Zakaj so vsi zaskrbljeni zaradi WHO?

V zadnjih dveh letih ste verjetno že slišali za poskus prevzema moči s strani Svetovne zdravstvene organizacije. Tu je opisano vse, kar morate vedeti za razumevanje današnjega stanja:

Pregled:

 • V teku je izgradnja obsežnega in dragega globalnega sistema biološke varnosti, ki naj bi izboljšal našo pripravljenost na prihodnje pandemije ali biološki terorizem. Svetovna zdravstvena organizacija pripravlja dva dokumenta v podporo tej agendi: obsežno serijo sprememb obstoječega Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005) (MZP) in predlagano, povsem novo pogodbo o pandemijah.
 • Svetovna banka in Svetovna zdravstvena organizacija sta ustanovili Pandemični sklad, t. i. finančni posredniški sklad za pomoč pri pripravljenosti po vsem svetu.
 • Za novo pogodbo se je ob pripravi novih osnutkov uporabljalo več imen, na primer: Pogodba o pandemiji, SZO CA , Besedilo urada, Dogovor o pandemiji in Sporazum o pandemiji.
 • Pogajanja o teh dokumentih potekajo v tajnosti. Najnovejši razpoložljivi osnutek sprememb mednarodnega sporazuma o varstvu človekovih pravic je iz 6. februarja 2023.
 • Najnovejši osnutek Pandemične pogodbe je iz 30. oktobra 2023.
 • Tako za spremembe kot za pogodbo velja rok za obravnavo za sprejetje na 77. letnem zasedanju Svetovne zdravstvene skupščine maja 2024.
 • Glavni odvetnik SZO Steven Solomon je sporočil, da je izdelal pravni “figov list” (prikrivanje težav), da bi se izognil objavi osnutka sprememb do januarja 2024, kot to zahteva ustava SZO.

Kako bi ti osnutki postali mednarodno pravo?

 • Za sprejetje pogodbe sta potrebni dve tretjini glasov 194-ih držav članic Svetovne zdravstvene skupščine, pogodba pa je zavezujoča le za države, ki so jo ratificirale ali sprejele (člena 19 in 20 ustave SZO). V ZDA pa bi lahko začela veljati že s preprostim podpisom, ne da bi jo ratificiral senat. [Glej poročilo CRS, “Predlogi ZDA za spremembo Mednarodnih zdravstvenih predpisov“]
 • Mednarodni zdravstveni pravilnik in njegove spremembe se sprejmejo z navadno večino in postanejo zavezujoči za vse države članice SZO, razen če jih država v vnaprej določenih rokih zavrne ali zanje izrazi pridržke (člena 21 in 22 Ustave SZO; člen 72 Poslovnika Svetovne zdravstvene skupščine).
 • Lani so bile spremembe petih členov Mednarodnih zdravstvenega pravilnika obravnavane na zaprtih sejah odborov med 75. letnim zasedanjem in nato sprejete s soglasjem brez formalnega glasovanja. Zaradi tega postopka je posamezne diplomate težje kriviti za njihovo glasovanje.
 • Trenutni osnutek sprememb MZP bi generalnemu direktorju SZO ali regionalnim direktorjem omogočil, da razglasijo izredne razmere na področju javnega zdravja mednarodnega pomena (PHEIC) ali možnost njihovega nastanka, ne da bi izpolnili kakršna koli posebna merila (člen 12). SZO bi nato prevzela upravljanje PHEIC in zadevnim državam izdala zavezujoče direktive.
  • PHEIC in potencialni PHEIC bi se lahko razglasili brez soglasja zadevne države ali držav.
  • Neizvoljeni uradniki SZO (generalni direktor, regionalni direktorji, tehnično osebje) bi lahko predpisali ukrepe, vključno s karanteno, zahtevami za testiranje in cepljenje, zaporami, zaprtjem meja itd.
 • Uradniki SZO ne bi bili odgovorni za svoje odločitve in bi imeli diplomatsko imuniteto.

Kateri so nekateri posebni problemi v zvezi s predlaganimi spremembami SZO?

