European Parliament
| |

Συγκεντρωτικός έλεγχος πληροφοριών! Η τελευταία πρόταση της ΕΕ για τη λογοκρισία των μέσων ενημέρωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έναν νέο νόμο με στόχο τη συγκέντρωση του τομέα των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ σε μια ενιαία αγορά που θα εποπτεύεται από την Επιτροπή και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές μέσω ενός νέου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Υπηρεσιών Μέσων Ενημέρωσης.

Η Ευρωπαϊκή Πράξη για την Ελευθερία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (EMFA), η οποία προτάθηκε από την Επιτροπή στις 16 Σεπτεμβρίου 2022, παρουσιάζεται ως μια προσπάθεια να προωθηθεί η ανεξαρτησία και ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτροπή της παραπληροφόρησης και της ξένης παρέμβασης στον τομέα των μέσων ενημέρωσης με τη θέσπιση μιας σειράς προτύπων υπό τη μορφή νόμου της ΕΕ.

Βασική συνιστώσα της EMFA είναι η σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις Υπηρεσίες Μέσων Ενημέρωσης, το οποίο θα αποτελείται από εκπροσώπους των εθνικών ρυθμιστικών αρχών καθώς και από έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καθήκον του Συμβουλίου θα είναι, μεταξύ άλλων, να παρακολουθεί τον τομέα των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ, να εκδίδει γνωμοδοτήσεις σχετικά με τη συγκέντρωση αγοράς, να παρέχει ειδικές συμβουλές και να διασφαλίζει την ομοιόμορφη συμμόρφωση με τον κανονισμό.

Ενώ η πρόταση EMFA έχει λάβει ορισμένους επαίνους για τους διακηρυγμένους στόχους της – δηλαδή την προστασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης – συνεχίζει να ελέγχεται από διάφορες οργανώσεις του Τύπου και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κενά που θα επέτρεπαν την παρακολούθηση των δημοσιογράφων, ενώ παράλληλα θα άνοιγαν το δρόμο για πρωτοφανείς παρεμβάσεις στην εσωτερική αγορά των μέσων ενημέρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παρά την κριτική αυτή, η EMFA συνεχίζει να προχωράει στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ. Στις 21 Ιουνίου 2023, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε διαπραγματευτική εντολή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα μήνα αργότερα, στις 20 Ιουλίου, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) εξέδωσε τη γνώμη της σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, φέρνοντας τον κανονισμό ένα βήμα πιο κοντά στο να γίνει νόμος της ΕΕ, καθώς η Επιτροπή σκοπεύει να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις πριν από τις επόμενες εκλογές της ΕΕ.


Το ισχύον πλαίσιο

Για να κατανοήσει κανείς τη σημασία του προτεινόμενου κανονισμού EMFA, πρέπει να επανεξετάσει το υφιστάμενο πλαίσιο στο οποίο θα επεκταθεί η EMFA – την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (AVMSD). Το σημερινό συμβουλευτικό όργανο της οδηγίας AVMSD προς την Επιτροπή, η Ομάδα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων (ERGA), θα αντικατασταθεί από το νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις Υπηρεσίες Μέσων Ενημέρωσης (το Συμβούλιο).

Το τρέχον πλαίσιο, το AVMSD, ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες ορίζονται ως “υπηρεσίες που παρέχουν προγράμματα, υπό τη συντακτική ευθύνη ενός παρόχου υπηρεσιών μέσων, στο ευρύ κοινό, για ενημέρωση, ψυχαγωγία ή εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είτε μετάδοσης είτε κατά παραγγελία.”

Η EMFA, ωστόσο, ισχύει για τον ευρύτερα καθορισμένο “πάροχο υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης” (MSP), ο οποίος περιγράφεται ως “φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η επαγγελματική δραστηριότητα είναι η παροχή υπηρεσίας μέσων ενημέρωσης και το οποίο έχει τη συντακτική ευθύνη για την επιλογή του περιεχομένου της υπηρεσίας μέσων ενημέρωσης και καθορίζει τον τρόπο οργάνωσής της.”

Επομένως, αυτό σημαίνει ότι σε αντίθεση με την ERGA, το Συμβούλιο θα εποπτεύει όχι μόνο τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ενημέρωσης αλλά και τον τομέα του Τύπου. Στο έγγραφο θέσεων της ERGA του Νοεμβρίου 2022 σχετικά με την πρόταση EMFA διατυπώθηκε η άποψη ότι η αρμοδιότητα του Συμβουλίου να ρυθμίζει τον Τύπο μπορεί να είναι προβληματική για τα κράτη μέλη.

“Δεδομένης της ευαισθησίας των θεμάτων του Τύπου, καθώς και των εθνικών ιδιαιτεροτήτων (συμπεριλαμβανομένων των συνταγματικών), η ERGA επιθυμεί να δηλώσει ρητά και απερίφραστα ότι δεν είναι ούτε η κλίση της ούτε η πρόθεσή της να ρυθμίσει τον τομέα του Τύπου.”

Απόσπασμα από το έγγραφο θέσεων της ERGA σχετικά με το EMFA

Ο Ηλίας Κοντέας, εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιοδικών Μέσων Ενημέρωσης (EMMA) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκδοτών Εφημερίδων (ENPS), του οποίου η νομική εξειδίκευση είναι στο ευρωπαϊκό δίκαιο των μέσων ενημέρωσης, δήλωσε στην Children’s Health Defense Europe ότι η αρμοδιότητα του Συμβουλίου επί του τομέα του Τύπου θα υπονομεύσει ένα βασικό συστατικό της ελευθερίας του Τύπου – την αρχή ότι ο ελεύθερος Τύπος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ενώπιον του νόμου και των δικαστηρίων για το περιεχόμενό του.

“Ο Τύπος θα πρέπει να παραμείνει ελεύθερος από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ρυθμιστική εποπτεία”, δήλωσε ο κ. Κοντέας. “Δεδομένου ότι στη συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών ο Τύπος αυτορρυθμίζεται, οι εκπρόσωποι στο Διοικητικό Συμβούλιο θα είχαν καθήκοντα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που δεν εμπίπτουν στην εθνική τους εντολή.”

Ρύθμιση των μέσων ενημέρωσης, στην κυριολεξία

Η πιο εμφανής διαφορά μεταξύ της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ενημέρωσης (AVMSD) και της πρότασης κανονισμού της Ευρωπαϊκής Πράξης για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (EMFA) βρίσκεται στην ίδια την ονομασία. Η ισχύουσα νομοθεσία, η AVMSD, είναι οδηγία και έπρεπε να περάσει από εθνική μετάθεση και εφαρμογή, ενώ η EMFA είναι κανονισμός και δεν υπόκειται στο ίδιο επίπεδο εποπτείας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στην ΕΕ υπάρχουν διάφορα είδη νομοθετικών πράξεων: οδηγίες, κανονισμοί, αποφάσεις, συστάσεις και γνώμες. Για τους σκοπούς της κατανόησης της πρότασης ΕΜΠΑ, η παρούσα ενότητα θα επικεντρωθεί εν συντομία στις διαφορές μεταξύ μιας οδηγίας και ενός κανονισμού.

