Italia utsettes for press om å heve grenseverdiene for strålingseksponering

Til tross for sterkt press fra mobiltelefonindustrien om å heve grenseverdiene, opprettholder Italia sine lavere grenseverdier enn de som er anbefalt av EU-kommisjonen og mobiltelefonindustrien. Det er sterk motstand fra forskere og miljøorganisasjoner over hele landet mot de foreslåtte endringene.

Utbyggingen av 5G vil føre til en så stor økning i befolkningens strålingseksponering at mobilselskapene vil få problemer med å rulle ut 5G hvis de må overholde Italias grenseverdier. Det har i flere år blitt foreslått at Italia bør innføre de 100 ganger høyere ICNIRP-grensene som EU-kommisjonen har anbefalt siden 1999. En slik endring vil gi italienerne enda mindre beskyttelse mot helseskadelige effekter av stråling fra mobilmaster og basestasjoner. Forslaget om å innføre ICNIRP-grensene ble imidlertid utsatt av det italienske ministerrådet 7. august 2023,

Italia, Sveits og Russland er blant de landene som har 100 ganger lavere grenseverdier enn ICNIRPs grenseverdier som beskytter industriens behov fremfor folks helse. I likhet med Italia har også Sveits vært utsatt for press fra mobilindustrien om å heve grenseverdiene.

Våren 2020 bestemte også den sveitsiske regjeringen seg for å opprettholde sine lavere verdier.

Italiensk minister er tidligere direktør i Vodafone og Verizon

Forslaget om å heve grenseverdien i Italia har ligget på bordet i flere år, men har blitt møtt med sterke protester fra miljøorganisasjoner og forskere. Protestene har til og med omfattet sultestreik. Den italienske Stop 5G Alliance har koordinert flere av protestene. De 100 ganger farligere ICNIRP-grensene skulle egentlig vedtas i 2021, men beslutningen ble utsatt.

En italiensk minister, Vittorio Colao, har vært den mest aktive i Italia når det gjelder å presse på for de høyere grenseverdiene, og har foreslått dem som en del av en plan for gjenoppbygging etter pandemien (Next Generation Italia eller PNRR). Colao har tidligere vært direktør i Vodafone og Verizon (frem til 2018/2019). Det kan dermed konkluderes med at telekomselskapene hadde en tidligere ansatt som presset på for å få vedtatt ICNIRP-grenseverdiene i den italienske regjeringen.

Forslaget om å øke grenseverdien har fortsatt å bli lagt frem siden 2021, men har nok en gang møtt sterk motstand.

Tilpasset industriens behov

Italia og Sveits har i mer enn 20 år hatt grenseverdier som er 100 ganger lavere (6 V/m eller ca. 95 000 mikroW/m2) enn ICNIRPs grenseverdier som gjelder i de fleste andre europeiske land. ICNIRPs grenseverdier har i over 20 år vært anbefalt av EU-kommisjonen og WHO. Siden 1995, da ICNIRPs leder ble ansvarlig for WHOs EMF-prosjekt, har ICNIRP hatt stor innflytelse på WHOs arbeid vedrørende helserisiko forbundet med stråling. Samtidig finansierte mobiltelefonindustrien i stor grad WHOs EMF-prosjekt i ti år gjennom GSM Association, GSMA og Mobile Manufacturers Forum (MMF).

ICNIRP-verdiene, som er betydelig høyere enn de nivåene som har vist seg å gi helseskader (61 V/m eller 10 000 000 mikroW/m2 gjennomsnittlig over 6 minutter), har blitt kraftig kritisert for å være utilstrekkelige. De er tydeligvis skreddersydd for telekomselskapenes og militærindustriens behov i stedet for å beskytte mennesker og miljø mot skade. Et av mange eksempler på at ICNIRPs grenseverdier er utviklet for å tilfredsstille industriens behov er en brosjyre fra teleoperatørenes fellesorganisasjon, GSM Association, der de hyller de «uavhengige» ICNIRP-retningslinjene for 2020.

Ericsson: «stort problem eller umulig» å bygge ut 5G

Forslagene om å øke grenseverdiene i Italia må forstås i lys av at 5G øker strålingen så mye at det blir vanskelig for teleoperatørene å bygge ut 5G hvis de må respektere de lavere grenseverdiene i Italia. Dette bekrefter nok en gang at ICNIRPs verdier er tilpasset bransjens behov.

