| | |

Ιδού πώς οι παγκοσμιοποιητές παίρνουν παράλογες έννοιες και τις μετατρέπουν σε πυλώνες του πολιτισμού μας, για παράδειγμα, ότι η υγεία βασίζεται στην πλανητική βιοποικιλότητα

Ένα παράδειγμα από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ. Το σχέδιο έχει καθοριστεί για την ενσωμάτωση της ιδέας ότι η υγεία και η βιοποικιλότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες – για την προώθηση της ατζέντας One Health, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε καλά τον τρόπο με τον οποίο οι παγκοσμιοποιητικές οργανώσεις όπως ο ΟΗΕ, ο ΠΟΥ και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έχουν πάρει έννοιες στις οποίες όλοι συμφωνούν, όπως η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, η πρόληψη της εξαφάνισης των ειδών, η κατανάλωση υγιεινών τροφίμων και η βελτίωση των γεωργικών πρακτικών μας, και τις έχουν διαστρεβλώσει για να προωθήσουν τη δική τους ατζέντα.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα. Μόλις πριν από λίγα χρόνια, οι παγκοσμιοποιητές αποφάσισαν ότι η “βιοποικιλότητα” θα έπρεπε να είναι αναγκαστικά συνυφασμένη με την υγεία. Με διάταγμα, τα ζητήματα της βιοποικιλότητας αποφασίστηκε να ενσωματωθούν στο One Health. Και η Διάσκεψη των Μερών, στο #1 παρακάτω: “αναγνώρισε τη σημασία των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα, για την παροχή πολλαπλών οφελών στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία.”

Ύστερα, έπρεπε να βρουν κάποιον επιστημονικό τρόπο για να συνδέσουν τα δύο, επομένως έπρεπε να καθιερωθούν δείκτες βασισμένοι στην επιστήμη. 2. (a)

Ύστερα, έπρεπε να αναπτυχθούν “στοχευμένες προσεγγίσεις ανταλλαγής μηνυμάτων για την ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας στον τομέα της υγείας”. 2. (b)

Στη συνέχεια, επρόκειτο να συνταχθεί και να αναπτυχθεί ένα “παγκόσμιο σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση των δεσμών βιοποικιλότητας και υγείας στις εθνικές πολιτικές, στρατηγικές, προγράμματα και λογαριασμούς”. 2. (c)

Αυτό το 35σέλιδο έγγραφο μας λέει τι έχει γίνει για να προωθηθεί ο στόχος τους. Ακολουθεί ένα στιγμιότυπο από τη σελίδα 1:

μτφρ. κειμένου εικόνας: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Σημείωμα του Εκτελεστικού Γραμματέα
Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.Η Διάσκεψη των Μερών, στην απόφαση 14/4, παράγραφος 2, υποδέχτηκε θερμά την Καθοδήγηση για την ενσωμάτωση θεμάτων βιοποικιλότητας στις προσεγγίσεις One Health, μεταξύ άλλων ολιστικών προσεγγίσεων, και αναγνώρισε τη σημασία των προσεγγίσεων που με βάση το οικοσύστημα για την παροχή πολλαπλών οφελών στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία.
2.Στην παράγραφο 13 της ίδιας απόφασης, η Διάσκεψη των Μερών ζήτησε από τον Εκτελεστικό Γραμματέα, υπό την επιφύλαξη των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, και κάλεσε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), σε συνεργασία, ανά περίπτωση, με άλλα μέλη της Inter -Agency Liaison Group για τη Βιοποικιλότητα και την Υγεία καθώς και με άλλους εταίρους:
(α) Να αναπτύξουν ολοκληρωμένους δείκτες, μετρήσεων και εργαλεία μετρήσεων προόδου με βάση την επιστήμη για τη βιοποικιλότητα και την υγεία·
β) Να αναπτύξουν στοχευμένες προσεγγίσεις ανταλλαγής μηνυμάτων για την ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης της παγκόσμιας στρατηγικής επικοινωνίας και των προσεγγίσεων ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως ορίζεται στην απόφαση XII/2.
(γ) Να αναπτύξουν ένα σχέδιο παγκόσμιου σχεδίου δράσης για την ενσωμάτωση των δεσμών βιοποικιλότητας και υγείας στις εθνικές πολιτικές, στρατηγικές, προγράμματα και λογαριασμούς, προκειμένου να υποστηριχθούν περαιτέρω τα μέρη στην ενσωμάτωση των δεσμών βιοποικιλότητας και υγείας, με βάση την απόφαση XIII/6 και την καθοδήγηση σχετικά με την ενσωμάτωση θεμάτων βιοποικιλότητας στις προσεγγίσεις One Health, μεταξύ άλλων ολιστικών προσεγγίσεων·
3.Στην παράγραφο 14 της ίδιας απόφασης, η Διάσκεψη των Μερών ζήτησε από τον Εκτελεστικό Γραμματέα, υπό την επιφύλαξη των διαθέσιμων πόρων, και κάλεσε τον ΠΟΥ, μαζί με άλλα μέλη της Inter.