Ο κανονισμός είναι ένα είδος νομοθετικής πράξης της ΕΕ που θέτει έναν στόχο και καθορίζει τον τρόπο επίτευξής του. Μόλις εκδοθεί ο νόμος, τίθεται αμέσως σε ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Είναι νομικά δεσμευτικός, υπερισχύει των εθνικών νόμων και τα κράτη μέλη περιορίζονται στην ικανότητά τους να καθορίζουν τον τρόπο επίτευξης του καθορισμένου στόχου.

Η οδηγία είναι ένας τύπος δικαίου της ΕΕ που θέτει έναν στόχο, αλλά δεν καθορίζει τον τρόπο επίτευξής του. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν τον τρόπο επίτευξης του καθορισμένου στόχου μέσω της θέσπισης εθνικών νόμων.

Ο εκτελεστικός διευθυντής Κόντεας λέει ότι η πολιτική για τα μέσα ενημέρωσης ήταν πρωτίστως αρμοδιότητα των κρατών μελών. “Αυτό προκάλεσε κάποια συζήτηση σχετικά με το αν η Επιτροπή επιτρέπεται να προτείνει κανονισμό για τα μέσα ενημέρωσης.”


Ιστορία

Η πρωτοβουλία για έναν νέο νόμο για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von Der Leyen κατά την ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2021, στην οποία είπε: “Οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μια ακόμη επιχείρηση. Η ανεξαρτησία τους είναι απαραίτητη. Η Ευρώπη χρειάζεται έναν νόμο που να διασφαλίζει αυτή την ανεξαρτησία – και η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης το επόμενο έτος.”

Αρκετούς μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2021, η Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσκληση υποβολής στοιχείων για τη διασφάλιση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ, η οποία ήταν ανοικτή στο κοινό για σχόλια και διαβουλεύσεις έως τον Μάρτιο του 2022.

Τον Μάιο του ίδιου έτους, η Επιτροπή κατασκεύασε την έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων και την υπέβαλε στην Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου (RSB) της Επιτροπής, του οποίου καθήκοντα είναι να παρέχει “διασφάλιση ποιότητας”, να υποστηρίζει την Επιτροπή και να παρέχει αξιολογήσεις κατά τα πρώτα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το RSB παρουσιάζεται ως συμβουλευτικό συμβούλιο της Επιτροπής και περιγράφεται ως “ανεξάρτητο όργανο”, σύμφωνα με τον ιστότοπό του. Ωστόσο, το RSB αποτελείται από εννέα μέλη, πέντε εκ των οποίων προέρχονται από την ίδια την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων υψηλόβαθμων υπαλλήλων της Επιτροπής και ενός γενικού διευθυντή της Επιτροπής ως πρόεδρο του RSB. Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη προσλαμβάνονται εκτός της Επιτροπής.

Μια λειτουργία του RSB είναι να επανεξετάζει και να εκδίδει γνωμοδοτήσεις σχετικά με την εκτίμηση επιπτώσεων. Μια έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων πρέπει να περιλαμβάνει τις κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της πρωτοβουλίας, ποιος και τι θα επηρεαστεί από αυτήν και πώς, καθώς και τα αποτελέσματα και τη στρατηγική που ακολουθήθηκε κατά τη διαδικασία διαβούλευσης.

Το RSB μπορεί να εκδώσει μία από τις τρεις γνωμοδοτήσεις σχετικά με μια έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων: “θετική”, “θετική με επιφυλάξεις” ή “αρνητική.” Μια προτεινόμενη πρωτοβουλία μπορεί να εγκριθεί μόνο εάν λάβει γνώμη “θετική” ή “θετική με επιφυλάξεις”. Εάν εκδοθεί “αρνητική” γνώμη, το σχέδιο έκθεσης πρέπει να επανεξεταστεί και να υποβληθεί εκ νέου στο RSB.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι το RSB είναι μια τεχνική ομάδα, της οποίας η κύρια λειτουργία είναι η συμπλήρωση και η επαλήθευση των εκθέσεων εκτίμησης επιπτώσεων. Στην προκειμένη περίπτωση, είναι πιθανό ότι βασικός στόχος ήταν να διασφαλιστεί ότι εξετάζονται όλοι οι τομείς της εσωτερικής αγοράς μέσων ενημέρωσης και, ως εκ τούτου, ότι υπόκεινται στη ρυθμιστική εποπτεία της Επιτροπής. Η ακόλουθη ενότητα θα πρέπει να γίνει κατανοητή σε αυτό το πλαίσιο.

Αντιδημοτικό από την αρχή;

Έναν μόλις μήνα μετά την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης των επιπτώσεων της πρωτοβουλίας EMFA από την Επιτροπή, το RSB επέστρεψε αρνητική γνώμη τον Ιούνιο του 2022.

RSB Impact Assessment Report Opinion
Αρχική γνώμη της έκθεσης αξιολόγησης αντικτύπου του RSB

Η αρχική γνώμη του RSB ανέφερε ότι η έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων της EMFA απέτυχε να εξηγήσει τις αδυναμίες της ενιαίας αγοράς και τα ρυθμιστικά κενά. Δεν εξηγούσε με επαρκή στοιχεία τα προβλήματα που επιδιώκει να αντιμετωπίσει η EMFA, τον τρόπο με τον οποίο τα μέτρα θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά ούτε την επικράτηση των προβλημάτων αυτών σε διάφορες αγορές μέσων ενημέρωσης και κράτη μέλη.

Επιπλέον, η γνώμη ανέφερε ότι η έκθεση δεν αποδεικνύει σαφώς την ανάγκη και την αποτελεσματικότητα ορισμένων μέτρων και στερείται διαφάνειας όσον αφορά τις διαφορετικές απόψεις των ενδιαφερομένων μερών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης.

Μετά την αρνητική γνωμοδότηση, η Επιτροπή υπέβαλε αναθεωρημένη έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων στις 11 Ιουλίου 2022. Αρκετές εβδομάδες αργότερα, το RSB εξέδωσε τη δεύτερη γνώμη: “θετική με επιφυλάξεις.”

RSB Impact Assessment Report 2nd Opinion
Έκθεση αξιολόγησης επιπτώσεων RSB 2η γνώμη

Η δεύτερη γνώμη ανέφερε ότι η αναθεωρημένη έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων του EMFA εξακολουθούσε να περιέχει σημαντικές ελλείψεις, και ιδίως ότι δεν χρησιμοποιούσε αποδεικτικά στοιχεία για τον ορισμό ή την περιγραφή του προβλήματος που επιδιώκει να αντιμετωπίσει. Επιπλέον, το τρίτο σημείο ανησυχίας ήταν: “η ανάλυση των επιπτώσεων στην ενιαία αγορά και στις διανομές, μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και μεταξύ των κρατών μελών, δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένη.”

Παρόλα αυτά, η Επιτροπή μπόρεσε να προχωρήσει και στις 16 Σεπτεμβρίου 2022 δημοσίευσε την πρότασή της για τη “θέσπιση ενός κοινού πλαισίου για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά”, την οποία ονόμασε Ευρωπαϊκή Πράξη για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (EMFA).

Η αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου EMFA αναφέρει ότι ο κανονισμός “επιδιώκει να αντιμετωπίσει μια σειρά προβλημάτων που επηρεάζουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και τη λειτουργία των παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης.”