Ericsson er det selskapet som har størst interesse av utbyggingen av 5G, ettersom selskapet er verdensledende innen 5G-infrastrukturutstyr (antenner, basestasjoner). I løpet av de siste 10 årene har Ericsson vært kjent for omfattende korrupsjon for å fremme sine forretningsinteresser. Selskapet har til og med bestukket terrororganisasjonen IS.

I 2018 beskrev Christer Törnevik fra Ericsson at det vil være «et stort problem eller umulig» å rulle ut 5G hvis 100 ganger lavere grenseverdier enn ICNIRPs må respekteres, slik som i Italia og Sveits.

Uavhengige forskere anbefaler mye lavere grenseverdier

Grenseverdiene (retningslinjer) som er utviklet av ICNIRP, beskytter bare mot umiddelbare oppvarmingseffekter. De beskytter ikke mot en lang rekke veldokumenterte negative helseeffekter av mikrobølgestråling på lavere nivåer enn det som gir oppvarmingseffekter, som for eksempel påvirkninger på sentralnervesystemet, mikrobølgesyndrom og økt risiko for kreft.

Uavhengige forskere anbefaler langt lavere maksimumsverdier for å beskytte mot kjente helserisikoer.

Nedenfor følger en tabell over verdiene i mikroW/m2 som anbefales av ICNIRP, sammenlignet med de italienske og sveitsiske verdiene og verdiene som anbefales av eksperter uten tilknytning til telekom- eller militærindustrien:

År mikroW/m2 Organisasjon/land

1998 10 000 000 ICNIRP (EU, WHO, Sverige etc.)

2000 95 000 Sveits

2001 95 000 Italia

2012 3- 6 Bioinitiative Group

2016 0,1-100 EuropaEM EMF-retningslinjer

Appell fra forskere

En appell undertegnet av 52 forskere ble sendt til den italienske regjeringen i begynnelsen av august. Appellen ble initiert av Dr. Fiorenzo Marinelli og Dr. Livio Giuliani. Appellen peker på at ICNIRP-verdiene ikke beskytter mot de mange helserisikoene som er påvist gjennom forskning de siste tiårene:

«ICNIRP-retningslinjene er derfor ikke egnet til å beskytte menneskers helse, og de bør oppdateres i henhold til de nyeste vitenskapelige publikasjonene. Heldigvis inneholder den italienske lovgivningen (lov 36/2001) flere føre-var-grenser, fordi beslutningstakerne på slutten av 90-tallet tok hensyn til to grunnleggende og uunnværlige prinsipper:

– Føre-var-prinsippet; opprinnelig nedfelt i internasjonal miljølovgivning i Rio de Janeiro-erklæringen fra 1992;

– ALARA-minimeringsprinsippet (As Low As Reasonably Achievable), eller det laveste (strålings)nivået som med rimelighet kan oppnås i fohold til nytten av den teknologiske utviklingen og bl.a helse.

Av ovennevnte grunner ber de undertegnede deg:

  1. å opprettholde oppmerksomhetsverdien (attention value) på 6 V/m i henhold til gjeldende italiensk lovgivning (DPCM 8.07.2003),
  2. å måle den nevnte verdien over et gjennomsnitt på 6 minutter, noe som har en presis biologisk begrunnelse (det er den tiden cellene trenger for å avgi varmen som produseres av det elektromagnetiske feltet), slik det kreves i DPCM av 8.07.2003, og vi må oppheve artikkel 14, paragraf 8 – d) i lovdekret 179/2012, som fastsetter måling i et intervall på 24 timer, noe som er en helt vilkårlig tid, hvis mål bare er å senke snittet på de målte verdiene,
  3. å sette den kvalitetssikrede verdien til 0,6 V/m, slik Europarådets anbefaling nr. 1815 fra 2011 krever,
  4. å godkjenne en lov om interessekonflikter, slik at eksperter som avgir vitenskapelige uttalelser til offentlige institusjoner, blir forpliktet til å offentliggjøre finansieringskildene for forskningen sin, aksjeeierskap og konsulentkontrakter med selskaper i industrisektoren som er i konflikt med offentlige interesser.»

Opprinnelig publisert av Swedish Radiation Protection Foundation

Suggest a correction

Similar Posts