|

Tragédie úmrtí dětí: Zpráva EU o bezpečnosti vakcín, 2. část

První část mé analýzy periodicky aktualizované zprávy o bezpečnosti č. 3 (PSUR č. 3) týkající se vakcíny COVID-19 mRNA společnosti Pfizer-BioNTech, jež pokrývá šestiměsíční období od 19. prosince 2021 do 18. června 2022, se zaměřila na znepokojivé případy těhotenství a kojení. Druhá část této zprávy se zaměřuje na tragická úmrtí dětí.

Nejprve srovnávací pohled na údaje v PSUR č. 3 odhalil podobná zjištění v 1. č. PSUR, kromě významného 55% nárůstu počtu hlášení případů a 36% nárůstu počtu zaznamenaných nežádoucích účinků. V obou datových sadách byly zjištěny následující podobnosti: třikrát vyšší počet případů byl hlášen u žen; nejvíce postiženou věkovou skupinou byli lidé ve věku 31-50 let; třetina všech případů byla klasifikována jako závažná a výrazně vysoké procento případů bylo klasifikováno s výsledkem buď neznámým, nebo nevyléčeným.

Přehled dat

  • 508 351 případů (jednotlivců), u kterých došlo k 1 597 673 nežádoucím událostem
  • Třikrát více případů bylo hlášeno u žen než u mužů
  • 1/3 všech případů byla klasifikována jako závažné
  • 3280 hlášených úmrtí
  • 60% případů bylo hlášeno s neznámým výsledkem nebo bez uzdravení
  • 92% případů nemělo žádné komorbidity
  • Nejvíce případů se vyskytlo ve věkové skupině 31-50 let
  • Nejvyšší počet případů byl zaznamenán v Německu (22,5% všech hlášených případů na celém světě)

Německo mělo nejvyšší počet zaznamenaných případů, celkem 114 573, což představovalo 22,5 % všech celosvětově hlášených případů za uvedené šestiměsíční období. Za zmínku stojí, že od prosince 2020 do června 2022 obdržel Institut Paula Ehrlicha, což je agentura německého Spolkového ministerstva zdravotnictví, neuvěřitelných 323 684 individuálních hlášení podezření na nežádoucí účinky vakcíny COVID-19. Navzdory tomuto velkému počtu však Karl Lauterbach, německý ministr zdravotnictví, známý svým kladným postojem k lockdownům a k vakcinaci, v srpnu 2021 pronesl nepodložené tvrzení, že „vakcína byla bez vedlejších účinků“. Začátkem tohoto roku však Lauterbach překvapivě otočil v jednom televizním rozhovoru, kde prohlásil: „Tyto nešťastné případy [nežádoucích účinků vakcíny COVID-19] jsou srdcervoucí a každá oběť je až příliš mnoho.“ Teprve nedávno byla v Německu podána první žaloba na společnost BioNTech, a to advokátní kanceláří Rogert a Ulbrich, přičemž žalobce požadoval náhradu škody v důsledku zranění, které údajně způsobil mRNA produkt německého výrobce vakcín.

Případy týkající se dětí (mladších nebo rovných 17 let)

Ve farmakovigilančních dokumentech PSUR #1 a #3 byly pediatrické případy označeny jako případy, kdy byl věk pacienta „nižší nebo roven 17 let“. V PSUR #1 je hned na začátku uvedeno šokující odmítnutí odpovědnosti, které je vidět na snímku obrazovky níže.

A close-up of a document

Description automatically generated with low confidence

V části 1 této zprávy bylo podrobně popsáno, jak společnosti Pfizer i BioNTech spolu s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a americkou Food and Drug Administration (FDA) věděly, že mRNA vakcína překračuje placentu a dostává se do mateřského mléka, již od počátku roku 2021. Následující prohlášení „pediatrické případy zahrnující expozici vůči vakcíně skrze transmaternální nebo transplacentární cestu jsou vyloučeny“ neslouží pouze jako přiznání této skutečnosti, ale především poukazuje na závažné zřeknutí se odpovědnosti při ochraně kojenců a nenarozených dětí tím, že společnosti Pfizer a BioNTech vyloučily tyto důležité případy z přezkumu, což organizace EMA šokujícím způsobem akceptovala.

V PSUR #3 byl zaznamenán ohromující 1843% nárůst (celkem 31 930 pediatrických případů) v počtu jednotlivých pediatrických případů hlásících nežádoucí účinky, a to za prvních 6 měsíců roku 2022, ve srovnání s počtem případů hlášených v PSUR #1 1643 případů, získaných za prvních 6 měsíců roku 2021. K tomuto výraznému nárůstu přispělo schválení vakcíny Pfizer-BioNTech pro děti ve věku 12-15 let agenturou EMA dne 28. května 2021 a pro děti ve věku 5-11 let dne 25. listopadu 2021.