Σύμφωνα με την πρόταση, η EMFA θα τηρήσει και θα επεκτείνει τις υφιστάμενες πολιτικές, ενώ θα αντιμετωπίσει τα ρυθμιστικά κενά. Επιπλέον, δομείται σε τέσσερις στόχους:

1. “Προώθηση της διασυνοριακής δραστηριότητας και των επενδύσεων στις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης με την εναρμόνιση ορισμένων στοιχείων των αποκλινόντων εθνικών πλαισίων πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, ιδίως για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών.”

2. “Αύξηση της ρυθμιστικής συνεργασίας και προσέγγισης μέσω εργαλείων διασυνοριακού συντονισμού, γνωμοδοτήσεων και κατευθυντήριων γραμμών σε επίπεδο ΕΕ.”

3. “Διευκόλυνση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης μέσω του μετριασμού του κινδύνου αθέμιτης δημόσιας και ιδιωτικής παρέμβασης στη συντακτική ελευθερία.”

4. “Διασφάλιση της διαφανούς και δίκαιης κατανομής των οικονομικών πόρων στην εσωτερική αγορά μέσων ενημέρωσης με την ενίσχυση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης στη μέτρηση της ακροαματικότητας και την κατανομή της κρατικής διαφήμισης.”

Το εκτενές κείμενο για καθέναν από τους τέσσερις στόχους μπορεί να διαβαστεί στο αρχικό σχέδιο πρότασης EMFA.

Με μια πρώτη ματιά, η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο κείμενο της πρότασης μπορεί να προκαλέσει θετική εντύπωση στον μέσο πολίτη της ΕΕ, κάτοικο, δημοσιογράφο, εκδότη ή ευρωβουλευτή. Η χρήση φράσεων όπως “ποιοτικές υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης”, “δίκαιη κατανομή των οικονομικών πόρων”, “συντακτική ελευθερία”, σε συνδυασμό με την ονομασία της νομοθεσίας, “Ευρωπαϊκή Πράξη για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης”, υποδηλώνει ότι η πρόταση αυτή θα μπορούσε να ενδυναμώσει και να προστατεύσει τους δημοσιογράφους και τους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης διαφόρων κλάδων. Αυτό, ωστόσο, ισχύει μόνο αν δεν εξετάσουμε προσεκτικότερα το πραγματικό κείμενο.

Πίσω από τις στερεότυπες λέξεις που επαναλαμβάνονται στις εισαγωγές, στις εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης και στις ομιλίες που εξυμνούν την πρόταση EMFA, η σε βάθος εξέταση του κειμένου του προτεινόμενου κανονισμού αποκαλύπτει μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια για τη δημιουργία ενός ενοποιημένου τομέα μέσων ενημέρωσης της ΕΕ υπό τον κεντρικό έλεγχο ενός νεοσύστατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Υπηρεσιών Μέσων Ενημέρωσης, το οποίο έχει την εξουσία να λογοκρίνει και να περιορίζει τον Τύπο.

Μια πιο προσεκτική ματιά στην EMFA

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας (CULT) είναι η αρμόδια επιτροπή για την EMFA. Οι επιτροπές Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) και Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) λειτουργούν ως συνεργάτες. Επικεφαλής της διαδικασίας είναι η ειδική εισηγήτρια Sabine Verheyen, ευρωβουλευτής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας.

Δεδομένου ότι η πρόταση EMFA βρίσκεται ακόμη στη νομοθετική διαδικασία, υπάρχουν διάφορες γνώμες και τροποποιημένες εκδοχές της πρότασης. Στο κείμενο που ακολουθεί θα αναλυθεί η διαπραγματευτική εντολή του Συμβουλίου.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπηρεσιών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

(Σημείωση της συντάκτριας: Το έντονο κείμενο στις εικόνες υποδεικνύει αλλαγές στο αρχικό σχέδιο πρότασης EMFA)

Η EMFA ιδρύει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις Υπηρεσίες Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (το Συμβούλιο), το οποίο θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων (ERGA). Σύμφωνα με την αρχική πρόταση EMFA της Επιτροπής, η ERGA δεν διαθέτει τους πόρους και την ικανότητα να επιλύει διασυνοριακά ζητήματα, να διαχειρίζεται ρυθμιστικά θέματα και είναι περιορισμένη ως προς το πεδίο δράσης της.

Το Συμβούλιο παρουσιάζεται ως ανεξάρτητο όργανο. Το άρθρο 9 διαβεβαιώνει “την πλήρη ανεξαρτησία του Συμβουλίου” και αναφέρει ότι το Συμβούλιο “… δεν ζητά ούτε δέχεται οδηγίες από κανένα κυβερνητικό όργανο, πρόσωπο ή οργανισμό. Αυτό δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής ή των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ή φορέων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.”

Article 9 - Independence of the Board
Άρθρο 9 – Ανεξαρτησία του διοικητικού συμβουλίου

μτφρ. κειμένου εικόνας: Άρθρο 9
Ανεξαρτησία του Δ.Σ
Το συμβούλιο ενεργεί με πλήρη ανεξαρτησία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή την άσκηση των εξουσιών του. Ειδικότερα, το συμβούλιο, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή την άσκηση των εξουσιών του, δεν ζητά ούτε λαμβάνει οδηγίες από καμία κυβέρνηση, θεσμικό όργανο, πρόσωπο ή φορέα. Αυτό δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής ή των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ή φορέων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Αυτό σημαίνει ότι το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ενεργεί ανεξάρτητα, ωστόσο η ανεξαρτησία αυτή δεν παρεμβαίνει στους τομείς στους οποίους η Επιτροπή ή/και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές συμμετέχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία, στη λειτουργία, τη διαχείριση και την εκτέλεση των καθηκόντων του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.

Από την εξέταση της δομής του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, της γραμματείας του και των καθηκόντων του, όπως περιγράφονται στα άρθρα 10 έως 12, προκύπτει σαφώς ότι η Επιτροπή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία και τη συνολική σύνθεση του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.

Αυτό έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα της ανεξαρτησίας του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων που υποστηρίζεται στο άρθρο 9. Ακόμη και το έγγραφο θέσεων της ERGA σημειώνει αυτή την αντίφαση στο ακόλουθο απόσπασμα:

“Η ανεξαρτησία του Συμβουλίου που διατυπώνεται στο άρθρο 9 έρχεται σε αντίθεση με πολλές διατάξεις που περιέχονται στα ακόλουθα άρθρα σχετικά με την εσωτερική λειτουργία του συμβουλίου, τη γραμματεία και τα καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου.”

Έγγραφο θέσεων της ERGA για το EMFA

Δομή του “διοικητικού συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από εκπροσώπους των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και κάθε μέλος θα έχει μία ψήφο. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος θα εκλέγονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορούν να υπηρετήσουν το πολύ δύο θητείες διάρκειας ενός έτους. Καθήκον του προέδρου θα είναι να ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τις δραστηριότητες του συμβουλίου και να διαβουλεύεται με την Επιτροπή κατά την προετοιμασία του προγράμματος εργασίας του.

