického úřadu (FOS).

Zjistil, že počet potratů a mrtvě narozených dětí v roce 2022 přímo odpovídá očkování proti COVID-19 u těhotných žen ve Švýcarsku o devět měsíců dříve.

A jak uvedl, výrobci vakcín a úředníci veřejného zdravotnictví tyto informace buď znali, nebo mohli znát již v inkriminované době, kdyby se o ně zajímali. Namísto toho tyto informace předkládali veřejnosti způsobem, který rizika zastíral.

Beck ve středu představil své průlomové výsledky výzkumu na konferenci Doktoři pro covidovou etiku (Doctors for Covid Ethics).

V rozporu s veřejnými prohlášeními švýcarských úřadů o tom, že „ve Švýcarsku neexistuje žádná relevantní nadměrná úmrtnost mezi mladými lidmi“, Beckovo opětovné zkoumání vládních údajů odhalilo, že koncem roku 2021 a začátkem roku 2022 se objevily významné vzorce nadměrné úmrtnosti mezi mladými lidmi.

Tato zjištění podle něj ukazují, že během pandemie COVID-19 „jsme ty nejzranitelnější zbytečně vystavili novým rizikům, která zdaleka převyšují původní riziko pandemie“ a že „dnes se v našich oficiálních statistikách objevují další a další těžké následky našich opatření proti koronaviru, ale jen málokdo má zájem se o nich něco [dozvědět].“

„Analýzou procesu zavádění těchto vakcín, zejména pro těhotné ženy a jejich nenarozené děti, jsem od samého počátku nacházel jasné důkazy, že by bylo nezbytné přehodnotit a odložit strategii očkování,“ řekl.

Očkování proti COVID-19 vedlo ke snížení počtu narozených dětí

Švýcarsko zaznamenalo v roce 2022 historický pokles počtu živě narozených dětí.

V každém měsíci roku 2022 se narodilo méně dětí, než tomu bylo v průměru za předchozích šest let, což podle Beckovy analýzy znamenalo celkové snížení porodnosti v zemi o 8,5 %.

Na některých místech byl pokles ještě výraznější – například v Curychu se porodnost snížila o 16,5 %.

Poslední srovnatelný pokles porodnosti, o 13 %, zaznamenal Beck v roce 1914 během mobilizace švýcarské armády na začátku první světové války, kdy většina mladých mužů odešla bojovat do války.

Propad porodnosti v roce 2022 přišel v návaznosti na malý „koronavirový baby boom“ – 3% nárůst porodnosti v roce 2021, který následoval po pandemickém lockdownu.

Podle údajů, které shromáždil analytik Raimund Hagemann, míra proočkovanosti švýcarských žen proti COVID-19 v roce 2021 a na počátku roku 2022 velmi těsně korespondovala s poklesem porodnosti devět měsíců po očkování.

Obrázek 1 (níže), který upravuje časovou osu porodnosti o devět měsíců s ohledem na dobu těhotenství, ukazuje tuto silnou korelaci mezi mírou očkování a poklesem porodnosti – obě čísla se navzájem zrcadlí.

Vědci nabídli několik různých hypotéz pro tento „propad v počtu narozených dětí“ vyhodnocený Beckem.

Někteří navrhovali behaviorální vysvětlení, přičemž předpokládali, že lidé změnili své chování ze strachu spojeného se samotnou pandemií nebo související ekonomickou nejistotou.

Podle Becka však tato hypotéza neodpovídá historickým vzorcům chování – samotný baby boom nastal uprostřed druhé světové války. A také nemůže vysvětlit baby boom, který následoval po začátku pandemie, kdy strach veřejnosti i nezaměstnanost dosáhly svého vrcholu.

Odmítl také hypotézu, že infekce COVID-19 snížila porodnost. Pokud by tomu tak bylo, uvedl, nedošlo by k prudkému nárůstu porodnosti v roce 2021 po první vlně infekce v roce 2020. Rovněž po vlně varianty viru omikron nebyly žádné důkazy o snížené porodnosti.

Beck také uvedl, že ve skutečnosti neexistují žádné důkazy o snížené plodnosti. Údaje naopak ukazují, že míra otěhotnění u žen byla stejná jako před pandemií.

Na základě údajů německého zdravotního pojištění (švýcarské údaje zatím nejsou k dispozici) lze říci, že počet žen, které podstoupily těhotenské testy a navštívily lékaře, aby se nechaly během těhotenství vyšetřit, zůstal v průběhu let 2021 a 2022 konstantní.

Došlo dokonce k mírnému průběžnému nárůstu a k nárůstu souvisejícímu s mini baby boomem v roce 2021.

Nejpravděpodobnější hypotézou je tedy pokles porodnosti z důvodu vakcíny proti nemoci COVID-19. Otěhotnělo totiž stejné množství žen, ale méně jich své těhotenství úspěšně dokončilo.

Toto tvrzení podporují i údaje německých zdravotních a švýcarských pojišťoven, podle nichž počínaje čtvrtým čtvrtletím roku 2021 dochází k jasnému a výraznému nárůstu počtu vykázaných těhotenských komplikací a délky hospitalizace po porodu – obojí mělo po léta klesající tendenci.

Z německých údajů rovněž vyplývá, že ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 vzrostl počet mrtvě narozených dětí o 20 %.

Ačkoli údaje o mrtvě narozených dětech nejsou ve Švýcarsku k dispozici, není podle něj důvod se domnívat, že by se podstatně lišily.

„Každý, kdo by si příbalový leták přečetl, by byl informován“ o rizicích

Vliv vakcín na těhotenství nebyl jen tragickým a neočekávaným důsledkem, protože byl zřejmý již z vlastních údajů výrobců vakcín nebo jejich nedostatku, řekl Beck.