 • Člen 3 predlaganih sprememb mednarodnih konvencij o varstvu človekovih pravic odpravlja zaščito človekovih pravic:
  • Iz MZP je črtano ključno jamstvo človekovih pravic kot temelj javnega zdravja: “Ta pravilnik se izvaja ob polnem spoštovanju dostojanstva, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ljudi…”
  • To je bilo nadomeščeno z naslednjim pravno nesmiselnim stavkom: “na podlagi načel pravičnosti, vključenosti, skladnosti …”
 • V predlaganem členu 43.4 MZP je navedeno, da bi lahko SZO med pandemijo prepovedala uporabo nekaterih zdravil ali drugih ukrepov, saj bi bila njena “priporočila” zavezujoča:
  • “SZO zadevni državi pogodbenici izda priporočila za spremembo ali preklic uporabe dodatnih zdravstvenih ukrepov, če ugotovi, da so ti ukrepi nesorazmerni ali pretirani. Generalni direktor za namene tega odstavka skliče odbor za izredne razmere.”
 • Obveznosti držav v predlaganih spremembah MZP bi vključevale:
 • Izvajanje obsežnega biološkega nadzora mikroorganizmov in ljudi (člen 5);
 • Spremljanje glavnih in družbenih medijev ter cenzuriranje “lažnih in nezanesljivih informacij” v zvezi z grožnjami javnemu zdravju, ki jih je določila SZO (člen 44(1)(h)(novo));
 • Prenos medicinskih pripomočkov iz ene države za uporabo v drugih državah, kot to določi SZO (novi člen 13A);
 • Odstop intelektualne lastnine v uporabo drugim državam ali tretjim osebam (novi člen 13A);
 • Prenos podatkov o genskem zaporedju “patogenov, ki lahko povzročijo pandemije in epidemije ali druge zelo tvegane situacije” drugim državam ali tretjim osebam kljub tveganju, ki ga to prinaša (člen 44(1)(f) (novo)).

Kakšne so težave glede predlagane pogodbe o pandemijah?

Vsi doslej pripravljeni osnutki Pogodbe o pandemiji (in tudi predlagane spremembe Mednarodne konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin) temeljijo na vrsti napačnih predpostavk. Te vključujejo naslednje:

 • Ustava SZO določa, da je “SZO vodilni in usklajevalni organ za mednarodno zdravstveno delo“. Pred kratkim je SZO, da bi upravičila, da je postala globalni direktor za zdravje, neusmiljeno opustila zadnjo besedo – in začela trditi, da že je “usmerjevalni in usklajevalni organ na področju mednarodnega zdravja”. Vendar to ni in nikoli ni bila. SZO je bila vedno svetovalni organ, ki se je odzival na prošnje držav članic za pomoč. Nikoli prej ni bila usmerjevalni ali upravni organ, ki bi bil pristojen za upravljanje držav članic. Tukaj je ustrezen del njene ustave na strani 2:

2
OSNOVNI DOKUMENT
POGLAVJE I - CILJ
člen 1
Cilj Svetovne zdravstvene organizacije (v nadaljnjem besedilu Organizacija) je, da vsi ljudje dosežejo najvišjo možno raven zdravja.
POGLAVJE II - FUNKCIJE
člen 2
Da bi dosegla svoj cilj, so naloge organizacije:
(a) delovati kot usmerjevalni in usklajevalni organ mednarodnega zdravstvenega dela;
(b) vzpostaviti in vzdrževati učinkovito sodelovanje z Združenimi narodi, specializiranimi agencijami, vladnimi zdravstvenimi upravami, poklicnimi skupinami in drugimi organizacijami, kot se zdi primerno;
(c) pomagati vladam na zahtevo pri krepitvi zdravstvenih storitev;
(d) zagotoviti ustrezno tehnično pomoč in v nujnih primerih potrebno pomoč na zahtevo ali privolitev vlad;
(e) na zahtevo Združenih narodov zagotavljanje ali pomoč pri zagotavljanju zdravstvenih storitev in zmogljivosti posebnim skupinam, kot so ljudstva skrbniških ozemelj;

SZO trdi, da “mednarodno širjenje bolezni zahteva najširše mednarodno sodelovanje”, pri čemer ne upošteva dejstva, da je mednarodno širjenje lahko precej omejeno in ga lahko obvladujejo lokalni ali nacionalni organi; ne upošteva dejstva, da bodo najprimernejši odzivi določeni na podlagi posebnih okoliščin in ne po algoritmu SZO; in ne upošteva dejstva, da ima SZO omejeno strokovno znanje o nalezljivih boleznih v primerjavi z velikimi nacionalnimi državami.