Article 10 - Structure of the Board
Ρθρο 10 – Δομή του διοικητικού συμβουλίου

μτφρ. κειμένου εικόνας: Άρθρο 10
Δομή του Δ.Σ

 1. Το συμβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ή φορέων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 12.
 2. Κάθε μέλος του συμβουλίου έχει μία ψήφο.
  2α. (νέο) Το συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του.
 3. Όταν ένα κράτος μέλος έχει περισσότερες από μία εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή φορείς, οι εν λόγω ρυθμιστικές αρχές ή φορείς συντονίζονται μεταξύ τους ανάλογα με τις ανάγκες και διορίζουν κοινό αντιπρόσωπο που ασκεί το δικαίωμα ψήφου.
 4. Το συμβούλιο εκπροσωπείται από τον πρόεδρό του. Το συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο και αντιπρόεδρο μεταξύ των μελών του […]. Η θητεία του προέδρου είναι ετήσια, με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά.
 5. Η Επιτροπή ορίζει εκπρόσωπο στο διοικητικό συμβούλιο. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής συμμετέχει στις συζητήσεις του συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο πρόεδρος του συμβουλίου ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τις […] δραστηριότητες του συμβουλίου. Το συμβούλιο συμβουλεύεται την Επιτροπή κατά την προετοιμασία του προγράμματος εργασίας του […].
 6. Το συμβούλιο […] μπορεί να καλεί εμπειρογνώμονες και, σε συμφωνία με την Επιτροπή, μόνιμους παρατηρητές να παρευρεθούν στις συνεδριάσεις του.
  […] (η παράγραφος 7 έχει διαγραφεί)
 7. Το συμβούλιο εγκρίνει τον εσωτερικό του κανονισμό […], σε διαβούλευση με την Επιτροπή

Επιπλέον, η Επιτροπή θα ορίσει έναν εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίος θα συμμετέχει στις “διαβουλεύσεις” του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου.

“Κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης πριν από λίγους μήνες, η Επιτροπή δήλωσε ότι σχεδιάζει να ορίσει οκτώ έως δέκα άτομα στο Διοικητικό Συμβούλιο, πράγμα αρκετά σημαντικό ακόμη και χωρίς δικαίωμα ψήφου”, δήλωσε ο κ. Κοντέας.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει τον κανονισμό και τη διαδικασία του και την ανάπτυξη του προγράμματος εργασίας του μόνο μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή. Ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί εμπειρογνώμονες να παρίστανται στις συνεδριάσεις, μόνιμοι συμμετέχοντες μπορούν να επιτραπούν μόνο εφόσον συμφωνεί η Επιτροπή.

“Εάν σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, η κυβέρνηση διόριζε ένα πρόσωπο για να συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις και τις δραστηριότητες της εθνικής ρυθμιστικής αρχής μέσων ενημέρωσης, αυτό θα έκρουε αμέσως κάποιο καμπανάκι κινδύνου για τον κίνδυνο κυβερνητικών παρεμβάσεων.”

Επιπλέον, ακόμη και το προσωπικό του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται από την Επιτροπή. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 11, η γραμματεία θα παρέχεται από την Επιτροπή.

Article 11 - Secretariat of the Board
Άρθρο 11 – Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου

μτφρ. κειμένου εικόνας: Άρθρο 11
Γραμματεία του Δ.Σ

 1. Το συμβούλιο διαθέτει γραμματεία, η οποία παρέχεται από την Επιτροπή και διαθέτει επαρκείς πόρους.
 2. Το κύριο καθήκον της γραμματείας είναι να συμβάλλει στην ανεξάρτητη εκτέλεση των καθηκόντων του συμβουλίου που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στην οδηγία 2010/13/ΕΕ. Ειδικότερα, παρέχει διοικητική και οργανωτική υποστήριξη στις δραστηριότητες του Δ.Σ.
 3. Η γραμματεία συντονίζεται στενά με το συμβούλιο και τον πρόεδρό του. Όταν επικουρεί το συμβούλιο στην κατάρτιση των παραδοτέων του, η γραμματεία ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του συμβουλίου και του προέδρου του όσον αφορά το περιεχόμενό τους.

Η γραμματεία επικουρεί το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων με διοικητικές και οργανωτικές δραστηριότητες και συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και τον πρόεδρό του “καταρτίζοντας τα παραδοτέα.”

Ωστόσο, οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) επιδιώκουν να περιορίσουν κάπως το ρόλο της Επιτροπής.

Το άρθρο 11 της γνωμοδότησης IMCO αφαιρεί τη διάταξη που ορίζει ότι η Γραμματεία παρέχεται από την Επιτροπή και, αντ’ αυτού, αναφέρει ότι “Το Συμβούλιο υποστηρίζεται από ανεξάρτητο γραφείο.” Ωστόσο, και οι δύο επιτροπές διατηρούν το άρθρο 10 παράγραφος 5, το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή να διορίζει έναν εκπρόσωπο στο διοικητικό συμβούλιο.

Θα καθοριστεί κατά τα μεταγενέστερα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας εάν θα υιοθετηθούν οι γνωμοδοτήσεις αυτές.

Καθήκοντα του συμβουλίου

Παρόμοια με την ERGA, το Συμβούλιο ενεργεί σε συμβουλευτική και υποστηρικτική θέση προς την Επιτροπή. Σε αντίθεση με την ERGA, το Συμβούλιο έχει πολύ ευρύτερο πεδίο αρμοδιοτήτων και έχει ρυθμιστική εξουσία στον τομέα του Τύπου.

Article 12 - Tasks of the Board
Άρθρο 12 παράγραφος 1 – Καθήκοντα του συμβουλίου

μτφρ. κειμένου εικόνας: Άρθρο 12
Καθήκοντα του Δ.Σ

 1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που παρέχονται στην Επιτροπή από τις Συνθήκες, το συμβούλιο συμβουλεύει και υποστηρίζει την Επιτροπή […] για […] θέματα που σχετίζονται με υπηρεσίες μέσων επικοινωνίας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του […] καθώς και προωθούν την αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του Κεφαλαίου III του παρόντος κανονισμού και την εφαρμογή της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ σε ολόκληρη την Ένωση. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο:
  α) παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στην Επιτροπή στο έργο της για να διασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή του κεφαλαίου III του παρόντος κανονισμού και τη συνεπή εφαρμογή της οδηγίας 2010/13/ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη των καθηκόντων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ή φορέων.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1, το Συμβούλιο συμβουλεύει την Επιτροπή σε θέματα μέσων ενημέρωσης που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του και προωθεί και διασφαλίζει τη συνεπή εφαρμογή του κανονισμού. Η Επιτροπή αναφέρεται συχνά στο κείμενο του άρθρου 12.