Λίγο πιο κάτω στην εισαγωγή του εγγράφου αυτού μπορείτε να διαβάσετε τα εξής:

Στην ενότητα III γίνεται μια πλαισίωση της σημασίας των προσεγγίσεων της “Μιας Υγείας”, μεταξύ άλλων ολιστικών προσεγγίσεων, και της αναγνώρισης των διασυνδέσεων μεταξύ βιοποικιλότητας και υγείας, υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19 και της ανάγκης μείωσης του κινδύνου μελλοντικών ζωονοσογόνων πανδημιών. Το τμήμα IV παρέχει ένα σχέδιο σύστασης προς εξέταση από τον Επικουρικό Φορέα Επιστημονικών, Τεχνικών και Τεχνολογικών Συμβουλών. Το σχέδιο παγκόσμιου σχεδίου δράσης για την ενσωμάτωση των δεσμών βιοποικιλότητας και υγείας στις εθνικές πολιτικές, στρατηγικές, προγράμματα και λογαριασμούς εμφανίζεται στο παράρτημα που ακολουθεί.

Το τέλος του εγγράφου μας λέει τα μηνύματα που ήθελαν να εμφυτεύσουν στον εγκέφαλο όλων. Αληθεύει άραγε κάποιο από αυτά; Όπως εξηγώ στο διάλογό μου με τον James Corbett στην εκπομπή Good Morning CHD (TV) στις 8 Απριλίου, είναι απολύτως απαραίτητο για τους παγκοσμιοποιητές να δικαιολογήσουν τις εισβολές τους στη γη μας, τη γεωργία, το κυνήγι και την αλιεία, ωστέ οι άνθρωποι να παραμείνουν πεπεισμένοι ότι οι πανδημίες προκύπτουν από επαφές με την άγρια φύση και όχι από εργαστήρια. Επιπλέον, οι παγκοσμιοποιητές φαίνεται ότι θέλουν να ελέγξουν την πρόσβασή μας σε τρόφιμα. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τόσοι πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν να προβάλλουν αυτόν τον ισχυρισμό, παρόλο που δεν υπάρχουν στοιχεία που να τον υποστηρίζουν. Δείτε τα μηνύματα για τη βιοποικιλότητα από το τέλος του εγγράφου, παρακάτω.

