|

Регламент на Европейската комисия прилага глобалната фармацевтично-военна „черна кутия“

Статията включва и кратък отговор на неотдавнашната публикация на Робърт Барнс.

В интервю с Мария Зий предоставих информация, че изследователи по правните въпроси в Европа наскоро установиха някои от механизмите, чрез които действа глобалната програма за биотероризъм/медицинско военно положение за извършване на наблюдение, залавяне, контрол и убийство на хора в европейските държави.

Някои от механизмите могат да бъдат открити в корпоративните договори, сключени между европейските правителства и производителите на фармацевтични биологични оръжия.

Вижте например доклада на Саша Латипова относно съдържанието на имейли между високопоставени европейски военни престъпници.

…Урсула фон дер Лайен – комисар на ЕС, чиито постижения включват договаряне на невероятни грабителски договори за доставка на ваксини от Pfizer от името на всички държави-членки на ЕС чрез текстови съобщения с главния изпълнителен директор на Pfizer Алберт Бурла. В тези договори страните от ЕС са задължени да предоставят държавни активи като обезпечение, да се откажат от всички закони за контрол на качеството, вноса и защитата на потребителите и да се откажат от националния суверенитет, т.е. не им е позволено да променят законодателството относно отговорността за ваксините от собствените си парламенти? Грабителски договори, които са написани изцяло в защита на така наречените „търговски интереси“ на Pfizer…

Използвани са много съкращения, като най-често срещаните са: „ЕК“ = Европейска комисия, „ДЧ“ = Държави членки, „ЕП“ = Европейски парламент.

Ключовото изречение е, че Урсула фон дер Лайен е готова лично да телефонира на компетентните министри на здравеопазването, за да предотврати използването на член 5, параграф 2″.

За какво става дума? Член 5, параграф 2 се отнася до „член 5, параграф 2 от Директива 2001/83“ – Разрешение за спешна употреба в европейска държава членка, което се дава от всяка от държавите членки поотделно в собствените им държави. [Член 5 (2). Държавите членки могат временно да разрешат разпространението на неразрешен лекарствен продукт в отговор на предполагаемо или потвърдено разпространение на патогенни агенти, токсини, химически агенти или ядрено излъчване, всяко от които може да причини вреда..“]

Това е условно разрешение за пускане на пазара, издадено от Европейската агенция по лекарствата едновременно за всички държави-членки на ЕС…

Проблемът е, че Урсула никога не е възнамерявала да изпълни тези обещания и по принцип не е възможно да се произвеждат иРНК „ваксини“, разполагащи с безопасността, ефикасността и качеството на производство, изисквани за фармацевтичните продукти.

Това, от което Урсула наистина се нуждаеше в този процес, беше да обвърже всички европейски държави членки с пакт, който обещаваше „стабилно“ условно разрешение за пускане на пазара (CMA), така че те да не могат да имат независима власт над ваксините, разпространявани в техните държави…

Пътят по член 5 би означавал, че всяка държава членка би могла да издаде разрешение за продукта, а след това да има право да го отмени, ако бъдат установени някакви проблеми.

Член 5 също така предвижда освобождаване от отговорност за производителя, но прави невъзможно издаването на разрешение за продукта.

По пътя на CMA нито една от държавите членки не би могла да упражнява независим процес на вземане на решение, като по този начин Урсула фон дер Лайен би могла да обвърже всички тях с едни и същи нереалистични и почти напълно редактирани договори с Pfizer, Moderna и AstraZeneca, които така или иначе ги освобождават от всякаква отговорност и освен това забраняват на държавите да променят собствените си закони относно отговорността…“

Други механизми са включени в регламентите на Европейската комисия относно разрешенията за „противодействие“ и механизмите за финансиране – документална следа, открита неотдавна от изследовател по правните въпроси, работещ в една от държавите-членки на ЕС.

По-долу е представена хронологична реорганизация и разширяване на първичното съдържание на имейла, публикуван от Саша миналата седмица:

Читателите на Bailiwick в Европа могат да намерят за полезно да започнат с изтеглянето и разглеждането на документите по-долу (чиито английски версии съм качила на моя архивен сайт Bailiwick WordPress), а след това да проучат Eur-Lex, базата данни с правни документи на ЕС, която разполага с преводи на документите на всички езици на държавите членки.

Познаването на имената, номерата и съдържанието на регламентите ще ви помогне в усилията ви за образоване и мобилизиране на социален и политически импулс, за да могат вашите държавни служители да приемат блокиращо законодателство на национално равнище, да отменят законите тип „черна кутия“ на равнище на ЕС и/или да извадят държавата ви от Европейския съюз.