Article12(d-f)
Άρθρο 12 στοιχεία (δ-στ) – Καθήκοντα του συμβουλίου

μτφρ. κειμένου εικόνας: δ) όταν ζητηθεί από την Επιτροπή, παρέχει γνώμες για τα τεχνικά και πραγματικά ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με το άρθρο 2 παράγραφος 5γ, το άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 4 παράγραφος 4, στοιχείο γ) και το άρθρο 28α παράγραφος 7 της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ.
ε) σε διαβούλευση με την Επιτροπή, συντάσσει γνώμες σχετικά με:
i) αιτήματα συνεργασίας […] μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών αρχών ή φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 7 του παρόντος κανονισμού·
ii) αιτήματα για μέτρα επιβολής σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της αιτούσας αρχής ή φορέα και της αρχής ή του φορέα προς τον οποίο απευθύνεται η αίτηση, συμπεριλαμβανομένων των συνιστώμενων ενεργειών […], σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού·
iii) εθνικά μέτρα που αφορούν υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης εκτός της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού·
στ) κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, συντάσσει γνωμοδοτήσεις σχετικά με […] συγκεντρώσεις στην αγορά μέσων ενημέρωσης που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

“Εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή”, το συμβούλιο γνωμοδοτεί επί τεχνικών και πραγματικών θεμάτων. “Σε συνεννόηση με την Επιτροπή”, το συμβούλιο συντάσσει γνωμοδοτήσεις σχετικά με αιτήματα συνεργασίας μεταξύ ρυθμιστικών φορέων και αιτήματα για μέτρα επιβολής σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ φυσικών ρυθμιστικών αρχών σχετικά με εθνικά μέτρα. “Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής”, το Συμβούλιο συντάσσει γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις συγκεντρώσεις στην αγορά των μέσων ενημέρωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ το έγγραφο θέσεων της ERGA καλωσορίζει τα νέα καθήκοντα που ανατίθενται στο Συμβούλιο, προτρέπει σε μείωση του ρόλου της Επιτροπής:

“Επομένως, είναι ακατάλληλο το γεγονός ότι η EMFA προβλέπει μόνο ή κυρίως ότι τα καθήκοντα του Συμβουλίου θα εκτελούνται είτε “σε συμφωνία με” είτε “κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.” Η αναφορά ζητά να διαγραφούν τα αιτήματα που αναφέρουν “σε συμφωνία με την Επιτροπή.”

Απόσπασμα από το έγγραφο θέσεων της ERGA σχετικά με το EMFA
Article12(h)
Άρθρο 12 στοιχείο η) – Καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου

Επιπλέον, όπως περιγράφεται στο άρθρο 12 στοιχείο η), καθήκον του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς “να συνδράμει την Επιτροπή στην κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού”, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 23 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4, καθώς και των παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των συγκεντρώσεων στην αγορά των μέσων ενημέρωσης.

Μια νέα διάταξη που προστέθηκε από το Συμβούλιο επιτρέπει στην Επιτροπή να θέτει προθεσμίες όταν ζητά συμβουλές ή γνώμες από το Συμβούλιο.

Το Συμβούλιο προσφέρει επίσης διαμεσολάβηση σε περίπτωση διαφωνιών μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και διασφαλίζει την εναρμόνιση των προτύπων που σχετίζονται με το σχεδιασμό των συσκευών ή των διεπαφών χρήστη. Το Συμβούλιο θα οργανώνει διάλογο μεταξύ των πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών (VLOP) και των παρόχων υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης (MSP) και θα υποβάλλει τα εν λόγω πορίσματα στην Επιτροπή για να διασφαλίσει τις βέλτιστες πρακτικές για τα συστήματα μέτρησης του κοινού.

Ένας από τους βασικούς στόχους της EMFA είναι η προώθηση του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης. Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πώς το Συμβούλιο θα διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές ειδήσεων θα έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα απόψεων και προοπτικών από διαφορετικές πηγές. Η εξέταση του άρθρου 12 στοιχείο ια) και του άρθρου 16 παρέχει περαιτέρω πληροφορίες για το πώς το Συμβούλιο θα διαχειρίζεται τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης που είναι εγκατεστημένες εκτός της ΕΕ.

“Σοβαρός κίνδυνος” για τη δημόσια ασφάλεια

Στο άρθρο 12 στοιχείο ια), καθήκον του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων είναι να “συντονίζει τα εθνικά μέτρα που σχετίζονται με τη διάδοση ή την πρόσβαση στο περιεχόμενο υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης από χώρες εκτός της Ένωσης, οι οποίες απευθύνονται ή προσεγγίζουν κοινό στην Ένωση.”

Article12(k)(l)(m)
Άρθρο 12 στοιχείο ια-ιγ) – Καθήκοντα του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων

μτφρ. κειμένου εικόνας: ια) συντονίζει τα εθνικά μέτρα που σχετίζονται με τη διάδοση ή την πρόσβαση σε περιεχόμενο υπηρεσιών μέσων εκτός της Ένωσης που στοχεύουν ή προσεγγίζουν κοινό στην Ένωση, όταν αυτές οι υπηρεσίες μέσων βλάπτουν ή παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο βλάβης της δημόσιας ασφάλειας, […] σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και σε διαβούλευση με την Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο κριτηρίων σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού·
(1) οργανώνει δομημένο διάλογο μεταξύ παρόχων πολύ μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών, εκπροσώπων των παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών και αναφέρει τα αποτελέσματά του στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού·
ιγ) να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με την ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού.

Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων μπορεί να περιορίσει ή να μειώσει την πρόσβαση σε περιεχόμενο από υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης εκτός της ΕΕ που απευθύνονται σε ακροατήρια εντός της ΕΕ μέσω “εθνικών μέτρων”, εάν η εν λόγω υπηρεσία μέσων ενημέρωσης θεωρείται ότι “ενέχει σοβαρό κίνδυνο να βλάψει τη δημόσια ασφάλεια.”

Εάν το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, κρίνει ότι μια υπηρεσία μέσων ενημέρωσης από χώρες εκτός της ΕΕ συνιστά “σοβαρό κίνδυνο” για το κοινό, τότε οι καταναλωτές ειδήσεων εντός της ΕΕ ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση στο εν λόγω περιεχόμενο. Ενώ αυτό συμβαίνει ήδη με την απαγόρευση μέσων όπως το RT και το Sputnik, ο κανονισμός EMFA θα παρέχει μια περαιτέρω νομική βάση για τον περιορισμό της πρόσβασης σε περιεχόμενο εκτός ΕΕ που θεωρείται απειλή για τη δημόσια ασφάλεια και προστασία.

Αυτό φαίνεται να αποτελεί βασική συνιστώσα του κανονισμού EMFA, όπως περιγράφεται στο άρθρο 16.

Article 16 - Coordination of measures concerning media services from outside the Union
Άρθρο 16 – Συντονισμός των μέτρων που αφορούν υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης από χώρες εκτός της Ένωσης

μτφρ. κειμένου εικόνας: Άρθρο 16
Συντονισμός μέτρων που αφορούν υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης εκτός της Ένωσης
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 της οδηγίας 2010/13/ΕΕ, το συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ή φορέων από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, συντονίζει τα σχετικά μέτρα από τις ενδιαφερόμενες εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή φορείς σχετικά με τη διάδοση ή πρόσβαση σε υπηρεσίες μέσων που προέρχονται από εκτός της Ένωσης ή παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών μέσων που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης που, ανεξάρτητα από τα μέσα διανομής ή πρόσβασής τους, στοχεύουν ή προσεγγίζουν κοινό στην Ένωση όταν, μεταξύ άλλων, ενόψει του ελέγχου που μπορεί να που ασκούνται από τρίτες χώρες σε αυτές, τέτοιες υπηρεσίες μέσων προδικάζουν ή παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο βλάβης της δημόσιας ασφάλειας […].

