| |

Γιατί ο ΠΟΥ προβάλλει ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με τις προτάσεις για την κατάσχεση της κυριαρχίας των κρατών;

Ο Γενικός Διευθυντής (ΓΔ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) δηλώνει:

Καμία χώρα δεν θα παραχωρήσει καμία κυριαρχία στον ΠΟΥ,

αναφερόμενος στη νέα συμφωνία του ΠΟΥ για την πανδημία και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (ΔΥΚ), που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση. Οι δηλώσεις του είναι σαφείς και ξεκάθαρες και δεν συνάδουν καθόλου με τα κείμενα στα οποία αναφέρεται.

Μια ορθολογική εξέταση των εν λόγω κειμένων δείχνει ότι:

 1. Τα έγγραφα προτείνουν τη μεταβίβαση εξουσίας λήψης αποφάσεων στον ΠΟΥ σχετικά με βασικές πτυχές της κοινωνικής λειτουργίας, τις οποίες οι χώρες αναλαμβάνουν να θέσουν σε ισχύ.
 2. Ο ΓΔ του ΠΟΥ θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει πότε και πού θα εφαρμόζονται.
 3. Οι προτάσεις προορίζονται να είναι δεσμευτικές βάσει του διεθνούς δικαίου.

Οι συνεχείς ισχυρισμοί ότι η κυριαρχία δεν χάνεται, που επαναλαμβάνονται από πολιτικούς και μέσα ενημέρωσης, εγείρουν επομένως σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τα κίνητρα, την αρμοδιότητα και την ηθική.

Η πρόθεση των κειμένων είναι η μεταφορά της λήψης αποφάσεων που επί του παρόντος ανήκουν σε έθνη και άτομα στον ΠΟΥ, όταν ο ΓΔ του αποφασίζει ότι υπάρχει απειλή σημαντικής επιδημίας νόσου ή άλλου επείγοντος υγειονομικού περιστατικού που ενδέχεται να διασχίσει πολλαπλά εθνικά σύνορα. Είναι ασυνήθιστο για τα έθνη να αναλαμβάνουν να ακολουθούν εξωτερικές οντότητες όσον αφορά τα βασικά δικαιώματα και την υγειονομική περίθαλψη των πολιτών τους, πολύ περισσότερο όταν αυτό έχει σημαντικές οικονομικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις.

Το ερώτημα κατά πόσον πράγματι μεταβιβάζεται η κυριαρχία και το νομικό καθεστώς μιας τέτοιας συμφωνίας είναι επομένως ζωτικής σημασίας, ιδίως για τους νομοθέτες των δημοκρατικών κρατών. Έχουν απόλυτο καθήκον να είναι σίγουροι για το έδαφός τους. Εξετάζουμε συστηματικά το έδαφος αυτό εδώ.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΔΥΚ και η κυριαρχία στη λήψη αποφάσεων στον τομέα της υγείας

Η τροποποίηση του ΔΥΚ του 2005 μπορεί να είναι ένας απλός τρόπος για την ταχεία ανάπτυξη και επιβολή “νέων φυσιολογικών” μέτρων ελέγχου της υγείας. Το ισχύον κείμενο εφαρμόζεται σχεδόν σε ολόκληρο τον παγκόσμιο πληθυσμό, μετρώντας 196 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων και των 194 κρατών μελών του ΠΟΥ. Η έγκριση μπορεί να απαιτεί ή να μην απαιτεί επίσημη ψηφοφορία της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας (ΠΣΥ), καθώς η πρόσφατη τροποποίηση του 2022 εγκρίθηκε με συναίνεση. Εάν ο ίδιος μηχανισμός έγκρισης πρόκειται να χρησιμοποιηθεί τον Μάιο του 2024, πολλές χώρες και το κοινό μπορεί να παραμείνουν ανυποψίαστοι για το ευρύ πεδίο εφαρμογής του νέου κειμένου και τις επιπτώσεις του στην εθνική και ατομική κυριαρχία.