Разпоредбите на ЕС съответстват на разпоредбите на САЩ относно „медицинските мерки за противодействие“ и създаването на концентрационни лагери в домовете и предприятията (забрана на свободното сдружаване, търговия и движение на хора на територията на самите държави и през границите) в случай на „природна или предизвикана от човека катастрофа“.

За да обобщим, биомедицинската полицейска държава в САЩ – контролирана от Световната здравна организация, действаща като военен клон на Банката за международни разплащания – влезе в сила чрез закони, приети от Конгреса на САЩ; изпълнителни заповеди, издадени от президентите на САЩ; административни разпоредби/разпоредби на кабинета, публикувани във Федералния регистър; и щатски и местни версии на тези разпоредби. Вижте обобщеното изложение в края на страницата на Програмата за вътрешен биотероризъм на САЩ.

Европейската биомедицинска полицейска държава влезе в сила чрез аналогични регламенти, приети от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

Преди да открият тези регламенти на Европейската комисия, много юристи от държавите-членки на ЕС смятаха, че регулирането на биологичните оръжия (неправилно определяни от правителствените служители като регулиране на „ваксини“) е обхванато от разпоредбите на правото на ЕС, уреждащи условното разрешение за пускане на пазара (CMA).

Оказва се, че случаят не е такъв.

Гръбнакът на биомедицинската полицейска държава на ЕС се формира от описаните по-долу разпоредби.

Това са правилата, приети от марионетките на БМП/СЗО в ЕС, за да подкрепят съвместната си програма за отравяне на вас и децата ви под маската на общественото здраве и за да ви принудят да финансирате и програмата за масови убийства.

24.09.1998 г. – Решение №2119/98/ЕО на Съвета – Създаване на мрежа за епидемиологично наблюдение и контрол на заразните болести в Общността.

Член 1.

Целта на настоящото решение е да се създаде мрежа на общностно равнище, която да поощри сътрудничеството и координацията между държавите-членки с помощта на Европейската комисия, с оглед подобряването на превенцията и контрола в Европейската общност върху категориите заразни болести, изброени в приложението.

Тази мрежа ще се използва за:

 • епидемиологично наблюдение на тези болести, и
 • система за ранно предупреждение и реагиране за превенция и контрола на тези болести.

По отношение на епидемиологичното наблюдение мрежата се създава чрез постоянна комуникация чрез всички подходящи технически средства между Европейската комисия и онези структури и/или органи, които на равнище всяка държава-членка и под отговорността на съответната държава-членка, притежават компетентност на национално равнище и са отговорни за събиране на информация, свързана с епидемиологичното наблюдение на заразните болести, и чрез изготвяне на процедури за разпространение на съответните данни от наблюдението на общностно равнище.

По отношение на системата за ранно предупреждение и реакция тази мрежа се формира чрез постоянна комуникация чрез всички подходящи технически средства между Комисията и компетентните органи за обществено здравеопазване във всяка държава-членка, отговарящи за определяне на мерките, необходими за защита на общественото здраве.

Европейската комисия обезпечава координирането на мрежата в сътрудничество с държавите членки.

Приложение

 • Болести, предотвратими чрез ваксинация
 • Полово предавани инфекции
 • Вирусен хепатит
 • Болести, разпространявани чрез храна
 • Болести, разпространявани чрез вода и болести с произход от околната среда
 • Нозокомиални инфекции
 • Други болести, предавани от неконвенционални агенти (включително синдрома на Кройцфелд-Якоб)
 • Болести, включени в международните здравни правилници (жълта треска, холера и чума)
 • Други болести (бяс, тиф, вирусни хеморагични трески, малария и всякакви други некласифицирани към настоящия момент сериозни епидемични болести и др.)

06.11.2001 г. – Директива 2001/83/ЕОУтвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба. Вижте също Директива 2003/63/ЕО на Комисията от 25 юни 2003 г.

Дял II. Обхват на прилагане

Настоящата директива се прилага за лекарствени продукти за хуманна употреба, предназначени да бъдат пуснати на пазара в държавите-членки и приготвени по промишлен начин или произведени по метод, включващ промишлен процес.

21.04.2004 г. Регламент (ЕО) 851/2004 Създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията.

Член 1. Обхват на приложение

С настоящия регламент се създава независима европейска агенция за профилактика и контрол на заболяванията, както и нейната мисия, задачи и организация.