– SZO trdi, da bodo države lahko ohranile nacionalno suverenost, saj bodo lahko sprejemale in izvajale zdravstvene zakone, hkrati pa bodo zavezane in odgovorne za upoštevanje direktiv SZO na področju zdravja. To je protislovno in namenjeno zavajanju: če bo SZO lahko državam članicam vsilila svoje odločitve o javnem zdravju, bo suverenost nad zdravjem imela ona in ne države.

– Za ogromne stroške in trpljenje zaradi COVID-a so krivi pomanjkljiva pripravljenost. ZDA so vendarle pred pandemijo za pripravljenost na pandemijo porabile približno 10 milijard dolarjev letno. Kljub temu smo imeli ob izbruhu pandemije le malo mask, rokavic, halj, zdravil itd. Zakaj bi pričakovali, da bo osrednji organ SZO, ki se pri financiranju v 85% zanaša na interesne skupine, deloval bolje?

Zvezno financiranje zdravstvene varnosti v proračunskem letu 2019
Crystal Watson, Matthew Watson, Daniel Gastfriend in Tara Kirk Sell 
Objavljeno na spletu: 17. oktober 2018 https://doi.org/10.1089/hs.2018.0077
Poraba vlade ZDA za pripravljenost na pandemijo, zdravstveno varnost
(v milijardah)

Razčlenitev porabe zvezne vlade za pripravo na zdravstvene krize. (Podatki: "Zvezno financiranje zdravstvene varnosti v poslovnem letu 2019, zdravstvena varnost)

 • Trditev, da je pomanjkanje enakosti povzročilo neuspešno izmenjavo zdravil, cepiv in osebne varovalne opreme (OVO) – ne glede na dejstvo, da nobena država na začetku pandemije ni imela dovolj OVO ali testov in da so države, ki so svojim prebivalcem preprečile uporabo generičnih zdravil, povzročile pomembno pomanjkanje zdravljenja. Poleg tega je zdaj, ko vemo, da cepiva proti COVID-u povzročajo negativno učinkovitost nekaj mesecev po cepljenju (zaradi česar so prejemniki bolj dovzetni za razvoj COVID-a), očitno, da so se države, ki so bile zadnje v vrsti za cepiva proti COVID-u in katerih prebivalstvo večinoma ni cepljeno, na splošno odrezale bolje kot tiste, ki so za svoje prebivalstvo prejele cepiva. Tako imenovano pomanjkanje pravičnosti je bilo zanje ugodno!
 • Trditev, da se pandemije vedno pojavljajo ob stiku med živaljo in človekom in da so naravnega izvora. To ne velja za COVID ali opičje ošpice, zadnji dve razglašeni za izredne razmere v javnem zdravju mednarodnega pomena, ki sta izvirali iz laboratorijev.
 • Trditev, da lahko nejasno opredeljen “pristop enega zdravja” prepreči ali odkrije pandemije in jih ublaži. Vendar ostaja nejasno, kaj je ta strategija, in ni dokazov, ki bi podpirali trditev, da “eno zdravje” zagotavlja kakršne koli prednosti za javno zdravje.
 • Trditev je, da bo povečano zajemanje in preučevanje “potencialnih pandemskih patogenov” potekalo varno in da bo prineslo uporabne proizvode za pandemijo, čeprav ne eno ne drugo ne drži. Program za izbrane agense CDC vsako leto prejme 200 poročil o nesrečah, izgubah ali krajah potencialnih pandemskih patogenov iz laboratorijev z visoko stopnjo zaprtosti v Združenih državah Amerike: 4 poročila (in 4 potencialne pandemije) na teden! In to samo v ZDA.
 • Osnutki pogodbe in sprememb predvidevajo, da se bodo proizvajalci zdravil strinjali, da se bodo odpovedali nekaterim pravicam intelektualne lastnine. Dejansko niti države v razvoju niti farmacevtski proizvajalci niso zadovoljni z nedavnim predlogom pogodbe o intelektualni lastnini.[1]
 • Trditev, da so Združeni narodi 20. septembra 2023 sprejeli deklaracijo o pripravljenosti na pandemijo, ki podpira načrt Svetovne zdravstvene organizacije. Dejansko je 11 držav zavrnilo postopek sprejemanja deklaracije, podpisal pa jo je le predsednik Generalne skupščine ZN, ki je zastopal sebe in ne Generalno skupščino ZN.
 • Trditev, da ima SZO zakonsko pravico zahtevati od držav, da cenzurirajo “infodemijo” in dovolijo le deljenje narative SZO o javnem zdravju, vendar to krši svobodo govora iz našega prvega amandmaja.
 • Trditev, da bo “zdravstveno kritje” (zavarovanje) državljanom sveta samodejno zagotovilo dostop do širokega spektra zdravstvenega varstva, čeprav je glavni razlog za pomanjkanje dostopa do zdravstvenega varstva pomanjkanje zdravnikov in ustanov, ne pa pomanjkanje “kritja”.

