| | |

Helsevesenet tilpasser seg pandemiberedskapen, enorme utgifter og rask utvikling av mRNA-vaksiner mot infeksjoner, men kanskje også mot alle andre medisinske tilstander

Dokumenter fra EU-kommisjonen og amerikanske myndigheter

Europa og USA har allerede kjøpt seg inn i den globale biosikkerhetsagendaen, også kjent som pandemiberedskap.

Europa publiserte sin rapport om den globale helseagendaen i mars, og den handler ikke om helse, men om å gjøre helse til en drivkraft i WHOs/globalistenes agenda. Det er vel ingen overraskelse. Men å se det på trykk, med masse pene bilder, i klartekst: Vel, jeg ble overrasket. Ta en titt på det.

Tekst oversatt fra bildet over:

«Samtidig som vi skifter fokus på hva vi skal gjøre, må vi også skifte fokus på hvordan vi skal gjøre det. En ny global helseorden er i ferd med å vokse frem – og EU må bidra til å forme den gjennom et mer strategisk og effektivt engasjement.

Global styring vil kreve et nytt fokus for å opprettholde et sterkt og lydhørt multilateralt system, med en Verdens helseorganisasjon (WHO) i sentrum som er like bærekraftig finansiert som den er ansvarlig og effektiv. Konsensus bør skapes gjennom et utvidet samarbeid i G7, G20 og mellom andre globale, regionale og bilaterale partnere. EU bør være en pådriver i arbeidet med å fylle de eksisterende hullene i den globale styringen, unngå dobbeltarbeid og sikre at tiltakene er samstemte. Dette krever et nært samarbeid med privat sektor, filantropiske organisasjoner, sivilsamfunnet og andre interessenter for å støtte opp om strategiens mål.

Global *Gateway EU GLOBAL HEALTH STRATEGY Bedre helse for alle i en verden i endring

https://health.ec.europa.eu/system/files/2023- 03/international_ghs-report-2022_en.pdf

Tekst oversatt fra bildet over:

Vaksiner må utvikles og brukes på barn og voksne, spesielt i Afrika.

Støtte utvidet bruk av vaksiner mot barnesykdommer og i økende grad for å støtte voksnes helse, blant annet ved å fortsette sin sterke støtte til Gavi3, vaksinealliansen som bidrar til å øke rettferdig og bærekraftig bruk av vaksiner.

Sikre at innovative vaksiner, behandlinger og diagnostikk for nye, utbredte eller neglisjerte smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer utvikles og brukes, blant annet gjennom finansiering fra Horizon Europe og EU-Africa Global Health European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP3)» for forskning, kapasitetsbygging og styrking av det regulatoriske miljøet i Afrika sør for Sahara.

Tekst oversatt fra bildet over:

VEILEDENDE PRINSIPP 7. Styrke kapasiteten for forebygging, beredskap og respons og tidlig oppdagelse av helsetrusler globalt.

Covid-19 har vist hvor viktig det er med robust beredskap og tilstrekkelig finansiering for å redde liv. Pandemien har også vist at man ved å bruke milliarder kunne ha spart billioner.

Covid-19 har vist hvor viktig det er med robust beredskap og tilstrekkelig finansiering for å redde liv.

Å bruke milliarder ville ha spart billioner.

Det vil være avgjørende å gi WHO bærekraftig finansiering og gå i spissen for innovative måter å fylle hullene på, som for eksempel pandemifondet, som Kommisjonen og noen av EUs medlemsstater var med på å grunnlegge som viktige bidragsytere.

Tekst oversatt fra bildet over:

WHO er den uunnværlige hjørnesteinen i det multilaterale helsesystemet.

