|

Økning i spontanaborter og dødfødsler direkte knyttet til covid-19-sprøyter, viser data – helsemyndighetene «burde ha visst det».

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert av The Defender – Children’s Health Defense’s News & Views Website.

I banebrytende forskning som ble presentert onsdag, sa statistiker og professor ved Luzern University, Dr. Konstantin Beck, at data viser at spontanaborter og dødfødsler i 2022 korresponderte direkte med COVID-19-vaksinering blant gravide kvinner i Sveits ni måneder tidligere – og at vaksineprodusenter og offentlige helsemyndigheter enten visste eller kunne ha visst denne informasjonen på det tidspunktet.

En stor økning i spontanaborter blant gravide var direkte knyttet til utrullingen av covid-19-vaksinen i Sveits, ifølge en ny analyse utført av statistiker og professor ved universitetet i Luzern, Dr. Konstantin Beck.

Beck, som tidligere har vært rådgiver for den tyske helseministeren og det sveitsiske parlamentet, har analysert offentlig tilgjengelige sveitsiske og tyske data fra vitenskapelige publikasjoner, helseforsikringsselskaper og det sveitsiske statistiske sentralbyrået (FOS).

Han fant at antallet spontanaborter og dødfødsler i 2022 korresponderte direkte med covid-19-vaksinasjon blant gravide kvinner i Sveits ni måneder tidligere.

Vaksinemakere og helsemyndigheter kjente til eller kunne ha kjent til denne informasjonen på det tidspunktet, hvis de hadde brydd seg om å lete. I stedet presenterte de informasjonen for offentligheten på en måte som tilslørte risikoen.

Beck presenterte sine banebrytende forskningsresultater onsdag for Doctors for Covid Ethics.

I motsetning til offentlige uttalelser fra sveitsiske myndigheter om at «det ikke er noen relevant overdødelighet blant unge mennesker» i Sveits, viser Becks gjennomgang av regjeringens egne data at det oppstod betydelige mønstre av overdødelighet blant unge mennesker i slutten av 2021 og begynnelsen av 2022.

Han sier at disse funnene viser at vi under covid-19-pandemien «utsatte de mest sårbare unødvendig for nye risikoer som langt overgår den opprinnelige pandemirisikoen.» Og at «i dag dukker stadig flere alvorlige konsekvenser av koronatiltakene våre opp i den offisielle statistikken, men bare noen få er interessert i å vite [om dem].»

«Ved å analysere utrullingen av disse vaksinene, spesielt for gravide kvinner og deres ufødte barn, fant jeg helt fra begynnelsen klare bevis for at det hadde vært helt nødvendig å revurdere og utsette vaksinasjonsstrategien», sa han.

Covid-vaksiner førte til «baby-gapet»

Sveits opplevde et historisk fall i antall levendefødte i 2022.

Hver måned det året var det færre fødsler enn det hadde vært i gjennomsnitt de foregående seks årene, noe som ga en samlet reduksjon på 8,5 % i den nasjonale fødselsraten, ifølge Becks analyse.

Noen steder var nedgangen enda større – Zürich hadde en nedgang i fødselstallene på 16,5 %.

Det siste sammenlignbare fallet i fødselstallene, på 13 %, var under mobiliseringen av den sveitsiske hæren i 1914 i begynnelsen av første verdenskrig, da de fleste unge menn dro ut i krigen.

Nedgangen i fødselstallene i 2022 kom i kjølvannet av en liten «Corona-babyboom» – en økning i fødselstallene på 3 % i 2021, som etterfulgte nedstengningen som følge av pandemien.

Ifølge data som analytiker Raimund Hagemann har samlet inn, samsvarte covid-19-vaksinasjonsratene blant sveitsiske kvinner i 2021 og tidlig i 2022 svært godt med nedgangen i fødsel stallene ni måneder etter vaksinasjonen.

Figur 1 (nedenfor), som justerer tidslinjen for fødselsraten med ni måneder for å ta hensyn til graviditetsperioden, viser denne sterke sammenhengen mellom vaksinasjonsraten og nedgangen i fødselsraten – de to tallene speiler hverandre.