Допълнителните разпоредби се отнасят до мисията, задълженията на държавите членки, функционирането на специализирани мрежи за наблюдение и мрежовите дейности, функционирането на системата за ранно предупреждение и реагиране, идентифицирането на нововъзникващи заплахи за здравето, комуникациите, управлението, финансовите разпоредби, изпълнението на бюджета на Центъра, правосубектността и привилегиите и др.

22.10.2013 г. Решение №1082/2013 на Съвета Относно сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение 2119/98/ЕО.

Член 1 – Предмет

С настоящото решение се установяват правила за епидемиологичен надзор, мониторинг, ранно предупреждение и борба със сериозните трансгранични заплахи за здравето, включително за планиране на режима на готовност и реакция във връзка с тези дейности, с цел координиране и допълване на националните политики…

Член 5 – Съвместно възлагане на обществени поръчки за медицински мерки за противодействие

1. Институциите на Съюза и всички държави членки, които желаят, могат да вземат участие в съвместна процедура за възлагане на обществени поръчки, проведена съгласно … финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза … с оглед на предварително закупуване на медицински мерки за противодействие срещу сериозните трансгранични заплахи за здравето.

2. Съвместната процедура за възлагане на обществени поръчки, посочена в параграф 1, трябва да отговаря на следните условия:

(а) участието в съвместната процедура за възлагане на обществени поръчки е отворено за всички държави членки до откриването на процедурата;

(б) зачитат се правата и задълженията на държавите членки, които не участват в съвместното възлагане на обществена поръчка, по-специално тези, които са свързани със защитата и подобряването на човешкото здраве;

(в) съвместното възлагане на обществени поръчки не засяга вътрешния пазар, не представлява дискриминация или ограничаване на търговията и не води до нарушаване на конкуренцията;

(г) съвместното възлагане на обществени поръчки няма пряко финансово въздействие върху бюджета на държавите членки, които не участват в него.

Приложение. Критерии за подбор на заразните болести и конкретните свързани с тях здравни проблеми, които да бъдат включени в обхвата на епидемиологичния надзор в рамките на мрежата

 1. Заразни болести и конкретни свързани с тях здравни проблеми, които причиняват или могат да причинят значителна заболеваемост, смъртност или и двете в целия Съюз, особено когато предотвратяването на тези болести изисква подход към координацията на равнището на Съюза.
 2. Заразни болести и конкретни свързани с тях здравни проблеми, при които обменът на информация може да осигури ранно предупреждение за заплахи срещу общественото здраве.
 3. Редки и тежки заразни болести и конкретни свързани с тях здравни проблеми, които не могат да се разпознаят на национално равнище и при които събирането на данни позволява разработване на хипотези въз основа на по-широка база знания.
 4. Заразни болести и конкретни свързани с тях здравни проблеми, за които съществуват ефективни профилактични мерки с доказана полза за здравеопазването.
 5. Заразни болести и конкретни свързани с тях здравни проблеми, за които съпоставянето между държавите членки може да допринесе за оценка на националните програми и програмите на Съюза.

15.03.2016 г. – Регламент (ЕС) 2016/369Относно предоставянето на спешна подкрепа в рамките на Съюза

Член. 1. Предмет и приложно поле

Настоящият регламент определя рамката за отпускане на спешна подкрепа от Съюза чрез конкретни мерки, подходящи за икономическата ситуация в случай на продължаващи или потенциални природни или причинени от човека бедствия.

Член. 2. Активиране на спешната подкрепа

Решението относно активирането на спешната подкрепа съгласно настоящия регламент в случай на продължаващо или потенциално бедствие се приема от Съвета въз основа на предложение от Комисията, като при необходимост се посочва продължителността на това активиране.

14.04.2020 г. – Регламент (ЕС) 2020/521 – Активиране на спешната подкрепа по Регламент (ЕС) 2016/369 и за изменение на разпоредбите на посочения регламент предвид избухването на COVID-19

Действия на правителството на ЕС, влязло със задна дата от 1 февруари 2020 г. за прилагане на регламента за „спешна помощ“ при кризи, свързани с Covid-19.

Като има предвид, че

В качеството си на страни по споразумението за съвместно възлагане на обществени поръчки, посочено в член 5 от Решение №1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, държавите членки декларират, че са съгласни текущите съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки по посочения член да бъдат включени в бързата процедура за възлагане на обществени поръчки, установена в настоящия регламент, при спазване на предвидените в него условия. Видът медицински средства за противодействие, които се възлагат, и разпределянето им сред държавите членки следва да са съобразени със споразуменията, постигнати в рамките на тези текущи процедури.