COVID-19 και μέτρα ανάκαμψης

(α) Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε περαιτέρω τη σημασία της σχέσης μεταξύ ανθρώπων και φύσης. Αν και η σχέση μεταξύ βιοποικιλότητας και μολυσματικών ασθενειών είναι πολύπλοκη, είναι σαφές ότι η απώλεια και η υποβάθμιση της βιοποικιλότητας υπονομεύει τον ιστό της ζωής και αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών από την άγρια πανίδα στον άνθρωπο.
(β) Τα γενικά σχέδια για την ανάκαμψη μετά το COVID-19, και συγκεκριμένα τα σχέδια για τη μείωση του κινδύνου μελλοντικών επιδημιών, πρέπει να προχωρήσουν πιο μπροστά από την έγκαιρη ανίχνευση και τον έλεγχο των εστιών της νόσου, δίνοντας προτεραιότητα σε δράσεις πρόληψης και όχι σε αντιδράσεις σε αναδυόμενα ζητήματα,
(γ) οι προσπάθειες για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση σε όλα τα επίπεδα (γονίδια, είδη και οικοσυστήματα) αυξάνουν την ανθεκτικότητα, μετριάζοντας τους κινδύνους για σοβαρές διαταραχές που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή και τη διάχυση παθογόνων που μπορεί να οδηγήσουν σε παγκόσμιες πανδημίες, 66
(δ) η μείωση των συστημικών παραγόντων και των ανθρωπογενών [ο όρος σημαίνει ανθρωπογενής (στα αγγλικά human – based), αλλά οι συγγραφείς δεν θέλουν οι αναγνώστες να καταλάβουν την ουσία] επιπτώσεων στις εστίες αναδυόμενων ασθενειών θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο πανδημίας, να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων.67 [Τι είναι οι υπηρεσίες οικοσυστήματος;]. Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε τους κινδύνους για την υγεία που απορρέουν από το κόστος της αδράνειας και της συνεχιζόμενης υποβάθμισης και απώλειας των οικοσυστημάτων.
ε) Ο κίνδυνος μελλοντικών πανδημιών θα μπορούσε επίσης να μειωθεί μέσω μιας πιο ολοκληρωμένης, διατομεακής και περιεκτικής στη βιοποικιλότητα προσέγγισης One Health, η οποία ενισχύει την υγεία και την ανθεκτικότητα των ανθρώπων και των οικοσυστημάτων, σύμφωνα με την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,
(στ) υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για απαντήσεις στην COVID-19, συμπεριλαμβανομένων τόσο βραχυπρόθεσμων μέτρων τόνωσης όσο και μακροπρόθεσμων προσεγγίσεων για να “ξαναχτίσουμε καλύτερα” (build back better), τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μείωση του κινδύνου μελλοντικών πανδημιών.


Βασικά μηνύματα από το εργαστήριο για τη βιοποικιλότητα και τις πανδημίες της διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων68


(α) Οι πανδημίες προκύπτουν από τη μικροβιακή ποικιλομορφία που υπάρχει στη φύση,
(β) Η ανθρώπινη οικολογική διαταραχή και η μη βιώσιμη κατανάλωση οδηγούν στον κίνδυνο πανδημιών,
(γ) Η μείωση της ανθρωπογενούς παγκόσμιας περιβαλλοντικής αλλαγής ΜΠΟΡΕΙ να μειώσει τον κίνδυνο πανδημιών,
(δ) Η αλλαγή της χρήσης γης, η γεωργική επέκταση και η αστικοποίηση προκαλούν περισσότερο από το 30% των εκδηλώσεων αναδυόμενων ασθενειών,
(ε) Το εμπόριο και η κατανάλωση άγριων ζώων αποτελεί παγκοσμίως σημαντικό κίνδυνο για μελλοντικές πανδημίες-
(στ) Οι τρέχουσες στρατηγικές ετοιμότητας για πανδημίες αποσκοπούν στον έλεγχο των ασθενειών μετά την εμφάνισή τους. Οι στρατηγικές αυτές συχνά βασίζονται και μπορούν να την επηρεάσουν τη βιοποικιλότητα,
(ζ) Η διαφυγή από την εποχή των πανδημιών απαιτεί επιλογές πολιτικής που προωθούν τη μετασχηματιστική αλλαγή προς την κατεύθυνση της πρόληψης των πανδημιών:
(i) Ενεργοποιητικοί μηχανισμοί,
(ii) Πολιτικές για τη μείωση του ρόλου της αλλαγής της χρήσης γης στην εμφάνιση πανδημιών,
(iii) Πολιτικές για τη μείωση της εμφάνισης πανδημιών που σχετίζονται με το εμπόριο άγριας ζωής,
(iv) Κάλυψη κρίσιμων γνωστικών κενών,
(v) Προώθηση του ρόλου όλων των τομέων της κοινωνίας να συμμετέχουν στη μείωση του κινδύνου πανδημιών.