Oversatt fra bilde over:

Korrelasjon mellom «baby-gapet» og vaksinering

Vaksinasjonsrater for unge kvinner

Fødsler sammenlignet med gjennomsnittlige fødsler 2019-2021

Forskere har kommet med flere ulike hypoteser om årsaken til dette «babygapet», som Beck har evaluert.

Noen har foreslått en adferdsforklaring, der de antar at folk endret adferd på grunn av frykt knyttet til selve pandemien eller den tilhørende økonomiske usikkerheten.

Beck mener imidlertid at denne hypotesen ikke stemmer overens med historiske atferdsmønstre – selve babyboomen fant sted midt under andre verdenskrig. Den kan heller ikke forklare babyboomen som fulgte etter begynnelsen av pandemien, da både frykten og arbeidsledigheten var på sitt høyeste.

Han avviste også hypotesen om at covid-19-infeksjonen reduserte fruktbarheten. Hvis det var tilfelle, sa han, ville det ikke ha vært noen økning i fødselsraten i 2021 etter den første smittebølgen i 2020, og det var ingen tegn til redusert fruktbarhet etter Omicron-virusbølgen.

Faktisk, sa Beck, er det ingen tegn til redusert fruktbarhet i det hele tatt. Tvert imot viser dataene at kvinner ble gravide i samme omfang som før pandemien.

Ved hjelp av tyske helseforsikringsdata – fordi sveitsiske data ennå ikke er tilgjengelige – viste han at antallet kvinner som tok graviditetstester og oppsøkte lege for å bli behandlet for graviditet, holdt seg konstant i 2021 og 2022.

Det var til og med en svak vekst, og en topp i forbindelse med mini-babyboomen i 2021.

Det gjør covid-19-vaksineindusert spontanabort til den mest plausible hypotesen for nedgangen i fødselstallene – fordi like mange kvinner ble gravide, men færre av dem fullførte svangerskapet.

Data fra tyske helseforetak og sveitsiske forsikringsselskaper støtter denne påstanden og viser at det fra og med fjerde kvartal 2021 var en klar og betydelig økning i antall behandlede svangerskapskomplikasjoner og lengden på sykehusopphold etter fødselen – begge deler hadde vist en nedadgående trend i årevis.

Tyske data viser også at antallet dødfødsler økte med 20 % i fjerde kvartal 2021.

Selv om data om dødfødsler ikke er tilgjengelige for Sveits, er det ingen grunn til å tro at det skulle være vesentlig annerledes, sier han.

«Alle som hadde lest pakningsvedlegget, ville ha blitt informert» om farene

Vaksinenes innvirkning på svangerskapet var ikke bare et tragisk og uforutsett utfall, for det var allerede tydelig i vaksineprodusentenes egne data eller mangel på slike, sier Beck.

Alle som hadde «lest en brosjyre fra produsenten», la han til, «ville blitt informert» om at det ikke fantes noen graviditetsdata, men at det var alvorlig bekymring for vaksinenes mulige effekter på spedbarn.

I den tyske versjonen av advarselen fra Moderna Spikevax sto det i hovedsak: «Vi har ingen anelse om risikoen for gravide kvinner. Det er ikke gjort noen gode kontrollerte studier. Det er ikke nok data tilgjengelig», sier Beck.

I brosjyren ble det også frarådet å vaksinere ammende mødre, men det ble sterkt anbefalt å vaksinere gravide, sier Beck.

«Men er det ikke slik at graviditet vanligvis kommer før amming?», spurte han, «og hva skal du da gjøre etter fødselen for å bli kvitt vaksinasjonen?»

Den 20. april 2021 sendte Pfizer sin rapport om mRNA-vaksinen og graviditet til Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ifølge Pfizer-dokumentene.

Dagen etter publiserte New England Journal of Medicine (NEJM) foreløpige funn om covid-19-vaksinens sikkerhet hos gravide basert på en analyse av V-safe og Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS).

På en pressekonferanse i Det hvite hus 23. april anbefalte CDC-direktør Rochelle Walensky gravide kvinner å vaksinere seg basert på funnene i artikkelen.