Член 1. Спешна подкрепа

Активира се спешната подкрепа по Регламент (ЕС) 2016/369 с цел финансиране на разходите, необходими за справяне с пандемията от COVID-19, за периода от 1 февруари 2020 г. до 31 януари 2022 г.

Приложение към Регламент 2016/369/ЕС, Допустими действия

В случай на пандемия с широкомащабни последици могат да бъдат финансирани следните действия:

(а) временно увеличение на броя на медицинския персонал, обмен на медицински специалисти, приемане на чуждестранни пациенти или друг вид взаимна подкрепа;

(б) разполагане на временни съоръжения за здравни грижи и временно разширяване на съществуващите съоръжения за здравни грижи, за да се облекчи натискът върху съществуващите структури и да се увеличи общият капацитет за здравни грижи;

(в) дейности в подкрепа на широко приложение на медицински тестове и подготовка на необходимите стратегии и протоколи за научни изпитвания;

(г) създаване на временни съоръжения за поставяне под карантина и други подходящи мерки на границите на Съюза;

(д) разработване, производство или закупуване и разпространение на медицински продукти;

(е) увеличаване и преобразуване на производствения капацитет за медицински продукти, посочени в буква д), с цел справяне с недостига на доставки;

(ж) поддържане на запасите от медицински продукти, посочени в буква д), и тяхното обезвреждане;

(з) действия в подкрепа на необходимите стъпки за получаване на одобрение за употребата на медицинските продукти, посочени в буква д), ако е необходимо;

(и) действия за разработване на подходящи методи за проследяване на развитието на пандемията и на резултатите от приложените мерки за справяне с нея;

(й) организиране на ad hoc клинични изпитвания на възможни терапии или подходи за диагностика в съответствие със стандартите за изпитванията, договорени на равнището на Съюза;

(к) научно валидиране на медицински продукти, включително възможни нови методи за изпитване.

Горният списък не е изчерпателен.“

Предварителен анализ на европейски изследовател в областта на правото относно комбинираното въздействие на тези директиви и регламенти, който потвърждава общата класификация на кризите с Covid-19 като военно положение/военна машина и класификацията на продуктите, продавани като „ваксини срещу Covid-19″, като биологично оръжие“

…(з) отваря вратата за всякакви действия, които те считат за необходими за постигане на целта им за получаване на одобрение за употреба на медицински продукти. По този начин регулаторните органи и доставчиците са свободни да се въздържат от прилагането на всякакви разпоредби, приложими за лекарства, фармацевтични продукти и медицински изделия.

(й) отваря вратата за „ad hoc“ клинични изпитвания, което означава, че не е необходимо те да отговарят на сертифицираната добра клинична практика, а само на неуточнени „договорени стандарти за изпитвания в целия Съюз“.

Това показва и явната измама на Европейския съюз, която са извършили спрямо всички граждани, създавайки впечатлението, че са оценили инжекциите в съответствие със съществуващите стандарти за оценка на лекарствата, най-малкото въз основа на условните разрешения за пускане на пазара, докато зад кулисите са били свободни да правят каквото си поискат.

На въпроса „кой“ е бил компетентен за „одобрението за употреба на медицински изделия, както е посочено в буква д), ако е необходимо“ може да се отговори с „Комисията на ЕС“, което дори не би изисквало промяна на компетентността, тъй като Комисията на ЕС е компетентна за одобрението на лекарствени продукти на централно ниво от 1995 г. с новата схема за издаване на разрешения за търговия в ЕС…

…Всички решения са подписани от Маргаритис Схинас, заместник-председател на Комисията и отговарящ за сигурността в ЕС, което включва координиране на работата на Европейската комисия за изграждане на Европейски съюз за сигурност, осигуряване на съгласуваност на външните и вътрешните измерения на сигурността, координиране на работата на Комисията за засилване на мерките за предотвратяване, откриване и реагиране на хибридни заплахи.

Схинас е разрешил „ваксини“, но не и терапии, така че очевидно има разлика в класификацията, задкулисно, между тези видове продукти.

Обикновените лекарства винаги се разрешават от Европейската комисия, Генерална дирекция „Здравеопазване“, и се подписват от представител на генералния директор или от самия генерален директор.