Tukaj je nekaj konkretnih primerov, kaj je narobe s Pogodbo:

Člen 3, 2. odstavek. Suverenost

“Države imajo v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov in splošnimi načeli mednarodnega prava suvereno pravico do sprejemanja in izvajanja zakonodaje v skladu s svojimi zdravstvenimi politikami.”

To besedilo ne obravnava vprašanja, da bi SZO s to pogodbo prevzela suverenost nad državami na področju zdravja. Gre za nepošten poskus odvzema suverenosti, medtem ko se trdi drugače.

Člen 3, #3. Pravičnost

“Pravičnost vključuje neoviran, pošten, pravičen in pravočasen dostop do varnih, učinkovitih, kakovostnih in cenovno dostopnih izdelkov in storitev, povezanih s pandemijo, informacij, tehnologij, povezanih s pandemijo, in socialne zaščite.”

Vendar pa člen 9(2)(d) določa, da pogodbenice spodbujajo “obvladovanje infodemije”, infodemija pa je v členu 1(c) opredeljena kot napačne ali zavajajoče informacije. Člen 18(1) pogodbenicam nalaga, da se “borijo proti lažnim, zavajajočim, napačnim ali dezinformacijam …” V prejšnjih osnutkih je Svetovna zdravstvena organizacija opredelila, da se lahko širijo samo narative Svetovne zdravstvene organizacije o javnem zdravju.

Člen 4, 3. odstavek. Preprečevanje pandemij in nadzor javnega zdravja

“Pogodbenice ob podpori sekretariata SZO sodelujejo pri krepitvi in ohranjanju laboratorijskih in diagnostičnih zmogljivosti na področju javnega zdravja, zlasti glede zmogljivosti za izvajanje genetskega sekvenciranja, podatkovne znanosti za oceno tveganja odkritih patogenov in varnega ravnanja z vzorci, ki vsebujejo patogene, ter uporabe povezanih digitalnih orodij.”

To poglavje sicer ne spodbuja laboratorijskih raziskav za pridobivanje funkcij – raziskave, ki gensko spremenijo organizem na način, ki lahko izboljša biološke funkcije (kar je bilo vključeno v prejšnji osnutek urada), vendar pa državam nalaga, naj izvajajo genetsko sekvenciranje morebitnih odkritih pandemskih patogenov (tj. bioloških bojnih strupov) in varno ravnajo z njimi, kar zahteva laboratorije z visoko stopnjo zaprtosti (BSL3/4). Člen 4 navaja tudi potrebo po “razvoju, krepitvi in vzdrževanju zmogljivosti za (i) odkrivanje, prepoznavanje in opisovanje patogenov, ki predstavljajo pomembno tveganje …”, kar pomeni, da morajo države izvajati nadzor, da bi odkrile takšne patogene in jih preučile.

Člen 6, #4. Pripravljenost, razpoložljivost in vzdržljivost

“Pogodbenice na podlagi obstoječih ureditev, če je to primerno, vzpostavijo genomiko ocenjevanja tveganja in laboratorijske mreže za izvajanje nadzora in izmenjavo nastajajočih patogenov s pandemičnim potencialom, pri čemer se taka izmenjava izvaja v skladu s pogoji in načini, določenimi v členu 12.” V členu 1(h) je ” patogen s pandemskim potencialom” opredeljen kot vsak patogen, za katerega je bilo ugotovljeno, da lahko okuži ljudi in da je potencialno zelo prenosljiv in sposoben širokega, nenadzorovanega širjenja med človeško populacijo ter zelo nalezljiv, zaradi česar lahko povzroči znatno obolevnost in/ali smrtnost pri ljudeh.”

Zakaj SZO od držav zahteva, da poiščejo potencialne povzročitelje pandemij (t. i. biološke bojne strupe) ter ji dostavijo biološke vzorce in genska zaporedja povzročiteljev, ki jih bo posredovala farmacevtskim podjetjem, raziskovalnim centrom in akademskim ustanovam ter morebitnim drugim? Genetska zaporedja naj bi delili tudi na spletu, kjer bi jih lahko pridobili hekerji in izdelali biološka bojna sredstva. Čeprav je to ravnanje prepovedano z Resolucijo Varnostnega sveta 1540.