Ο ΔΥΚ αποτελεί ένα σύνολο συστάσεων στο πλαίσιο μιας διαδικασίας συνθήκης που έχει ισχύ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Επιδιώκουν να παράσχουν στον ΠΟΥ κάποια ηθική εξουσία να συντονίζει και να ηγείται των αντιδράσεων όταν εκδηλώνεται μια διεθνής κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία, όπως η πανδημία. Οι περισσότερες είναι μη δεσμευτικές και περιέχουν πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα μέτρων που μπορεί να συστήσει ο ΠΟΥ, μεταξύ άλλων (άρθρο 18):

 • να απαιτούν ιατρικές εξετάσεις,
 • επανεξέταση της απόδειξης εμβολιασμού ή άλλης προφύλαξης,
 • απαίτηση εμβολιασμού ή άλλης προφύλαξης,
 • να τίθενται τα ύποπτα άτομα υπό παρακολούθηση από τη δημόσια υγεία,
 • εφαρμογή καραντίνας ή άλλων υγειονομικών μέτρων για τα ύποπτα άτομα,
 • να εφαρμόζουν απομόνωση και θεραπεία, όπου απαιτείται, των προσβεβλημένων ατόμων,
 • εφαρµόζουν τον εντοπισµό των επαφών των ύποπτων ή προσβεβληµένων ατόµων,
 • αρνούνται την είσοδο των υπόπτων και των προσβεβλημένων ατόμων,
 • άρνηση εισόδου μη προσβεβλημένων ατόμων στις προσβεβλημένες περιοχές- και
 • εφαρμογή ελέγχου εξόδου ή/και περιορισμών για τα άτομα από τις πληγείσες περιοχές.

Τα μέτρα αυτά, όταν εφαρμόζονται μαζί, αναφέρονται γενικά από τις αρχές του 2020 ως “αποκλεισμοί” και “εντολές”. Το “lockdown” ήταν προηγουμένως ένας όρος που προοριζόταν για άτομα που φυλακίζονταν ως εγκληματίες, καθώς αφαιρεί βασικά παγκοσμίως αποδεκτά ανθρώπινα δικαιώματα και τέτοια μέτρα θεωρούνταν από τον ΠΟΥ επιζήμια για τη δημόσια υγεία. Ωστόσο, από το 2020 έχει γίνει το προεπιλεγμένο πρότυπο για τις αρχές δημόσιας υγείας για τη διαχείριση επιδημιών, παρά τις αντιφάσεις του με πολλαπλές διατάξεις της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ( ΟΔΑΔ ):

 • Καθένας δικαιούται όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία διάκριση, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της αυθαίρετης κράτησης (άρθρο 9).
 • Κανείς δεν πρέπει να υποβάλλεται σε αυθαίρετη επέμβαση στην ιδιωτική του ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία του (άρθρο 12).
 • Καθένας έχει το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή εντός των συνόρων κάθε κράτους, και Καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείψει οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένης της δικής του, και να επιστρέψει στη χώρα του (άρθρο 13).
 • Καθένας έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης- το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία να έχει άποψη χωρίς παρεμπόδιση και να αναζητά, να λαμβάνει και να μεταδίδει πληροφορίες και ιδέες με οποιοδήποτε μέσο και ανεξάρτητα από σύνορα (άρθρο 19).
 • Καθένας έχει δικαίωμα στην ελευθερία του ειρηνικού συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι (άρθρο 20).
 • Η βούληση του λαού αποτελεί τη βάση της εξουσίας της κυβέρνησης (άρθρο 21).
 • Καθένας έχει το δικαίωμα στην εργασία (άρθρο 23).
 • Καθένας έχει το δικαίωμα στην εκπαίδευση (άρθρο 26).
 • Καθένας έχει δικαίωμα σε μια κοινωνική και διεθνή τάξη στην οποία τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη μπορούν να υλοποιηθούν πλήρως (άρθρο 28).
 • Καμία διάταξη της παρούσας Διακήρυξης δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι συνεπάγεται για οποιοδήποτε κράτος, ομάδα ή πρόσωπο το δικαίωμα να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη που αποσκοπεί στην καταστροφή οποιουδήποτε από τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που ορίζονται σε αυτήν (άρθρο 30).