I artikkelen ble det eksplisitt slått fast at forskerne ikke fant noen sikkerhetssignaler med hensyn til graviditet eller neonatale utfall i tredje trimester, men at de ikke kunne trekke noen konklusjoner om første eller andre trimester.

Med tanke på at første og andre trimester er de mest risikofylte periodene for graviditet, sa Beck, innrømmer NEJM-artikkelen at forskerne ikke visste hvilke ekstra risikoer vaksinene kunne utgjøre for gravide kvinner på deres mest sårbare tidspunkt.

Artikkelen inkluderte også en irrelevant sammenligning av de hyppigste symptomene etter vaksinering mellom gravide og ikke-gravide kvinner, og brukte levendefødte barn som eneste mål på de potensielle helseeffektene på nyfødte.

Og kanskje viktigst av alt: det ble eksplisitt slått fast at «De hyppigst rapporterte graviditetsrelaterte bivirkningene var spontanabort.»

I artikkelen rapporteres det om 46 spontane aborter i forbindelse med vaksinasjon av totalt 104 rapporterte tilfeller. Det, sier Beck, er en økning på 73,1 % i antall spontanaborter.

Ved å gjøre beregninger basert på disse NEJM-dataene fant Beck at med den rapporterte vaksinasjonsraten på 75 % av gravide kvinner i Sveits, ender 1 av 10 svangerskap med spontanabort eller dødfødsel.

Han konkluderte med at alternative eksisterende hypoteser ikke kan forklare dette fenomenet, og at hypotesen om vaksineindusert spontanabort samsvarer med både produsentens data og de relevante funnene som er rapportert som grunnlag for CDCs kampanje for å vaksinere gravide.

125 % økning i lungeemboli, hjertestans, hjerneslag og hjerneinfarkt hos barn i alderen 0-14 år

Presentasjonen reiste også en rekke spørsmål om konsekvensene av covid-19-vaksinasjon for unge mennesker og hvordan statistisk manipulering kan tilsløre disse potensielle effektene.

Basert på flere eksempler på hvordan helsen og dødeligheten til unge mennesker ble forverret i løpet av vaksinasjonsperioden, stilte Beck spørsmålet: «Hvorfor vaksinerte vi barn? De var jo ikke målgruppen for dette viruset.»

En undersøkelse av data fra store helseforsikringsselskaper viste for eksempel at personer i alderen 19-39 år i perioden 2020-2021 hadde den høyeste veksten i helsekostnadene, mens de vanligvis har de laveste kostnadene, noe som indikerer en endring i helsen til denne demografiske gruppen.

Data om hyppigheten av lungeemboli, hjertestans, hjerneslag og hjerneinfarkt blant barn i alderen 0-14 år viste en økning på 125 %. Selv om tallene fortsatt var små, gikk de fra et gjennomsnitt på 20 hendelser per år i løpet av de foregående årene til totalt 45 hendelser i 2021.

En ny titt på dataanalysen fra FOS, som hadde rapportert at det ikke var noen overdødelighet blant unge i 2022, fikk Beck til å rope varsko.

Overdødelighet måler forskjellen mellom rapporterte dødsfall og forventede dødsfall i en gitt periode. Grunnprognoser for overdødelighet er vanligvis basert på tidligere gjennomsnitt.

Da Beck analyserte FOS» dødelighetsdata på nytt, men holdt det forventede antallet dødsfall på linje med tidligere gjennomsnitt – noe FOS ikke hadde gjort – fant han en økning på 12 % i den samlede overdødeligheten.

Da han analyserte overdødeligheten fordelt på aldersgrupper, fant Beck at det for unge voksne i alderen 20-39 år var en økning i overdødeligheten utover normale forventninger i slutten av 2021 og i 2022. Og for barn i alderen 0-19 år fant han en lignende trend.

Han sa at data om overdødelighet lett kan skjules ved å utvide konfidensintervallene for prognoser, kombinere demografiske grupper med ulike helseprofiler eller endre det forventede antallet dødsfall for å skjule variasjon, noe som gjorde det mulig for sveitsiske myndigheter å kunngjøre at det ikke var noen overdødelighet for unge mennesker.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert av The Defender

Suggest a correction

Similar Posts