| | | | | |

Νέα μελέτη: Μακροπρόθεσμη βλάβη που προκαλείται από τα τοξικά συστατικά όταν φοράτε μάσκες

Πηγή: TKP.at, Dr. Peter F. Mayer, που δημοσιεύθηκε αρχικά στις 06 Μαΐου 2024

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια υπήρξε μια άνευ προηγουμένου, διαρκής απαίτηση να φοράτε μάσκες. Αυτές είναι κατασκευασμένες από πλαστικό και μια ολόκληρη σειρά από τοξίνες. Οι προειδοποιήσεις για τις αναμενόμενες βλάβες στην υγεία αγνοήθηκαν από τους πολιτικούς και τις αρχές. Μια νέα μελέτη συνοψίζει το ενδεχόμενο βλάβης.

Οι συγγραφείς Kai Kisielinski, Stefan Hockertz, Oliver Hirsch, Stefan Korupp, Bernd Klosterhalfen, Andreas Schnepf και Gerald Dyker έχουν εργαστεί σε διάφορες μελέτες για το θέμα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στις 15 Απριλίου 2024, έχει τίτλο “Φορώντας μάσκες προσώπου ως πιθανή πηγή εισπνοής και πρόσληψης από το στόμα άψυχων τοξινών – Μια ανασκόπηση εμβέλειας” – Επισκόπηση του πεδίου εφαρμογής). (” Wearing face masks as a potential source for inhalation and oral uptake of inanimate toxins – A scoping review ” An overview of the scope).

Ανασκοπώντας 24 μελέτες, οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι η αναγκαστική χρήση μάσκας εξέθεσε τους πληθυσμούς σε περισσότερες από δώδεκα οργανικές και ανόργανες τοξίνες. Κατά μέσο όρο, οι υπάκουοι χρήστες μάσκας εκτέθηκαν σε 43 φορές περισσότερες καρκινογόνες φθαλικές ενώσεις, 227 φορές περισσότερες καρκινογόνες πτητικές οργανικές ενώσεις και 1220 φορές περισσότερο διοξείδιο του τιτανίου από το αντίστοιχο όριο που συνιστάται. Επιπλέον, οι μάσκες οδήγησαν στην απορρόφηση μικροπλαστικών και μικροϊνών στους πνεύμονες και το πεπτικό σύστημα.

Εξετάστηκαν 1003 μελέτες και συμπεριλήφθηκαν 24 μελέτες (διάρκεια δοκιμής 17 λεπτά έως 15 ημέρες) στις οποίες εξετάστηκε το περιεχόμενο ή/και η απελευθέρωση σε 631 μάσκες (273 χειρουργικές, 228 υφασμάτινες και 130 μάσκες N95).

“Οι περισσότερες μελέτες (63%) έδειξαν ανησυχητικά αποτελέσματα με υψηλές εκλύσεις μικρο- και νανοπλαστικών (MP και NP), ενώ αναφέρθηκαν επίσης υπερβάσεις για πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), ξυλένιο, ακρολεΐνη, περ-/πολυφθοροαλκυλικές ουσίες (PFAS), φθαλικές ενώσεις (συμπεριλαμβανομένου του δι(2-αιθυλεξυλ)φθαλικού εστέρα, DEHP) και ανιχνεύθηκαν για Pb, Cd, Co, Cu, Sb και TiO2.”

Οι αξιολογούμενες τοξικές ουσίες και το ερευνητικό μας ερώτημα συνοψίζονται στο Σχήμα 2.

Σχήμα 2. Γραφική αναπαράσταση που συνοψίζει τις κατηγορίες τοξικών ουσιών που αξιολογήθηκαν στις μελέτες που συμπεριλήφθηκαν και το ερευνητικό μας ερώτημα σχετικά με την τοξικότητα.

Οι διάφορες τοξίνες αξιολογούνται λεπτομερώς και η απορρόφηση ποσοτικοποιείται για μια μέση περίοδο χρήσης.