Αυτές οι διατάξεις της ΟΔΔΑ αποτελούν τη βάση της σύγχρονης έννοιας της ατομικής κυριαρχίας και της σχέσης μεταξύ των αρχών και των πληθυσμών τους. Θεωρούνται η υψηλότερη κωδικοποίηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων στον 20ό αιώνα, αλλά σύντομα μπορεί να διαλυθούν πίσω από κλειστές πόρτες σε μια αίθουσα συνεδριάσεων στη Γενεύη.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα μετατρέψουν τις “συστάσεις” του ισχύοντος εγγράφου σε απαιτήσεις μέσω τριών μηχανισμών σχετικά με

 • Κατάργηση του όρου “μη δεσμευτική” (άρθρο 1),
 • Εισαγωγή της φράσης ότι τα κράτη μέλη “αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ακολουθούν τις συστάσεις του ΠΟΥ” και αναγνωρίζουν τον ΠΟΥ, όχι ως οργανισμό υπό τον έλεγχο των χωρών, αλλά ως “συντονιστική αρχή” (νέο άρθρο 13Α).

Τα Κράτη Μέλη αναγνωρίζουν τον ΠΟΥ ως την καθοδηγητική και συντονιστική αρχή της διεθνούς ανταπόκρισης στη δημόσια υγεία κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ακολουθούν τις συστάσεις του ΠΟΥ κατά τη διεθνή ανταπόκρισή τους στη δημόσια υγεία.

Όπως καθιστά σαφές το άρθρο 18 ανωτέρω, αυτές περιλαμβάνουν πολλαπλές ενέργειες που περιορίζουν άμεσα την ατομική ελευθερία. Εάν η µεταβίβαση της εξουσίας λήψης αποφάσεων (κυριαρχίας) δεν προβλέπεται εδώ, τότε το σηµερινό καθεστώς του ∆ΥΚ ως “συστάσεις” θα µπορούσε να παραµείνει και οι χώρες δεν θα αναλάµβαναν την υποχρέωση να ακολουθούν τις απαιτήσεις του ΠΟΥ.

 • Τα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να θέσουν σε ισχύ όσα προηγουμένως ήταν απλώς συστάσεις, χωρίς καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων της ΠΟΥ σχετικά με μη κρατικές οντότητες που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους (άρθρο 42):

Τα υγειονομικά μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τους παρόντες κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων που διατυπώνονται βάσει των άρθρων 15 και 16, δρομολογούνται και ολοκληρώνονται χωρίς καθυστέρηση από όλα τα συμβαλλόμενα κράτη και εφαρμόζονται με διαφανή, δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο. Τα συμβαλλόμενα κράτη λαμβάνουν επίσης μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι μη κρατικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στα αντίστοιχα εδάφη τους συμμορφώνονται με τα μέτρα αυτά.

Τα άρθρα 15 και 16 που αναφέρονται εδώ επιτρέπουν στον ΠΟΥ να απαιτεί από ένα κράτος να παρέχει πόρους “προϊόντα υγείας, τεχνολογίες και τεχνογνωσία” και να επιτρέπει στον ΠΟΥ να αναπτύσσει προσωπικό στη χώρα (δηλαδή να έχει τον έλεγχο της εισόδου από τα εθνικά σύνορα για όσους επιλέγει). Επαναλαμβάνουν επίσης την απαίτηση η χώρα να απαιτεί την εφαρμογή ιατρικών αντιμέτρων (π.χ. εξετάσεις, εμβόλια, καραντίνα) στον πληθυσμό της, όπου το απαιτεί ο ΠΟΥ.

Σημειωτέον, η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 1 (κατάργηση του “μη δεσμευτικού”) είναι στην πραγματικότητα περιττή εάν παραμείνει το νέο άρθρο 13Α ή/και οι αλλαγές στο άρθρο 42. Αυτό μπορεί να αφαιρεθεί (και πιθανότατα θα αφαιρεθεί) από το τελικό κείμενο, δίνοντας την εντύπωση συμβιβασμού χωρίς να αλλάξει η μεταβίβαση της κυριαρχίας.

