Ponovna iznajdba pravil je bila dovolj dobra za delovno skupino za spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika, zakaj ne bi bila dobra za Pandemski sporazum?

Ob zaključku devetega sestanka Mednarodnega pogajalskega telesa (MPT) za SZO o preprečevanju, pripravljenosti in odzivanju na pandemije od 28. marca 2024 (ki se bo nadaljeval 29. aprila 2024) MPT ni doseglo soglasja.

Morda velja omeniti, da je prvi sestanek IMPT-ja potekal 24. februarja 2022 (po tem, ko je Svetovna zdravstvena skupščina na svojem posebnem zasedanju (decembra 2021) sklenila ustanoviti MPT z nalogo, da pripravi osnutek dokumenta, ki je zdaj znan kot “Pandemični sporazum SZO”. Sklep si lahko preberete tukaj (v angleščini): https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHASSA2/SSA2(5)-en.pdf.

Od takrat je bilo izvedenih še trinajst (13) zasedanj IMPT-a (štirinajsto bo potekalo naslednji teden). Kljub daljšim uram pogajanj se MPT še naprej izmika soglasju – sto štiriindevetdeset (194) držav članic ni moglo doseči dogovora o pogojih Pandemičnega sporazuma SZO.

Najnovejši osnutek Sporazuma SZO o pandemiji

Najnovejši osnutek Pandemskega sporazuma SZO (ki si ga lahko preberete tukaj v angleščini): https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb9/A_inb9_3Rev1-en.pdf) vključuje številne pogoje, o katerih se je treba dogovoriti pozneje.

Če na naslednjem nadaljevanju konference MPT9, ki bo potekalo naslednji teden, ne bo doseženo soglasje, bo konferenca MPT-ja 77. Svetovni zdravstveni skupščini maja 2024 predložila okrnjen in nepopoln dokument. V bistvu bo šlo za dogovor o nekaterih najbolj spornih elementih pogajanj.

Vplivni členi so podrobno opisani v nadaljevanju.

Člen 5. Enotno zdravje

4. Načini, pogoji in operativne razsežnosti pristopa “Eno zdravje” se podrobneje opredelijo v instrumentu, ki bo upošteval določbe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005) in bo začel delovati do 31. maja 2026.

Člen 6. Pripravljenost in zmožnost prilagajanja zdravstvenih sistemov

4. Z namenom spodbujanja in podpiranja učenja med pogodbenicami, najboljših praks ter odgovornosti in usklajevanja virov, Svetovna zdravstvena organizacija v partnerstvu z ustreznimi organizacijami razvije, izvaja in redno ocenjuje vključujoč, pregleden, učinkovit in uspešen sistem spremljanja in vrednotenja preprečevanja pandemij, pripravljenosti in odzivanja nanje, ki temelji na ustreznih orodjih, in sicer v časovnem okviru, ki ga določi konferenca pogodbenic.”

Člen 12. Dostop in delitev koristi

“6. Načini, pogoji in operativne razsežnosti sistema PABS se podrobneje opredelijo v pravno zavezujočem instrumentu, ki bo začel delovati najpozneje 31. maja 2026.”

Člen 13. Oskrbovalna veriga in logistika

6. Razmisli se o večstranskem sistemu za upravljanje odškodnin in odgovornosti, povezanih s cepivi in terapevtiki, med pandemijami.

Člen 20. Trajnostno financiranje

4. Mehanizem deluje pod vodstvom in usmerjanjem konference pogodbenic in ji je odgovoren. Konferenca pogodbenic v 12-ih mesecih po začetku veljavnosti Sporazuma SZO o pandemijah sprejme mandat mehanizma ter načine njegovega delovanja in upravljanja.”

Člen 21. Konferenca pogodbenic

6. Konferenca pogodbenic soglasno sprejme finančna pravila zase in za financiranje pomožnih organov, ki jih lahko ustanovi, ter finančne določbe, ki urejajo delovanje sekretariata.

Predlagana resolucija o Pandemskem sporazumu SZO 

Publikacija UK Citizen meni, da MPT nima mandata za pogajanja o Pandemskem sporazumu SZO po 77. Svetovni zdravstveni skupščini (WHA77) maja 2024. Zaradi tega in zelo omejenega časa za dosego soglasja, da bi lahko dokončan Pandemski sporazum SZO predložili v sprejetje WHA77 (kot zahteva sedanji mandat), je sekretariat objavil predlog “Resolucije o Pandemskem sporazumu”, ki si ga lahko preberete tukaj: htt,ps://www.keionline.org/wp-content/uploads/INB-WHA-resolution-771-draft-16.04.pdf

Predlagana resolucija o Pandemskem sporazumu, s Pandemskim sporazumom SZO v Prilogi 1, naj bi bil predložen Svetovni zdravstveni skupščin i77 28. maja 2024.