5-11 leté děti

V datové sadě po uvedení na trh bylo v této věkové skupině hlášeno 9605 jednotlivých případů (téměř 2 % z celkového počtu 507 683 případů nežádoucích účinků) ve srovnání s 1227 případy v předchozím 2. PSUR, který se týkal posledních 6 měsíců roku 2021. Toto představuje významný nárůst o 683 %. Počet případů získaných v předchozím PSUR byl uveden v PSUR č. 3. V současné době nebyl PSUR č. 2 ze strany EMA dosud zveřejněn (přestože byla podána žádost FOIA). Nejvyšší počet nahlášených případů byl zaznamenán v USA, následovala Austrálie, Filipíny a Německo. Přibližně 17 % z celkového počtu 22 457 nežádoucích příhod bylo klasifikováno jako závažné. Co je však znepokojivější, je skutečnost, že o něco více než 40 % všech nežádoucích příhod bylo klasifikováno jako „s neznámým výsledkem“ a 14,5 % jako „nevyřešeno“ .

Znepokojující je, že v této věkové skupině bylo zaznamenáno 20 úmrtí. Níže uvedený snímek obrazovky ukazuje nejčastěji hlášené preferované termíny (tzv. PT) u oněch smrtelných případů.

Z 20 úmrtí byla 2 připisována myokarditidě (zánětu srdečního svalu). Jejich případy jsou podrobně popsány na snímku obrazovky níže.

A screenshot of a medical history

Description automatically generated with low confidence

U obou těchto dětí došlo k zástavě srdeční činnosti, která měla za následek jejich úmrtí, a u obou se myokarditida rozvinula brzy po podání 1. nebo 2. dávky vakcíny

V případě šestiletého chlapce, který zemřel, „reportér dospěl k závěru, že úmrtí „nemělo nic společného“ s podáním vakcíny BNT162b2 a bylo způsobeno přirozenou příčinou

A picture containing text, font, screenshot

Description automatically generated

To, že „reportér“ zcela vyloučil, že by smrt dítěte „neměla nic společného“ s vakcínou, svědčí o nepopiratelné zaujatosti, uvážíme-li, že ke smrtelným příhodám zánětu myokardu a zástavě srdce a dýchání došlo 7 dní po podání 1. dávky. Navíc, jak mohl být takový závěr učiněn, když se stále čekalo na výsledky pitvy?

Myokarditida je identifikovaným známým rizikem vakcín mRNA COVID-19. Dne 11. června 2021 vydal bezpečnostní výbor EMA, Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčiv (PRAC), prohlášení, ve kterém uznal myokarditidu a perikarditidu jako možné nežádoucí účinky vakcín COVID-19 mRNA. Studie Oster a kol. z ledna 2022, publikovaná v časopise JAMA, odhalila, že „riziko myokarditidy po podání vakcín COVID-19 na bázi mRNA bylo zvýšené ve více vrstvách věku a pohlaví“.

Pozoruhodné je, že v hodnotící zprávě výboru PRAC agentury EMA k PSUR č. 3, která byla rovněž zveřejněna na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, zpravodaj (Menno van der Elst) kritizoval, že tyto 2 smrtelné případy myokarditidy (lékařsky potvrzené) byly pouze „stručně popsány“ Za nepřijatelné bylo považováno, že držitel rozhodnutí o registraci (MAH), v tomto případě společnost BioNTech Manufacturing GmbH, neposkytl posouzení „podle definice případu myokarditidy Brighton Collaboration a klasifikace úrovně jistoty“ spolu s „posouzením příčinné souvislosti WHO pro každý případ týkající se expozici Comirnatě [což je obchodní název pro vakcínu Pfizer-BioNTech mRNA]“. (Viz snímek obrazovky níže).

A picture containing text, screenshot, font, number

Description automatically generated

Zpravodaj dále odhaluje skutečnost, že u 48 případů dětí ve věku 5-11 let byla hlášena myokarditida ve srovnání s 10 případy v předchozím 2. PSUR. Na to pak navazuje poznámka, že míra hlášení případů myokarditidy po uvedení na trh v této věkové skupině není známa.

Další 2 fatální případy byly přímo zamítnuty, protože jako jediný fatální nežádoucí účinek bylo hlášeno „úmrtí“. Pouze na základě této skutečnosti „omezené informace brání jakémukoli smysluplnému hodnocení.

Dva smrtelné případy byly zamítnuty, protože děti měly základní zdravotní potíže – přestože pitvy byly hlášeny jako „neprovedené“ nebo „není známo, zda byly provedeny“.