Όλα τα μέτρα για τη δημόσια υγεία στο άρθρο 18, καθώς και πρόσθετα μέτρα, όπως ο περιορισμός της ελευθερίας του λόγου για τη μείωση της έκθεσης του κοινού σε εναλλακτικές απόψεις (Παράρτημα 1, Νέο 5 (ε)- “…να αντιμετωπίσει την παραπληροφόρηση“), συγκρούονται άμεσα με την ΟΔΔΥ. Αν και η ελευθερία του λόγου αποτελεί σήμερα αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών αρχών και ο περιορισμός της θεωρείται γενικά αρνητικός και καταχρηστικός, τα όργανα των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του ΠΟΥ, έχουν ταχθεί υπέρ της λογοκρισίας ανεπίσημων απόψεων προκειμένου να προστατευθεί αυτό που αποκαλούν “ακεραιότητα της πληροφόρησης.”

Φαίνεται εξοργιστικό από την άποψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το γεγονός ότι οι τροπολογίες θα επιτρέψουν στον ΠΟΥ να υπαγορεύει στις χώρες να απαιτούν ατομικές ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμούς κάθε φορά που κηρύσσει πανδημία. Ενώ ο Κώδικας της Νυρεμβέργης και η Διακήρυξη του Ελσίνκι αναφέρονται ειδικά σε πειράματα σε ανθρώπους (π.χ. κλινικές δοκιμές εμβολίων) και η Οικουμενική Διακήρυξη για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επίσης στη σχέση παρόχου-ασθενούς, μπορούν εύλογα να επεκταθούν σε μέτρα δημόσιας υγείας που επιβάλλουν περιορισμούς ή αλλαγές στην ανθρώπινη συμπεριφορά, και συγκεκριμένα σε κάθε μέτρο που απαιτεί ένεση, φαρμακευτική αγωγή ή ιατρική εξέταση, τα οποία συνεπάγονται άμεση αλληλεπίδραση παρόχου-προσώπου.

Εάν τα εμβόλια ή τα φάρμακα βρίσκονται ακόμη υπό δοκιμή ή δεν έχουν δοκιμαστεί πλήρως, τότε το ζήτημα του να αποτελεί κανείς αντικείμενο πειράματος είναι επίσης υπαρκτό. Υπάρχει σαφής πρόθεση να χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα εμβολίων100 ημερών” του CEPI, το οποίο εξ ορισμού δεν μπορεί να ολοκληρώσει ουσιαστικές δοκιμές ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας εντός αυτού του χρονικού διαστήματος.

Η εξαναγκαστική εξέταση ή φαρμακευτική αγωγή, εκτός μιας κατάστασης όπου ο αποδέκτης δεν είναι σαφώς διανοητικά ικανός να συμμορφωθεί ή να απορρίψει όταν του παρέχονται πληροφορίες, είναι ανήθικη. Η απαίτηση συμμόρφωσης προκειμένου να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση σε αυτά που θεωρούνται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με την ΟΔΑΔ θα συνιστούσε εξαναγκασμό. Εάν αυτό δεν ταιριάζει με τον ορισμό του ΠΟΥ για την προσβολή της ατομικής και εθνικής κυριαρχίας, τότε ο ΓΔ και οι υποστηρικτές του πρέπει να εξηγήσουν δημοσίως ποιον ορισμό χρησιμοποιούν.

Η προτεινόμενη συμφωνία του ΠΟΥ για την πανδημία ως εργαλείο διαχείρισης της μεταφοράς κυριαρχίας

Η προτεινόμενη συμφωνία για την πανδημία θα θέσει την ανθρωπότητα σε μια νέα εποχή που θα οργανώνεται περίεργα γύρω από τις πανδημίες: προπανδημία, πανδημία και διαπανδημία. Μια νέα δομή διακυβέρνησης υπό την αιγίδα του ΠΟΥ θα επιβλέπει τις τροποποιήσεις του ΔΥΚ και τις σχετικές πρωτοβουλίες. Θα βασίζεται σε νέες απαιτήσεις χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας του ΠΟΥ να απαιτεί πρόσθετη χρηματοδότηση και υλικά από τις χώρες και να λειτουργεί ένα δίκτυο προμηθειών για την υποστήριξη του έργου του σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας (άρθρο 12):