 1. Το συμβούλιο, σε διαβούλευση με την Επιτροπή, μπορεί να εκδίδει γνώμες σχετικά με τα κατάλληλα εθνικά μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών τους βάσει του εθνικού δικαίου, οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ή φορέων, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις του Δ.Σ.
 2. Το συμβούλιο, σε διαβούλευση με την Επιτροπή, καταρτίζει κατάλογο κριτηρίων που μπορούν να λάβουν υπόψη οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή φορείς κατά την άσκηση των ρυθμιστικών τους αρμοδιοτήτων έναντι των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1

Αναφέρει ότι οι υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης ή οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης που είναι εγκατεστημένοι εκτός της ΕΕ, “ανεξαρτήτως των μέσων διανομής ή πρόσβασης που διαθέτουν, στοχεύουν ή προσεγγίζουν ακροατήρια στην Ένωση, όταν, μεταξύ άλλων ενόψει του ελέγχου που μπορεί να ασκείται από τρίτες χώρες σε αυτά… παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο βλάβης της δημόσιας ασφάλειας.” Αυτό υποδηλώνει ότι εξ ορισμού, εάν ένας πάροχος υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης προέρχεται από χώρες εκτός της ΕΕ, θεωρείται ότι υπόκειται σε έλεγχο από τρίτες χώρες και, ως εκ τούτου, αποτελεί κίνδυνο βλάβης της δημόσιας ασφάλειας.

Το άρθρο 16 παράγραφος 3 ορίζει ότι το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, σε διαβούλευση με την Επιτροπή, καθορίζει τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές “κατά την άσκηση των ρυθμιστικών τους εξουσιών επί των παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης.”

Αυτό αποτελεί σαφή παραδοχή ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που παρακολουθούν τον τομέα των μέσων ενημέρωσης υπό την καθοδήγηση του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και της Επιτροπής θα έχουν ρυθμιστικές εξουσίες επί των παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης.

Συνοψίζοντας, ενώ η Επιτροπή ανησυχεί ότι οι υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, επειδή μπορεί να ελέγχονται από τρίτες χώρες, επιδιώκει ταυτόχρονα να ελέγξει τον εγχώριο τομέα μέσων ενημέρωσης της ΕΕ μέσω του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.

Η μεγάλη ειρωνεία

Πολλές οργανώσεις έχουν εκφράσει αμφιβολίες σχετικά με την πρόταση EMFA. Εκατοντάδες εκδότες Τύπου και ενώσεις εκδοτών Τύπου από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή προς τους συννομοθέτες της ΕΕ στις 27 Ιουνίου 2023.

Η ανοιχτή επιστολή, η οποία ζητά να “ανταποκριθεί η EMFA στο όνομά της”, εξετάζει πολλά ζητήματα σχετικά με την πρόταση. Ξεκινά με μια ευρεία παρατήρηση που αναφέρει ότι αρκετές διατάξεις της EMFA είναι, στην πραγματικότητα, αντιπαραγωγικές για την προστασία της ελευθερίας του Τύπου.

Ένα από τα πολλά ζητήματα που θίγονται αφορά τη λογοκρισία, η οποία έχει γίνει μεγαλύτερο πρόβλημα μετά τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), ο οποίος έδωσε στις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τις διαδικτυακές πλατφόρμες το δικαίωμα να αφαιρούν και να περιορίζουν περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους.

“Η EMFA δεν κάνει αρκετά για να διασφαλίσει την ελευθερία της έκφρασης και τον πλουραλισμό στο διαδίκτυο και να αποτρέψει τη λογοκρισία από τις πολύ μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες (VLOP), κάτι που αρχίζει να γίνεται ένα ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα. Η προστασία της ελευθερίας της έκφρασης πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διανομή νόμιμου περιεχομένου του ευρωπαϊκού Τύπου και για να παραμείνει η πλουραλιστική πληροφόρηση ελεύθερα προσβάσιμη στο διαδίκτυο χωρίς αδικαιολόγητες παρεμβάσεις από τις VLOP…”

Απόσπασμα από την ανοικτή επιστολή, “Η EMFA πρέπει να ανταποκριθεί στο όνομά της”

Περισσότερες εξουσίες στις διαδικτυακές πλατφόρμες

Το άρθρο 17 καθορίζει τη λειτουργία και τη διαχείριση του περιεχομένου των παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης σε σχέση με τους παρόχους πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών (VLOP). Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο πρότασης, ο πάροχος VLOP ορίζεται ως “πάροχος επιγραμμικής πλατφόρμας που έχει χαρακτηριστεί ως πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 4” της DSA.

Τον Απρίλιο του 2023, η Επιτροπή όρισε αρκετές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των Amazon Store, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok και άλλων, ως VLOP.

Article 17(1) - Content of media service providers on very large online platforms
Άρθρο 17 παράγραφος 1 – Περιεχόμενο των παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης σε πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες

μτφρ. κειμένου εικόνας: Άρθρο 17
Περιεχόμενο παρόχων υπηρεσιών πολυμέσων σε πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες
Οι πάροχοι πολύ μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών παρέχουν μια λειτουργικότητα που επιτρέπει στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους να […]:
α) δηλώνει ότι είναι πάροχος υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 και συμμορφώνεται με το άρθρο 6 παράγραφος 1·
β) δηλώνει ότι είναι συντακτική ανεξάρτητη από κράτη μέλη και τρίτες χώρες· […]
(γ) δηλώνει ότι υπόκειται σε ρυθμιστικές απαιτήσεις […], ή συμμορφώνεται με έναν μηχανισμό συν-[…] ή αυτορρύθμισης […] ευρέως αναγνωρισμένο και αποδεκτό στον σχετικό τομέα των μέσων ενημέρωσης σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, για την άσκηση της συντακτικής ευθύνης και των προτύπων σύνταξης· και
δ) (νέο) παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας των σχετικών εθνικών ρυθμιστικών αρχών ή φορέων ή εκπροσώπων των μηχανισμών από κοινού ρύθμισης ή αυτορρύθμισης που αναφέρονται στο στοιχείο γ).
(νέο) Σε περίπτωση εύλογων αμφιβολιών σχετικά με τη συμμόρφωση του παρόχου υπηρεσιών πολυμέσων με το στοιχείο γ), ο πάροχος μιας πολύ μεγάλης διαδικτυακής πλατφόρμας θα ζητήσει επιβεβαίωση για το θέμα από την αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή ή φορέα ή τον αρμόδιο συνεργάτη ή αυτο- ρυθμιστικό φορέα.

Προτού ένας πάροχχος υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης (MSP) δημοσιεύσει περιεχόμενο σε VLOP, πρέπει πρώτα να συνάψει συμβατική συμφωνία με τον πάροχο VLOP στην οποία επιβεβαιώνει ότι είναι MSP, ότι είναι συντακτικά ανεξάρτητος από τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες και ότι υπόκειται στις κανονιστικές απαιτήσεις και συμμορφώνεται με μια πολιτική συν- ή αυτορρύθμισης.

Σε αντίθεση με το αρχικό σχέδιο πρότασης, η διαπραγματευτική εντολή του Συμβουλίου περιλαμβάνει μια πρόσθετη διάταξη η οποία θα απαιτεί από τους MSP υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης (MSP να παρέχουν τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας εθνικής ρυθμιστικής αρχής, ώστε σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υποψία ότι ένας MSP δεν έχει συμμορφωθεί με το στοιχείο γ), ο πάροχος VLOP να μπορεί να επικοινωνήσει με την εθνική ρυθμιστική αρχή για επιβεβαίωση.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 6, “η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής εφαρμογής της λειτουργικότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1”, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του άρθρου.