Člen 8, #3. Spremljanje pripravljenosti in pregledi delovanja

Pogodbenice na podlagi obstoječih orodij razvijejo in izvajajo vključujoč, pregleden, učinkovit in uspešen sistem spremljanja in vrednotenja preprečevanja pandemij, pripravljenosti in odzivanja nanje.”

Vendar so bili za ocenjevanje pripravljenosti držav na pandemije uporabljeni štirje različni sistemi spremljanja (“orodja” – glej spodnjo sliko) in vsi štirje niso uspeli napovedati, kako dobro se bodo odrezali, ko se bo pojavil COVID. Ne priznavamo neuspehov naših orodij za ocenjevanje niti ne razpravljamo o tem, ali obstajajo še kakšna uporabna orodja za ocenjevanje[2] [3] In to sproža vprašanje, zakaj menimo, da bodo podobna prizadevanja v prihodnosti uspešna, če so naša sredstva za ocenjevanje napredka v boju proti pandemijam neuspešna?

Neodvisni odbor
"Vsem tem ukrepom je skupno to, da njihova razvrstitev držav ni napovedala relativne uspešnosti držav pri odzivu na COVID-19."
https://recommendations.theindepen dentpanel.org/main-report/04-what- happend-what-we've-learned-and- what-needs-to-change/

Slika 1: Stopnja umrljivosti na tej sliki prikazuje kumulativne, poročane, starostno standardizirane smrti zaradi COVID-19 na sto tisoč ljudi v 50 dneh po datumu prve smrti v tej državi
Vir in prevzeto od Sawyerja Crosbyja iz HMR Think Gloabal Healht (Pomislite na globalno zdravje)


Jolet External Evolution Scores proti smrtnim primerom COVID-19

Člen 10, 1. točka (d). Trajnostna proizvodnja

“Pogodbenice spodbujajo subjekte, vključno s proizvajalci v njihovi pristojnosti, zlasti tiste, ki prejemajo znatna javna sredstva, da ob upoštevanju vseh obstoječih licenčnih omejitev pod medsebojno dogovorjenimi pogoji vsem proizvajalcem, zlasti iz držav v razvoju, podelijo neizključne licence brez licenčnine za uporabo njihove intelektualne lastnine in drugih zaščitenih snovi, izdelkov, tehnologije, znanja, informacij in izkušenj, ki se uporabljajo v procesu razvoja in proizvodnje izdelkov, povezanih s pandemijo, zlasti za predpandemsko in pandemsko diagnostiko, cepiva in terapije za uporabo v dogovorjenih državah v razvoju.”

Zaradi tega in sorodnih oddelkov je farmacevtska organizacija verjetno tako razburjena nad trenutnim osnutkom Pogodbe.

Člen 12, 4. točka (a) in (2) Dostop in delitev ugodnosti

naloži gensko zaporedje takega materiala SZO PABS (Pathogen Access and Benefits System – Sistem za dostop do patogenov in ugodnosti) v eno ali več javno dostopnih podatkovnih zbirk po svoji izbiri, pod pogojem, da je podatkovna zbirka vzpostavila ustrezno ureditev v zvezi z materialom SZO PABS.”

Pogodba zahteva izmenjavo patogenov ter potrebo po identifikaciji in nalaganju njihovih genskih zaporedij na splet, kjer bodo dostopna. To bi lahko imenovali tudi širjenje agensov biološkega orožja, ki na splošno velja za kaznivo dejanje. V ZDA so “izbrani agensi” tisti, ki so označeni kot agensi s pandemičnim potencialom, program za izbrane agense[4] pa upravljata CDC in USDA. Zaradi varnosti mora CDC izdati dovoljenje za prenos izbranih agensov. Vendar se pravila o selektivnih agensih ne upoštevajo v tej pogodbi SZO, ki zahteva prenos agensov, ki bi lahko povzročili svetovno pandemijo. In v očitnem prizadevanju, da bi se izognili obstoječim pravilom, osnutek v členu 12, št. 8 navaja

“Pogodbenice zagotovijo, da je tak sistem skladen s cilji Konvencije o biološki raznovrstnosti in z Nagojskim protokolom, ki spada k tej konvenciji, jih podpira in ni v nasprotju z njimi. Sistem SZO PABS bo ponudnikom in uporabnikom gradiv SZO PABS zagotovil zanesljivost in pravno jasnost.”