Følgende tiltak vil bli prioritert:

 • Søke om formell observatørstatus for EU med fulle deltakerrettigheter som et første skritt mot fullt medlemskap i WHO.
 • Bidra til å gjøre finansieringen av WHO mer bærekraftig i tråd med vedtakene fra den 75. Verdens helseforsamling innen 2030-2031.
 • Fremme reformer i WHO for å styrke organisasjonens styring, effektivitet, ansvarlighet og håndhevelse av regler, i samsvar med organisasjonens medlemsdrevne natur.
 • Styrke WHOs fokus på organisasjonens normative rolle på områder av global relevans, med utgangspunkt i et styrket internasjonalt helsereglement og en fremtidig pandemiavtale innen 2024, og utforske andre områder som styring av helsedata og arbeidsstyrke.
 • Styrke samarbeidet med WHO på sentralt og regionalt europeisk nivå ved hjelp av de nevnte kartleggingsmekanismene for å sikre større samsvar mellom EUs og WHOs prioriteringer. Disse felles målene vil være retningsgivende for EUs betydelige frivillige bidrag til WHO. I 2020 og 2021 var kommisjonens frivillige bidrag det fjerde største totalt sett, og EU og medlemslandene sto for mer enn 20 % av WHOs budsjett og var den største bidragsyteren.

Tekst oversatt fra bildet over:

Hvorfor blir dette pålagt Europa først?

 • Den Europeiske Unions eksistens har allerede påvirket nasjonal suverenitet
 • Helsevesenet er regulert av delstatene i henhold til grunnloven, ikke av den føderale regjeringen i USA
 • Det meste av Vest-Europa tillater ikke innbyggerne å ha våpen
 • Vesteuropeerne stolte mer på myndighetene sine under pandemien enn amerikanerne gjorde
 • USA har lavere rapporterte covid-19-vaksinasjonsrater enn hele Vest-Europa

Tekst oversatt fra bildet over:

Hvorfor er Global BioSecurity Agenda så viktig for den internasjonale makteliten? De foreslåtte IHR-endringene og pandemitraktaten gir dem følgende:

1. En grunn til at nasjoner kan låne mange milliarder dollar, bruke dem på produkter som de tjener penger på, og i tillegg tjene enorme provisjoner

2. En begrunnelse for å drive bioovervåkning, og for å samle inn og dekode genomene til verdens befolkning for potensiell profitt og potensiell kontroll

3. En grunn til å kreve digitale vaksinepass/ID som skal følges av digitale penger, noe som gir ekstraordinær profitt og total kontroll

4. En grunn til å blande seg inn i landbruksaktiviteter, fiske og matforedling, samtidig som man hevder å fremme matsikkerhet og bærekraft; i likhet med statlig innblanding i energisektoren

5. Muligheten til å flytte befolkninger for å «beskytte» biologisk mangfold og økosystemer og begrense jordbruk, gruvedrift, industriproduksjon eller?

6. Retten til å innføre massiv digital overvåkning, sensur og håndhevelse av én enkelt WHO-fortelling om folkehelse over hele verden – noe som gir ultimat kontroll over informasjon

Men så snublet jeg over dette amerikanske dokumentet fra 2021, signert av Eric Lander (daværende assistent for presidenten for vitenskap og teknologi) og Jake Sullivan, som fortsatt er nasjonal sikkerhetsrådgiver.

Tekst oversatt fra bildet over:

Amerikansk pandemiberedskap: Transformerer våre evner

September 2021

De sidestiller den amerikanske regjeringens brede pandemiberedskapsinitiativ med Apollo-programmet (ferden til månen). Var det en feil? For var det ikke slik at Apollo-oppdraget sugde opp massevis av penger, men endte opp i et studio og ble filmet av Stanley Kubrick i stedet, for å lure oss godtroende amerikanere?

Har Lander og Sullivan (eller hvem det nå enn er som har skrevet denne rapporten) gitt oss et bredt hint om at den «biologiske beredskapen» de ser for seg vil sluke masse penger, men ikke utrette noe?