Σε περίπτωση πανδημίας, πρόσβαση του ΠΟΥ σε πραγματικό χρόνο σε τουλάχιστον 20% (10% ως δωρεά και 10% σε προσιτές τιμές για τον ΠΟΥ) της παραγωγής ασφαλών, αποτελεσματικών και αποδοτικών προϊόντων που σχετίζονται με την πανδημία για διανομή με βάση τους κινδύνους και τις ανάγκες της δημόσιας υγείας, με την προϋπόθεση ότι κάθε Μέλος που διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής που παράγουν προϊόντα που σχετίζονται με την πανδημία στη δικαιοδοσία του θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνει την εξαγωγή των εν λόγω προϊόντων που σχετίζονται με την πανδημία, σύμφωνα με χρονοδιαγράμματα που θα συμφωνηθούν μεταξύ του ΠΟΥ και των κατασκευαστών.

Και άρθρο 20 παράγραφος 1:

…παρέχει υποστήριξη και βοήθεια σε άλλα Μέλη, κατόπιν αιτήματος, για να διευκολύνει τον περιορισμό της διάχυσης στην πηγή.

Ολόκληρη η δομή θα χρηματοδοτείται από μια νέα ροή χρηματοδότησης ξεχωριστά από την τρέχουσα χρηματοδότηση του ΠΟΥ – μια πρόσθετη απαίτηση από τους φορολογούμενους πέραν των σημερινών εθνικών δεσμεύσεων (άρθρο 20 παράγραφος 2). Η χρηματοδότηση θα περιλαμβάνει επίσης ένα κεφάλαιο εθελοντικών συνεισφορών “όλων των σχετικών τομέων που επωφελούνται από το διεθνές έργο για την ενίσχυση της προετοιμασίας, της ετοιμότητας και της αντιμετώπισης της πανδημίας” και δωρεές από φιλανθρωπικές οργανώσεις (άρθρο 20 (2)β).

Επί του παρόντος, οι χώρες αποφασίζουν για την εξωτερική βοήθεια με βάση τις εθνικές προτεραιότητες, εκτός από την περιορισμένη χρηματοδότηση που έχουν συμφωνήσει να διαθέσουν σε οργανισμούς όπως ο ΠΟΥ στο πλαίσιο υφιστάμενων υποχρεώσεων ή συνθηκών. Η προτεινόμενη συμφωνία είναι αξιοσημείωτη όχι μόνο ως προς τη μεγάλη αύξηση του ποσού που πρέπει να δώσουν οι χώρες ως συμβατικές απαιτήσεις, αλλά και ως προς τη δημιουργία μιας παράλληλης δομής χρηματοδότησης αποσυνδεδεμένης από άλλες προτεραιότητες ασθένειας (εντελώς αντίθετη από τις προηγούμενες ιδέες για την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης της υγείας). Δίνει επίσης την εξουσία σε μια εξωτερική ομάδα, που δεν είναι άμεσα υπόλογη, να απαιτεί ή να αποκτά περαιτέρω πόρους όποτε το κρίνει απαραίτητο.

Σε μια περαιτέρω παρέμβαση σε ό,τι κανονικά εμπίπτει στη νομική δικαιοδοσία των εθνικών κρατών, η συμφωνία θα απαιτεί από τις χώρες να θεσπίσουν (άρθρο 15) “…, μηχανισμό(-ούς) αποζημίωσης για βλάβες από εμβόλια χωρίς ευθύνη,…”, εγκαινιάζοντας την ουσιαστική ασυλία των φαρμακευτικών εταιρειών για βλάβες στους πολίτες που προκύπτουν από τη χρήση προϊόντων που ο ΠΟΥ συνιστά στο πλαίσιο μιας έγκρισης επείγουσας χρήσης ή απαιτεί από τις χώρες να επιβάλουν στους πολίτες τους.

Όπως γίνεται ολοένα και περισσότερο αποδεκτό από τους κυβερνώντες, οι χώρες που επικυρώνουν το νόμο θα συμφωνήσουν να περιορίσουν το δικαίωμα του κοινού τους να εκφράσει την αντίθεσή του στα μέτρα και τις αξιώσεις του ΠΟΥ σχετικά με μια τέτοια έκτακτη ανάγκη (άρθρο 18):

…και να καταπολεμούν την ψευδή, παραπλανητική, παραπληροφόρηση ή παραπληροφόρηση, μεταξύ άλλων μέσω αποτελεσματικής διεθνούς συνεργασίας και συνεργασίας..