V 1 smrtelném případě bylo vyloučeno, že by smrt 6letého chlapce měla nějakou souvislost s vakcínou, přestože se u něj 7 dní po první dávce vakcíny objevil zánět myokardu. (Tento případ byl zmíněn dříve v této zprávě).

Rozpad zbývajících 15 smrtelných případů je uveden na obrázku níže.

A picture containing text, screenshot, font, number

Description automatically generated

Je zajímavé, že u těchto smrtelných případů nebyly zjištěny „žádné současně působící faktory“. Současně působící faktor je takový, který může zkreslit nebo zakrýt účinky jiné proměnné, například základního zdravotního stavu. Z toho vyplývá, že výše uvedené smrtelné případy klidně mohly být přičteny vakcíně. Zarážející také je, že zpráva uvádí, že „ve zbývajících případech (6) nelze na základě časové souvislosti vyloučit příčinnou souvislost mezi očkováním a výskytem smrtelných případů, ačkoli žádné laboratorní údaje ani výsledky pitvy neposkytly důkaz o příčinné souvislosti“.

Děti ve věku 12-17 let

V této věkové skupině bylo zaznamenáno 21 945 jednotlivých případů (4,3 % z 507 683 případů, tedy celkového souboru údajů po uvedení na trh), které hlásily 61 071 nežádoucích příhod. PSUR č. 3 odhalil, že v PSUR č. 2 bylo získáno 18 451 případů, což představuje zhruba 20% nárůst počtu případů. Nejvyšší počet hlášených případů byl zaznamenán v Německu, těsně následovaném Filipínami a Austrálií.

Znepokojující je, že zhruba třetina (32 %) všech nežádoucích příhod byla klasifikována jako závažná; další třetina jako výsledek „neznámý“ a pětina (20 %) jako „nevyřešeno“ Zvláště varující je skutečnost, že značná část nežádoucích příhod (symptomů), které se vyskytly u dětí ve věku 12-17 let, byla závažná; jejich výsledek byl buď neznámý, nebo nebyl vyřešen (měly symptomy z nichž se nezotavily) do konce intervalu hlášení.
Tragické je, že v této věkové skupině bylo hlášeno 62 smrtelných případů, což je zhruba třikrát více než ve věkové skupině 5-11 let. Rozdělení smrtelných případů podle věku je uvedeno níže.

Nejčastěji hlášené preferované výrazy v souvislosti se smrtí jsou rovněž uvedeny níže.

Je pozoruhodné, že fatální preferované výrazy (PT): Myokarditida, srdeční zástava a dyspnoe (dušnost) byly rovněž pozorovány v mladší věkové skupině.

Ve třech fatálních případech myokarditidy byli všichni ve věku 13 let. Stručné informace o případech si můžete přečíst níže.

A screenshot of a medical exam

Description automatically generated with low confidence

U dvou ze tří smrtelných případů myokarditidy „nebylo uvedeno, zda byla provedena pitva“ V případě pitvy, která byla provedena u 13leté dívky, která zemřela, byly uvedeny pouze údaje „Nežádoucí příhoda po očkování“.

Níže je uveden přehled 62 smrtelných případů, který je shrnut níže:

V 15 případech byla „smrt“ jedinou hlášenou nežádoucí příhodou, proto podle PSUR „omezené informace neposkytly jakékoli smysluplné hodnocení“.

Ve 2 případech subjekty nezemřely v důsledku nemoci, ale „nešťastné náhody“.

V 6 případech „skryté zdravotní stavy mohly předurčit výskyt fatálních nežádoucích příhod“. V jednom z těchto případů, u 16leté dívky, se nežádoucí příhody plicní embolie a srdeční zástavy, to vše se objevilo 2 dny po podání 3 dávky přípravku BNT162b2. Byla provedena pitva, ale její výsledky „nebyly poskytnuty„.

Níže uvedený snímek obrazovky ukazuje podrobnosti o zbývajících 39 případech. Seznam fatálních nežádoucích účinků je rozsáhlý.

A picture containing text, screenshot, font, document

Description automatically generated

Stojí za zmínku, že u všech 39 případů nebyly zjištěny žádné současně působící faktory. Skutečnost, že 19 případů bylo jednoduše odepsáno z důvodu „omezených dostupných informací“, svědčí o naprosté lhostejnosti a nečinnosti ze strany společností Pfizer a BioNTech, které se neobtěžovaly tato úmrtí vyšetřit, ani se nepokusily vyhledat další informace.

U zbývajících 20 případů zpráva uvádí, že „příčinnou souvislost mezi očkováním a výskytem úmrtí sice nelze na základě časové souvislosti vyloučit, nicméně žádné laboratorní údaje ani výsledky pitvy neposkytly důkaz o příčinné souvislosti„.