Dodal, že každý, kdo by si „přečetl příbalový leták od výrobce, by byl informován“, že neexistují žádné údaje o podání vakcíny v těhotenství, ale že existují vážné obavy z možných účinků vakcín na kojence.

Beck uvedl, že německá verze varování vakcíny Moderna Spikevax říkala v podstatě následující: „Nemáme tušení, jaké je riziko pro těhotné ženy. Nebyly provedeny žádné kvalitní kontrolované studie. Není k dispozici dostatek údajů.“

Příbalový leták také nedoporučoval očkování kojícím matkám, ale důrazně ho doporučoval těhotným ženám, řekl Beck.

„Nepředchází ale těhotenství obvykle kojení? A co byste pak měly dělat po porodu, abyste se očkování zbavily?“

Podle vlastních dokumentů zaslala společnost Pfizer 20. dubna 2021 svou zprávu týkající se vakcíny mRNA a těhotenství americkému Centru pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

Následující den zveřejnil lékařský časopis New England Journal of Medicine (NEJM) předběžné závěry o bezpečnosti vakcíny proti COVID-19 u těhotných žen na základě analýzy V-safe a systému hlášení nežádoucích událostí vakcín (VAERS).

Dne 23. dubna na tiskové konferenci v Bílém domě doporučila ředitelka CDC Rochelle Walenskyová těhotným ženám, aby se nechaly očkovat na základě závěrů této práce.

V dokumentu se výslovně uvádí, že výzkumníci nezjistili žádné bezpečnostní signály s ohledem na těhotenství nebo novorozenecké výsledky ve třetím trimestru, ale že nemohou učinit žádné závěry o prvním a druhém trimestru.

Vzhledem k tomu, že první a druhý trimestr jsou podle Becka nejrizikovějším obdobím pro těhotenství, v článku časopisu NEJM se přiznává, že výzkumníci nevěděli, jaká další rizika mohou vakcíny pro těhotné ženy v nejzranitelnějším období představovat.

Článek také obsahoval irelevantní srovnání nejčastějších příznaků po očkování mezi těhotnými a netěhotnými ženami a jako jediné měřítko možných zdravotních dopadů na novorozence použil porod živého dítěte.

A co je možná nejdůležitější, článek výslovně uvádí, že „nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky souvisejícími s těhotenstvím byly spontánní potraty.“

Dokument uvádí 46 spontánních potratů souvisejících s očkováním z celkového počtu 104 hlášených. To podle Becka představuje nárůst spontánních potratů o 73,1%.

Výpočtem na základě těchto údajů článku v časopisu NEJM Beck zjistil, že při hlášené míře očkování 75 % těhotných žen ve Švýcarsku končí 1 z 10 těhotenství potratem nebo narozením mrtvého dítěte.

Dospěl k závěru, že alternativní existující hypotézy nemohou tento jev vysvětlit a hypotéza o potratech vyvolaných očkováním odpovídá jak údajům výrobce, tak příslušným zjištěním uváděným jako základ kampaně CDC zaměřené na očkování těhotných žen.

Nárůst plicní embolie, srdeční zástavy, mozkové mrtvice a mozkového infarktu o 125 % u dětí ve věku 0-14 let

V prezentaci zazněla také řada obav ohledně dopadů očkování vakcínou proti COVID-19 na mladé lidi a toho, jak může statistická manipulace tyto potenciální účinky zastřít.

Na základě několika příkladů toho, jak se zdravotní stav a úmrtnost mladých lidí v průběhu očkování zhoršily, Beck položil otázku: „Proč jsme děti očkovali? Vždyť ony nebyly skupinou ohroženou tímto virem.“

Zkoumání údajů hlavních zdravotních pojišťoven například ukázalo, že v letech 2020-2021 nejvíce rostly náklady na zdravotní péči u lidí ve věku 19-39 let, zatímco u nich jsou obvykle nejnižší, což svědčí o změně zdravotního stavu této demografické skupiny.

Údaje o četnosti plicní embolie, srdeční zástavy a mrtvice a mozkového infarktu u dětí ve věku 0-14 let ukázaly 125% nárůst. Ačkoli se stále jednalo o malé počty, z průměrných 20 případů ročně v několika předchozích letech se zvýšily na celkem 45 případů v roce 2021.

Druhý pohled na analýzu dat švýcarského Federálního statistického úřadu, která v roce 2022 uváděla, že u mladých lidí nedošlo k žádné nadměrné úmrtnosti, mne vedl k ostražitosti, uvedl Beck.

Nadměrná úmrtnost měří rozdíl mezi hlášenými a očekávanými úmrtími v daném období. Základní projekce nadměrné úmrtnosti obvykle vycházejí z předchozích průměrů.

Při opětovné analýze údajů o úmrtnosti statistického úřadu ale při zachování očekávaného počtu úmrtí v souladu s předchozími průměry – což tento úřad neučinil – Beck zjistil 12% nárůst celkové nadměrné úmrtnosti.

Při analýze nadměrné úmrtnosti podle věkových skupin Beck zjistil, že u mladých dospělých ve věku 20-39 let došlo na konci roku 2021 a v roce 2022 k nárůstu nadměrné úmrtnosti nad rámec běžných očekávání. U dětí ve věku 0-19 let identifikoval podobný trend.

Údaje o nadměrné úmrtnosti lze podle něj snadno skrýt rozšířením intervalů spolehlivosti pro předpovědi, kombinací demografických skupin s různými zdravotními profily nebo změnou základního očekávaného počtu úmrtí, aby se skryly odchylky. Švýcarští úředníci tak mohli oznámit, že u mladých lidí nedochází k nadměrné úmrtnosti.

Tento článek byl původně zveřejněn v časopise The Defender

Suggest a correction

Podobné příspěvky