В Германия през втората половина на 2019 г. е внедрен нов отдел 6 „Защита на здравето, здравна безопасност, устойчивост“. На 1 март 2020 г. генерал от армията зае поста ръководител на този отдел с два подотдела с по пет специализирани служби, включително служби за управление на национални и международни кризи. Той ръководи и „Екипа за управление на кризисни ситуации, свързани с пандемии на корона вирус“, а в края на 2021 г. вече оглавява и Министерството на здравеопазването.

От декември 2022 г. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз отмениха и замениха Решение №1082/2013/ЕС с Регламент №2022/2371/ЕС, като разшириха и затегнаха правната рамка за контрол и смърт на равнище ЕС в подкрепа на модела „Единно глобално здраве“, замислен от БМП и нейното военно подразделение: Световната здравна организация.

23.11.2022 г. – Регламент (ЕС) 2022/2371 – Относно сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение №1082/2013/ЕС

Като имат предвид, че:

 1. С Решение № 2119/98/ЕО … беше създадена мрежа за епидемиологично наблюдение и контрол на заразните болести. Обхватът ѝ беше разширен с Решение №1082/2013/ЕС … с цел укрепване и осигуряване на по-координиран и по-широк подход към здравната сигурност на равнището на Съюза. Прилагането на това законодателство беше потвърждение, че координираните действия на Съюза по отношение на мониторинга, ранното предупреждение и борбата с тези заплахи допринасят за защитата и подобряването на човешкото здраве.
 2. С оглед на поуките, извлечени по време на продължаващата пандемия от COVID-19, и с цел да се улесни постигането на адекватна готовност и реакция в целия Съюз спрямо всички трансгранични заплахи за здравето, е необходимо правната рамка за епидемиологичен надзор, мониторинг, ранно предупреждение и борба със сериозните трансгранични заплахи за здравето, включително зоонозните заплахи, предвидена в Решение №1082/2013/ЕС, да бъде разширена по отношение на допълнителните изисквания за докладване и анализ на показателите на системите за здравеопазване и по отношение на сътрудничеството между държавите членки и агенциите и органите на Съюза, по-специално Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), Европейската агенция по лекарствата (EMA), и международните организации, по-специално Световната здравна организация (СЗО)…

Член 1. Предмет

1. С цел справяне със сериозните трансгранични заплахи за здравето и последиците от тях с настоящия регламент се установяват правила относно:

(а) Комитета за здравна сигурност (КЗС);

(б) планиране на режима на предотвратяване, готовност и реакция, включително:

(i) планове за готовност на равнището на Съюза и на национално равнище; и

(ii) докладване и оценка на готовността на национално равнище;

(в) съвместно възлагане на обществени поръчки за медицински мерки за противодействие;

(г) научни изследвания и иновации във връзка с извънредни ситуации;

(д) епидемиологичен надзор и мониторинг

(е) мрежа за епидемиологичен надзор;

(ж) системата за ранно предупреждение и реагиране (СРПР);

(з) оценка на риска;

(и) координация на реакцията; и

(й) признаване на наличието на извънредна ситуация в областта на общественото здраве на равнището на Съюза.

2. С настоящия регламент се създават:

(а) мрежа от референтни лаборатории на ЕС за обществено здраве;

(б) мрежа за субстанциите от човешки произход; и

(в) консултативен комитет по въпросите на възникването и признаването на наличието на извънредна ситуация в областта на общественото здраве на равнището на Съюза.

3. В съответствие с подходите „Едно здраве“ и „Здраве във всички политики“ прилагането на настоящия регламент се подкрепя с финансиране от съответните програми и инструменти на Съюза.

Член 2 – Обхват

1. Настоящият регламент се прилага за мерките в областта на общественото здраве във връзка със следните категории сериозни трансгранични заплахи за здравето:

(а) заплахи с биологичен произход, включващи:

(i) заразни болести, включително такива със зоонозен произход;

(ii) антимикробна резистентност и вътреболнични инфекции във връзка със заразни болести (наричани по-нататък „свързаните специфични здравни проблеми“);

(iii) биотоксини или други вредни биологични агенти, които не са свързани със заразни болести;

(б) заплахи с химически произход;

(в) заплахи с екологичен произход, включително дължащите се на климата;

(г) заплахи с неизвестен произход; и

(д) събития, които могат да представляват извънредни ситуации в областта на общественото здраве от международно значение съгласно Международните здравни правила (МЗП) (наричани по-нататък „извънредни ситуации в областта на общественото здраве от международно значение“), ако попадат в една от категориите заплахи, посочени в букви от а) до г).