Article17(6)
Άρθρο 17 παράγραφος 6 – Περιεχόμενο των παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης σε πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες

​μτφρ. κειμένου εικόνας: Προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεπής και αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για να διευκολύνει την αποτελεσματική εφαρμογή της λειτουργικότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων συμμετοχής των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και, κατά περίπτωση, των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ή φορέων κατά την επανεξέταση των δηλώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Ως εκ τούτου, οι πάροχοι MSP πρέπει να δηλώνουν την ανεξαρτησία τους από τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες, ενώ παράλληλα υπόκεινται στον έλεγχο και τη ρύθμιση από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και την Επιτροπή μέσω του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.

“Οποιαδήποτε επισήμανση και/ή η δυνατότητα να αμφισβητούν οι VLOP ή “οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οργανώσεις ελέγχου των γεγονότων και άλλες σχετικές επαγγελματικές οργανώσεις” τις αυτοδηλώσεις των εταιρειών μέσων ενημέρωσης είναι προβληματική, καθώς επιτρέπει σε τρίτους να περιορίζουν τα δικαιώματα των εταιρειών μέσων ενημέρωσης”, δήλωσε ο κ. Κοντέας.

Αναστολές, περιορισμοί

Εάν υπήρχαν αμφιβολίες για το αν οι πάροχοι VLOP θα λογοκρίνουν ή θα περιορίζουν το περιεχόμενο, το άρθρο 17 παράγραφος 2 το καθιστά σαφές.

Article17(2)
Άρθρο 17 παράγραφος 2 – Περιεχόμενο των παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης σε πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες

​μτφρ. κειμένου εικόνας: Όταν ένας πάροχος μιας πολύ μεγάλης διαδικτυακής πλατφόρμας αποφασίσει να […] αναστείλει την παροχή των διαδικτυακών υπηρεσιών διαμεσολάβησής του σε σχέση με περιεχόμενο που παρέχεται από πάροχο υπηρεσιών πολυμέσων που υπέβαλε δήλωση και στοιχεία επικοινωνίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή περιορίζει την ορατότητα του περιεχομένου που παρέχεται από τον εν λόγω πάροχο υπηρεσιών μέσων, με την αιτιολογία ότι το περιεχόμενο αυτό δεν είναι συμβατό με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διαδικτυακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, με την επιφύλαξη των μέτρων μετριασμού σε σχέση με συστημικό κίνδυνο που αναφέρεται στο άρθρο 34 του […] Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2065, λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα, στο βαθμό που συνάδουν με τις υποχρεώσεις του βάσει του δικαίου της Ένωσης […], για να κοινοποιήσει στον ενδιαφερόμενο πάροχο υπηρεσιών μέσων την αιτιολογία που συνοδεύει απόφαση, όπως απαιτείται από το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150, […] και να παράσχει στον πάροχο υπηρεσιών πολυμέσων τη δυνατότητα να απαντήσει στην αιτιολογία εντός κατάλληλης προθεσμίας πριν από τον περιορισμό ή έναρξη ισχύος της αναστολής. Εάν μετά από μια τέτοια απάντηση ή ελλείψει τέτοιας απάντησης, ο πάροχος μιας πολύ μεγάλης διαδικτυακής πλατφόρμας εξακολουθεί να προτίθεται να περιορίσει ή να αναστείλει την παροχή των διαδικτυακών υπηρεσιών διαμεσολάβησής του, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο πάροχο υπηρεσιών πολυμέσων.

Οι πάροχοι VLOP θα αναστέλλουν τους παρόχους MSP για μη συμμόρφωση με τον κανονισμό και θα περιορίζουν την ορατότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται από τους MSP και θεωρείται ασύμβατο με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους.

Όταν συμβαίνει αυτό, ο πάροχος του VLOP πρέπει να προειδοποιεί τον MSP πριν από την περίοδο αναστολής ή τερματισμού και να δίνει την ευκαιρία στον MSP να απαντήσει. Εάν ένας MSP θεωρεί ότι έχει επανειλημμένα ανασταλεί χωρίς αιτιολόγηση, τα δύο μέρη πρέπει να συζητήσουν το θέμα εγκαίρως, κατόπιν αιτήματος του MSP .

Αν και δεν είναι σαφές ποιες λεπτομέρειες θα δικαιολογούσαν την αναστολή, τον περιορισμό ή την αφαίρεση περιεχομένου, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι οι MSP που θεωρούνται ότι παράγουν “επιβλαβές” περιεχόμενο και “παραπληροφόρηση” μπορεί να υπόκεινται σε επαναλαμβανόμενα μέτρα.

Article 18 - Structured dialogue
Άρθρο 18 – Δομημένος διάλογος

μτφρ. κειμένου εικόνας: Άρθρο 18
Δομημένος διάλογος

 1. Το συμβούλιο οργανώνει τακτικά δομημένο διάλογο μεταξύ παρόχων πολύ μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών, εκπροσώπων των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών για να συζητήσουν την εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές στην εφαρμογή του άρθρου 17 […], για την προώθηση της πρόσβασης σε ποικίλες προσφορές ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης σε πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και παρακολούθηση της τήρησης πρωτοβουλιών αυτορρύθμισης που στοχεύουν στην προστασία της κοινωνίας από επιβλαβές περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης και της χειραγώγησης και παρέμβασης ξένων πληροφοριών.
 2. Το συμβούλιο υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα του διαλόγου.

Στο άρθρο 18 αναφέρεται ότι το Συμβούλιο συναντάται τακτικά με τους παρόχους VLOP, τους εκπροσώπους των MSP και τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών για να διασφαλίσει τις βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή του άρθρου 17 “και να παρακολουθεί την τήρηση των πρωτοβουλιών αυτορρύθμισης που αποσκοπούν στην προστασία της κοινωνίας από επιβλαβές περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης και της χειραγώγησης και παρέμβασης σε ξένες πληροφορίες.”

Τι γίνεται με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης

Ενώ ένα μεγάλο μέρος της EMFA  φαίνεται να θέτει περαιτέρω περιορισμούς στα MSP και τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης τόσο εντός της ΕΕ όσο και προερχόμενες από χώρες εκτός ΕΕ, πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν πού βρίσκεται η “ελευθερία” στην Ευρωπαϊκή Πράξη για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης.

Το άρθρο 4 περιγράφει τα δικαιώματα των MSP και είναι το μοναδικό άρθρο που είναι αφιερωμένο σε αυτό το θέμα. Αναφέρει ότι οι MSP έχουν το δικαίωμα να ασκούν τις οικονομικές τους δραστηριότητες εντός της ΕΕ, εφόσον συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται την πραγματική συντακτική ελευθερία των παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και μαζί με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τους δεν πρέπει να προσπαθούν να παρεμβαίνουν ή να επηρεάζουν τις συντακτικές πολιτικές ή αποφάσεις των MSP και πρέπει να σέβονται την προστασία των δημοσιογραφικών πηγών.