Člen 13, 3. točka (e). Globalna dobavna veriga in logistika (SCL)

“Pogoji mreže SZO SCL (Sinhrono optično omrežje) vključujejo: olajšanje pogajanj in dogovarjanja o vnaprejšnjih obveznostih nakupa in pogodbah o nabavi izdelkov, povezanih s pandemijo.”

Zaveze za vnaprejšnji nakup so pogodbe, ki države zavezujejo k vnaprejšnjemu nakupu izdelkov za pandemije, brez vnaprejšnjega vpogleda. Niti proizvajalec niti država pogodbenica ne vesta, kaj se bo zgodilo, toda ko SZO razglasi pandemijo, se pogodbe aktivirajo in vlada ZDA bo morala kupiti, kar proizvajalec proizvede. Zgleden primer je pandemija prašičje gripe leta 2009. Zaveze za vnaprejšnji nakup so v Severni Ameriki in Evropi privedle do nakupa cepiva v vrednosti več deset milijard dolarjev za gripo, ki je bila manj huda kot običajna. Cepivo Pandemrix blagovne znamke GSK je povzročilo več kot 1300 primerov hude narkolepsije, predvsem pri mladostnikih.[5] Hitra proizvodnja cepiv, pri kateri je zagotovljen dobiček, odgovornost pa je odpravljena, še nikoli ni prinesla koristi potrošniku.

Člen 14. Krepitev zakonodaje

Države morajo uskladiti svoje regulativne zahteve, pospešiti odobritve in dovoljenja ter zagotoviti, da so vzpostavljeni pravni okviri za podporo nujnim odobritvam. To spodbuja tekmovanje za najnižje standarde za odobritev zdravil in cepiv, zlasti v izrednih razmerah.


Nadaljnje branje:

Meryl Nass, dr. med.

Kaj lahko države storijo zdaj, da bi upočasnile Svetovno zdravstveno organizacijo? (PDF za prenos)

Zbrani osnutki sprememb mednarodnih pravil o varstvu človekovih pravic

Zbirka osnutkov pogodb o pandemijah

Opombe

[1] https://www.ifpma.org/news/innovative-pharmaceutical-industry-statement-on-draft-who-pandemic-treaty-we-need-to-preserve-what-went-well-and-address-what-went-wrong/IFPMA je kot organ, ki zastopa svetovno inovativno farmacevtsko industrijo v uradnih odnosih z Združenimi narodi, v odgovor izdala naslednjo izjavo. Generalni direktor IFPMA Thomas Cueni je 17. oktobra 2023 izjavil:

“Bolje bi bilo, če ne bi imeli pogodbe o pandemiji, kot pa slabo pogodbo o pandemiji, kar osnutek, ki je bil razposlan državam članicam, očitno predstavlja.”

in https://twn.my/title2/health.in fo/2023/hi231006.htm “WHO: Predsedstvo INB-ja (Medvladni pogajalski organ) predlaga neuravnotežen osnutek pogajalskega besedila; konkretnih rezultatov glede enakosti ni”

[2] Poročilo SZO: Neodvisni nadzorni in svetovalni odbor za program SZO za izredne zdravstvene razmere.

Vmesno poročilo o odzivu SZO na COVID-19 od januarja do aprila 2020.

“IOAC (Neodvisni nadzorni in svetovalni odbor) ne vidi jasne povezave med rezultati JEE ter pripravljenostjo in odzivom države na COVID-19, kar kaže na to, da obstoječe metrike za pripravljenost javnega zdravja in zmogljivosti zdravstvenega varstva ne odražajo celotnega spektra spremenljivk, ki vplivajo na odziv države med hudo pandemijo velikega obsega. Večina držav se je izkazala za slabo pripravljene in so imele težave pri izvajanju javnozdravstvenih ukrepov kot odziv na COVID-19. Glede na to pandemijo IOAC priporoča, da države članice in sekretariat SZO pregledajo temeljne zmogljivosti MZP ter obstoječa orodja in okvir za nacionalno in mednarodno pripravljenost ter preučijo, ali jih je treba posodobiti.”

[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9111134/

[4] https://www.selectagents.gov/

[5] https://www.science.org/content/article/why-pandemic-flu-shot-caused-narcolepsy

Suggest a correction

Similar Posts