Ob branju predlagane resolucije je očitno, da je namen oblikovati dvotirni pristop k izvajanju predlaganega Pandemskega sporazuma SZO. To je razvidno iz natančnejše obravnave besedila. Tako:

13. ZAHTEVA od generalnega direktorja v zvezi s členom 6.5 (Pripravljenost, zmožnost in odpornost), členom 7.3 (Zdravstvena in negovalna delovna sila), členom 10.6 (Trajnostna in geografsko raznolika proizvodnja ter prenos tehnologije in znanja in izkušenj), členom 13.1 (dobavna veriga in logistika), členom 13.6 (nadomestila in odgovornost v zvezi s cepivi in terapevtiki med pandemijami), členom 14 (krepitev predpisov) in členom 20.3 (usklajevalni finančni mehanizem) Sporazuma za takojšnje izvajanje dejavnosti iz navedenih členov……..

Nasprotno pa predlagana resolucija predvideva tri ločene Medvladne delovne skupine (IGWG) za pogajanja o treh verjetno najbolj spornih področjih Pandemičnega sporazuma SZO v povsem drugačnem časovnem okviru: (1) konferenca pogodbenic (COP IGWG); (2) sistem SZO za dostop do patogenov in delitev koristi (PABS IGWG); in (3) pristop Eno Zdravje – One Health (OH IGWG).

V zvezi s konferenco pogodbenic je v predlagani resoluciji navedeno, da bo Medvladna delovna skupina konference pogodbenic zasedala najpozneje 1. decembra 2025:

7. ODLOČI, da bo prvi sestanek Medvladne delovne skupine COP najkasneje 1. decembra 2025, na katerem bosta izvoljena dva sopredsednika, ki bosta uravnoteženo zastopala razvite države in države v razvoju, ter opredelilain  in dogovorila glede njene delovne metode in časovnega razporeda v skladu s to resolucijo in na podlagi načel vključenosti, preglednosti, učinkovitosti, vodstva držav članic in soglasja.

Kar zadeva PABS in “Eno zdravje”, predlagana resolucija določa, da morata sistem PABS in “instrument/i” “Enega zdravja” začeti delovati najpozneje 31. maja 2026:

(5) za zagotovitev, da bo SZO-jev sistem Dostopa do patogenov in Delitve koristi (PABS) deloval najpozneje do 31. maja 2026, da Medvladna delovna skupina predloži svoje rezultate o PABSu v obravnavo 78. Svetovni zdravstveni skupščini ali Konferenci pogodbenic, odvisno od pravne narave predlaganega mednarodnega instrumenta, za katerega PABS Medvladne delovne skupine meni, da je primeren;”

(5) da bi zagotovili, da bo instrument/i začel/i delovati najpozneje 31. maja 2026, Medvladna delovna skupina OH predloži svoje rezultate v obravnavo 78. Svetovni zdravstveni skupščini ali Konferenci pogodbenic, odvisno od pravne narave predlaganega mednarodnega instrumenta, ki jo medvladna delovna skupina OH šteje za ustrezno;

Poleg tega predlagana resolucija vsebuje besedilo, ki bi lahko pomenilo pritisk na države članice, naj čim prej podpišejo nedokončani sporazum, po možnosti na Svetovni zdravstveni konferenci 77:

3. POZIVA vse države in regionalne organizacije za gospodarsko povezovanje, ki so za to upravičene, naj čim prej razmislijo o podpisu, ratifikaciji, sprejetju, odobritvi, uradni potrditvi ali pristopu k sporazumu, da bi ta čim prej začel veljati;”

2. UGOTAVLJA, da je v skladu s členom 33 Sporazuma Sporazum na voljo za podpis na sedežu Svetovne zdravstvene organizacije v Ženevi od [28. maja] do [28. junija] 2024, nato pa na sedežu Združenih narodov v New Yorku od [8. julija] 2024 do [7. julija] 2025;

Omeniti velja, da je treba to vedno večjo birokracijo financirati, kot je razvidno iz besedila predlagane resolucije:

14. Nadalje zahteva od generalnega direktorja:

(2) naj zgoraj navedenim medvladnim procesom dodeli potrebna sredstva za izvajanje njihovih nalog;

Povzetek

Države članice niso uspele doseči dogovora.

Pravičnost, skupne, a različne odgovornosti, prenos tehnologije, intelektualna lastnina in financiranje so bila področja, na katerih so se na začetku pogajanj pojavljala razhajanja, in se po več kot dveh letih še vedno razhajajo. Namesto da bi to preprosto priznal in sporočil, da soglasja ni mogoče doseči, sekretariat ponovno izumlja mandat, kar bo povzročilo nadaljnja dolgotrajna pogajanja dolgo po Svetovni zdravstveni konferenci 77 in na koncu privedlo do ločenega mednarodnega instrumenta za Dostop do patogenov in delitev koristi (PABS) in vsaj enega (morda več) ločenih mednarodnih instrumentov v zvezi z Enim zdravjem.

Ponovno izumljanje pravil? Zakaj ne? Če je bilo to dovolj dobro za delovno skupino za spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005), zakaj ne bi bilo dovolj dobro tudi za Pandemski sporazum SZO?

Ponovno zasedanje MDT9, ki se bo začelo v ponedeljek, 29. aprila, naj bi bilo zadnje pogajalsko srečanje za dogovor o novem instrumentu za pandemijo. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo, vlada Združenega kraljestva ne bi smela podpisati Pogodbe SZO o pandemiji.

Naslednji koraki

29. april – 10. maj 2024:Nadaljevanje MDT9
od 27. maja do 1. junija 2024:77. Svetovna zdravstvena skupščina
Suggest a correction

Similar Posts