Επιπλέον, το άρθρο 4 παράγραφος 2α ασχολείται με τα δικαιώματα των MSP στο πλαίσιο του τι δεν πρέπει να κάνουν τα κράτη μέλη και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Μεγάλο μέρος της διαμάχης γύρω από την EMFA είναι το παραθυράκι της, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να κατασκοπεύουν δημοσιογράφους, MSP και τις ενώσεις τους, εάν θεωρηθεί ότι αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Article 4(1)(2) - Rights of media service providers
Άρθρο 4 παράγραφοι 1-2 – Δικαιώματα των παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης

μτφρ. κειμένου εικόνας: Άρθρο 4
Δικαιώματα των παρόχων υπηρεσιών πολυμέσων

 1. Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων έχουν το δικαίωμα να ασκούν τις οικονομικές δραστηριότητές τους στην εσωτερική αγορά χωρίς άλλους περιορισμούς εκτός από αυτούς που είναι σύμφωνοι με το δίκαιο της Ένωσης.
 2. Τα κράτη μέλη σέβονται την πραγματική συντακτική ελευθερία των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας. Τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και φορέων τους, δεν […] παρεμβαίνουν ούτε προσπαθούν να επηρεάσουν […] τις συντακτικές πολιτικές και τις συντακτικές αποφάσεις των παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης.
  2α. (νέο) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την αποτελεσματική προστασία των δημοσιογραφικών πηγών. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται από επιτακτική απαίτηση δημοσίου συμφέροντος και προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο και είναι σύμφωνο με το άρθρο 52 παράγραφος 1 του Χάρτη και άλλο δίκαιο της Ένωσης:

Αυτό που είναι αναμφισβήτητα μία από τις πιο παραγνωρισμένες πτυχές της EMFA, είναι ότι οι MSP δεν προστατεύονται από την πιθανή κατάχρηση εξουσίας από την Επιτροπή και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, στις οποίες παρέχεται πρωτοφανής έλεγχος στα μέσα ενημέρωσης όπως ποτέ άλλοτε.

“Από τη στιγμή που έχει αναγνωριστεί ο κίνδυνος πολιτικής πίεσης επί των εκδοτικών αποφάσεων, θα ήταν αφελές να αποκλείσουμε την πιθανότητα να συμβεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο”, δήλωσε ο Κοντέας. Εκ μέρους της EMMA και της ENPS, δήλωσε ότι ανησυχούν πολύ για το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία διασφάλιση έναντι του κινδύνου παρέμβασης από την Επιτροπή.

“Στην πραγματικότητα, προτείναμε να επεκταθεί η προστασία του άρθρου 1 του Συντάγματος. 4(2), και ιδίως του 4(2)(α), σε ενδεχόμενες απειλές που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους οργανισμούς και τα όργανά της, τα οποία θα πρέπει να είναι εξίσου υποχρεωμένα να σέβονται την ελευθερία και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης όπως και οι κυβερνήσεις και οι αρχές των κρατών μελών.”

Στο πλαίσιο των δικαιωμάτων που παρέχονται στα MSP, η εστίαση του EMFA είναι η προστασία από πιθανές καταχρήσεις από τα κράτη μέλη, αλλά όχι από την Επιτροπή, ενώ παράλληλα μειώνεται ο ρόλος των κρατών μελών και παρέχεται σημαντική εξουσία στην Επιτροπή.

Οι προοπτικές

Εάν η EMFA ενσωματωθεί στο δίκαιο της ΕΕ, μπορεί κανείς μόνο να φανταστεί τους αμέτρητους τρόπους με τους οποίους θα αλλάξει ο τομέας των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ. Ένας άλλοτε αυτορυθμιζόμενος τομέας θα υπαγόταν, έστω και έμμεσα, στον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενός μη εκλεγμένου και σε μεγάλο βαθμό μη υπόλογου οργάνου.

“Η Ευρώπη είναι μια ποικιλόμορφη περιοχή. Η Ευρώπη ανέκαθεν στηριζόταν στην ποικιλομορφία του πολιτισμού της, στη γεωγραφική της ποικιλομορφία, στη γλωσσική της ποικιλομορφία και οι αγορές μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρη την Ένωση έχουν οικοδομηθεί πάνω σε αυτά τα στοιχεία. Επομένως, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει μία κοινή αγορά που να δικαιολογεί τη ρυθμιστική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής … Η εποπτεία από μια κεντρική αρχή, αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είναι πρωτοφανής για τον τομέα μας. Αυτό που θεωρούμε επίσης προβληματικό είναι η άμεση εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σαν να έχετε μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση που εποπτεύει τα μέσα ενημέρωσης. Δεν νομίζω ότι αυτό ταιριάζει πολύ καλά.”

Απόσπασμα από τον Ηλία Κοντέα κατά τη διάρκεια συζήτησης στο France24, Νοέμβριος 2022

Η Επιτροπή, μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου και των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, επιδιώκει να παρακολουθεί τα μέσα ενημέρωσης, ωστόσο είναι δουλειά των μέσων ενημέρωσης να τα παρακολουθούν. Ενώ ο κανονισμός EMFA θα εφαρμόζεται σε κάθε πρόσωπο ή οντότητα που πληροί τα κριτήρια για τον ευρέως ορισμένο “πάροχο υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης”, είναι σημαντικό να εξετάσουμε πώς θα επηρεαστεί ο τομέας της δημοσιογραφίας, ο οποίος προορίζεται να αποτελεί έλεγχο των ισχυρών.

Το καθήκον του δημοσιογράφου δεν είναι προς οποιαδήποτε κυβέρνηση, κυβερνητικό φορέα ή εταιρεία. Το καθήκον του δημοσιογράφου είναι απέναντι στο κοινό. Αυτή ακριβώς η αρχή, η οποία για τόσο πολύ καιρό έχει λατρευτεί, θα μπορούσε να τεθεί σε μεγάλο κίνδυνο αν η EMFA γίνει νόμος, ιδίως με την τρέχουσα μορφή του.

Ωστόσο, η EMFA δεν περιλαμβάνει μόνο διατάξεις που περιορίζουν και ελέγχουν τους δημοσιογράφους και τους “παρόχους υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης”, αλλά επιδιώκει επίσης να ελέγξει εσάς – τον αναγνώστη, τον καταναλωτή των ειδήσεων.

Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, η γλώσσα της δημόσιας υγείας χρησιμοποιήθηκε για να καταστραφεί η υγεία μας με το πρόσχημα της προστασίας της υγείας μας. Τώρα η γλώσσα της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και την καταστροφή των μέσων ενημέρωσης με το πρόσχημα της προστασίας των μέσων ενημέρωσης.

Η EMFA θα ρυθμίσει την πρόσβασή σας στις πληροφορίες, με το πρόσχημα της προστασίας σας από την “επιβλαβή παραπληροφόρηση” και την “ξένη χειραγώγηση” Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπηρεσιών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να καθορίζουν τι είναι αληθινό και τι ψευδές, τι θα πρέπει να διαβάζετε και τι δεν θα πρέπει να παρακολουθείτε Εσείς, ο αναγνώστης, θα πρέπει να αφεθείτε να το αποφασίσετε αυτό μόνοι σας.

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας (CULT) αναμένεται να εκδώσει τη γνώμη της σχετικά με την πρόταση τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους και στη συνέχεια θα ξεκινήσει τριμερείς διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επιδιώκουν να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό EMFA πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την άνοιξη του 2024.


(Σημείωση της συντάκτριας: Οι ευρωβουλευτές Gwendoline Delbos-Corfield και Sabine Verheyen καλέστηκαν και οι δύο για να σχολιάσουν, αλλά δεν απάντησαν.)

Suggest a correction

Similar Posts