Toto pečlivě formulované prohlášení společnosti Pfizer/BioNTech nepopírá možnost, že očkování bylo příčinou úmrtí, ale schovává se za nedostatek „důkazů o příčinné souvislosti“, čímž se stává sporným.

Tento zveřejněný dokument FOIA (Freedom of Information Act) o farmakovigilanci odhaluje, že u těchto smrtelných případů se pitvy buď jednoduše neprováděly; není známo, zda byly provedeny, nebo je uveden důvod „byly poskytnuty omezené informace“.

Tento nedostatek vyšetřování těchto úmrtí dětí a mladistvých je zavrženíhodný, zejména proto, že je velmi neobvyklé, aby u mladého člověka došlo buď k plicní embolii, zástavě srdce, zánětu myokardu, prasknutí aneurysmatu, srdečnímu selhání, abychom jmenovali jen některé z ničivých nežádoucích účinků, které mají za následek smrt.
Dr. Clare Craigová, britská diagnostická patoložka, hovořila exkluzivně s organizací Children’s Health Defense, Europe o problematice pitev a očkování: „Je tu jeden háček. Jako důkaz mechanismu účinku vakcíny by mohla být použita série pitev, která by prokázala onen mechanismus účinku vakcíny, ale patologové si většinou nechtějí dát souvislost u jednotlivce, dokud takovou sérii neuvidí zveřejněnou. Neboli ocas vrtí psem.


Stejně tak žádný lékař neosvědčil úmrtí způsobené mozkovou sraženinou, dokud MHRA [britská Agentura pro regulaci léčiv a zdravotnických výrobků] na základě skandinávských údajů neřekla, že jde o problém. Poté to lékaři začali uvádět jako příčinu.

Situaci nepomáhá ani kultura nevyšetřování úmrtí pitvou. Každé neočekávané úmrtí, zejména u dítěte, by podle mého názoru mělo mít pitvu. Navíc patologové ne vždy odebírají vzorky tkáně, které by umožnily mikroskopickou diagnózu.

Úřad EuroMOMO, který v datech poskytnutých partnerskými zeměmi EuroMOMO vykresluje souhrnný týdenní celkový počet úmrtí, ukázal kumulativní nadměrný počet úmrtí u dětí ve věku 0-14 let v Evropě, a to od 1. týdne 2019- 22. týdne 2023. Lze pozorovat výrazný nárůst, a to právě v době, kdy agentura EMA schválila vakcínu COVID-19 společnosti Pfizer-BioNTech pro děti ve věku 12-15 let.

A picture containing text, line, screenshot, font

Description automatically generated

Přejdeme-li k hodnocení PRAC PSUR#3 agentury EMA, jejich přehled pediatrických úmrtí pro obě věkové skupiny (výsledkem bylo 79 případů, 3 případy z 82 byly nefatální) si můžete prohlédnout na snímku níže.

A picture containing text, screenshot, font, number

Description automatically generated

Není překvapivé, že MAH (BioNTech) došla k závěru, že „v přehledu těchto 82 pediatrických smrtelných případů nejsou žádné informace, které by identifikovaly BNT162b2 jako přispěvatele k hlášeným úmrtím“.

Jejich neupřímné prohlášení „smrtelné případy budou nadále sledovány prostřednictvím rutinní farmakovigilance“ lze interpretovat jako jejich „výjezdní doložku“.

V komentáři zpravodaje EMA lze v celé zprávě číst běžné fráze a termíny popisující tyto smrtelné případy, jako například: „nepravděpodobně související s expozicí vakcíny Comirnaty“, „neklasifikovaný“ a „nehodnotitelný“.

Šokující a hanebné je, že EMA schválila závěr MAH… a podepsala se pod něj slovy „problém vyřešen“ Kéž by se tak snadno „vyřešil“ problém rodinných příslušníků, kterým tragicky zemřeli členové.

Nedávno bylo prostřednictvím žádosti FOIA zveřejněno pouze několik příloh PSUR, jednou z nich byla příloha 6C.2 Kumulativní souhrnná tabulka smrtelných hlášení.

A picture containing text, screenshot, font

Description automatically generated

Podle 83stránkové zprávy společnosti Pfizer o smrtelných případech bylo od 21. prosince 2020 do 18. června 2022 vyhledáno celkem 13 659 úmrtí (všech věkových skupin).

Je pozoruhodné, že nejvyšší počet smrtelných případů, hlášených ve všech věkových skupinách, byl zařazen do kategorie Poruchy srdce a nervového systému.

A picture containing text, screenshot, font, number

Description automatically generated

A picture containing text, screenshot, font, number

Description automatically generated

Rozhovory

Suggest a correction

Podobné příspěvky