| | |

BMJ-artikel uppmanar regeringar att ”neutralisera felaktig information” och förbjuda oliktänkande vid pandemier

Av Dr Elizabeth Evans, MD

Som chef för U.K. Medical Freedom Alliance, Storbritanniens mest erkända och respekterade organisation som förespråkar varje individs rätt till informerat samtycke, kroppslig autonomi och medicinska val, blev jag chockad och bestört över att läsa artikeln ”Understanding and neutralising COVID-19 misinformation and disinformation”, som publicerades i BMJ den 22 november 2022. Artikeln innehåller insinuationer och ogrundade påståenden om UKMFA (och andra organisationer inklusive HART, UsForThem och Children’s Health Defense) och som verkade syfta till att undergräva våra organisationers bidrag till en kritisk debatt på nationell nivå.

Min chock över tonen och texten i artikeln, och över att den publicerats i en så högt respekterad medicinsk tidskrift som BMJ, har speglats av framstående forskare och läkare runt om i världen, däribland dr Jay Bhattacharya, som publicerade denna starkt formulerade tweet där han kritiserar det ”auktoritära nonsens” som artikelförfattarna föreslår, som bryter mot ”viktiga medborgerliga rättigheter” och är ”oförenligt med långvariga yttrandefrihetsnormer i demokratiska länder”.

Mina styrelseledamöter och jag var besvikna över att inte ha erbjudits den sedvanliga ”rätten att svara” av BMJ innan artikeln publicerades, och vi har därför varit tvungna att skriva ett öppet brev med klagomål till Dr Karam Abbasi, chefredaktör för BMJ, som ska publiceras som vår replik på artikeln (återges i sin helhet nedan). I brevet kommenterar vi att det är beklagligt att författarnas tillvägagångssätt gränsar till förtal, är uppenbart ovetenskapligt och inte uppfyller de redaktionella standarder som BMJ säger sig upprätthålla. I vårt brev kräver vi en omedelbar återkallelse av artikeln och en publicerad ursäkt.

Det är djupt oroande att det finns en sådan uppenbar strävan att tysta legitim vetenskaplig debatt och att försöka utesluta oppositioinella röster från den brittiska COVID-19-utredningen. Vi hävdar att de huvudsakliga syftena och målen med en offentlig utredning är att granska och utvärdera all politik som regeringen genomförde och att genomföra en retrospektiv fullständig kostnadsnyttoanalys och bedömning av eventuella indirekta skador. Nu är det dags att lugnt och rationellt bedöma alla de argument och bevis som grupper har försökt presentera – mycket av det, på grund av extrem censur, hålls avsiktligt borta från den offentliga och politiska sfären för debatt.

Uppmaningen från författarna till denna BMJ-artikel att främja och genomdriva endast en ideologi på ett totalitärt sätt, den grundlösa smutskastningen av namngivna organisationer och det uttalade syftet att förbjuda alla andra synsätt borde ha gjort denna artikel olämplig för publicering i en respekterad vetenskaplig tidskrift som BMJ.

_____________________________________________________________________________________

25 november 2022

Öppet brev från UK Medical Freedom Alliance till Dr Kamran Abbasi, chefredaktör för BMJ

Angående: BMJ 2022;379:e070331 Understanding and neutralising COVID-19 misinformation and disinformation

Kära dr Abbasi

Vi är styrelsemedlemmar för UK Medical Freedom Alliance (UKMFA), en oberoende organisation som drivs av ett team av läkare, akademiker, forskare och jurister, och Storbritanniens mest erkända och respekterade organisation som förespråkar varje individs rätt till informerat samtycke, kroppslig autonomi och medicinska val.

UKMFA nämndes i artikeln ovan, som publicerades i BMJ den 22 november 2022, och vi tar avstånd från de insinuationer och ogrundade påståenden om UKMFA som finns i artikeln och som verkar syfta till att underminera vårt bidrag till en kritisk debatt av nationell betydelse.

Det är beklagligt att författarnas tillvägagångssätt gränsar till ärekränkning, är uppenbart ovetenskapligt och inte uppfyller de redaktionella normer som er tidskrift säger sig upprätthålla. Dessutom är vi besvikna över att inte ha erbjudits den sedvanliga ”rätten att svara” innan artikeln publicerades.

Författarna antyder (genom association) att UKMFA är hemligt och generöst finansierat.

Under hela pandemin har vissa personer motsatt sig nästan alla åtgärder som införts av regeringarna i Westminster och i de decentraliserade förvaltningarna, från den inledande nedstängningen till maskmandat och vaccinationsintyg. Deras budskap liknar dem som sprids av anhängare till en extrem libertariansk filosofi som nu är framträdande i vissa delar av samhället i USA. Vissa drar nytta av generös finansiering från dem som motsätter sig vad de kallar ”stor regering”, och vissa av deras meddelanden har hävdats innehålla bevis som är fabricerade, förvrängda eller tagna ur sitt sammanhang. (betoning tillagd)

Bortsett från den ärekränkande antydningen att UKMFA befinner sig på den yttersta högerkanten i den politiska debatten, vilket författarna inte lägger fram några bevis för, vill vi klargöra att UKMFA enbart finansieras genom blygsamma donationer från allmänheten, som täcker kostnaden för webbplats och andra administrativa utgifter, och är bemannad av obetalda volontärer.

Vidare, som citeras nedan, hävdar författarna uttryckligen (och felaktigt) att UKMFA har ”motsatt sig vaccination”. Detta är ett uppenbart försök att smutskasta och misskreditera UKMFA och stämpla vår organisation som ”anti-vaxxers”, utan att några bevis åberopas för att stödja detta påstående.