Στο Σχήμα 5 συνοψίζονται οι τοξικές ουσίες και οι κατηγορίες που μπορεί να ευθύνονται για την υπέρβαση των οριακών τιμών με τις επακόλουθες δυνητικά μειωμένες επιπτώσεις στη ζωή.

Σχήμα 5. Σύνοψη των τοξικών ουσιών και κατηγοριών που παρατίθενται στους πίνακες 3Α, 3Β και 3Γ με πιθανές υπερβάσεις οριακών τιμών που μπορεί να ευθύνονται για πιθανή τοξικότητα στον χρήστη της μάσκας και – στη χειρότερη περίπτωση – να συμβάλλουν στη συντόμευση της ζωής.

Επιπλέον, υπάρχουν πιθανές χημικές αντιδράσεις όλων των αναφερόμενων χημικών ουσιών μεταξύ τους και με τις εκπνεόμενες ενώσεις που προκύπτουν από τον ανθρώπινο μεταβολισμό (Zannoni et al., 2022), στην περιοχή αναπνοής της μάσκας (νεκρός χώρος μάσκας), π.χ. Β. Οξείδωση. Για τον λόγο αυτό, η περιοχή αναπνοής της μάσκας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως “χημικός αντιδραστήρας” στην είσοδο της αναπνευστικής οδού. Το φαινόμενο αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόσθετες τοξικές ενώσεις που αποτελούν νέου τύπου απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο νεκρός χώρος της μάσκας βρίσκεται όχι μόνο σε υψηλότερη θερμοκρασία, αλλά και σε μεγαλύτερη υγρασία (Kisielinski et al., 2021), γεγονός που ευνοεί πολλές χημικές αντιδράσεις. Δεν πρέπει να μείνει ασχολίαστο ότι υπάρχει επίσης η πιθανότητα αύξησης των τοξικών επιδράσεων που προκύπτουν από την ανάμειξη τοξινών.

Η χρήση μάσκας μπορεί επίσης -ακόμη και αν δεν γίνεται υπέρβαση των οριακών τιμών- να αυξήσει την επιβάρυνση της αναπνευστικής οδού, των πνευμόνων και των οργάνων με χημικές ενώσεις, βαρέα μέταλλα, μικρο- και νανοπλαστικά. Και θα μπορούσε να υπάρξει ένα σωρευτικό αποτέλεσμα από τη χρήση μασκών σε εσωτερικούς χώρους…..

Παρά τις εκτεταμένες αναφορές κατά τη διάρκεια της πανδημίας SARS-CoV-2 που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα των προσωπίδων κατά της μετάδοσης του ιού (Kisielinski et al., 2023a), υπάρχουν μόνο αδύναμες ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα κατά των ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος, ακόμη και από τα υψηλότερα ιδρύματα που βασίζονται σε αποδείξεις (Jefferson et al., 2023). Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματά μας σχετικά με τις πολλαπλές τοξικές ουσίες που απελευθερώνονται από τις μάσκες προσώπου και μπορούν να εισπνευστούν (Πίνακας 2, Πίνακας 3Α, Πίνακας 3Β και Πίνακας 3Γ- Σχήματα 4 και 5), η εισαγωγή μιας νομικής απαίτησης για μάσκες φαίνεται κατάλληλη ο γενικός πληθυσμός σε πολλές χώρες κατά τη διάρκεια της πανδημίας SARS-CoV-2 2020-2023 αμφισβητήσιμη από εμπειρική και επιστημονική άποψη.

…..

Χωρίς ενδελεχή ανάλυση οφέλους-κινδύνου, οι νόμιμες απαιτήσεις μάσκας, όπως αυτές που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας SARS-CoV2 σε αντίθεση με τα επιστημονικά ευρήματα (όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μασκών και την τυποποίηση της περιεκτικότητας των μασκών σε ρύπους), δεν θα πρέπει να επαναληφθούν στο μέλλον.

Suggest a correction

Similar Posts