Jeg vet ikke om vi dro til månen eller ikke. Men da jeg så astronautene på pressekonferansen da de kom tilbake til jorden, var jeg overbevist om at de skammet seg over det de hadde gjort, snarere enn å triumfere. Se her:

Finansieringen som etterlyses i denne rapporten til pandemiberedskap, er på drøyt 65 milliarder dollar. Pengene skal brukes over 7-10 år. Men som jeg viste dere for to dager siden, ber presidenten i sitt budsjett til Kongressen om 20 milliarder dollar til biologisk beredskap i neste budsjettår. Prisen har gått opp.

Den desidert største posten er vaksiner: 24.2 milliarder dollar.

Dette er et sitat:

Utviklingen av mRNA-vaksineteknologi og andre «programmerbare plattformer’3 – takket være mer enn et tiår med fremsynte investeringer fra offentlig og privat sektor – har endret spillereglene. mRNA-vaksiner har forkortet tiden det tar å utvikle og teste vaksiner til rekordlave 314 dager – langt mindre enn tidligere vaksiner, som tok flere år. De har også vært overraskende effektive mot covid-19.

Et annet sitat fra rapporten som skal rettferdiggjøre «å bruke milliarder for å spare milliarder«, er ordrett hentet fra EU-rapporten som er lenket til ovenfor, og fra visse amerikanske dokumenter:

I tillegg til å beskytte amerikanske liv, er den årlige investeringen sterkt begrunnet fra et økonomisk synspunkt: Hvis store pandemier som covid-19, som koster USA rundt 16 milliarder dollar, inntreffer hvert 20. år, vil de årlige økonomiske konsekvensene for USA være 800 milliarder dollar per år. Selv for noe mildere pandemier vil de årlige kostnadene trolig overstige 500 milliarder dollar.

Så har vi dette, en tidsplan for vaksiner som er identisk med CEPI-planen (Gates-Farrar er de viktigste opphavsmennene til CEPI) for å få vaksiner til befolkningen så raskt at det ikke er tid til å teste dem på mennesker. I løpet av 130 dager planlegger de å ha nok vaksiner til alle amerikanere. Flott, ikke sant? Nei, det er skremmende.

Tekst oversatt fra bildet over:

 1. Vaksiner

Mål: Ha evnen til raskt å lage effektive vaksiner mot alle virusfamilier.

(1.1) Design, testing og godkjenning av vaksiner. Muliggjøre design, testing og godkjenning av en sikker og effektiv vaksine mot et hvilket som helst humant virus innen 100 dager etter at en potensiell ny pandemitrussel er oppdaget.

(1.2) Produksjon av vaksiner. Muliggjøre produksjon av nok vaksiner for hele USAs befolkning innen 130 dager og for den globale befolkningen innen 200 dager etter anerkjennelse av en potensiell ny pandemitrussel.

(1.3) Distribusjon av vaksiner. Gjøre det mulig å levere vaksiner raskt og enkelt til hvor som helst i verden ved å eliminere utfordrende krav til transport og lagring, og muliggjøre distribuert produksjon.

(1.4) Administrering av vaksiner. Gjøre det mulig å gjennomføre raske og omfattende vaksinasjonskampanjer ved å forenkle administrasjonen av vaksiner – for eksempel ved å erstatte behovet for sterile injeksjoner med hudplaster og nesespray – og behovet for flere doser med tidsfrigjorte formuleringer.

(1.5) Tilpasning av vaksiner. Utvikle metoder for rask tilpasning, testing og evaluering av modifiserte vaksiner for å holde tritt med endringer i viruset.

Nå vet du hva de planlegger. Vi er bare i den andre fasen av en veldig stor kamp for vår kroppslige integritet og mange andre rettigheter og friheter, for ikke å snakke om vår eiendom. Forvarslet er forvarslet!

Opprinnelig publisert på Meryl’sCOVID-nyhetsbrev

Suggest a correction

Similar Posts