| | | | |

Αποχώρηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Πηγή: Francis Boyle PhD., 01 Απριλίου 2024

Ένα ερώτημα που τίθεται συχνά είναι πώς τα έθνη μπορούν να αποχωρήσουν από τον ΠΟΥ, δεδομένου ότι δεν υπάρχει διαδικασία αποχώρησης από τον ΠΟΥ που να καθορίζεται στο Καταστατικό του ΠΟΥ. Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Francis Boyle δίνει τη λύση παρακάτω.

“Η αποχώρηση από το Σύνταγμα του ΠΟΥ μπορεί να επιτευχθεί με την επίκληση της αρχής της θεμελιώδους αλλαγής των συνθηκών σύμφωνα με το άρθρο 62 της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών. Το άρθρο 62 κωδικοποίησε τον κανόνα του εθιμικού διεθνούς δικαίου που ήταν τότε γνωστός και είναι γνωστός ακόμη και σήμερα ως rebus sic stantibus. Επομένως, όλα τα κράτη θα πρέπει να μπορούν να επικαλούνται την αρχή της θεμελιώδους μεταβολής των συνθηκών/rebus sic stantibus ακόμη και αν δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών. Ποτέ δεν ήταν γνωστό ή προβλεπόταν ή έστω υποπτευόταν ότι κατά τη στιγμή που τα κράτη έγιναν συμβαλλόμενα μέρη του Καταστατικού του ΠΟΥ, ο ΠΟΥ θα επιχειρούσε κάποτε να μετατραπεί σε ένα ολοκληρωτικό παγκόσμιο ιατρικό αστυνομικό κράτος μέσω των προτεινόμενων τροποποιήσεων των Διεθνών Υγειονομικών Κανονισμών και/ή της προτεινόμενης Συνθήκης για την Πανδημία. Αυτός ο μετασχηματισμός του ΠΟΥ:

(1) παραβιάζει την ουσιαστική βάση της συναίνεσης των συμβαλλομένων κρατών να δεσμεύονται από το Σύνταγμα του ΠΟΥ – και

(2) μετασχηματίζει ριζικά την έκταση των υποχρεώσεων που εξακολουθούν να εκπληρώνονται βάσει του Συντάγματος του ΠΟΥ.”

Francis A. Boyle

Καθηγητής Νομικής

Δικηγόρος.

Άρθρο 62

Θεμελιώδης μεταβολή των συνθηκών

1. Η θεμελιώδης μεταβολή των συνθηκών που επήλθε σε σχέση με εκείνες που υπήρχαν κατά τη σύναψη της συνθήκης και η οποία δεν είχε προβλεφθεί από τα μέρη, δεν μπορεί να προβληθεί ως λόγος καταγγελίας ή αποχώρησης από τη συνθήκη, εκτός εάν:

(α) η ύπαρξη των περιστάσεων αυτών αποτελούσε ουσιώδη βάση της συναίνεσης των μερών να δεσμευθούν από τη συνθήκη,

(β) το αποτέλεσμα της μεταβολής είναι να μεταβάλει ριζικά την έκταση των υποχρεώσεων που εξακολουθούν να εκπληρώνονται βάσει της συνθήκης.

Francis A. Boyle
Law Building
504 E. Pennsylvania Ave.
Champaign IL 61820 ΗΠΑ
Τηλέφωνο: 217-333-7954
Φαξ: 217-244-1478
(μόνο προσωπικά σχόλια)

Suggest a correction

Similar Posts