Όπως είδαμε κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης του Covid-19, ο ορισμός της παραπλανητικής πληροφόρησης μπορεί να εξαρτάται από πολιτικές ή εμπορικές σκοπιμότητες, συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμβολίων και την ορθόδοξη ανοσολογία που θα μπορούσαν να βλάψουν την πώληση αγαθών υγείας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ανοικτές δημοκρατίες δίνουν τόση έμφαση στην υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου, ακόμη και με τον κίνδυνο να είναι μερικές φορές παραπλανητική. Υπογράφοντας αυτή τη συμφωνία, οι κυβερνήσεις θα συμφωνήσουν να καταργήσουν αυτή την αρχή όσον αφορά τους πολίτες τους, όταν λάβουν οδηγίες από τον ΠΟΥ.

Το πεδίο εφαρμογής αυτής της προτεινόμενης συμφωνίας (και των τροπολογιών του ΠΟΥ) είναι ευρύτερο από τις πανδημίες, διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο στο οποίο μπορεί να ζητηθεί η μεταβίβαση εξουσιών λήψης αποφάσεων. Άλλες περιβαλλοντικές απειλές για την υγεία, όπως οι αλλαγές στο κλίμα, μπορούν να κηρυχθούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατά την κρίση της ΓΔ, εάν υιοθετηθούν ευρείς ορισμοί της “μίας υγείας“, όπως προτείνεται.

Είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς άλλο διεθνές μέσο όπου τέτοιες εξουσίες επί εθνικών πόρων μεταβιβάζονται σε έναν μη εκλεγμένο εξωτερικό οργανισμό, και είναι ακόμη πιο δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς αυτό θεωρείται οτιδήποτε άλλο εκτός από απώλεια κυριαρχίας. Η μόνη δικαιολογία για τον ισχυρισμό αυτό φαίνεται να είναι αν το σχέδιο συμφωνίας πρόκειται να υπογραφεί με βάση την απάτη – ότι δεν υπάρχει πρόθεση να αντιμετωπιστεί παρά μόνο ως ένα άσχετο κομμάτι χαρτί ή ως κάτι που πρέπει να ισχύει μόνο για λιγότερο ισχυρά κράτη (δηλαδή ως αποικιοκρατικό εργαλείο).

Θα είναι νομικά δεσμευτικές οι τροποποιήσεις του ΔΥΚ και η προτεινόμενη συμφωνία για την πανδημία;

Και τα δύο κείμενα προορίζονται να είναι νομικά δεσμευτικά. Ο ΔΥΚ έχει ήδη τέτοιο καθεστώς, οπότε ο αντίκτυπος των προτεινόμενων αλλαγών στην ανάγκη νέας αποδοχής από τις χώρες είναι περίπλοκα εθνικά δικαιοδοτικά ζητήματα. Υπάρχει ένας υφιστάμενος μηχανισμός απόρριψης νέων τροποποιήσεων. Ωστόσο, αν δεν εκφράσει ενεργά τις αντιρρήσεις και τις απορρίψεις του ένας μεγάλος αριθμός χωρών, η υιοθέτηση της τρέχουσας δημοσιευμένης έκδοσης με ημερομηνία Φεβρουάριος 2023 θα οδηγήσει πιθανότατα σε ένα μέλλον που θα σκιάζεται από τους μόνιμους κινδύνους των επιταγών του ΠΟΥ για εγκλωβισμό.

Η προτεινόμενη συμφωνία για την πανδημία προορίζεται επίσης σαφώς να είναι νομικά δεσμευτική. Ο ΠΟΥ συζητά το θέμα αυτό στον ιστότοπο του Διεθνούς Διαπραγματευτικού Οργάνου (INB) που επεξεργάζεται το κείμενο. Η ίδια νομικά δεσμευτική πρόθεση δηλώνεται ρητά από τη Διακήρυξη των ηγετών της G20 στο Μπαλί το 2022:

Υποστηρίζουμε το έργο του Διακυβερνητικού Διαπραγματευτικού Οργάνου (INB) που θα συντάξει και θα διαπραγματευτεί ένα νομικά δεσμευτικό μέσο που θα πρέπει να περιέχει τόσο νομικά δεσμευτικά όσο και μη νομικά δεσμευτικά στοιχεία για την ενίσχυση της πανδημικής ΠΠΡ…,

επαναλαμβάνεται στη δήλωση των ηγετών της G20 του 2023 στο Νέο Δελχί:

…μια φιλόδοξη, νομικά δεσμευτική σύμβαση, συμφωνία ή άλλα διεθνή μέσα του ΠΟΥ για την πανδημική ΠΦΠ (WHO CA ) έως τον Μάιο του 2024,

και από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Μια σύμβαση, συμφωνία ή άλλο διεθνές μέσο είναι νομικά δεσμευτικό σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Μια συμφωνία για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση της πανδημίας που θα υιοθετηθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) θα επιτρέψει στις χώρες σε όλο τον κόσμο να ενισχύσουν τις εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες ικανότητες και την ανθεκτικότητα σε μελλοντικές πανδημίες.

Ο ΔΥΚ έχει ήδη ισχύ στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

Ενώ επιδιώκουν αυτό το καθεστώς, οι αξιωματούχοι του ΠΟΥ, οι οποίοι προηγουμένως περιέγραφαν την προτεινόμενη συμφωνία ως “συνθήκη“, επιμένουν τώρα ότι κανένα από τα δύο μέσα δεν επηρεάζει την κυριαρχία. Ο υπαινιγμός ότι είναι οι εκπρόσωποι των κρατών στο ΠΟΥ που θα συμφωνήσουν στη μεταφορά, και όχι ο ΠΟΥ, είναι μια διαφοροποίηση άσχετη με τους ισχυρισμούς του σχετικά με τις επακόλουθες επιπτώσεις τους.

Η θέση του ΠΟΥ εγείρει ένα πραγματικό ερώτημα σχετικά με το αν η ηγεσία του αγνοεί πραγματικά αυτό που προτείνεται ή αν επιδιώκει ενεργά να παραπλανήσει τις χώρες και το κοινό προκειμένου να αυξήσει την πιθανότητα αποδοχής. Η τελευταία έκδοση με ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2023 απαιτεί 40 επικυρώσεις για να τεθεί σε ισχύ η μελλοντική συμφωνία, μετά από ψήφο υπέρ δύο τρίτων στο πλαίσιο του ΠΟΥ. Επομένως, θα χρειαστεί η εναντίωση ενός σημαντικού αριθμού χωρών για να εκτροχιαστεί αυτό το σχέδιο. Καθώς υποστηρίζεται από ισχυρές κυβερνήσεις και θεσμούς, οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των μέσων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας και των διμερών ενισχύσεων, είναι πιθανό να καταστήσουν δύσκολη τη διατήρηση της αντίστασης από χώρες με χαμηλότερο εισόδημα.

Οι επιπτώσεις της αγνόησης του ζητήματος της κυριαρχίας

Το σχετικό ερώτημα σχετικά με αυτά τα δύο μέσα του ΠΟΥ δεν θα έπρεπε πραγματικά να είναι αν απειλείται η κυριαρχία, αλλά γιατί οποιαδήποτε κυριαρχία θα εκπέσει από τα δημοκρατικά κράτη σε έναν οργανισμό που (i) χρηματοδοτείται σε σημαντικό βαθμό από ιδιώτες και είναι υποχρεωμένος να υπακούει στις επιταγές των εταιρειών και των αυτοαποκαλούμενων φιλάνθρωπων και (ii) διοικείται από κοινού από τα κράτη μέλη, τα μισά από τα οποία δεν ισχυρίζονται καν ότι είναι ανοικτές αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες.