Приложение:

Критерии за подбор на заразните болести и свързаните специфични здравни проблеми, които да бъдат включени в обхвата на епидемиологичния надзор в рамките на мрежата за епидемиологичен надзор

Надзорът от страна на Съюза осигурява информация за действия в областта на общественото здраве на равнището на Съюза. По-специално, трябва да бъде изпълнен един от следните критерии:

 1. значителна заболеваемост, значителна смъртност или нова болест (петгодишна тенденция на нарастване) в значителен процент от държавите членки;
 2. потенциал за причиняване на трансгранични огнища;
 3. патоген, характеризиращ се с висока степен на заплаха (предаване на заразата и тежест);
 4. наличие на специално насочени национални програми или програми на Съюза в областта на общественото здраве, които изискват мониторинг и оценка;
 5. надзорът от страна на Съюза носи добавена стойност в областта на общественото здраве за националните системи за надзор, различна от посоченото в критерии 1-4.

Кратък отговор на неотдавнашната публикация на Робърт Барнс

Сейдж Хана препубликува съдържанието, което Барнс е публикувал чрез своята страница Locals.

Отговорих накратко в канала си в Gab, препубликуван по-долу. Не възнамерявам да обсъждам въпроса как моят правен анализ се разминава от този на Барнс, защото съм се съсредоточила върху разработването на стратегии за съдебни дела и социален/политически натиск, които според мен имат по-голям шанс за успешно спиране на продължаващия геноцид, законодателна отмяна или съдебна отмяна на законите за разрешаване и изправяне на военнопрестъпниците пред съда.

Подходът на Барнс не преследва тези цели, затова не желая да отделям време за него.

Според мен всяка правна стратегия (гражданска, наказателна или административна), която заобикаля или прикрива факта, че народите по света в момента търпят и се съпротивляват на масови убийства и умишлено масово отравяне, е лоша стратегия.

Всъщност народите по света са подложени на престъпна военна кампания, провеждана чрез производството и използването на биологични оръжия, разгърната от хора, които твърдят, че представляват правителството на САЩ и почти всички други национални правителства.

Военните престъпници измамно наричат смъртоносните биологични оръжия регулирани фармацевтични продукти („ваксини“) и измамно описват незаконното инжектиране на тези токсични продукти в хората като компоненти на кампания за обществено здраве.

Приемането и одобряването на фалшивите основни предпоставки на военнопрестъпниците, сякаш те са истина, е контрапродуктивно.

Отговор на публикацията на Робърт Барнс в Locals:

Прегледах публикацията набързо. Мисля, че той изопачава доказателствата и аргументите, но се налага да го направи, за да се опита да ни дискредитира и да подкрепи собствената си стратегия, така че разбирам целта му.

Освен това не знам защо (т.е. мога само да спекулирам), но изглежда Барнс не е в състояние да види голямата картина, че програмата за биологични оръжия и нейната структура за правна подкрепа много преди Тръмп и операция „Warp Speed“, обхваща много повече „мерки за противодействие“, отколкото само инжекциите срещу COVID-19, както и че подходът му към случая Брук – да приеме твърдението на Pfizer + правителството, че продуктите са фармацевтични продукти (ваксини), подлежащи на регулиране от FDA, и да се опитва да се аргументира на тази основа, въпреки че от фактическите данни е напълно ясно, че не са били предприети никакви валидни регулаторни действия от страна на FDA, а от правните/регулаторните данни е напълно ясно, че никога не е било необходимо да се предприемат валидни регулаторни действия от страна на FDA – отстъпва най-важния спорен въпрос в полза на Pfizer + правителството, като по този начин увеличава основанията за отхвърляне на иска.

Мисля, че делото на Барнс ще бъде отхвърлено, защото той не е видял и представил доказателствата по начина, по който ги виждаме и представяме ние със Саша.

Ще има обаче и други дела, в които Барнс няма да участва, и в крайна сметка ищец (информатор или не) или група ищци ще заведат някои от тези дела правилно, въз основа на доказателствата, които Брук, Саша и аз представихме, като граждански иск, основан на престъпните действия на ответниците, или като щатско, федерално или международно наказателно преследване за военни престъпления/тероризъм/геноцид/биологични оръжия/химически оръжия.

Според мен Барнс просто пропуска добра възможност първоначалното дело на Брук да бъде сред делата, които започват да отварят тези врати.

Първоначално публикувано в Baliwick News.

Suggest a correction

Подобни статии