Detta väcker frågan om vad en kampanj är. När olika grupper skickar in versioner av samma text är kopplingen uppenbar. Men andra kopplingar är mindre uppenbara: till exempel rapporterar BBC att UsForThem, som har fått stöd på hög nivå från politiker i sin kampanj mot restriktioner i skolor, har kopplingar till Health Advisory and Recovery Team (HART), som i sin tur har arbetat med en kampanj mot att barn ska vaccineras mot covid-19. HART delar under tiden medlemmar med grupper som har motsatt sig vaccination, såsom den brittiska Medical Freedom Alliance och Children’s Health Defense. (betoning tillagd)

UKMFA:s hittills enda publikationer i ämnet vaccin handlar endast om Covid-vaccin, produkter vars säkerhet långsiktigt fortfarande inte har verifierats, och om vilka det medicinska samfundet verkligen borde välkomna en sund och öppen offentlig debatt. Även om vi alltid har kämpat för att Covid-vaccin inte ska ges till friska barn, har vi först nyligen krävt att hela lanseringen av Covid-vaccin ska stoppas, baserat på uppenbara säkerhetssignaler och överväldigande bevis för skador från tusentals publicerade artiklar, verkliga data och officiella säkerhetsdatabaser från hela världen.

En viktig uppgift för UKMFA är att tillhandahålla evidensbaserad information för individer, läkare och annan vårdpersonal för att underlätta processen med informerat samtycke i linje med väletablerade principer för medicinsk etik och lag. Allt material som vi publicerar är evidensbaserat och fullt refererat, vilket artikelförfattarna inte erkänner, utan uppenbarligen föredrar ad hominem-attacker. Vi skulle vara glada över att kunna engagera författarna i en debatt om vetenskapen, om de skulle få tid över från att skriva propagandapamfletter.

Flera uttalanden i artikeln innehåller ett icke underbyggt antagande om objektiv sanning och förutsätter att endast en åsikt har företräde. Författarna har misslyckats med att ifrågasätta sina antaganden eller acceptera möjligheten av att de är fel. De erkänner inte heller att den vetenskapliga metoden i grunden innebär att man ständigt ifrågasätter befintliga hypoteser och utvecklar dem i takt med att nya bevis eller uppgifter blir tillgängliga, att det inte finns något sådant som ”konsensus” inom vetenskap eller medicin och att debatt och diskussion är nödvändiga för att vetenskap och medicin skall kunna utövas på ett etiskt och säkert sätt. Dessa grundläggande begrepp ignoreras av författarna och identifieras istället som ett problem som ska lösas, t.ex. ”Under covid-19-pandemin har flera grupper varit aktiva i att motsätta sig evidensbaserade folkhälsoåtgärder.” (betoning tillagd)

När det gäller uttalandet nedan kan vi försäkra er om att UKMFA i ett klimat av extrem censur av motsatta åsikter inte har haft någon röst i mainstream media, i motsats till regeringens ständiga röst i press och media.

Den offentliga utredningen bör göra tre saker. För det första bör den undersöka i vilken utsträckning grupper som främjar motsatta budskap har kunnat påverka politiken. Vi anser att det är osannolikt att de kunde göra det direkt, men med tanke på deras kopplingar till medierna och inflytelserika politiker bör de undersökas. (betoning tillagd)

Att kalla en annan åsikt för ”konträr” är nedsättande och mycket subjektivt. Vi hävdar att de huvudsakliga syftena och målen med en offentlig utredning är att granska och utvärdera all den politik som regeringen genomförde och att göra en fullständig kostnads- och intäktsanalys i efterhand samt en bedömning av eventuella indirekta skador. Nu är det dags att lugnt och rationellt bedöma alla de argument och bevis som olika grupper har försökt lägga fram, men som på grund av censur avsiktligt hölls borta från den offentliga och politiska sfären för debatt.

Som författarna medger:

Diskussionen kommer sannolikt att handla om vetenskap, men den kommer också att handla om ideologi, i synnerhet förhållandet mellan individer, samhälle och stat. När är det till exempel motiverat att införa restriktioner för en grupp människor för att skydda andra? Vissa anser att det nästan aldrig är det. (betoning tillagd)

Artikeln syftar till att främja och upprätthålla endast en ideologi på ett totalitärt sätt, smutskasta och försöka förbjuda alla andra synsätt, vilket borde ha gjort den olämplig för publicering i en respekterad vetenskaplig tidskrift som BMJ.

I ett öppet samhälle, som bejakar principerna om yttrandefrihet och rationell debatt, spelar avvikande röster och minoritetsröster en viktig roll för att göra en fullständig och ärlig bedömning av den radikala politik som genomfördes under pandemin, för att bidra till att undvika att samma misstag upprepas i framtiden. Det är djupt ohederligt av författarna att påstå att alla experter står på den gängse ”folkhälsans” sida, och att det inte finns några experter inom deras respektive områden som inte håller med om de lösningar som valts. Det finns många sådana experter runt om i världen och dessa experter bör inte tystas.

Mot bakgrund av ovanstående ber vi respektfullt om en omedelbar tillbakadragning av artikeln och en publicerad ursäkt från författarna.

Med vänlig hälsning

Dr Elizabeth Evans, MA(Cantab), MBBS(Hons), DRCOG – VD, U.K. Medical Freedom Alliance

Dr Jon Rogers, MBChB, MRCGP, DRCOG – Direktör, U.K. Medical Freedom Alliance

Dr. Sarah Myhill, MBBS – Direktör, U.K. Medical Freedom Alliance

Adrienne Benjamin, MBA, BSc – Direktör, U.K. Medical Freedom Alliance

Ursprungligen publicerad av The Daily Skeptic

Suggest a correction

Similar Posts