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ προωθεί επίσης αυτές τις λανθασμένες θεωρίες και τα σχέδια δράσης.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι έρχονται χειρότερες πανδημίες, αν δεν προστατεύσουμε τη φύση

Ο επικεφαλής του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ παπαγαλίζει τα ίδια λόγια.

μτφρ. κειμένου εικόνας: Ένα δέντρο στέκεται μόνο του σε μια υλοτομημένη περιοχή προετοιμασμένη για φυτεία κοντά στο Lapok στην πολιτεία Sarawak της Μαλαισίας. Φωτογραφία: Saeed Khan/AFP/Getty Images
Αποκλειστικό: Η καταστροφή της άγριας ζωής και η κλιματική κρίση βλάπτουν την ανθρωπότητα, με τον Covid-19 μια «σαφή προειδοποιητική βολή», λένε οι ειδικοί
Η φύση μας στέλνει ένα μήνυμα με την πανδημία του κορωνοϊού και τη συνεχιζόμενη κλιματική κρίση, σύμφωνα με την επικεφαλής του ΟΗΕ για το περιβάλλον, Ίνγκερ Άντερσεν.

Το ίδιο κάνει και ο αγαπημένος μας Tony Fauci. Αν είχατε οποιαδήποτε αμφιβολία για την αλήθεια αυτών των αντιλήψεων, ελπίζω ο θείος Τόνι, ο νονός της Παγκόσμιας Υγείας, να σας τις διαλύσει.

μτφρ. κειμένου εικόνας: Ο Tony Fauci και ένας υπολοχαγός του NIAID δημοσίευσαν τα ακόλουθα στις 3 Σεπτεμβρίου 2020.
«Η πανδημία του COVID-19 είναι μια ακόμη υπενθύμιση, που προστίθεται στο ταχέως αναπτυσσόμενο αρχείο ιστορικών υπενθυμίσεων
, ότι σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από ανθρώπους, στον οποίο οι ανθρώπινες δραστηριότητές μας αντιπροσωπεύουν επιθετικές, καταστροφικές και ανισόρροπες αλληλεπιδράσεις με τη φύση, θα προκαλούμε όλο και περισσότερο νέες εμφανίσεις ασθενειών. Παραμένουμε σε κίνδυνο για το άμεσο μέλλον. Ο COVID-19 είναι ένα από τα πιο ζωντανά μηνύματα αφύπνισης εδώ και έναν αιώνα. Θα πρέπει να μας αναγκάσει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σοβαρά και συλλογικά να ζούμε μια πιο στοχαστική και δημιουργική αρμονία με φύση…

Ο Τόνι γνωρίζει ότι τα εργαστήρια που χρηματοδότησε ανέπτυξαν το COVID ή κομμάτια του COVID, αλλά έχει κολλήσει στην ιστορία με το σκύλο ρακούν στο CYA και στο να προωθεί την ατζέντα των παγκοσμιοποιητών. 6 Απριλίου 2023. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο εδώ:

μτφρ. κειμένου εικόνας: Fauci: Υπάρχει «συσσώρευση στοιχείων» φυσικής προέλευσης COVID
■Δεν υπάρχει ακόμη συναίνεση για την προέλευση του COVID-19
■ Ο Δρ Anthony Fauci λέει ότι η «συσσώρευση στοιχείων» δείχνει τη φυσική μετάδοση
■ Το ότι διέρρευσε από εργαστήριο είναι τώρα η κύρια θεωρία του FBI

Παρακαλώ μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες με όλους όσους γνωρίζετε. Σας ευχαριστούμε.

Αρχικά δημοσιεύθηκε στο ενημερωτικό δελτίο COVID της Meryl

Suggest a correction

Similar Posts