Αν είναι πράγματι αλήθεια ότι η κυριαρχία εκπίπτει εν γνώσει των κυβερνήσεων χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεση των λαών τους, και με βάση ψευδείς ισχυρισμούς των κυβερνήσεων και του ΠΟΥ, τότε οι επιπτώσεις είναι εξαιρετικά σοβαρές. Αυτό θα σήμαινε ότι οι ηγέτες εργάζονταν άμεσα ενάντια στα λαϊκά ή εθνικά συμφέροντα των λαών τους και προς υποστήριξη εξωτερικών συμφερόντων. Οι περισσότερες χώρες έχουν συγκεκριμένους θεμελιώδεις νόμους που ασχολούνται με τέτοιες πρακτικές. Έτσι, είναι πραγματικά σημαντικό για όσους υπερασπίζονται αυτά τα σχέδια είτε να εξηγήσουν τους ορισμούς τους για την κυριαρχία και τη δημοκρατική διαδικασία, είτε να επιδιώξουν ρητά τη συγκατάθεση του κοινού μετά από ενημέρωση.

Το άλλο ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι γιατί οι αρχές δημόσιας υγείας και τα μέσα ενημέρωσης επαναλαμβάνουν τις διαβεβαιώσεις του ΠΟΥ για την καλοήθη φύση των μέσων πανδημίας. Διαβεβαιώνεται ότι οι ισχυρισμοί περί μειωμένης κυριαρχίας είναι “παραπληροφόρηση”, οι οποίοι, όπως ισχυρίζονται αλλού, είναι μείζονες δολοφόνοι της ανθρωπότητας. Ενώ τέτοιοι ισχυρισμοί είναι κάπως γελοίοι και φαίνεται ότι αποσκοπούν στην υποτίμηση των διαφωνούντων, ο ΠΟΥ είναι σαφώς ένοχος για αυτό που ισχυρίζεται ότι είναι ένα τέτοιο έγκλημα. Εάν η ηγεσία του δεν μπορεί να αποδείξει πώς οι ισχυρισμοί του σχετικά με αυτά τα πανδημικά μέσα δεν είναι σκόπιμα παραπλανητικοί, η ηγεσία του θα πρέπει, όπως φαίνεται, να παραιτηθεί για λόγους ηθικής.

Η ανάγκη για διευκρινίσεις

Ο ΠΟΥ απαριθμεί τρεις μεγάλες πανδημίες κατά τον περασμένο αιώνα – τις επιδημίες γρίπης στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και του 1960 και την πανδημία Covid-19. Οι δύο πρώτες σκότωσαν λιγότερους από όσους πεθαίνουν κάθε χρόνο σήμερα από τη φυματίωση, ενώ οι αναφερόμενοι θάνατοι από το Covid-19 δεν έφτασαν ποτέ στο επίπεδο του καρκίνου ή των καρδιαγγειακών παθήσεων και παρέμειναν σχεδόν άσχετοι στις χώρες χαμηλού εισοδήματος σε σύγκριση με τις ενδημικές μολυσματικές ασθένειες, όπως η φυματίωση, η ελονοσία και ο HIV/AIDs.

Καμία άλλη μη γριπώδης επιδημία που έχει καταγραφεί από τον ΠΟΥ, και η οποία να πληροί τον ορισμό της πανδημίας (π.χ. ταχεία εξάπλωση σε διεθνή σύνορα για περιορισμένο χρονικό διάστημα ενός παθογόνου που κανονικά δεν προκαλεί σημαντική βλάβη) δεν έχει προκαλέσει συνολικά μεγαλύτερη θνησιμότητα από ό,τι λίγες ημέρες φυματίωσης (περίπου 4.000/ημέρα) ή περισσότερα χαμένα έτη ζωής από ό,τι λίγες ημέρες ελονοσίας (περίπου 1.500 παιδιά κάτω των 5 ετών κάθε μέρα).

Έτσι, αν όντως οι αρχές μας και οι υποστηρικτές τους στην κοινότητα της δημόσιας υγείας θεωρούν ότι οι εξουσίες που σήμερα ανήκουν στις εθνικές δικαιοδοσίες πρέπει να παραχωρηθούν σε εξωτερικούς φορείς με βάση αυτό το επίπεδο καταγεγραμμένης βλάβης, θα ήταν καλύτερο να γίνει μια δημόσια συζήτηση για το αν αυτό αποτελεί επαρκή βάση για την εγκατάλειψη των δημοκρατικών ιδεωδών υπέρ μιας πιο φασιστικής ή άλλης αυταρχικής προσέγγισης. Μιλάμε, άλλωστε, για τον περιορισμό των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία μιας δημοκρατίας.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά από το Brownstone Institute

Suggest a correction

Similar Posts